Pagina delen

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Akkoord te gaan met de begroting 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek en geen zienswijze in te dienen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor liggen de jaarstukken 2016 en begroting 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek (hierna ODA).

In 2015 is de ODA gestart met de uitvoering van het verbeterplan, 'het spoorboekje'. Halverwege 2016 is dat verbeterplan afgerond. Veel zaken uit het verbeterplan hebben een structureel karakter gekregen. Slimme en efficiënte processen zijn ingevoerd en geborgd. Het digitale systeem is ingevoerd en begint goed gevuld te raken met kwalitatief goede informatie waaruit meer en betere sturingsinformatie komt.

2016 was voor de ODA ook het oefenjaar voor outputfinanciering. Producten zijn gemonitord, kwartaalrapportages verfijnd, de bestuursrapportages aangepast en verbeterd. Met de partners zijn afspraken gemaakt over kritische prestatie indicatoren (KPI's). De financiële resultaten worden verder besproken onder de kop 'argumenten'.

Tegelijk ligt de begroting 2018 voor. De begroting is een omzetbegroting. Hiermee wordt bedoeld dat de partners betalen voor de producten die worden afgenomen. De geraamde afname is gebaseerd op de productiecijfers over 2015 en 2016.

Beoogd effect

Voldoen aan de verplichtingen die deelname aan deze Gemeenschappelijke regeling met zich meebrengt.

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2016 van de ODA zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

De accountantsverklaring is door de accountant afgegeven. De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig saldo van € 667.400. Het jaar 2015 werd al afgesloten met een voordelig saldo (€400.000) en dit is dus opgelopen naar € 667.400 in 2016. Dit bedrag bestaat voor € 150.000 uit structurele oorzaken en voor
€ 517.000 uit incidentele oorzaken. Structureel is een voordeel gehaald op de netto loonsom. De loonsom in 2016 liep in pas met de begroting. Er is sprake geweest van detachering van medewerkers van de ODA en het uitvoeren van extra taken terwijl hiervoor geen inhuur nodig was.

1.2 een gedeelte van het ingebrachte bedrag komt terug naar de partners.

Een bedrag van € 32.500 wordt toegevoegd aan de reserve die daarmee op het maximum komt van € 192.500 (onvoorzien en algemene reserve). Het overige deel, € 634.940 wordt verdeeld over de partners naar gelang de deelnemersbijdrage. Zutphen krijgt een bedrag van € 47.588 terug.

2.1 De begroting van de ODA voor 2018 is akkoord.

De begroting is een omzetbegroting. Hiermee wordt bedoeld dat de partners betalen voor de producten die worden afgenomen. De geraamde afname is gebaseerd op de productiecijfers over 2015 en 2016.

2.2 Voor de inkoop van producten is een bedrag gereserveerd.

In de begroting 2018 van de ODA wordt als bijdrage van Zutphen voor 2018 een bedrag geraamd van € 550.659. In de gemeentebegroting 2017 is aan structurele dekkingsmiddelen een bedrag van € 558.500 opgenomen. Ondanks de teruggave van teveel betaalde gelden (jaarrekeningoverschot) ligt een verlaging van het gemeentelijke begrotingsbedrag niet voor de hand. Er vindt namelijk een taakverschuiving plaats richting de ODA. De geluidstaken die eerder binnen de eigen gelederen werden uitgevoerd zijn nu uitbesteed aan de ODA. Daarnaast wordt de controle van de bouwconstructies door de ODA uitgevoerd.

2.3 Het monitoren van de inkoop van de producten is van groot belang.

Omdat we betalen voor wat geleverd wordt, is monitoring van de kwantiteit en kwaliteit van groot belang. De kwartaalrapportages zijn hiervoor een geschikt middel. De kwaliteit volgen we tevens nauwlettend. Binnen het ambtelijk apparaat is nog voldoende kennis aanwezig om de kwaliteit van de producten te kunnen beoordelen. Dat betekent overigens niet dat er geen risico bestaat op incidenten.

Kanttekeningen

2 De bijdrage voor 2018 voor de ODA verandert mogelijkerwijs.

De ODA werkt momenteel via outputfinanciering, we betalen voor de producten die we afnemen. Voor 2018 staat een verandering op stapel waarvan de impact op dit moment nog onduidelijk is, omdat besluitvorming in Den Haag nog moet plaatsvinden. Het betreft de Wet private kwaliteitsborging. Dit houdt in dat voor een categorie bouwwerken de constructieve toets voorafgaand aan vergunningverlening en de controle op de bouw niet meer door de gemeente uitgevoerd mag worden. Dat brengt met zich mee dat de inhuur van de ODA voor de constructieve toets van bouwplannen komt te vervallen. De gemeente blijft echter bevoegd gezag dus het is mogelijk dat wij achteraf toch nog handhavend moeten optreden indien er overtredingen zijn.

Hiervoor is dan wel inhuur noodzakelijk van de ODA.

Op dit moment is onduidelijk hoe het systeem van private kwaliteitsborging gaat werken en wat de impact daarvan is voor gemeenten. Dit is overigens ook de strekking van de brief van de VNG aan de Eerste Kamer over dit onderwerp.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vooruitlopend op de behandeling door de raad zullen wij de ODA berichten dat wij u hebben voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de begroting 2018.

Bijlagen

- Collegevoorstel

- Jaarrekening 2016

- Begroting 2018

- Accountantsverslag

- Controleverklaring

- Begeleidende brief van de Omgevingsdienst Achterhoek

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0081

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2017 met nummer 102275b e s l u i t :

Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Akkoord te gaan met de begroting 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 3 juli 2017 (19:30 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

De begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende GR. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd (artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen) traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid stellen om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Deze wensen en bedenkingen worden in een zienswijze kenbaar gemaakt aan de GR. Gebruikelijk is dat het college een concept zienswijze voorbereid en dit voorlegt aan de raad.

Op 13 april heeft de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 aan de gemeenteraad gestuurd. De raad wordt voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Omgevingsdienst Achterhoek en om akkoord te gaan met de begroting 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek en geen zienswijze in te dienen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 03-07-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vanwege de afwezigheid van mevrouw Van Dijk, neemt mevrouw Verwoort het voorzitterschap van de vergadering over.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft aan dat zich geen belangstellenden hebben gemeld om gebruik te maken van het recht om in te spreken.

3. Actieve informatievoorziening

Het College maakt melding van een vijftal punten.

  • Op 4 juli behandelt het College een memo over de afwikkeling van de sluiting van het zwembad. Vervolgens zal deze memo aan de raad worden verstuurd.
  • De zeven gemeenten in de CleanTech regio zullen een convenant met het UAF sluiten. Het UAF is een organisatie die hoog opgeleide statushouders begeleidt naar opleiding en werk. Spreker verwijst naar de motie van D66 die eerder in de raad aan de orde geweest.
  • Er is opnieuw een wachtlijst ontstaan bij Veilig Thuis. Deze wordt veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en verzoeken tot onderzoek, in combinatie met een aantal zieken de organisatie. De verwachting is dat de wachtlijst begin augustus weer is weggewerkt. In totaal staan er 6 personen uit de Gemeente Zutphen op de wachtlijst.
  • Dagelijks Bestaan, Woonbedrijf Iedereen en de Gemeente zijn het eens geworden om voor maximaal één jaar op het noordelijk deel Dagelijks Bestaan te huisvesten, met name voor wat betreft het woon-zorg gedeelte. Voor dagbesteding is reeds een andere locatie gevonden.
  • De vier aandeelhoudende gemeenten van vliegveld Teuge hebben een brief in voorbereiding voor de staatssecretaris, met het verzoek om in gesprek in te gaan met de gedeputeerden van de provincies Overijssel en Gelderland. Wellicht sluit de Commissaris van de Koning daar ook bij aan. De mogelijkheden tot wijziging van de vliegroute zijn daarbij onderwerp van gesprek.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een initiatiefvoorstel aan, dat zal worden ingediend door D66, GroenLinks en de VVD. Dit voorstel zal medio augustus worden aangeboden aan het Presidium en betreft LHBT beleid.

 D66 kondigt een motie aan inzake haalbaarheidsonderzoek Vikingschip. Deze motie zal tijdens de aansluitende raadsvergadering worden ingediend.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 3 juli 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 3 juli 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov

GroenLinks verwijst naar de brief waarin wordt gesproken over concrete contacten met de vervoerder wat betreft de inzet van elektrische voertuigen. De fractie vraagt of hieraan een concrete realisatietermijn is verbonden.

Het College is niet op de hoogte van een eventuele termijn en vraagt in hoeverre het antwoord op deze vraag van belang is voor de raadsbehandeling. Het College is bereid om voor een antwoord te zorgen, maar adviseert de besluitvorming van vanavond daar niet door te laten frustreren.

6b. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Omgevingsdienst Achterhoek

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Archipel

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Bekrachting geheimhouding curriculum vitae (cv) lid Raad van Toezicht Stichting Archipel

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7. Aankoop drinkwaterproductielocatie Vitens

GroenLinks is blij dat er gebruikt gemaakt gaat worden van het aankooprecht. Spreker vraagt of de afspraak is gemaakt dat dat er geen bezwaar kan worden gemaakt zodra dit bij het Emerpark getrokken gaat worden. Onduidelijk is of dit mogelijk voor beperkingen kan zorgen.

Het College antwoordt dat een dergelijke afspraak nooit is overeen gekomen. Er mag daarom van worden uitgegaan dat er geen sprake is van beperkingen.

De PvdA beoordeelt het plan positief. Wel constateert de fractie dat er slechts één offerte bij de stukken is gevoegd. De fractie vraagt of er wel meerdere offertes zijn opgevraagd.

Het College zal dit navragen bij de portefeuillehouder en tijdens de aansluitende raadsvergadering beantwoorden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 3 juli 2017

Ingekomen stuk 3 - Koffieaanbesteding Zutphen
(06-06-2017 / Facilitair / 103848)

GroenLinks verwijst naar het Forum van 1 juni. Bij de ‘Kaderstelling Inkoop Duurzaam en Lokaal’, heeft GroenLinks reeds gewezen op de Brief van Max Havelaar. Er zou een memo volgen met uitleg over aanbesteding zonder duurzaamheidseisen, waarbij concreet zou worden aangegeven wat de gemeente gaat doen om Fairtrade gemeente te blijven. De fractie heeft deze memo echter nog niet gezien.

Het College geeft aan dat, als er een memo is toegezegd, deze er ook zal komen. Verder kan het College staande de vergadering geen concreet antwoord op geven.

 

Ingekomen stuk 11 – betr. E-bus / toeristentreintje Zutphen
(22-06-2017 / Ruimte Economie en Duurzaamheid / 105869)

GroenLinks verzoekt het College te reageren om ingekomen stuk 11.

Het College geeft aan nog in gesprek te zijn met de betreffende ondernemer. Er wordt serieus naar de mogelijkheden gekeken.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 3 juli 2017

D66 verwijst naar het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal en informeert naar eventuele bewonersprotesten.

Het College wijst er op dat het ontwerpplan ter kennisgeving is opgenomen op de lijst. De vraag blijft open staan.

Fractie Pepers en Verwoort wijst op de memo Stichting Zutphen Promotie, die ter afdoening voorligt. Deze zou in een Forum worden behandeld.

Het College wijst er op dat de memo is toegezonden aan de raadsleden. Agendatechnisch is het niet mogelijk om de memo en de toelichting te behandelen in het Forum van vandaag. De Forumbehandeling is verplaatst naar begin september.

10. Vaststellen Forumverslagen

10a. Forumverslag 19-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 19 juni 2017 conform wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag besloten deel 19-06-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van het besloten deel van 19 juni 2017 conform kan worden vastgesteld. Derhalve is geen besloten bespreking nodig.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.50 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend