Pagina delen

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
2. Akkoord te gaan met de begroting 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek en geen zienswijze in te dienen.
3. Akkoord te gaan met de begroting 2017 van de regio Stedendriehoek en geen zienswijze in te dienen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor liggen de jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek (hierna ODA) en de regio Stedendriehoek.

ODA

In 2015 is er veel gebeurd bij de ODA. Er is een verbeterplan ('spoorboekje') opgesteld om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de jonge organisatie. De resultaten daarvan zijn nu voelbaar. De ODA is meer in control en kan beter stuurinformatie leveren in de vorm van kwartaalrapportages. De financiële resultaten worden verder besproken onder de kop 'argumenten'.

Tegelijk ligt de begroting 2017 voor. Dit is de eerste begroting die gebaseerd is op outputfinanciering. We betalen dus voor de producten die we afnemen. Aan de basis hiervan ligt een dienstverleningsovereenkomst en een productencatalogus. De productencatalogus wordt dit jaar in overleg met de partners fijn geslepen waardoor de afrekening over 2017 op basis van geactualiseerde kengetallen plaats zal vinden.

Beoogd effect

Voldoen aan de verplichtingen die deelname aan deze Gemeenschappelijke regelingen met zich meebrengen.

Argumenten

1 De jaarstukken 2015 van de ODA zijn gecontroleerd en akkoord bevonden

U heeft de voorlopige jaarstukken 2015 van de Omgevingsdienst Achterhoek ontvangen. De controleverklaring is door de accountant afgegeven. Volgens planning zal het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 30 juni a.s. ook de definitieve jaarstukken en de resultaatbestemming behandelen. Het voorstel is om het volledige voorlopige resultaat van € 399.637 te storten in reserves van de ODA.

2.1 De begroting van de ODA voor 2017 is akkoord.

De gemeenteraad heeft de gelegenheid zijn zienswijze op de begroting voor 2017 kenbaar te maken. Het standpunt van het college zullen wij alvast delen met het AB omdat de begroting bij ons pas op 4 juli in de raad kan komen.

De begroting 2017 is gebaseerd op de resultaten van 2015 en vertaald naar een outputbegroting (omzetbegroting). De inschatting van de afname van het aantal producten volgens de begroting vormt de basis voor de afname in 2017. Indien de gemeente Zutphen van de begroting 2016 wil afwijken, kan een grotere variatie dan 2% niet zonder meer worden geaccepteerd.

2.2 Voor de inkoop van producten is een bedrag gereserveerd.

In de begroting 2017 van de ODA wordt als bijdrage van Zutphen voor 2017 een bedrag geraamd van € 558.100. In de gemeentebegroting is aan structurele dekkingsmiddelen een bedrag van € 528.100. Dit resulteert in een toename van de bijdrage aan de ODA van € 30.000. Dit wordt veroorzaakt door de inkoop van de 'controle van constructie berekeningen bij aanvragen om omgevingsvergunning'. Deze taak hadden we tot voor 2012 binnen de eigen gelederen ingevuld.

3.1 De begroting 2017 van de regio Stedendriehoek sluit aan op de ontwikkelingen.

De begroting 2017 bouwt voort op de koers die is ingezet met de Agenda Stedendriehoek, de Omgevingsagenda, Het Handelingsperspectief (die beide onlangs aan de raad ter kennisname zijn aangeboden) en de begroting van de Strategische Board. De samenwerking in de regio en de plannen verbonden aan de begroting sluiten aan bij een deel van de speerpunten die geformuleerd zijn in het focustraject, zoals samenwerking in de regio Stedendriehoek, Cleantech en Werk maken van werk.

3.2 De begroting 2017 van de regio Stedendriehoek past binnen de meerjarenbegroting van de gemeente Zutphen.

Kanttekeningen

2 De bijdrage voor 2017 voor de ODA zal waarschijnlijk hoger worden.

Doordat de geluidstaken bij team RED niet meer binnen de organisatie uitgevoerd kunnen worden zullen deze taken ook aan de ODA uitbesteed worden. Hiervoor loopt een onafhankelijk traject waarvoor te zijnertijd een begrotingswijziging zal worden voorgelegd. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de kosten zullen zijn bij de ODA van de over te dragen taken. Daarbij stellen we ons uiteraard de vraag of het elders goedkoper kan.

Risico’s

Inkoop van extra producten bij de ODA kost geld.

Doordat de ODA is overgegaan naar outputfinanciering wordt duidelijker inzichtelijk welke producten binnen de afgesproken afname vallen en welke producten daar bovenop afgenomen worden. Uiteraard wordt via de kwartaalrapportages gemonitord hoe de levering van producten verloopt. De inkoop van producten op het gebied van geluid zullen een extra bijdrage gaan vragen. Daarvoor loopt nu een separaat traject met mogelijkerwijs een begrotingswijziging.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vooruitlopend op de behandeling door de raad zullen wij de ODA en de Stedendriehoek berichten dat er geen zienswijze zal worden ingediend op de begroting 2017.

Rapportage/evaluatie

Niet van toepassing.

Financiën

De inkoop van producten op het gebied van geluid zullen een extra bijdrage gaan vragen. Daarvoor loopt nu een separaat traject met mogelijkerwijs een begrotingswijziging.

Bijlagen

Collegevoorstel + bijlagen.

Stukken die ter inzage liggen

 Collegevoorstel
 Jaarrekening 2015 ODA
 Begroting 2017 ODA
 Accountantsverklaring ODA
 Begeleidende brief van de Omgevingsdienst Achterhoek
 Jaarstukken 2015 regio Stedendriehoek
 Begroting 2017 regio Stedendriehoek

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0102

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 juli 2016 met nummer 81589b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
2. Akkoord te gaan met de begroting 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek en geen zienswijze in te dienen.
3. Akkoord te gaan met de begroting 2017 van de regio Stedendriehoek en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter: De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat Wijkraad De Hoven, zich heeft aangemeld en graag gebruik wil maken van het spreekrecht. De Wijkraad wordt vertegenwoordigd door de heer T. Merkx.

2.a – Inspreekreactie de heerT. Merkx, namens Wijkraad De Hoven

Zie bijlage bij het verslag.

Vragen fracties

De PvdA vraagt of de afgelopen vier à vijf jaar ook sprake was van een onveilige brug.

Inspreker antwoordt bevestigend. Het gezamenlijk gebruik van het fietspad door fietsers, bromfietsers en voetgangers leidt tot gevaarlijke situaties. Spreker wijst er op, dat voetgangers onverlichte verkeersdeelnemers zijn en vaak pas last minute worden gesignaleerd.

2.b - Inspreekreactie de heer W. Kersten, namens Vlindertuin De Kas inzake geschil bij De Kaardebol tussen Vlindertuin De Kas en Driekant Buiten

Zie bijlage bij het verslag.

(NB notuliste: reactie college onder agendapunt 3)

3. Actieve informatievoorziening

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Sueters.

Het College gaat nader in op de ontwikkelingen op De Kaardebol. De onvrede van de huurders is bekend bij het College. In vervolg hierop zijn gesprekken aangegaan met Driekant B.V.

In het verleden is in samenspraak met de raad bewust gekozen voor één hoofdhuurder met onderhuurders.

Toegezegd is dat de onderhuurders in de nieuwe constructie met ongewijzigde voorwaarden te maken zouden hebben, zoals een ongewijzigde huurprijs. Ook is een vorm van samenwerking afgesproken.

Het College ervaart het als erg vervelend dat de samenwerking niet goed verloopt en zal hier deze week verder actie op zetten en bezien of vervolgstappen nodig zijn. Er zal opnieuw een gesprek met de contractpartner, zijnde de hoofdhuurder, worden aangegaan. Het streven van de portefeuillehouder is er op gericht om een voor alle partijen acceptabele oplossing te vinden.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Withagen.

Het College meldt dat de integratie tussen het Plein en Delta van de baan is. Hierover is een memo in voorbereiding. Het bestuur van Delta heeft besloten om alle op de integratie gerichte activiteiten stop te zetten. Aangenomen wordt dat het Plein deze week een eensluidend besluit zal nemen. Het besluit heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De portefeuillehouder acht het te ver gaan om dit besluit tijdens het technisch blok nader te motiveren en verwijst naar het aangekondigde memo waarin ook zal worden ingegaan op de toekomst en de uitvoering van de Participatiewet. Wat het College betreft, kan dit memo over veertien dagen in het Forum behandeld worden.

4. Aankondiging moties en amendementen

De voorzitter stelt vast dat er onder dit agendapunt geen aankondigingen zijn.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze toezeggingenlijst.

b. Toezeggingenlijst Raad 12 september 2016

D66 mist de toezeggingen inzake Delta, zoals deze bij de behandeling van de Voorjaarsnota zijn gedaan. Ook de verbeterplannen van Het Plein worden gemist.

Het College verwijst naar de vraag van D66. Het betreffende amendement is ingetrokken op basis van de toezegging van de wethouder dat zij hierop zal terugkomen. Het verzoek van D66 is om deze toezegging in de lijst op te nemen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016

De voorzitter meldt het verzoek van de SP tijdens het Presidium om hier een bespreekpunt van te maken. De Beheerverordening kan vanavond in de raadsvergadering worden besproken.

6b. Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1

Akkoord.

6c. Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat

Akkoord.

6d Bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6e. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6f. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek

De voorzitter verwijst naar de vergadering van het Presidium en verzoekt mevrouw Siebelink dit punt toe te lichten. De VVD pleit voor agendering als bespreekstuk en niet als hamerstuk.

7a Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 04-07-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 4 juli 2016 conform kan worden vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 20.25 uur gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend