Pagina delen

Isolatieaanpak Energiearmoede

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. aanvullend op de eerder voorgestelde inzet van € 630.839,- voor de aanpak van energiearmoede door het verduurzamen van woningen, € 552.111,- extra beschikbaar te stellen, zodat de inkomensgrens voor het kosteloos verduurzamen van woningen van huishoudens wonend in een eigen koopwoning van vóór bouwjaar 1994, kan worden opgehoogd van 130% naar 150% van het sociaal minimum.
  2. de begroting 2022 via een verzamelbegrotingswijziging te wijzigen.

Inhoud

Inleiding

Op 26 september 2022 heeft het Forum behandeld:

  • het raadsvoorstel Inzet Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (€ 630.839,-, nummer 2022_BW_00380), en;
  • de raadsmemo Aanvullende uitkering Aanpak Energiearmoede (€ 441.111,-, nummer 2022_BW_00395).

Het raadsvoorstel betrof de inzet van een specifieke Rijksuitkering van € 630.839,- voor de aanpak van energiearmoede voor het verduurzamen van woningen van huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, wonend in een eigen koopwoning van vóór bouwjaar 1994. Met een kosteloze plaatsing van spouw-, gevel-, dak-, vloerisolatie, glasisolatie zo nodig met vervanging van het kozijn, en/of ventilatie tot maximaal € 2.500,- per woning. Of, waar isolatie niet mogelijk is, een uitgebreid pakket aan kleine energiebesparende maatregelen.

Zoals in het Forum werd voorgesteld, stellen wij u hierbij voor om ook de aanvullende Rijksuitkering Aanpak Energiearmoede van € 441.111,- plus € 111.000,- uit onbenutte armoedegelden 2021 (“armoedefonds”) voor deze aanpak in te zetten. Hierdoor kunnen wij de doelgroep verbreden, zodat huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum, wonend in een eigen koopwoning van vóór bouwjaar 1994, in aanmerking kunnen komen voor gratis isolatie tot maximaal € 2.500,- per woning.

We onderzoeken op dit moment of een ander deel van de onbenutte armoedegelden 2021 ad € 143.000,- ingezet kan worden om huurders via energiemaatregelen te helpen hun energieverbruik omlaag te brengen.

Beoogd effect

Bijdragen aan een energieneutrale gemeente en blijvend de woonlasten (energierekening op basis van de huidige tarieven) verlagen bij nog eens circa 180 extra kwetsbare huishoudens.

Argumenten

1. Door stijgende energieprijzen krijgen steeds meer huishoudens met energiearmoede te maken.
Door de inkomensgrens te verhogen van 130% naar 150% van het sociaal minimum kunnen nog meer huishoudens worden geholpen met het structureel en substantieel verlagen van hun energieverbruik. Met isolatiemaatregelen kunnen we circa 180 extra huishoudens helpen met een besparing tot 23% op hun gasverbruik.

2. De voorwaarden van de specifieke Rijksuitkering staan uitbreiding van de doelgroep toe.
Het Rijk geeft in zijn beschikking van de aanvullende uitkering aan dat de omvang van de groep van huishoudens die te maken hebben met energiearmoede door de huidige ontwikkelingen groter geworden is en ook de ernst van de problematiek met stijgende energieprijzen verder opgelopen is. Daarom heeft het Rijk budget vrijgemaakt voor deze aanvullende uitkering.

3. We kunnen hiermee circa 180 extra huishoudens helpen, in totaal circa 360 huishoudens.
Met een totaalbudget van € 1.182.950,- (dit is € 630.839,- + € 441.111,- + € 111.000,-) verwachten we bijna de hele doelgroep te kunnen bereiken, namelijk circa 360 huishoudens. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leefden er in Zutphen in 2020 namelijk 400 huishoudens met een eigen woning met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum.
We verwachten dat een deel van deze huishoudens in een woning met een bouwjaar na 1994 woont en daarmee niet voor deze regeling in aanmerking komt, omdat zij al in een energiezuiniger woning woont.

4. Een deel van de onbenutte armoedegelden 2021 (armoedefonds) is bedoeld voor de aanpak van energiearmoede.
Op grond van een raadsmotie zijn de onbenutte armoedegelden van 2021 gereserveerd (armoedefonds). Afgesproken is dat € 254.000,- uit dit armoedefonds gereserveerd wordt voor de aanpak van energiearmoede. Door hiervan € 111.000,- in te zetten voor de aanpak met verduurzaming van woningen, kunnen we de inkomensgrens ophogen naar 150% van het sociaal minimum.

Kanttekeningen

1. Huurders komen niet in aanmerking voor deze regeling.
We onderzoeken op dit moment hoe we huurders kunnen helpen bij het verlagen van hun energieverbruik.

2. Zie vorig raadsvoorstel, met specifiek:
Voor de realisatie zijn we afhankelijk van externe uitvoerende partijen.
Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en materiaalschaarste, bestaat de kans van niet tijdige realisatie of zelfs het niet vinden van voldoende geschikte uitvoerders, waardoor we de einddatum van de uitkering overschrijden. Als sprake dreigt te zijn van niet tijdige realisatie, informeren we het ministerie van BZK en verzoeken we om uitstel.

3. Het tijdig vinden en opleiden van energiecoaches is zeer belangrijk.
De energiecoaches staan namelijk aan het begin van het proces om te bepalen welke energiebesparende maatregelen in de woning mogelijk zijn. We zijn in overleg met ZutphenEnergie om hiervoor samen een plan van aanpak uit te werken.

Financiën

Het ministerie van BZK keert de aanvullende specifieke uitkering ad € 441.111,- uit in 2022. Aangevuld met € 111.000,- uit onbenutte armoedegelden 2021 (armoedefonds, begrotingsnummer 6605001), komt dit neer op € 552.111,-. Hiervan is 92% bedoeld voor het aanbrengen van de geselecteerde energiebesparende maatregelen en de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn tot 1 januari 2024. De resterende 8% (€ 42.000,-) is voor overheadkosten. De financiële effecten worden verwerkt bij de eerstvolgende verzamelbegrotingswijziging.

Communicatie

Er is een communicatieaanpak opgesteld.

Uitvoering

De uitvoering is gelijk aan die in het vorige raadsvoorstel Inzet Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede, behalve dat de inkomensvoorwaarde is opgehoogd naar 150% van het sociaal minimum.

Evaluatie

De verantwoording van de specifieke uitkering aanpak energiearmoede vindt plaats via de SiSa-accountantscontrole. Tussentijds wordt de voortgang gerapporteerd via de P&C-cyclus.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0089

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 oktober 2022 met nummer 367915


gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. aanvullend op de eerder voorgestelde inzet van € 630.839,- voor de aanpak van energiearmoede door het verduurzamen van woningen, € 552.111,- extra beschikbaar te stellen, zodat de inkomensgrens voor het kosteloos verduurzamen van woningen van huishoudens wonend in een eigen koopwoning van vóór bouwjaar 1994, kan worden opgehoogd van 130% naar 150% van het sociaal minimum.
  2. de begroting 2022 via een verzamelbegrotingswijziging te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 10 oktober 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-10-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in