Pagina delen

Jaarrekening Stichting Sportaccomodaties Zutphen 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De concept jaarrekening 2018 van de Stichting Sportaccommodaties Zutphen voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Een bedrag van € 268.342,- beschikbaar te stellen voor het tekort over het jaar 2018 van de Stichting Sportaccommodaties Zutphen en dit bedrag te dekken voor € 141.000,- uit de post onvoorzien en, voor € 24.000,- uit de post buurtsportcoaches, voor € 6.000,- uit de post Jeugdsubsidie regeling Sport en € 127.342,- € 97.342,- uit de Algemene reserve;
  3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-26). NIEUW

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met ingang van 2018 is het interim-bestuur en interim-management van de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (verder te noemen SSAZ) voortvarend aan de slag gegaan. Er is inzicht in de structurele benodigde subsidie voor SSAZ. Het ziekteverzuim is terug op een normaal niveau, de sfeer is sterk verbeterd, evenals de relatie met zwem- en poloclub De IJsselmeeuwen. Eind 2018 heeft de raad een krediet verleend om de tekorten over de jaren 2016 en 2017 te dekken. Thans leggen wij aan de raad de concept-jaarrekening 2018 van de SSAZ voor (bijlage 1) en een prognoseoverzicht over de jaren 2019 en 2020 (bijlage 2).

Begin 2019 is een nieuwe zwembadmanager aangesteld. De administratie is efficiënter ingericht en een aantal dure contracten met leveranciers worden beëindigd. Er is inmiddels grip op de uitgaven en inzicht in de exploitatie en liquiditeit. De kosten voor het interim-management zijn in de tweede helft van 2019 afgebouwd. Dit geldt niet voor 2018 en de eerste helft van 2019. De financiële situatie van SSAZ op dit moment is nog steeds negatief. De jaarlijkse subsidie is te laag om deze te compenseren en er is een huurachterstand van anderhalf jaar aan de gemeente.

Vorig jaar hebben wij uw raad in december door middel van een raadsvoorstel gevraagd om de tekorten van 2016 en 2017 aan te vullen. Dit jaar hanteren wij dezelfde werkwijze, omdat er ook over het jaar 2018 een tekort is ontstaan bij de exploitatie van het zwembad. Om ervoor te zorgen dat SSAZ de komende jaren verder kan is in de programmabegroting 2020-2023 rekening gehouden met een structurele verhoging van de subsidie. In het onderdeel “Financiën” van dit voorstel wordt dit toegelicht.

Als onderdeel van het onderzoek “integrale visie op sport” wordt momenteel uitgewerkt op welke wijze het beheer en de exploitatie van de (sport)accommodaties zo efficiënt en transparant mogelijk kunnen worden georganiseerd. De in te zetten koers, zoals die tot op heden hieruit naar voren komt, lijkt uit te komen op de oprichting van een zelfstandig accommodatiebedrijf.

De gedachte is om het onderbrengen van de (sport)accommodaties gefaseerd uit te voeren. De planning is nu om als eerste de exploitatie van het zwembad in een op te richten zelfstandig accommodatiebedrijf onder te brengen. Begin 2020 ontvangt de raad daarvoor van ons een voorstel.

Met het beschikbaar stellen van een bedrag om het tekort aan te zuiveren kan de stichting de achterstallige huur van 2018 voldoen, is een gezonde exploitatie mogelijk en komt de liquiditeit niet in het gedrang. Dit geeft ook de mogelijkheid om het zwembad onder te brengen in een nog op te richten accommodatiebedrijf.

Op 18 november is het onderwerp in het Forum besproken. Naar aanleiding van de discussie over het voorstel om een bedrag van € 127.342,- te dekken uit de Algemene reserve en af te wijken van de door de raad vastgestelde financiële kaders is gezocht of de onttrekking uit deze reserve lager uit kan vallen. Het resultaat is dat het bedrag met € 30.000,- verminderd kan worden door € 24.000,- uit de post buurtsportcoaches en €6.000,- uit de post Jeugdsubsidie regeling Sport te dekken.

Beoogd effect

Het tekort van de SSAZ over 2018 wordt gedekt zodat de exploitatie van het zwembad niet in gevaar komt.

Argumenten

1.1 Het zwembad heeft tijd nodig om tot een stabiele exploitatie te komen
Het zwembad heeft meer tijd nodig dan de ingeschatte periode van drie jaar (gerekend vanaf de opening in september 2015) om tot een stabiele exploitatie te komen. SSAZ heeft over 2018 een tekort van € 268.342,-.
De redenen voor het tekort van 2018 zijn onder meer hogere personeelskosten, hogere energiekosten, kosten interim managers en hogere administratiekosten.

1.2 Het zwembad functioneert weer op normaal niveau
Vanaf de zomer van 2019 kan gesteld worden dat het zwembad weer functioneert op een normaal niveau. Bezoekersaantallen stijgen en de omzet van de horeca is toegenomen. 2018 en 2019 waren overgangsjaren waarin een interim-bestuur is aangetreden en er sprake is geweest van interim-management.
Er is nu grip op de uitgaven en inzicht in de exploitatie en liquiditeit. Dit maakt de tijd rijp om ervoor te zorgen dat SSAZ in rustig vaarwater verder kan.

1.3 Uit een oogpunt van volksgezondheid en veiligheid is het van belang een zwembad te hebben
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te sporten/te bewegen en daarmee de gezondheid te bevorderen. Ook staat het belang van het leren zwemmen buiten kijf.
Zwemmen is een sport die door veel mensen en op hoge leeftijd kan worden beoefend. Het bevordert het gebruik van alle spieren en gewrichten. Gezien de hoeveelheid water in ons land is de kans op verdrinking aanwezig en daarom is het van belang dat kinderen kunnen (leren) zwemmen. Een zwembad draagt daaraan bij.

2.1. Met de nodige pijn en moeite is dekking gevonden voor een bedrag van € 30.000
Dit maakt dat er nog steeds een bedrag onttrokken moet worden uit de Algemene reserve. Dit bedrag is echter teruggebracht tot € 97.342,-door gebruik te maken van de posten buurtsportcoaches en jeugdsubsidie regeling sport.

3.1 De concept jaarrekening 2018 geeft een goed overzicht van de exploitatie
Zodra de raad heeft besloten om financieel te voorzien in het tekort over 2018, geeft de accountant zijn goedkeurende verklaring af over de jaarrekening 2018. Daarna kan SSAZ de jaarrekening definitief vaststellen.

Kanttekeningen

1.1 Voorstel is niet conform gestelde kaders door de raad Zutphen
De, door de raad vastgestelde financiële kaders geven aan dat de omvang van de Algemene Reserve minimaal 5% moet omvatten van het begrotingsvolume. De omvang van de Algemene Reserve voldoet daar op dit moment niet aan. Derhalve is de onttrekking aan de Algemene Reserve van 127.342 € 97.342,- ten behoeve van het jaarrekeningtekort van het zwembad niet conform de geldende regels. Echter, wij zien ons genoodzaakt om vanwege ontbrekende verdere middelen u een voorstel te doen dat afwijkt van de geldende regels. Het bedrag van € 30.000,- wat nu uit de begrotingsposten buurtsportcoaches en de jeugdsubsidieregeling sport wordt aangewend voor de dekking van het tekort bij het zwembad kan niet meer ten gunste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat 2019. Zoals in beide buraps 2019 is aangegeven wordt er een negatief jaarrekeningresultaat 2019 verwacht. Door het nu aanwenden van de budgetten voor de buurtsportcoaches en de jeugdsubsidie regeling sport wordt het jaarrekeningresultaat 2019 negatiever en is de onttrekking aan de Algemene Reserve per 31 december 2019 hoger. Door de maatregelen is de Algemene Reserve slechts wat later in de tijd belast.

1.2 De accountant heeft nog geen goedkeurende verklaring op de jaarrekening afgegeven
Omdat het zwembad over het jaar 2018 een tekort heeft, geeft de accountant geen goedkeurende verklaring af. De accountant is van opvatting dat hij deze verklaring pas kan afgeven na een besluit van de gemeenteraad om het tekort aan te zuiveren.

Risico’s

Als risico kan worden vermeld dat SSAZ geen enkele reserve heeft. Onverwachte tegenvallers kunnen daarom niet in de eigen exploitatie worden opgevangen.
Ook geldt als mogelijk risico dat nog nagedacht wordt over de invulling en inrichting van een zelfstandig accommodatiebedrijf, waar SSAZ in de toekomst onder kan vallen. Een aantal zaken moeten daarvoor echter nog goed worden uitgezocht voordat wij een gedegen voorstel aan de raad kunnen voorleggen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na het raadsbesluit wordt met SSAZ een afspraak gemaakt over vereffening van de achterstallige huur van 2018. Ook wordt een afspraak gemaakt over de huur van 2019. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Rapportage/evaluatie

De raad wordt aan de hand van de jaarrekeningen van SSAZ geïnformeerd. Als dat nodig is, vindt er tussentijdse rapportage plaats.

Financiën

In de Burap II is een tekort bij het zwembad gemeld van € 378.000 bestaande uit het jaarrekening tekort 2018 en een prognose voor het tekort in 2019. Voorgesteld wordt het tekort 2018 van € 268.342,- te dekken uit de post onvoorzien voor € 141.000,- en voor € 24.000,- uit de post buurtsportcoaches, voor € 6.000,- uit de post jeugdsubsidie regeling sport en uit de Algemene reserve € 127.342,- € 97.342,- uit de Algemene reserve. De post onvoorzien is dan leeg. De stand van de Algemene reserve (na Burap 2-2019) is € 952.000€ 982.000.

Ook voor het jaar 2019 wordt een tekort verwacht. Voor dit tekort gaan wij als de jaarrekening 2019 van SSAZ gereed is, dekking zoeken. In de onlangs door de raad vastgestelde programmabegroting 2020-2023 is een structurele verhoging van de subsidie aan SSAZ opgenomen van € 100.000,-. Voor 2020 is éénmalig € 25.000,- extra opgenomen als subsidie aan SSAZ om tot een passende begroting te komen.

Bijlagen

  1. Concept Jaarrekening 2018 Stichting Sportaccommodaties Zutphen
  2. Prognoseoverzicht 2019 en 2020
  3. Begrotingswijziging 2019-26

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0118

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 november 2019 met nummer 150379b e s l u i t :

  1. De concept jaarrekening 2018 van de Stichting Sportaccommodaties Zutphen voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Een bedrag van € 268.342,- beschikbaar te stellen voor het tekort over het jaar 2018 van de Stichting Sportaccommodaties Zutphen en dit bedrag te dekken voor € 141.000,- uit de post onvoorzien en, voor € 24.000,- uit de post buurtsportcoaches, voor € 6.000,- uit de post Jeugdsubsidie regeling Sport en € 127.342,- € 97.342,- uit de Algemene reserve;
  3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-26). NIEUW!!

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Met ingang van 2018 is het interim-bestuur en interim-management van de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) aan de slag gegaan. Er is inmiddels grip op de uitgaven en inzicht in de exploitatie en liquiditeit. De gemeente heeft nu inzicht in de structurele benodigde subsidie voor SSAZ. De financiële situatie van SSAZ op dit moment is nog steeds negatief. De jaarlijkse subsidie is te laag om deze te compenseren en er is een huurachterstand van anderhalf jaar aan de gemeente.

Eind 2018 heeft de raad een krediet verleend om de tekorten over de jaren 2016 en 2017 te dekken. Het college legt in het voorliggende voorstel de concept-jaarrekening 2018 van de SSAZ voor (bijlage 1) en een prognoseoverzicht over de jaren 2019 en 2020 (bijlage 2). Om het tekort over het jaar 2018 te dekken vraagt het college de raad een bedrag van € 268.342 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken voor € 141.000 uit de post onvoorzien en voor € 127.342 uit de Algemene reserve.

Om ervoor te zorgen dat SSAZ de komende jaren verder kan, heeft het college in de programmabegroting 2020-2023 rekening gehouden met een structurele verhoging van de subsidie. In het onderdeel “Financiën” van dit voorstel wordt dit toegelicht.

Als onderdeel van het onderzoek “integrale visie op sport” wordt momenteel uitgewerkt op welke wijze het beheer en de exploitatie van de (sport)accommodaties zo efficiënt en transparant mogelijk kunnen worden georganiseerd. De in te zetten koers, zoals die tot op heden hieruit naar voren komt, lijkt uit te komen op de oprichting van een zelfstandig accommodatiebedrijf. In het Forum van 2 december kan de raad een presentatie over de Visie Sport voor de komende jaren en de oprichting van een accommodatiebedrijf tegemoet zien.

