Pagina delen

Jaarstukken 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2015 vast te stellen evenwel zonder controleverklaring
van de accountant.

 

Inhoud

28 06 2016 Rapportage onderzoek jaarstukken 2015 (pdf)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0092

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 juni 2016 met nummer 81318b e s l u i t :

De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2015 vast te stellen evenwel zonder controleverklaring onder het voorbehoud dat de controles door de accountant geen wijzigingen in het resultaat van de jaarrekening 2015 opleveren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 4 juli 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Aan de raad worden de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Zutphen over het boekjaar 2015 ter vaststelling aangeboden, ondanks dat de controle werkzaamheden nog niet geheel afgerond. 

In 2015 hebben we te maken met een transitiejaar binnen het sociaal domein. Dit heeft (landelijk) effect op het moment waarop accountants de verklaring bij de jaarrekening zullen afgeven.

Onze accountant heeft zijn controle werkzaamheden nog niet kunnen afronden en zodoende nog geen controleverklaring afgegeven. Dit speelt op het onderdeel sociaal domein. Op de overige onderdelen worden geen significante wijzigingen verwacht.

De inschatting is dat de controleverklaring voor 15 juli niet afgegeven wordt.  Echter, artikel 200 van de Gemeentewet schrijft voor dat het college de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, zendt aan gedeputeerde staten. Daarom wordt de raad voorgesteld om de jaarstukken zonder controleverklaring vast te stellen.

Als extra bijlagen zijn bij dit voorstel opgenomen:

  1. Memo van de Auditcommissie rond de consequenties voor de behandeling van de Jaarstukken 2015 nu geen controleverklaring beschikbaar is.
  2. Memo van de Rekenkamercommissie met een samenvatting en aanbevelingen onderzoek Jaarstukken 2015.
    (Het integrale onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over de Jaarstukken 2015 zal na vaststelling op maandag 28 juni 2016 nog als bijlage worden toegevoegd.)

Verder kan ook brief E03 (Deloitte inzake ontwikkelingen LMB) van de lijst ingekomen stukken worden betrokken bij de behandeling van de Jaarstukken.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 04-07-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat er nog geen goedgekeurde accountantsverklaring is afgegeven door het feit dat de stukken omtrent jeugdzorg nog niet vastgesteld konden worden. Het voorstel is om de jaarstukken 2015 vanavond in de raad voorlopig vast te stellen en nog niet definitief. Indien de raad hiermee akkoord gaat wordt het ontwerp raadsbesluit hier op aangepast en gaat het vanavond door ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Het College hoopt dat wordt ingestemd met het voorlopig vaststellen van de jaarstukken want dan kan het naar de Provincie en naar het Ministerie van BZK verstuurd worden. Daarna kan met de Provincie overlegd worden welke procedures gevolgd moeten worden ter formele goedkeuring. Uit de jaarrekening blijkt dat 2015 wordt afgesloten met een tekort van € 689.000,—.

ChristenUnie wil weten wat het proces is na goedkeuring door de raad. Daarnaast wil zij weten wat het College in algemene zin gaat doen met de conclusie van de rekenkamercommissie. Erkent het college de conclusies van de rekenkamer en wat gaat zij doen om haar kennis omtrent inkoopdeskundigheid te vergroten?

VVD geeft aan dat de gerealiseerde jaarstukken overeenkomen met wat begroot werd. De tekorten worden veroorzaakt door o.a. de jeugdzorg in het sociaal domein. Gevraagd wordt of de grondexploitatie ook een oorzaak is van de rode cijfers. Er zijn wel aanbevelingen van de rekenkamer over de jaarstukken 2014 opgevolgd, echter er staan er ook nog heel wat open. De partij wil weten wat het College daar mee gaat doen.

D66 kan leven met het tekort, mede om de bekende redenen maar ook omdat de verhouding tussen het tekort en de totale omzet te overzien is. Er zijn wel zorgen over de financiële weerbaarheid van de gemeente op lange termijn nu er steeds reserves worden aangesproken waardoor deze verzwakken. Afgevraagd wordt of het niet tijd wordt om analyses van die financiële weerbaarheid te maken om zodoende een helder beeld van de exploitatiebudgetten te krijgen. Daarnaast vraagt D66 zich af wat er met de reserves op lange tijd gaat gebeuren opdat de financiële weerbaarheid versterkt worden.

GroenLinks vindt dat er met de adviezen van de rekenkamercommissie maar weinig is gedaan en wil een reactie daarop. De partij is tevreden met het feit dat uit het sociaal jaarverslag blijkt dat de loonsom reductie is gehaald en dat het ziekteverzuim omlaag is gegaan. Een positief teken uit het plan Zutphen Vooruit. Gevraagd wordt waar de extra kosten van een ton voor automatisering vandaan komt. Er zijn minder uren gemaakt op de grondexploitatie in verhouding tot de begroting. GroenLinks vraagt zich af of dat volgend jaar weer zou kunnen leiden tot een tekort op de begroting?

Pvda vraagt zich af of het structurele tekort wat ook dit jaar blijkt, ook de tred is voor de komende jaren. De procedure van totstandkoming van de jaarrekening is dit jaar om bekende redenen anders (langer), echter de Pvda wil weten of de procedure volgend jaar wel weer op de normale wijze kan worden doorlopen en wordt er dan ook een verbetering verwacht? De Pvda wil weten wat het college met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie gaat doen en dan vooral met het financieel dashboard. Ook vraagt de Pvda of het college het voornemen heeft om de totale schuldenlast van € 105 miljoen af te gaan bouwen. Tot slot vraagt de PvdA wie de dubieuze debiteur is en valt het op dat er veel werk is doorgeschoven naar volgend jaar. Moet er niet beter gestuurd worden zodat werkzaamheden toch op tijd worden afgerond ?

De voorzitter geeft het woord aan de accountant die namens het college een deel van de vragen zal beantwoorden.

De accountant geeft aan dat conform het te doorlopen proces eerst de controle wordt afgerond en dat deze daarna op de reguliere wijze wordt doorgesproken met de raad waarna deze het daarna kan vaststellen.

ChristenUnie wil weten hoe lang dit allemaal gaat duren.

De accountant verwacht dat in september 2016 de jaarrekening door de raad kan worden vastgesteld. De vertraging in het sociaal domein wordt veroorzaakt door een aantal zaken zoals de perikelen rondom de sociale verzekeringsbank, de zorgleveranciers en de jeugdzorg bij het Plein. Over al deze 3 aspecten moet een goedgekeurd jaarverslag komen en dat heeft tijd nodig. Deze zaken zorgen voor het feit dat het dit jaar een bijzonder jaar is. De verwachting is dat het volgend jaar soepeler gaat verlopen. De problemen rondom de sociale verzekeringsbank zijn er dan immers niet meer. De zorgleveranciers zullen dan gewend zijn aan deze manier van verantwoording naar de raad en met het Plein zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden over de financiële verantwoording zowel tussentijds als na afloop van het jaar. De jaarverantwoording zal daarna eerder moeten kunnen plaatsvinden. De accountant geeft aan dat de grondexploitatie in kader van de controle over 2015 geen knelpunt meer is en dat op het sociaal domein na er geen andere knelpunten meer zijn. Wel moeten er nog controles verricht te worden op het sociaal domein en op de EU aanbestedingen.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de nog openstaande vragen.

Het College refereert naar een memo van 11 november 2015 waarin zij aangegeven heeft wat zij met de 6 aanbevelingen van de rekenkamercommissie gedaan heeft. Vier van deze aanbevelingen worden overgenomen omdat deze rechtstreeks te maken hebben met de strategische agenda van dit jaar. De genoemde doelenboom wordt niet meer actueel geacht. Aanbeveling 4 gaat over kengetallen die zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Aanbeveling 6 gaat over de digitale toegankelijkheid van de jaarstukken op de website zodat het voor iedereen beschikbaar is. Het college doet er alles aan  om invulling te geven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en legt ze zeker niet naast zich neer.

GroenLinks vraagt hoe het kan dat de rekenkamercommissie pas nu met haar advies komt terwijl er al een memo van vorig jaar ligt.

Het College geeft aan dat zij de bevindingen in deze memo niet in de jaarstukken van 2015 heeft kunnen verwerken, echter zal ze wel meenemen in de stukken van dit jaar.

ChristenUnie vraagt zich af of er later dit jaar wel inzicht komt over de voortgang met het opvolgen van het advies van de rekenkamercommissie, wat in de strategische agenda moet worden meegenomen.

Het College geeft aan dat in de strategische agenda van 2017 deze aanbevelingen worden meegenomen en verwerkt. Het College geeft ook aan dat zij werkt aan de vergroting van de inkoopdeskundigheid. Er is op dat gebied een samenwerking gaande met de gemeente Apeldoorn. Daar waar mogelijk wordt er centraal ingekocht of centraal kennis ingehuurd. Het College streeft er naar om ruim boven het kengetal betreffende financieel weerbaarheid van 1,5 te blijven. De gemeente zit nu op 1,9 en houdt daarbij nauwlettend in de gaten hoe de reserves zich ontwikkelen. Uit een analyse blijkt dat vorig jaar een bedrag van € 3 miljoen is vrijgespeeld, wat naar de bijstellingsnota en een deel is naar de financiële reserves gegaan. Dit vrijspelen zal echter niet elk jaar gaan gebeuren. De afwijking van 1 ton op de automatisering wordt veroorzaakt door kosten telefonie en voor automatiseringskosten van Het Plein.

GroenLinks is verbaasd over de hoge automatiseringskosten van Het Plein

Het College geeft aan dat er een dienstverleningsovereenkomst met Het Plein is waaronder ook de automatiseringskosten vallen. Het College zegt toe dat zij schriftelijk zal reageren op vragen over de verantwoording van de uren op de GREX. Het eigen vermogen daalt van factor 82 naar 80, echter volgens het College bevindt zich dat al jaren op dat niveau en dat wordt strak gehandhaafd. Het College vermeld dat het structurele negatieve resultaat is verwerkt in deze jaarrekening. Schuldafbouw wil het College heel graag, echter dat is vrij lastig maar het heeft zeker de aandacht van het bestuur. Eenmaal per jaar wordt een overzicht gemaakt van wat er verwacht kan worden onder de noemer dubieuze debiteuren. Dit jaar is daar een voorziening van 242.000,—voor gemaakt. Dit bedrag is echter niet extreem hoog.

Pvda vraagt zich af wie dan de grootste boosdoener is onder die dubieuze debiteuren.

Het College geeft aan dat dit voornamelijk belastingdebiteuren zijn zoals mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Het College meldt dat doorgeschoven werkzaamheden worden veroorzaakt door het feit dat dat de organisatie ingekrimpt is. Hierdoor is er niet genoeg capaciteit om alle werkzaamheden op tijd uit te voeren. Deze worden dan doorgeschoven naar een later tijdstip.

Stadspartij merkt op dat de reserve van het Grondbedrijf leeg is en vraagt zich af hoe groot dat risico is.

Het College merkt op dat hoogte van de reserve een soort dagkoers is en dat deze mogelijk nu al weer aangevuld is. Deze koers wordt echter nauwlettend in de gaten gehouden.

D66 vraagt zich af hoe Zutphen er nu financieel voorstaat in vergelijking met andere gemeenten.

Het College streeft naar een jarenlange sluitende begroting en gaat dat ook op termijn realiseren. Nu is er nog een klein tekort echter volgend jaar wordt dat gat al kleiner. Zutphen behoort niet tot de armste gemeenten in Nederland. De vermogenspositie is goed.

GroenLinks wil een toezegging van het college dat in een apart memo schriftelijk wordt vastgelegd wat het college met de adviezen van de rekenkamercommissie heeft gedaan.

Het college zegt toe dat zij met een overzicht komt van wat gedaan is met deze adviezen en wat is meegenomen is in de strategische agenda.

CDA vindt het dubieuze debiteuren saldo een aanzienlijk bedrag. Zij vraagt zich af of de samenwerking in Tribuut daar een positief effect op heeft.

Het College geeft aan dat het Tribuut daar niets in kan betekenen omdat zij geen oninbare facturen heeft. Het zijn kostenposten van facturen die de gemeente zelf verstuurd heeft.

 De voorzitter constateert dat er 2 toezegging door het college zijn gedaan.

  1. Een schriftelijke reactie op de vragen over de verantwoording van de uren op de GREX.
  2. Het verstrekken van een overzicht met wat gedaan is met de adviezen van de rekenkamercommissie en wat is meegenomen is in de strategische agenda.

Daarna concludeert de voorzitter dat de aanwezige partijen het eens zijn met de aanpassing van het ontwerp raadsbesluit en dat de aangepaste versie op de agenda van de raadsvergadering kan ter besluitvorming.

De voorzitter sluit de vergadering.

Naschrift van de heer Kleine Koerkamp, afdeling financiën gemeente Zutphen

In het forum is er een vraag gesteld over de minder verantwoorde uren op de grondexploitaties. De vraag was of voor de komende jaren ook rekening gehouden moet worden met minder geschreven uren op de grondexploitaties en of daar in de begroting voor komende jaren rekening mee is gehouden.

Het aantal uren dat aan grondexploitaties wordt besteed is vrij constant. Die uren worden ingevuld door interne medewerkers. Als die niet beschikbaar zijn worden er extern mensen ingehuurd. Dat maakt voor het grondexploitatie resultaat niet uit.

Het nadeel is in 2015 vooral ontstaan doordat minder interne medewerkers uren hebben geschreven op de grondexploitaties dan verwacht. Ze hebben andere werkzaamheden verricht. In hun plaats is er ingehuurd. Het is dus niet zo dat er minder werkzaamheden zijn voor de grondexploitaties, alleen de manier waarop deze uren ingevuld worden is anders dan bij de begroting verwacht.

Verwachting is dat voor 2016 dit nadeel zal meevallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Naar aanleiding van het Forum is het ontwerp raadsbesluit aangepast.
Geen amendementen ingediend