Pagina delen

Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
 • Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
 • Te besluiten geen zienswijzen in te brengen tegen de begroting Omgevingsdienst Achterhoek 2019.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor liggen de jaarstukken 2017, de wijziging begroting 2018 en de begroting 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek (hierna ODA).

ODA

In 2017 is er veel gebeurd bij de ODA. Er is voor het eerst gewerkt met een afrekening op basis van outputfinanciering en een productenboek met gemiddelde urennormen en productprijzen. De ODA is meer in control en kan beter stuurinformatie leveren in de vorm van kwartaalrapportages.
De financiële resultaten worden verder besproken onder de kop 'argumenten'.

Tegelijk ligt de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 voor. De begroting is gebaseerd op outputfinanciering. De ervaringen uit 2017 zijn hierin doorvertaald. We betalen voor de producten die we afnemen. Aan de basis hiervan ligt een dienstverleningsovereenkomst en een productencatalogus.

Beoogd effect

Voldoen aan de verplichtingen die deelname aan deze Gemeenschappelijke regeling met zich meebrengen.

Argumenten

1 De jaarstukken 2017 van de ODA zijn gecontroleerd en akkoord bevonden

U heeft de voorlopige jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek ontvangen. De controleverklaring is door de accountant afgegeven. De werkzaamheden voor de gemeente Zutphen zijn naar tevredenheid verlopen. De jaarrekening van 2017 van de ODA sluit met een nadelig resultaat van € 97.000. De voornaamste oorzaak zijn de personeelskosten (i.v.m. afvloeiingsregeling). De bijdrage op basis van output is met € 142.000 hoger dan ingeschat. (voor Zutphen € 22.000) De begrotingswijziging van 2017 heeft hier grote invloed op gehad. Door de wijziging is de begroting naar beneden bijgesteld. Het nadelige resultaat wordt door de ODA in 2018 opgevangen.

2.1 De begroting van de ODA voor 2018 wordt gewijzigd in beperkte mate en met goede redenen.

De stijging van de personeelskosten in verband met periodieken en de organisatieondersteuning heeft tot gevolg dat de bijdrage aan de ODA toeneemt. Deze stijging is niet op te vangen binnen de huidige begroting van de ODA. Voor de gemeente Zutphen is de verhoging € 16.100. Dit heeft een structureel effect (zie ook de stijging bij de begroting 2019). Zowel de personeelskosten stijgen als ook het uurtarief van de producten. Doordat wij meer afnemen vanwege meer inbreng van taken in plaats van het invullen van een interne functie is dit bedrag redelijk en naar verhouding.

2.2 Voor de wijziging is geen gemeentelijke begrotingswijziging nodig.

De verhoging van de bijdrage in 2018 worden opgevangen binnen het programma 3 Duurzame leefomgeving. Hiervoor is geen gemeentelijke begrotingswijziging nodig.

3.1 De begroting 2019 sluit aan op de ontwikkelingen.

De begroting van 2019 van de ODA resulteert in een overschrijding van de beschikbare middelen. In de begroting van 2019 van de ODA wordt de bijdrage van Zutphen voor 2019 geraamd op € 601.000. In de gemeentebegroting is aan structurele dekkingsmiddelen een bedrag van € 563.400 beschikbaar. Dit resulteert in een overschrijding van de middelen met € 37.600. De toename wordt met name veroorzaakt door de personeelskosten (verhoging van de salarissen door periodieken en een loonindex) en de stijging van het uurtarief voor de producten. De begroting van de ODA is nu gebaseerd op de afname van producten en niet meer op een inwonersbijdrage. Doordat wij meer producten afnemen stijgt onze bijdrage aan de ODA. Dit betreffen voornamelijk geluidadviezen bij bestemmingsplannen of grotere plannen en de geluidtaak zonebeheer en toetsing geluidszone industrieterrein de Mars. Tegenover een deel van het werk staan legesinkomsten.

3.2 De verhoogde bijdrage in 2019 is meegenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Zutphen.

De verhoogde bijdrage voor 2019 wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting. In onze begroting is een bedrag opgenomen voor prijs- en loonindex. Dit dient deels voor dekking voor de verhoogde bijdrage.

Kanttekeningen

Inkoop van extra producten bij de ODA kost geld.

Doordat de ODA is overgegaan naar outputfinanciering wordt duidelijker inzichtelijk welke producten binnen de afgesproken afname vallen en welke producten daar bovenop afgenomen worden. Uiteraard wordt via de kwartaalrapportages gemonitord hoe de levering van producten verloopt.
De inkoop van producten op het gebied van geluid vragen een extra bijdrage zoals de begrotingswijziging van 2018 laat zien. Het specialistische werk op het gebied van geluid is in 2017 overgedragen aan de ODA. Hier staat tegenover dat er een grotere bezuiniging is doorgevoerd door de functie binnen de gemeente niet in te vullen.

Risico’s

Zie kanttekening.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Omgevingsdienst Achterhoek op de hoogte stellen van het besluit.

Financiën

Verwerkt onder argumenten.

Bijlagen

 • Aanbieding jaarstukken 2017, de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019
 • Brief aan provinciale staten en gemeenteraden toelichting
 • Jaarverslag 2017
 • 1e begrotingswijziging 2018
 • Begroting 2019

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0082

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 juni 2018 met nummer 120951b e s l u i t :

 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
 • Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
 • Te besluiten geen zienswijzen in te brengen tegen de begroting Omgevingsdienst Achterhoek 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 juli 2018 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

De begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende GR. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd (artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen) traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid stellen om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Deze wensen en bedenkingen worden in een zienswijze kenbaar gemaakt aan de GR. Gebruikelijk is dat het college een concept zienswijze voorbereid en dit voorlegt aan de raad.

Op 13 april 2018 heeft de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de jaarstukken 2017, de begrotingswijziging 2018, en de begroting 2019 aan de gemeenteraad gestuurd. De verhoging van de bijdrage in 2018 worden opgevangen binnen het programma 3 Duurzame leefomgeving. Hiervoor wordt de begroting van de Omgevingsdienst Achterhoek gewijzigd, maar is geen gemeentelijke begrotingswijziging nodig. De raad wordt voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de begroting Omgevingsdienst Achterhoek 2019 en geen zienswijzen in te brengen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksN Bossenbroek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink en C.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Omdat Harrij Hissink ziek is, vervang ik hem als voorzitter. Omdat ik vervangend voorzitter ben, zal ik ook zo nodig inhoudelijk een bijdrage geven.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: We hebben een inspreker, mevrouw De Vries. Haar geef ik nu het woord.

-- zie bijgevoegde inspreektekst --

Voorzitter: Zijn er vragen voor mevrouw De Vries?

D66: Heeft u cannabisolie gebruikt? Hoe komt u er aan?

Mevrouw De Vries: Via de Stichting Medewiet. De huisarts heeft het me wel voorgeschreven, maar via de apotheek is het 10 keer zo duur als bij de coffeeshop.

College: In 2016 is er vanuit de raad een voorstel gekomen om te experimenteren met wiet. Dit voorstel heeft het in Zutphen niet gehaald, maar in 2016 stonden raad en college er wel welwillend tegenover.

BewustZW: Is deze oproep ook bedoeld om via de reguliere weg (de apotheek) cannabis te krijgen, maar dan minder duur?

Mevrouw De Vries: Via de apotheek is het met gammastralen bewerkt, dan werkt het niet meer.

CDA: Wordt uw oproep ook ondersteund?

Mevrouw De Vries: Nee.

3. Aankondiging moties en amendementen

Forum: Akkoord.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek

VVD: Hoe goed gaat het bij de ODA? Wordt in de toekomstige begroting rekening gehouden met de Omgevingswet en met het asbestbesluit?

BewustZW: Wordt hier niet een Forumspecial over georganiseerd?

College: De Forumspecial gaat over de Omgevingswet, inclusief de ODA. We plussen bij bij de ODA, maar het gaat goed met de ODA. De benodigde extra kosten zijn voor de ict-omgeving. Deze is nodig voor de vergunningverlening. Vanaf 2018 wordt ook de archivering bij de ODA neergelegd. In totaal 100.000,- Euro wat gezamenlijk wordt opgebracht door 9 gemeenten en de Provincie Gelderland. Ook is er meer geld nodig voor de indexering van loon. Wat we nu al zien, wordt in de posten en programma's opgenomen.

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen

Forum: Akkoord.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juli 2018

D66: Wat is de motivatie van brief nr. A 04?

College: Het Dagelijks Bestaan heeft de exclusiviteit van het Vitensterrein eerst gekregen tot 1 oktober 2017. Voor die datum zou het Dagelijks Bestaan een sluitende businesscase overleggen. Dat lukt niet. De deadline is toen verlengd naar 1 februari 2018. Ook dat is niet gehaald. de deadline is nogmaals verlengd tot 31 mei 2018. Weer is de deadline niet gehaald. De exclusiviteit en de extra ambtelijke ondersteuning is opgeheven. Wel is hulp aangeboden en een huurcontract.

Forum: Akkoord.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 18-06-2018

Forum: Akkoord.

9b. Forumverslag 19-06-2018

Forum: Akkoord.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik nu de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend