Pagina delen

Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2016 (controleverklaring).

2. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2016 met een voordelig saldo van afgerond € 1.044.000 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij deze bieden wij de definitieve jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Zutphen over het boekjaar 2016 aan.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Het afronden van de jaarstukken 2016 heeft vertraging opgelopen. Deze vertraging is met name ontstaan door ontbrekende cijfers van het sociaal domein omdat nog niet alle zorgaanbieders tijdig product en controleverklaringen aangeleverd hebben. Omdat het aanleveren van de productie en controleverklaringen langer op zich laat wachten dan in eerste instantie afgesproken en gepland loopt de gehele afronding vertraging op. Verwachting is dat voor de forumbehandeling de controle is afgerond en de controleverklaring ontvangen is. Mogelijke wijzigingen worden dan vooraf toegezonden.

Het is dus nu nog niet te zeggen wat voor soort verklaring de accountant zal verstrekken en of dit op getrouwheid en rechtmatigheid een goedkeurende verklaring zal zijn.

De verwachting is dat de afrondende controlewerkzaamheden niet tot een ander eindresultaat zal leiden omdat de uitgaven in het sociaal domein verrekend worden met de reserves WMO/Jeugd of WWB.

Saldo jaarrekening

De jaarrekening 2016 van de gemeente Zutphen sluit met een voordelig saldo van afgerond € 1.044.000. Dit is het saldo na mutaties met reserves (-€ 6.375.000). Een uitgebreide financiële toelichting is te vinden in hoofdstuk 4 van de jaarstukken 2016. Inzake de dekking van het nadelig saldo volgt een apart raadsvoorstel.

Schematisch kan bovenstaande als volgt worden weergegeven:

schema

De tweede bestuursrapportage kende een nadelig saldo van € 1.835.000. Het saldo van de tweede burap is eind 2016, na het raadsbesluit van 21 november 2016, al verwerkt in de begroting. Daarnaast werd bij de tweede bestuursrapportage al wel een positief jaarrekeningsaldo geprognotiseerd van € 1.105.000. Uiteindelijk is het jaarrekeningsaldo op € 1.044.000 voordelig uitgekomen.

Het saldo van de jaarrekening bestaat uit een aantal grotere afwijkingen. In hoofdstuk 4.2 van de jaarstukken zijn de belangrijkste afwijkingen (afwijkingen > € 100.000 ten opzichte van de begroting na wijziging) die tot het jaarresultaat hebben geleid opgenomen. Het positieve saldo van € 1.044.000 is in grote lijnen als volgt te verklaren:

 afbeelding

Daarnaast merken we op dat gedurende het jaar ook een aantal andere grote (vaak incidentele) voor- en nadelen verrekend zijn met reserves. Hierdoor hebben deze voor- of nadelen geen invloed op het uiteindelijke hier gepresenteerde jaarrekeningresultaat. Hieronder de belangrijkste:

- verrekend met de reserve WWB gedurende het jaar               -/- € 1.523.000             

- verrekend met de reserve WMO/Jeugd gedurende het jaar           €   668.000       

- op niveau brengen van de voorzieningen voor grondexploitaties, 

onttrokken aan de reserve GZ exploitatieresultaten                    -/- € 1.140.000                                   

- Rijksbijdrage vangnetregeling                                                     € 2.735.000

- storting in reserve grondexploitatie vanuit saldireserve             -/- € 1.130.000

De gemeenteraad heeft in diverse raadsbesluiten besloten bovenstaande voor- of nadelen te storten of te onttrekken aan een reserve. Daarom komt het saldo van de jaarrekening uit op € 1.044.000 positief. De verrekening met de reserve WMO/jeugd en de reserve WWB worden standaard aan het eind van het jaar gemaakt omdat met de raad is afgesproken dat tekorten en overschotten op de onderdelen WMO, Jeugd en WWB verrekend worden met de betreffende reserves. Een uitgebreide toelichting van de afwijkingen vindt u in de jaarstukken in paragraaf 4.5.7.

Argumenten

Het is de taak en de bevoegdheid van de raad het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

De Gemeentewet bepaalt in artikel 198 dat het de bevoegdheid van de raad is om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen. Tevens dienen de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli aangeleverd te worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van afgerond € 1.044.000. In de jaarstukken 2016 wordt in hoofdstuk 4.1.2. een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële afwijkingen. Een uitgebreide toelichting/analyse is te vinden in hoofdstuk 4.2 van de jaarstukken 2016. Het rekeningsaldo is afzonderlijk opgenomen in de balans. Bestemming van het resultaat vindt plaats met een afzonderlijk raadsvoorstel.

Kanttekeningen

1 Ten tijde van het schrijven van dit voorstel is de controle nog niet geheel afgerond.

Het afronden van de jaarstukken 2016 heeft vertraging opgelopen. Deze vertraging is met name ontstaan door ontbrekende cijfers van het sociaal domein omdat nog niet alle zorgaanbieders tijdig product en controleverklaringen aangeleverd hebben. Omdat het aanleveren van de productie en controleverklaringen langer op zich laat wachten dan in eerste instantie afgesproken en gepland loopt de gehele afronding vertraging op. Verwachting is dat voor de forumbehandeling de controle is afgerond en de controleverklaring ontvangen is. Mogelijke wijzigingen worden dan vooraf toegezonden.

2 Het te laat aanleveren van de jaarstukken bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht, de voorschotverlening en ontvangen gelden voor specifieke uitkeringen.

Wettelijk is geregeld dat de definitieve jaarstukken, vastgesteld door de gemeenteraad en voorzien van een controleverklaring uiterlijk 15 juli 2017 ingediend moeten zijn bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK.

Te late aanlevering bij het ministerie van BZK zou gevolgen kunnen hebben voor de voorschotverlening van de algemene uitkering. Tevens zouden de afzonderlijke ministeries over kunnen gaan tot terugvordering van de specifieke uitkeringen. Opschorten van de voorschotverlening is een beperkt risico omdat de opgeschorte voorschotten uiteindelijk wel ontvangen worden. Terugvordering van de specifieke uitkeringen is een groter risico.

Risico’s

Er zijn risico’s indien de vastgestelde jaarstukken te laat aangeleverd worden bij de het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij kanttekening 2 worden deze risico’s besproken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Inzake de dekking van het saldo volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

Financiën

n.v.t.

Voor de dekking van het saldo volgt een afzonderlijke raadsvoorstel.

Bijlagen

- Jaarstukken 2016

- Bijlagen jaarrekening 2016

- Sociaal jaarverslag (als onderdeel van het bijlageboek)

- Rapport Deloitte Accountants inzake controlejaarrekening 2016: accountantsverslag

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0083

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2017 met nummer 97192b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2016 (controleverklaring).
  2. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2016 met een voordelig saldo van afgerond € 1.044.000 vast te stellen.
  3. Het college te verzoeken om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Auditcommissie en de raad uiterlijk 1 november 2017 te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 19 juni 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In één Forumvergadering staan de volgende stukken geagendeerd:

  • Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen
  • Bestemming batig saldo Jaarrekening Zutphen 2016
  • Adviesbrief van de Auditcommissie inzake de kwaliteit van de Jaarstukken 2016 en de opvolging van aanbevelingen uit voorgaande jaren

De Controleverklaring over de Jaarstukken 2016 van Deloitte accountants zal als extra bijlage aan de Jaarrekening worden toegevoegd, zodra deze is ontvangen.

Op de lijst van ingekomen stukken van 19 juni 2017 staat met nummer E02 de boardletter van de accountant. In deze boardletter staan bevindingen van de accountant met betrekking tot bedrijfsvoering en administratieve organisatie, naar aanleiding van de interim controle over 2016 door de accountant.
De concept-boardletter is een van de bronnen geweest bij het opstellen van het advies van de auditcommissie met betrekking tot de Jaarstukken 2016.
Bij de ter inzage liggende stukken van 19 juni staat met nummer E01 tevens een extra reactie van het college op de concept-boardletter van de accountant.

In de vergadering zal allereerst de speciaal hiertoe aanwezige accountant (dhr. M. Knip) een toelichting geven op de uitgevoerde controlewerkzaamheden en de vervolgens uitgebrachte controleverklaring.
Daarna zal de voorzitter van de Auditcommissie (dhr. G. Pelgrim) de aan de raad gezonden brief toelichten. Het college krijgt daarna gelegenheid om haar visie op en duiding van het opgemerkte te geven.
Vervolgens kunnen vanuit de fracties de gewenste vragen worden gesteld en is er ruimte voor een onderling gesprek.

De besluitvorming over de Jaarstukken dient tijdig plaats te vinden in de raad, zodat de vastgestelde stukken voor de wettelijke termijn van 15 juli bij de Provincie kunnen worden aangeleverd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 19-06-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Aanwezig dhr. M. Knip, mevr. V. Jongbloed (Deloitte), G. Pelgrim (vz. auditcommissie)

 De accountant geeft een toelichting op het onderzoeksverslag. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

De heer Knip kondigt aan dat de verklaring vanaf a.s. donderdag 22 juni in definitieve vorm beschikbaar zal zijn.

Vanuit de fracties zijn er de volgende vragen:

VVD: Vraagt om een toelichting op het weerstandsvermogen en wil graag weten of het verstandig is om de weerstandscapaciteit te verlagen van 2,7 naar 2.

Hoe verhoudt zich dit tot de geconstateerde risico’s in relatie tot het sociaal domein. De voorzitter geeft aan dat deze vraag geparkeerd wordt en thuis hoort in het voorjaarsgesprek.

D66: De schulden nemen toe van 102 naar 105 naar 113. Is dit structureel of incidenteel? De bestemmingsreserves nemen af van 64 naar 55 naar 52. Hiervoor dezelfde vraag. Voor de OZB is gesproken over een groei van 2%, maar blijkt gegroeid met 7%. Waar zit dit in? D66 heeft tevens behoefte aan een prognose van de schuldenpositie en de ontwikkeling van de reserves t.b.v. het voorjaarsdebat.

SP: Aan de Wmo-reserve is 455.000 onttrokken. Is hier sprake van afroming? Is het normaal dat dit naar de saldireserve gaat en wordt het dan voor andere doeleinden gebruikt?

PvdA: In het gerealiseerd resultaat is een gedeelte toe te schrijven aan niet uitgegeven geld ten behoeve van het AZC. Is dit geld over of moet dit nog besteed worden? Hoe kijkt het college aan tegen het geconstateerde risico van 1,5 miljoen met betrekking tot PGB’s. Heeft de gemeente mogelijkheden om hierin te controleren, aangezien de gemeente wel betaalt maar niet bepaalt. Wat gaat het college hiermee doen?

GroenLinks: Hoe zit het met het assetmanagement? Daarnaast vraagt GroenLinks om de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie te verbeteren. Het stuk is nu te omvangrijk en voor mensen zonder specifieke financiële kennis moeilijk te doorgronden.

Stadspartij: De Stadspartij merkt op dat de reserves naar beneden gaan en de schulden omhoog. Heeft het college zicht op de ontwikkeling hiervan en heeft het in beeld hoe het risico’s in kan perken.

Het college geeft in beantwoording op bovenstaande vragen het volgende aan:

-          Het voorstel voor verlaging van de weerstandsratio komt op 23 juni aan de orde in het voorjaarsgesprek. Het college durft dit aan. Daar waar mogelijk wil het college de extra ruimte gebruiken om een impuls te geven aan het focustraject en de speerpunten. Het college durft nu meer aan dan alleen op de winkel te passen.

-          De genoemde bedragen met betrekking tot de schulden zijn momentopnames. Dit kan ook weer afnemen.

-          Voor de bestemmingsreserves geldt dat dit voor diverse reserves verschillende verklaringen kan hebben. Er is daarom niet één lijn uit te halen. In sommige gevallen kan dit te maken hebben met doelstellingen die gerealiseerd zijn. In andere gevallen ligt dit anders.

-          Voor de OZB hanteert het college een stijging van 2%. Er is geen verhoging van 7% toegepast. Dat er meer binnenkomt dan verwacht heeft met name te maken met waardestijging.

-          De Wmo-gelden worden niet voor andere doeleinden bestemd. Ook al gaan deze naar de saldireserve, het blijft gelabeld geld. Over wat er precies gebeurd is met de saldoreserve van vorig jaar zal het college het forum nader berichten.

-          Het positief saldo op het AZC-budget heeft met name betrekking op vluchtelingenwerk, Pact18 woonbegeleiding, GGD en Het Plein. Dit zijn vrijgekomen middelen bekend sinds medio 2016. De vraag is om dit over te hevelen naar 2017, waarmee het bestemd blijft waarvoor bedoeld.

-          Aan de leesbaarheid van de jaarstukken is in de loop der jaren al veel verbeterd. Het college wijst er verder op dat de stukken dit jaar op een nieuwe werkwijze tot stand zijn gebracht, met inbreng van iedereen die hierbij betrokken is. Voorheen was dit vooral een klus van Financiën.

-          De informatie over de schuldenpositie en reserve-ontwikkeling staat in de voorjaarsnotitie. Daarin heeft het college aangegeven dat er tot en met 2021 sprake is van een sluitende begroting en een positief saldo.

De heer Knip voegt hier aan het volgende toe als toelichting en vanuit zijn adviserende functie:

-          Over de langlopende leningen merkt hij op dat deze nagenoeg gelijk blijven. Deze zijn niet gestegen.

-          Over de bestemming van € 455.000,- Wmo-gelden geeft hij aan dat deze goedgekeurd is door de raad met begrotingswijzigingnummer 20176-32.

-          Over de PGB risico’s merkt hij op dat dit in de rapportage vermeld is, met als aandachtspunt om naar de risico’s te kijken en te bezien waar kan worden bijgestuurd.

-          Ten aanzien van de schuldenlast/risico’s merkt hij op dat het verlagen van de ratio van 2,7 naar 2 op twee manieren kan worden ingevuld: door de risico’s te minimaliseren of de reserves leeg te pompen. Het advies is om niet alleen naar de ratio te kijken maar ook naar de risico’s in absolute zin.

-          Met betrekking tot de leesbaarheid wijst hij op de BBV vereisten die voortkomen uit de wet. Daar moet aan worden voldaan. Daarnaast wordt de leesbaarheid ook bepaald door de vraag vanuit de raad: wat wil de raad weten?

-          Ten aanzien van het assetmanagement kan worden gemeld dat de effectiviteit van het wegenonderhoud sterk verbeterd is.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend