Pagina delen

Jaarstukken 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1 Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2017 (controleverklaring).
2 De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2017 met een voordelig saldo van afgerond € 859.000 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij deze bieden wij de definitieve jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Zutphen over het boekjaar 2017 aan.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

De jaarrekeningcontrole is in de afrondende fase. De accountant is voornemens de gemeente Zutphen een goedkeurende verklaring op zowel getrouwheid als rechtmatigheid te verstrekken. Er zijn n.a.v. de controle enkele correcties gemaakt.

Een punt wat n.a.v. de controle gecorrigeerd is betreft een verplichting die is opgenomen voor de uittredingsvergoeding Delta van € 2.330.000. Deze vergoeding is onttrokken uit de egalisatiereserve sociaal domein.

Voor alle controleresultaten wordt verwezen naar het controleverslag wat als bijlage is toegevoegd aan dit voorstel.

Saldo jaarrekening

De jaarrekening 2017 van de gemeente Zutphen sluit met een voordelig saldo van afgerond € 859.000. Dit is het saldo na mutaties met reserves. Een uitgebreide financiële toelichting is te vinden in de jaarrekening bij het overzicht van de producten per programma. Inzake de dekking van het nadelig saldo volgt een apart raadsvoorstel.

Schematisch kan bovenstaande als volgt worden weergegeven:

Zie Afbeelding 1.

Het saldo van de jaarrekening bestaat uit een aantal grotere afwijkingen. Het positieve saldo van € 859.000 is in grote lijnen als volgt te verklaren:

Zie Afbeelding 2.

Daarnaast merken we op dat gedurende het jaar ook een aantal andere grote (vaak incidentele) voor- en nadelen verrekend zijn met reserves. Hierdoor hebben deze voor- of nadelen geen invloed op het uiteindelijke hier gepresenteerde jaarrekeningresultaat. Dit geldt ondermeer voor veel onderdelen van het sociaal domein. In bovenstaand resultaat komen de voor- en nadelen in het sociale domein daardoor slechts beperkt tot uitdrukking omdat deze afwijkingen grotendeels gedekt worden uit de reserve sociaal domein.

Uit deze opsomming blijkt overigens dat het niet gemakkelijk is gedurende het jaar harde voorspellingen te doen over de uitkomst van de jaarrekening. Een aantal zaken was voorzien en ook gemeld in de tweede bestuursrapportage. Tegelijk blijkt het moeilijk goed te voorspellen wat de omvang van afwijkingen is. De vraag vanuit de raad die bij de tweede bestuursrapportage 2017 gesteld is om een indicatie te geven van de omvang van afwijkingen (zie toezegging 17-12 n.a.v. de behandeling van de tweede bestuursrapportage 2017) is dan ook eigenlijk niet te geven, omdat daar al snel een suggestie van betrouwbaarheid van uit gaat die niet hard te maken is. In de financiële inleiding bij de jaarrekening gaan we verder in op de financiële beheersing en de stappen die daarin nodig zijn

Website

Dit jaar worden de jaarstukken ook toegankelijk gemaakt via een website. Daar is het boekwerk ook op ingericht. Het kan zijn dat in het boekwerk teksten bijvoorbeeld op meerdere plekken voorkomen of tabellen "uitgeklapt" zijn. Dit heeft met de opmaak van de website te maken.

Argumenten

Het is de taak en de bevoegdheid van de raad het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

De Gemeentewet bepaalt in artikel 198 dat het de bevoegdheid van de raad is om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen. Tevens dienen de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli aangeleverd te worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van afgerond € 859.000. In de jaarstukken 2017 wordt, net als in dit raadsvoorstel, bij de inleiding van de jaarrekening een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële afwijkingen. Een uitgebreide toelichting/analyse is te vinden bij de toelichting van de producten in de jaarstukken 2017. Het rekeningsaldo is afzonderlijk opgenomen in de balans. Bestemming van het resultaat vindt plaats met een afzonderlijk raadsvoorstel.

Kanttekeningen

1 Het te laat aanleveren van de jaarstukken bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht, de voorschotverlening en ontvangen gelden voor specifieke uitkeringen.

Wettelijk is geregeld dat de definitieve jaarstukken, vastgesteld door de gemeenteraad en voorzien van een controleverklaring uiterlijk 15 juli 2018 ingediend moeten zijn bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK.

Te late aanlevering bij het ministerie van BZK zou gevolgen kunnen hebben voor de voorschotverlening van de algemene uitkering. Tevens zouden de afzonderlijke ministeries over kunnen gaan tot terugvordering van de specifieke uitkeringen. Opschorten van de voorschotverlening is een beperkt risico omdat de opgeschorte voorschotten uiteindelijk wel ontvangen worden. Terugvordering van de specifieke uitkeringen is een groter risico.

2. Er moet nog besluitvorming plaatsvinden over de uittredingsvergoeding van € 2.330.000 voor de Delta.

Het college heeft nog geen besluit genomen over de uittreding bij de Delta. Er is dus ook nog geen officieel verzoek ingediend bij de Delta. Wel heeft de raad eind 2017 besloten uit te treden. Ook is het resultaat van de onderhandelingen over de uittredingsvergoeding bekend. Daarom is, n.a.v. de accountantscontrole in 2017 al wel een verplichting opgenomen ter hoogte van dit bedrag. Dit staat de verdere besluitvorming over uittreding bij de Delta zoals deze gepland is niet in de weg. Mocht uiteindelijk de besluitvorming anders verlopen, dan kan de verplichting in 2018 weer terug gedraaid worden.

Risico’s

Er zijn risico’s indien de vastgestelde jaarstukken te laat aangeleverd worden bij de het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij kanttekening 1 worden deze risico’s besproken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Inzake de dekking volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.
Verder zijn de jaarstukken voor het eerst middels een website toegankelijk.

Financiën

N.v.t.

Voor de dekking van het saldo volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

Bijlagen

-Jaarstukken 2017

-Sociaal jaarverslag

-Rapport Deloitte Accountants inzake controle jaarrekening 2017 (VOLGT TZT)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0074

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 juni 2018 met nummer 117022b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2017 (controleverklaring)
  2. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2017 met een voordelig saldo van afgerond € 859.000 vast te stellen.
  3. Het college te verzoeken om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Auditcommissie en de raad uiterlijk 1 november 2018 te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 juni 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De jaarstukken 2017 komen later beschikbaar dan aanvankelijk was voorzien. Ze zijn naar verwachting vanaf woensdag 13 juni beschikbaar voor de raads- en forumleden. Op 18 juni worden de jaarstukken toegelicht in een Forumvergadering. Op 2 juli volgt een oordeelsvormende forumvergadering, waarna besluitvorming diezelfde avond in de raadsvergadering kan plaatsvinden.

Ook het advies van de Auditcommissie komt op woensdag 13 juni beschikbaar en wordt gepresenteerd op 18 juni bij de toelichting op de jaarstukken 2017 in het Forum.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 18-06-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Namens de auditcommissie is de voorzitter mevrouw Schriks aanwezig.
Namens Deloitte is de accountant de heer Knip aanwezig.

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forum vergadering. Op de agenda staat Jaarstukken 2017.Er zijn nog 2 agenda punten toegevoegd namelijk “Bestemming batig saldo jaarrekening 2017” en “advies Auditcommissie Jaarstukken 2017”. De voorzitter geeft het woord aan het College. Zie verder de bijlage “ Intro Jaarstukken 2017 van H. Matser”.

GroenLinks: Is het percentage inhuur bij de gemeente Zutphen van 11,9% hoger dan het landelijke gemiddelde?

College: De gedachte is dat inhuur maximaal op 10% mag liggen. Dus is het te hoog.

ChristenUnie: Wat is het effect op de organisatie als je de inhuur sterk gaat af bouwen?

College: Op plekken in de organisatie waar langdurige cruciale kennis hoort te liggen in de organisatie geen gebruik te maken van inhuur maar van mensen in vaste dienst.

ChristenUnie: Is dit een oordeel of is het al werkelijkheid?

College: Het is een oordeel ik heb de organisatie nog niet kunnen doorlichten in de afgelopen 3 weken.

ChristenUnie: Ik herhaal mijn vraag. Wat is het effect op de organisatie als je de inhuur sterk gaat af bouwen?


Voorzitter: U stelt wel de vraag aan de wethouder Financiën.

College: We hebben het nu over jaarverslag 2017. Maar ik wil het wel hebben over 2018 /2019. We hebben inderdaad die 10% genomen maar alsnog niet op de loonsom gedaan. Dat effect is nog niet aan de orde.

ChristenUnie: Wat is het effect op de dienstverlening?

College: Als we in september met voorstellen komen dan kunt u daarbij ook bedenken dat het effect duidelijk wordt. Ook in de randvoorwaarde die in de bijlage van de voorjaarsnota worden genoemd kun je ook het effect op inwoners zien. Bij de bezuinigingsvoorstellen zullen we ook de effecten gaan noemen.

CDA: Het tijdig insturen van facturen van jeugdzorg aanbieders was in het verleden een probleem.
Ik hoor nu dat de wethouder nu in gesprek is met de jeugdzorgaanbieders.
Is dat op basis van vrijwilligheid? Hebben we in het verleden die gespreken niet gevoerd?
Wat maakt de Wethouder nu wel positief dat deze facturen wel op tijd worden opgestuurd?

College: Ik voer de gesprekken zelf niet maar ik begrijp van de directeur van Het Plein dat de gesprekken die maandelijks worden gevoerd vanaf begin van dit jaar goed verlopen. Er is nu meer discipline met het insturen van facturen en wat onder werkpositie is. Naast de facturen zijn er in de jeugdzorg nog een aantal andere instanties dan gemeente hebt die beschikkingen afgeven. Daar is in het vorige gesprek met de vorige wethouder aan gerefereerd dat het lastig is om al die verwijzers op te lijnen zodat wij weten als gemeente dat er beschikkingen zijn afgegeven en ook een idee hebben wat we aan facturen en wat we onder werkpositie kunnen verwachten. Dit laatste punt is lastig te beheersen als je het stuur niet zelf helemaal in handen hebt.

VVD: We willen graag meer een toelichting met specificatie horen over de het bedrag van 94.200 euro die onttrokken wordt aan de saldi reserve. We willen graag horen waar de bedragen vandaag komen en waar ze heen gaan.

College: Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord (Toezegging)

D66: Waarom financiert de gemeente vastgoed activa met kortlopende (kasgoed) leningen?
Lopen we daardoor niet extra risico?

College: Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord (Toezegging)

GroenLinks: Vraag over energie neutraal. Er staat in de jaarrekening dat er 1,4 miljoen voordeel is en dat budgetten niet geheel benut zijn. Hoe kan het dat die uitgaven niet gedaan zijn en wat was de overweging en hoe gaan we daarmee om?

College: Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord (Toezegging)

PvdA: We zien wat meevallers in de jaarrekening. Zijn er meevallers die structureel zijn?
De vraag van CDA mbt de ingestuurde facturen hebben wij ook.
Blijft het te kort van 1, 5 miljoen op jeugdzorg of komen er ook nog facturen na voor 2017?
Zijn er zombiereserve? Reserves waarvan de bestemming gedateerd is en kunnen ze misschien vrijvallen?

College: De accountant gaat nog wat zeggen over de onzekerheid die facturen uit het verleden geven. De inschatting is dat die onzekerheid zich beperkt tot een bedrag waardoor we nog steeds een goed keuringsverklaring van de accountant krijgen. Maar weten we niet precies wat we gaan uitgeven op jeugdzorg. Er kunnen nog facturen komen alleen het bedrag zal beperkt zijn.
De bestemmingsreserves wordt meegenomen in de bezuiniging.

Deloitte:Wij gaan niet over de nagekomen rekeningen van Jeugdzorg. Maar ik neem het mee in mijn presentatie.

D66: Kunnen we volgende keer de jaarrekening indien de situatie voordoet onder voorbehoud van goedkeuring toegezonden krijgen?

College: Het is niet duidelijk of het mogelijk is en maar het is risicovol. Je kunt het een discussie krijgen over verschillen tussen het concept en de definitieve versie. Het gesprek zou over de definitieve versie moeten gaan. Maar ik heb begrijp de roep om meer leestijd.

PvdA: Is het mogelijk bij een bij een volgende jaarrekening een voorlopig resultaat mee te geven?

College: Sympathiek voorstel maar je loopt hetzelfde risico als bij een jaarrekening onder voorbehoud.

GroenLinks: Het jaarverslag van 275 pagina’s is lang. Moet het jaarverslag echt zo lang zijn?
Kan het ook anders?

College: Jaarverslag is gebonden aan wettelijk eisen. Het is zeer lastig om deze te verkorten. Er zit een mooie samenvatting in het verslag ergens midden. Samenvatting is nog steeds omvangrijk. Ik wil samen met uw onderzoeken voor volgens of die samenvatting korter kan.

VVD: Hoe kijkt de wethouder tegen het afschaffen van de reserve van het sociaaldomein aan?

College: Vanaf 2019 wordt er 1 som geld gegeven voor het Sociaal domein en andere posten. Dat is de belangrijkste motivatie.

Deloitte licht de jaarrekening toe zie verder de presentatie.

Auditcommissie geeft ook een presentatie zie verder presentatie
De voorzitter voegt nog derde beslispunt toe. Het college te verzoeken om de aanbeveling van de auditcommissie over te nemen en voor 11 november te rapporteren over de aanbevelingen.

College: Wij onderschrijven de aanbevelingen van de auditcommissie.

ChristenUnie: Kunnen we zo’n a4tje krijgen wat de accountant noemde in zijn presentatie?

CDA: Hoe moet ik die ratio’s beoordelen?

PvdA: De weerstandsratio’s zijn ingericht op incidentele risico’s. Hoe kijkt de account er tegen om een weerstandsratio als ijkpunt te gebruiken terwijl de risico’s structureel zijn?

Deloitte: Het is een goed punt. De jaarrekening is een moment opname.
Structureel bij in een normaal bedrijf/zorginstelling bent u nu failliet. Dat kan niet failliet gaan als gemeente u kunt artikel 12 gemeente worden. Maar als meerdere gemeente dit gaan doen dan wordt het een het macrobudget en dat betekend dat als u vraagt als artikel 12 dat u iets anders moet inleveren. Vwb Sociaal domein zullen 30 tot 40% van de gemeentes artikel 12 terecht komen als ze niets gaan doen.
Het is het systeem wat vraagt om risico’s. Bij grondexploitaties zijn de risico’s veel beter beheersbaar. In het sociaal domein zijn de risico’s wel goed in beeld maar het zijn lopende uitgaven. Dit is niet een specifiek probleem voor Zutphen maar voor heel Nederland.

College: Account heeft al gedeeltelijk antwoord gegeven op de vraag van CDA. De jaarcijfers zijn van nu.
De ratio gaat t/m 2017 en je kunt in het verslag lezen hoe de accountant naar voren kijkt.

Voorzitter vraagt om besluitvorming.
Zijn de 3 beslispunten in het forum voldoende behandeld om door te gaan voor besluitvorming in de raad?
Alle leden van het forum zijn het er mee eens.


Advies

Onderwerp door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 2 juli 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De jaarstukken 2017 komen later beschikbaar dan aanvankelijk was voorzien. Ze zijn naar verwachting vanaf woensdag 13 juni beschikbaar voor de raads- en forumleden. Op 18 juni worden de jaarstukken toegelicht in een Forumvergadering. Op 2 juli volgt een oordeelsvormende forumvergadering, waarna besluitvorming diezelfde avond in de raadsvergadering kan plaatsvinden.

Ook het advies van de Auditcommissie komt op woensdag 13 juni beschikbaar en wordt gepresenteerd op 18 juni bij de toelichting op de jaarstukken 2017 in het Forum.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 02-07-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M Linssen