Pagina delen

ISV Subsidie Basseroord 16

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de herontwikkeling van het pand Basseroord 16 en dit te dekken uit de reserve Vitale Stad (ISV).
  2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2020–05).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De David Evekink Exploitatie Stichting / BOG (lokale corporatie) is bezig met de herontwikkeling van Basseroord 16. Het betreft een historisch pakhuis in het gebied Basseroord dat wordt omgebouwd naar appartementen voor jongeren. Het pakhuis wordt volledig aangepakt met een duurzame gasloze energievoorziening en met behoud van het historische karakter. Op de locatie Basseroord is een diversiteit aan bebouwing, waaronder naoorlogse bebouwing als gevolg van een bombardement in de tweede wereldoorlog.
Herontwikkeling van het pand voegt levendigheid toe en beeldbepalende waarde aan het gebied.
Herontwikkeling van bestaand historisch vastgoed met een duurzame energievoorziening is speerpunt vanuit zowel provincie Gelderland als gemeente Zutphen. Met de beschikbare ISV - middelen kan de herontwikkeling tot uitvoering gebracht worden.

Beoogd effect

Herontwikkeling van het pand voor jongerenhuisvesting tot uitvoering brengen. ISV-subsidie draagt bij aan een verdere verbetering van het gebied en innovatieve verduurzaming van historisch pand.

Argumenten

1.1 Herontwikkeling van het pand zorgt voor een impuls van het gebied Basseroord.
Basseroord kenmerkt zich door een diversiteit in gebouwen en kwaliteiten. Dit pakhuis is een positieve uitzondering, maar duidelijk toe aan aanpak. De renovatie er van zorgt voor een sterke verbetering van het gevelbeeld en kwaliteit van het gebied. De gemeente stimuleert de vernieuwing van dit binnenstedelijke gebied samen met pandeigenaren en initiatiefnemers.

1.2 Het pand krijgt een duurzame energievoorziening.
De herontwikkeling is gasloos, waarbij een warmtepomp is geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw / trappenhuis. Energietechniek en vormgeving zijn als het ware geïntegreerd in maatwerk. De wijze van integratie van verduurzaming in de herontwikkeling is vernieuwend in vormgeving en techniek. Juist in een dichtbebouwde setting is het vaak lastig om nieuwe techniek toe te passen. Door het integreren van de techniek in vormgeving is een mooie oplossing gevonden in beeldkwaliteit in dit binnenstedelijke dichtgebouwde gebied.

1.3 De subsidiëring van de herontwikkeling past binnen de gestelde doelen van resterende middelen ISV.
De betreffende middelen zijn rijksmiddelen welke gereserveerd staan bij de gemeente Zutphen voor besteding. Over de besteding van dit restant zijn vorig jaar nieuwe kaders afgesproken met de provincie Gelderland w.o.: duurzaam, herontwikkeling bestaand vastgoed, stadsvernieuwing en betaalbare woningbouw. Zie hiervoor het raadsvoorstel d.d. 9 juli 2019. Het project Basseroord 16 is aan de provincie Gelderland voorgelegd. De provincie is akkoord met de inzet van de middelen.

2.1 De ISV bijdrage van € 100.000 maakt deel uit van een totale investering van € 1,9 mln. in het pand.
Het betreft een omvangrijke herontwikkeling van bestaand vastgoed. De subsidie draagt bij aan een verdere verbetering van het gebied en innovatieve verduurzaming van historisch pand.

2.2 Er is momenteel € 193.907 restant ISV beschikbaar.
Na subsidiëring resteert nog € 93.907 voor besteding aan vergelijkbare projecten.

Kanttekeningen

Er zijn meerdere vergelijkbare ontwikkelingen in de binnenstad welke zich richten op het verduurzamen van historisch vastgoed naar woningbouw in de goedkope koop of huur.
Het is merkbaar dat de haalbaarheid hier van onder druk staat vanwege financiële haalbaarheid. het is van belang samen met lokale partners, provincie en rijk kansrijke ontwikkelingen op te pakken om tot uitvoering te brengen om de doelen rondom energietransitie en verduurzaming van historisch vastgoed uit te voeren.

De BOG wil graag de ontwikkeling realiseren om te voorzien in de lokale behoefte aan betaalbare jongerenhuisvesting. De BOG accepteert een lagere boekwaarde van het vastgoed t.o.v. de te verrichten investering, omdat de realisatie er van past in de lange termijn vastgoedportefeuille.

Risico’s

De subsidie is nodig om de ontwikkeling van Basseroord 16 te kunnen realiseren op de gestelde wijze. Het risico indien geen subsidie wordt verstrekt is dat herontwikkeling van het pand geen doorgang vindt. De BOG heeft aangegeven met de toekenning van de middelen het project te zullen realiseren.
Het risico indien er geen projecten worden gerealiseerd binnen de doelstelling van ISV is dat de beschikbare middelen terug vloeien naar de provincie Gelderland.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na het raadsbesluit volgt een subsidiebeschikking richting de Stichting BOG.

Rapportage/evaluatie

Over de ontwikkeling wordt een rapportage opgesteld en er zal een oplevering plaats vinden van de renovatie.

Financiën

De subsidie wordt gedekt uit de beschikbare reserve ISV - Vitale stad.

Bijgevoegd is een financiële onderbouwing van de Stichting BOG. Het berekende tekort is € 150.000.
Voorgesteld wordt € 100.000 toe te kennen. De BOG heeft aangegeven met de toekenning van de ISV subsidie het project te zullen realiseren.

De subsidie betreft restant ISV middelen. Dit zijn rijksmiddelen, maar gereserveerd bij de gemeente Zutphen. De middelen zijn doelgerichte subsidies en niet vrij besteedbaar of toe te voegen aan de algemene reserve. De besteding van de middelen moet worden verantwoord richting provincie Gelderland.

Na subsidiëring is het restant € 93.907.

Bijlagen

  1. Subsidieverzoek Basseroord Stichting BOG
  2. Brief Stichting BOG, Basseroord 16
  3. Begrotingswijziging (2020-05

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0011

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 januari 2020 met nummer 141549b e s l u i t :

  1. € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de herontwikkeling van het pand Basseroord 16 en dit te dekken uit de reserve Vitale Stad (ISV).
  2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2020–05).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 april 2020 Naar boven

 
Datum 20-04-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage Handelingen raad 20 april 2020.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in