 

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 18-11-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SPG.J.N. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH Papperse
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom allemaal bij deze vergadering. In dit Forum zitten ook de heren Zuidgeest en Paardekoper van het interim bestuur van de Stichting Sportaccommodaties Zutphen aan tafel. Zij kunnen vragen over de jaarrekening 2018 beantwoorden.

D66: Over 2018 kom het zwembad € 268.000 tekort. Voor 2019 is de prognose een tekort van € 230.000 en voor 2020 is dat € 137.500. Vanaf 2020 wordt structureel € 100.000 door de gemeente extra bijgepast. Hoe lossen we de ontstane huurschuld van € 410.000 op? Daar komt de huurschuld voor de jaren 2019 en 2020 nog bovenop. We vragen ons verder af waarom de Planning en Control cyclus van het zwembad niet synchroon loopt met die van de gemeente.

Stadspartij: In juni hebben we raadsbreed financiële kaders vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we geen onttrekkingen meer doen uit de algemene reserve, zoals nu wordt voorgesteld. Volgens onze eigen afspraken kan en mag dit niet. Dit maakt de raad ongeloofwaardig. Het college moet binnen de begroting het benodigde bedrag zien te vinden.

VVD: Voor de komende jaren wordt er een forse verhoging in de opbrengsten van recreatief zwemmen en zwemlessen voorzien. Is dat realistisch? Verder valt op dat lonen en salarissen in 2019 en 2020 op peil blijven. De sociale lasten gaan echter sterk omhoog. Waarom is dat? En hoe kan het dat de te verwachten horeca inkomsten sterk stijgen?

SP: Ik sluit me aan bij de vragen van de VVD. We gaan in 2019 uit van € 180.000 opbrengsten uit recreatief zwemmen. Zelfs het Graaf Ottobad haalde deze cijfers niet. Als we jaarlijks € 135.000 extra aan een zwembad zouden besteden, kunnen we een hartenwens van veel Zutphenaren in vervulling laten gaan en er een recreatiebad van maken. Nog een vraag over de inkomsten uit activiteiten en evenementen. Als het beter gaat, waarom zijn deze dan lager dan vorig jaar?

CDA: De onttrekking uit de reserves is heel spijtig. We hebben met elkaar de opdracht het huishoudboekje op orde te krijgen en dit helpt niet.

D66: We hebben raadsbreed afgesproken zo niet te werk te gaan. Afspraak is afspraak. Vindt u dit alleen spijtig of kan dit gewoon niet.

CDA: Dat wil ik inderdaad ook zo expliciet uitdrukken, dit kan niet.

SP: Waar moeten we het zwembad dan van betalen?

CDA: Het lijkt mij logisch dat het college een ander voorstel doet.

D66: Eens dat het eerst een zaak van het college is. Zelf zie ik ook wel ruimte voor alternatieve dekking, bijvoorbeeld uit het budget voor jongerenhuisvesting.

ChristenUnie: Morgen komt de Hanzehof, daarna de bibliotheek, met precies hetzelfde probleem. Waar trekken we een streep? We spreken de financiële kaders niet voor niks af met elkaar.

CDA: Het is ook de context van onze financiële situatie. Op dit moment van onze kaders afwijken is gelet op de omstandigheden niet logisch.

SP: Wij kiezen er liever voor de algemene reserve te gebruiken dan op jongerenhuisvesting te korten, dat geld is heel hard nodig.

D66: Wij zien de noodzaak van investeren in jongerenhuisvesting niet. Het zwembad is echter een basisvoorziening. Op dit moment heeft men onvoldoende exploitatiemiddelen. We moeten zorgen dat we voldoende subsidie geven en vervolgens scherp controleren.

Stadspartij: Laat het college met een goed voorstel komen voor alternatieve financiering.

VVD: Wij steunen de SP, voor wat betreft de financiering.

ChristenUnie: Op dit moment ligt de vraag voor over het zwembad, straks het theater en zo gaat het verder. Wellicht moeten we met omliggende gemeenten om tafel en met hen afspraken maken over wie welke voorzieningen overeind houdt.

PvdA: De inkomsten uit verenigingen en groepen nemen de komende jaren toe. Is dit realistisch? De IJsselmeeuwen vinden de huur te hoog.

SSAZ: We hebben bij de exploitatie van het zwembad te maken met een chronisch tekort. Als we kijken naar de benchmark die door het hele land is gedaan, doen we het zeker niet slecht. Bij ieder zwembad legt de lokale overheid geld bij. Het toenmalige rapport van Drijver&Partners, de basis voor de huidige subsidie, klopte goed. Er werd wel één grote fout gemaakt. De kosten van de huur werden niet meegerekend. Natuurlijk waren de kosten in de afgelopen jaren te hoog en de inkomsten te laag. We hebben hierop de nodige maatregelen genomen. Het klopt dat we een huurschuld hebben. Deze is echter even hoog als de vordering die we op de gemeente hebben aan niet betaalde subsidies. Eigenlijk maken we gebruik van een liquiditeitstruc; de subsidie komt te laat en om voldoende liquide middelen te houden, bouwen we een huurschuld op.

D66: Gaat het in beide gevallen om geaccumuleerde bedragen? Waarom strepen we dat niet tegen elkaar weg?

SSAZ: Dat is een goede vraag. Om het zwembad draaiende te houden, hebben we of een structureel hogere subsidie nodig of een voorschot.

College: We doen er alles aan met het interim bestuur het lek boven te krijgen en hebben goede stappen gezet. Nu hebben we een beeld van een reële exploitatie. Daarom verhogen we onze subsidie vanaf 2020 structureel met € 100.000 euro (en voor 2020 eenmalig nog € 25.000 extra). Het klopt dat nu de huurpenningen worden betaald van de subsidie. Je moet echter geldstromen scheiden en een administratie inleveren waar de accountant akkoord mee kan gaan. Voor de toekomst werken we aan een sport- accommodatiebedrijf.

D66: Bij elkaar opgeteld resteert nog een tekort van circa € 350.000.

College: We bespreken op dit moment 2018. De boeken over 2019 zijn nog niet dicht, daar moeten we nog heel even op wachten. Dit is op nadrukkelijk advies van onze financiële mensen. Voor 2020 heeft de raad de subsidie verhoogd.

D66: Dat we nog niet kunnen handelen omdat de boeken nog niet gesloten zijn, is flauwekul.

SP: Dit is toch een logisch verhaal. Waarom heeft u zo’n haast?

D66: Het zwembad heeft structurele problemen, die moeten we als raad structureel oplossen.

SP: Is het lek boven met € 100.000 extra?

College: Voor 2020 is dat € 125.000, dat moet voldoende zijn.

SSAZ: Een andere vraag betrof het synchroon laten lopen van de planning en control cyclus met die van de gemeente. We liepen drie jaar achter. De cijfers over 2019 kunnen we in april volgend jaar aanleveren. De begrotingen zijn onze verwachtingen, maar deze komen meestal niet uit. Er zijn altijd onverwachte ontwikkelingen, zoals nu rond de BTW.

De groei in het recreatief zwemmen; voor 2018 betreft het de gerealiseerde cijfers. De sfeer was slecht en is nu goed, er is vriendelijk personeel. We hebben nieuwe activiteiten georganiseerd die enthousiast zijn ontvangen. Er zit natuurlijk een grens aan de groei, maar in 2019 en 2020 verwachten we nog de opgegeven stijging naar 180.000 recreanten.

SP: Mijn complimenten voor het keren van de trend. Waarom laat de post activiteiten dan een daling zien in de opbrengsten?

SSAZ: Dit betreft andere zaken dan de activiteiten rondom het recreatief zwemmen.

De stijging in de inkomsten uit horeca komt omdat we er nu bovenop zitten. De omzet is omhoog gegaan en de marge vergroot. In het verleden is er onvoorzichtig met de horeca omgesprongen.

De hogere sociale lasten kunnen we niet plaatsen. Dit is waarschijnlijk een fout in de software, een aansluitprobleem nu we zijn overgestapt naar een andere leverancier.

De inkomsten via verenigingen en groepen waren de afgelopen jaren te mager. Met de IJsselmeeuwen zijn we in gesprek over een nieuw contract. Mede door toedoen van de raad hebben zij tegen een heel gunstig tarief het zwembad kunnen gebruiken. We willen voor het einde van het jaar een nieuw, marktconform tarief, afspreken. Dat is een tarief van € 105,14 per uur.

Over een synchroon Planning en Control (P&C) proces hebben we met de gemeente nooit gesproken.

College: Een synchroon P&C proces is niet mogelijk. Van het zwembad moeten wij de jaarstukken en een accountantsverklaring overhandigd krijgen, daarna volgt de subsidie.

D66: We praten in november 2019 over het jaar 2018.

College: Waar we naartoe willen is dat we in april de stukken over het voorgaande jaar kunnen aanbieden. Dat gaat ons volgend jaar april lukken. Dan krijgt u de stukken over 2019.

D66: Dat zou een goede verbetering zijn.

CDA: We zien dat er slagen zijn gemaakt, en we willen het interim bestuur en het college daarmee complimenteren. Hoe verhoudt een en ander zich tot het aangekondigde sportbedrijf?

College: Binnenkort hebben we de concept visie Sport en Bewegen in het Forum. Dan kunnen we ook wat vertellen over het Sport en Accommodatiebedrijf dat we voor ogen hebben. Wanneer de raad de keuze voor zo’n bedrijf zou maken, kan het zwembad daar mogelijk in meegaan. Dat is dan met een schone lei, want het zwembad draait nu goed en we hebben een goed beeld van de kosten.

Natuurlijk heeft het college geaarzeld om u te vragen een beroep te doen op de algemene reserve om een deel van dit tekort te dekken. We hadden dat liever niet gedaan, maar het is lastig anders op te lossen.

D66: We hebben raadsbreed de afspraak gemaakt geen greep meer in de algemene reserve te doen. Hoe kijkt de VVD daar tegenaan?

VVD: Natuurlijk zijn we hier niet blij mee. We kunnen echter schoorvoetend akkoord gaan met het benutten van de algemene reserve voor dit doel.

ChristenUnie: Wat we doen is structurele gaten dichten met incidentele oplossingen. Ook hiervan hebben we afgesproken het niet meer zo te doen. De reserves nemen af. Wat doen we als de Hanzehof aan de orde komt?

SP: Wilt u het geld liever in de Hanzehof stoppen?

ChristenUnie: Mijn complimenten richting de interim bestuurders van het zwembad. Het gaat nu veel beter dan in het verleden met het Graaf Ottobad. Is de SP ook bereid om de Hanzehof overeind te houden?

SP: We zijn daartoe niet zo maar bereid. En wat het zwembad betreft, moeten we bij de feiten blijven.

College: U heeft gelijk dat we de afspraak hebben gemaakt de algemene reserve niet te schenden. We hebben als college nu voorgesteld dat voor een bedrag van € 127.000 toch te doen.

D66: De raad heeft kaders gesteld, het is nu aan het college daar alsnog aan te voldoen. Het gaat ook om integriteit van besluitvorming.

SP: We moeten niet dogmatisch zijn.

CDA: De omstandigheden in Zutphen zijn nu echt anders. We kunnen ons financieel niets meer veroorloven.

Burgerbelang: Wij hebben nog twee vragen. Is er een mogelijkheid het zwembad in de avonduren meer open te stellen voor recreanten en banen zwemmers? En mensen met een beperking die in Eefde wonen, gaan nu liever naar Lochem. Kan daarnaar gekeken worden?

SSAZ: Daar kan ik nu niet ter plekke iets over zeggen, maar we gaan kijken of we deze punten in ons zogenoemde vlekkenplan een plek kunnen geven.

Voorzitter: Resteert het punt van de financiële kaders.

College: Ik voel met u mee, maar kan dit niet a la minute oplossen. Ik wil u vragen het voorstel te laten staan voor de aankomende raad. Ondertussen doe ik een uiterste poging het geld ergens anders te vinden. Dat zeg ik u toe. Tegelijk kan ik daarbij geen garanties geven dat het lukt.

Voorzitter: In principe gaat u het geld eerst zoeken in hetzelfde programma en er alles aan doen het tekort op een andere manier aan te vullen dan met de algemene reserve.
GroenLinks is vanwege ziekte afwezig, maar ik mocht de vergadering meegeven dat voor die fractie het voorstel rijp is voor de raad. Het voorstel gaat als bespreekstuk door naar de raad.

Met mijn benoeming tot wethouder in Brummen in het vooruitzicht, was dit mijn laatste forum als voorzitter. Ik heb altijd met veel plezier voorgezeten en wil jullie bedanken voor de mooie debatten. Graag tot ziens allemaal!

De vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 19 stemmen voor en 7 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend