Pagina delen

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Het Plein

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De concept jaarrekening Het Plein 2017 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De zienswijze op de primitieve begroting Het Plein 2019 vast te stellen en te verzenden aan het dagelijks bestuur van Het Plein.
 3. De Zutphense leden van het algemeen bestuur van Het Plein te adviseren om niet in te stemmen met de primitieve begroting Het Plein 2019.
 4. Het college opdracht te geven, in samenspraak met het dagelijks bestuur van Het Plein, invulling te geven aan de door de gemeenteraad aangegeven denklijnen voor de bezuinigingsvoorstellen binnen het sociaal domein.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de brief van 29 maart 2018 zijn de concept jaarrekening 2017 en concept begroting 2019 van gemeenschappelijke regeling (GR) Het Plein aangeboden. Beide stukken zijn goedgekeurd door het dagelijks bestuur (DB) van Het Plein. Verzocht wordt kennis te nemen van de jaarrekening en de begroting van een zienswijze te voorzien.

De begroting van een GR wordt vastgesteld door het algemeen bestuur (AB). Daar gaat een wettelijk traject aan vooraf. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Op 12 maart 2018 heeft u uw zienswijze op de herziene begroting 2018 van Het Plein vastgesteld en de Zutphense leden van het AB van Het Plein geadviseerd niet in te stemmen met deze herziene begroting (griffienummer: 2018-0021). Dit is vervolgens aan het DB kenbaar gemaakt.

In het voorwoord van de financiële begroting 2019 van Het Plein wordt aangegeven dat de herziene begroting 2018 is goedgekeurd door het DB van Het Plein, maar nog niet is vastgesteld door het AB. Ook wordt vermeld dat de herziene begroting 2018 de basis is geweest voor de concept begroting 2019.

In de concept begroting wordt ervan uitgegaan dat Het Plein in 2019 de huidige activiteiten voortzet. Dit ondanks de bijzondere situatie waarin GR Het Plein zich bevindt. De colleges van B&W van Zutphen en Lochem hebben 7 november 2017 het voorgenomen besluit genomen tot opheffing/liquidatie van de GR per 1 januari 2019. Maar in overleg met de toezichthouder Provincie Gelderland is vastgesteld dat, ondanks deze bijzondere situatie, er een begroting 2019 moet worden ingestuurd conform de wettelijke eisen. Gezien de concept begroting 2019 die niet in belangrijke mate afwijkt van de herziene begroting 2018 en gezien de onlangs door uw raad ingediende zienswijze op deze herziene begroting, adviseren wij weer een zienswijze in te dienen en de Zutphense leden van het AB te adviseren niet in te stemmen met de primitieve begroting 2019.

Beoogd effect

Door het indienen van een zienswijze richting te geven aan de gemeenschappelijke regeling Het Plein.

Argumenten

1.1 De jaarstukken geven een beeld van wat Het Plein in 2017 heeft gerealiseerd
In de jaarrekening en het jaarverslag 2017 wordt per programma verantwoord wat Het Plein het afgelopen jaar heeft bereikt en wat het heeft gekost. De programma’s betreffen: 1 Beter rondkomen, 2 Meer meedoen, 3 WMO en Backoffice Jeugdhulp. Daarnaast wordt ingegaan op de bedrijfsvoering.

2.1 Het is formeel vereist de ontwerpbegroting voor te leggen aan de gemeenteraad
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt een GR de ontwerpbegroting toe aan de deelnemende gemeenten, zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan de GR.

2.2 Primitieve begroting 2019 is gebaseerd op de herziene begroting 2018
De primitieve begroting 2019 wijkt, over het geheel gezien, niet in belangrijke mate af van de herziene begroting 2018. In de toelichting op de primitieve begroting is aangegeven waar deze afwijkt t.o.v. de herziene begroting 2018. De uitgaven voor uitkeringen in het kader van de Participatiewet zijn naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 277.000 tot € 22, 7 miljoen. Maar in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt op dat de raming van huishoudelijke hulp ruim € 150.000 hoger is dan die op de herziene begroting 2018. Ook de post ‘individuele hulpmiddelen’ vertoont een forse stijging (ca. € 278.000) ten opzichte van de herziene begroting 2018. In de toelichting wordt aangegeven dat dit o.a. een gevolg is van tariefaanpassingen.

3.1 Onlangs heeft de gemeenteraad een zienswijze ingediend op de herziene begroting 2018
Zoals in de inleiding aangegeven heeft u op 12 maart 2018 uw zienswijze op de herziene begroting 2018 van Het Plein vastgesteld en de Zutphense leden van het AB van Het Plein geadviseerd niet in te stemmen met deze herziene begroting. Dit is vervolgens aan het DB kenbaar gemaakt. De primitieve begroting 2019 wijkt, over het geheel genomen, niet in belangrijke mate af.

3.2 Bezuinigingsmaatregelen komen niet tot uiting in de concept begroting 2019
Uw zienswijze op de herziene begroting 2018 is in een brief aan het DB van Het Plein kenbaar gemaakt. In deze brief hebben wij er bij het AB met klem op aangedrongen om de kosten van Het Plein in de hand te houden met als doel de bijdragen vanuit de gemeenten te verlagen. Dit moet ook effect sorteren op de begroting 2019, maar kan pas tot uiting komen als college en raad een besluit hebben genomen over de te treffen bezuinigingsmaatregelen.

3.3 Herziene begroting 2018 is nog niet door het AB vastgesteld
De concept begroting 2019 is gebaseerd op een niet vastgestelde herziene begroting van het voorgaande jaar. Met een niet vastgestelde herziene begroting 2018 is de primitieve begroting 2018 rechtsgeldig. In de concept begroting 2019 is geen vergelijking opgenomen met de geldende, niet realistisch geachte, primitieve begroting 2018. Op deze manier wordt geen helder beeld geschetst van de werkelijke hogere bijdrage die de begroting 2019 van Het Plein van de gemeente vergt ten opzichte van de in de gemeente geldende meerjarenramingen. In het voorwoord van de concept begroting 2019 geeft Het Plein aan er rekening mee te houden dat er op korte termijn een herziening van deze concept begroting moet worden opgesteld. Daarbij wordt gerefereerd aan de noodzakelijke bezuinigingen binnen het sociaal domein. In het licht van de bezuinigingen verwachten wij een realistische bijstelling van de begroting 2019.

4.1 Bezuinigingstaakstelling sociaal domein vereist scherpe keuzes
Binnen de gemeente Zutphen wordt de afgelopen periode gewerkt aan voorstellen tot beleidswijzigingen die leiden tot een reductie op de uitgaven binnen het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Wmo en Jeugd.
Op 15 juni a.s. is het Voorjaarsgesprek in de gemeenteraad en kunnen de denklijnen/hoofdlijnen voor de bezuinigingsvoorstellen besproken worden. Daarna wordt invulling gegeven aan de door de raad aangegeven richting.

Kanttekeningen

1.1 De jaarrekening 2017 is nog niet definitief.
Er kunnen nog verschillen optreden tussen de conceptcijfers en de definitieve jaarrekening 2017. De reden hiervan is dat, ten tijde van opstellen, nog niet alle noodzakelijke (externe) informatie, zoals onder handen werk zorgaanbieders en afrekening Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot persoonsgebonden budgetten, aanwezig was.

3.1. Het informatieve gehalte van de toelichting is op onderdelen beperkt
De toelichting op een aantal posten in de concept begroting 2019 is vrij summier. Het is wenselijk als op onderdelen nadere uitleg wordt gegeven. Met betrokkenen van Het Plein nemen wij hierover contact op.

Risico’s

3.1. Noodzakelijke bezuinigingen zijn nog niet doorgevoerd
In de concept begroting 2019 zijn de noodzakelijke bezuinigingen binnen het sociaal domein niet doorgevoerd. Als deze begroting wordt vastgesteld, heeft dit voor de gemeente financiële consequenties.
Aan de benodigde bezuinigingen wordt in samenspraak met Het Plein invulling gegeven.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In bijgaande brief wordt de zienswijze van de gemeenteraad geformuleerd. Deze wordt verzonden aan het DB van Het Plein.

Rapportage/evaluatie

Het Plein rapporteert via bestuursrapportages en het jaarverslag.

Financiën

Zoals onder Kanttekeningen gezegd wordt de concept begroting 2019 alleen tegenover de herziene begroting 2018 afgezet. Het verschil over het totaal is als volgt:
Herziene begroting 2018 Het Plein     € 51.734.047
Concept begroting 2019 Het Plein      € 51.695.521
Verschil                                           € 38.526

Uit het raadsvoorstel van maart jl. blijkt dat het verschil tussen de geldende primitieve begroting 2018 en de niet vastgestelde herziene begroting 2018 aanzienlijk is, nl:

Herziene begroting 2018 Het Plein      € 51.734.047
Primitieve begroting 2018 Het Plein    € 43.429.000
Verschil                                           € 8.305.047

De benodigde dekking voor de gemeentelijke begroting 2019 hangt af van een herziene begroting van Het Plein, waarin de bezuinigingstaakstelling tot uiting komt.

Bijlagen

- Concept jaarrekening 2017 en concept begroting Het Plein 2019.
- Brief zienswijze begroting Het Plein 2019.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0083

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 juni 2018 met nummer 120363b e s l u i t :

 1. De concept jaarrekening Het Plein 2017 voor kennisgeving aan te nemen.
 2. De zienswijze op de primitieve begroting Het Plein 2019 vast te stellen en te verzenden aan het dagelijks bestuur van Het Plein.
 3. De Zutphense leden van het algemeen bestuur van Het Plein te adviseren om niet in te stemmen met de primitieve begroting Het Plein 2019.
 4. Het college opdracht te geven, in samenspraak met het dagelijks bestuur van Het Plein, invulling te geven aan de door de gemeenteraad aangegeven denklijnen voor de bezuinigingsvoorstellen binnen het sociaal domein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 juli 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De raad heeft het college gevraagd om een integraal voorstel voorgelegd te krijgen over alle aspecten die spelen binnen het sociaal domein. Het college heeft invulling gegeven aan dat verzoek via het voorstel ‘Integraliteit en financiën herijking sociaal domein’.

Vanwege de gewenste integrale bespreking staan in deze Forumvergadering alle vijf de door de raad momenteel in behandeling zijnde stukken geagendeerd. Het gaat om:

 1. Evenwicht in het sociaal domein – rapport Berenschot
 2. Integraliteit en financiën herijking sociaal domein
 3. Liquidatieplan Het Plein
 4. Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Het Plein
 5. Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta

In de vergadering zal als eerste het rapport ‘Evenwicht in het sociaal domein’ worden gepresenteerd. De uitkomst van het onderzoek naar de reden en opbouw van het tekort in het sociaal domein evenals de bezuinigingsmogelijkheden en voorstellen hoe zaken mogelijk te implementeren zullen daarbij inzichtelijk worden gemaakt.

Daarna zal de bespreking van het voorstel ‘Integraliteit en financiën herijking sociaal domein’ plaatsvinden. In dit voorstel zijn de besluitpunten uit de verschillende in behandeling zijnde voorgelegde stukken gecombineerd opgenomen.
Besluitvorming over het voorstel 'Liquidatieplan Het Plein' (griffienummer 2018-0085) kan daardoor achterwege blijven. Besluitpunten uit het voorstel 'Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta' -waarover door de raad is besloten dat dit niet verder wordt behandeld- komen ook in het integrale voorstel terug.

Tenslotte staan ook de begrotingen voor 2019 van Het Plein en de Delta als wettelijk verplicht voor te leggen zaken geagendeerd in deze vergadering.

--

De begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende GR. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden van de deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Deze wensen en bedenkingen worden in een zienswijze kenbaar gemaakt aan de GR. Gebruikelijk is dat het college een concept zienswijze voorbereid en dit voorlegt aan de raad.

Van de GR Het Plein is de ontwerpbegroting 2019 ontvangen. In de concept begroting wordt ervan uitgegaan dat Het Plein in 2019 de huidige activiteiten voortzet. Dit ondanks de bijzondere situatie waarin GR Het Plein zich bevindt. De colleges van B&W van Zutphen en Lochem hebben 7 november 2017 het voorgenomen besluit genomen tot opheffing/liquidatie van de GR per 1 januari 2019. Maar in overleg met de toezichthouder Provincie Gelderland is vastgesteld dat, ondanks deze bijzondere situatie, er een begroting 2019 moet worden ingestuurd conform de wettelijke eisen. Gezien de concept begroting 2019 die niet in belangrijke mate afwijkt van de herziene begroting 2018 en gezien de onlangs door uw raad ingediende zienswijze op deze herziene begroting, adviseren wij weer een zienswijze in te dienen en de Zutphense leden van het AB te adviseren niet in te stemmen met de primitieve begroting 2019.

Het college heeft de conceptbegroting van deze organisaties beoordeeld en ziet in de begroting van deze organisaties aanleiding om een zienswijze in te dienen.

De raad wordt gevraagd om de concept jaarrekening Het Plein 2017 voor kennisgeving aan te nemen. Om de zienswijze op de primitieve begroting Het Plein 2019 vast te stellen en te verzenden aan het dagelijks bestuur van Het Plein. Om de Zutphense leden van het algemeen bestuur van Het Plein te adviseren om niet in te stemmen met de primitieve begroting Het Plein 2019. En om het college opdracht te geven, in samenspraak met het dagelijks bestuur van Het Plein, invulling te geven aan de door de gemeenteraad aangegeven denklijnen voor de bezuinigingsvoorstellen binnen het sociaal domein.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink en M Dolfing
SPE. Müller en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim en M.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff en M Schriks
CDAG.H. Brunsveld en K.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek en M Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is in samenhang met de vergadering Integraliteit en financiën herijking sociaal domein (02-07-2018) en Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot (02-07-2018) besproken. Zie voor het verslag deze beide vergaderingen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 5 juli 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-07-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend