Pagina delen

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) Bodemmiddelen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

een budget van € 300.000 ISV-3 bodemmiddelen beschikbaar te stellen voor:

  1. uitvoering project Fietsparkeren Noorderhaven (€ 100.000);
  2. uitvoering Stedelijke bereikbaarheid (€ 100.000);
  3. verbreding inzetbaarheid bestaande post Bodemenergie/ondergrond (€ 100.000).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor u ligt een voorstel waarin u wordt geïnformeerd over de finale herverdeling van ISV- 3 bodemmiddelen. Doordat binnen het ISV-3 bodemprogramma middelen zijn overgebleven (3 ton) is er ruimte om deze opnieuw in te zetten. De voornaamste reden is dat projecten door economische redenen niet of later zijn opgepakt door marktpartijen en dat het project Vitens nog uit regionale middelen kon worden betaald.

Voor het heralloceren geldt dat aan de doelstellingen van het ISV- bodembesluit wordt voldaan, namelijk:

  1. Bevordering van de kwaliteit van binnenstedelijke woonmilieus door toevoeging van kwaliteit en differentiatie in woningbouw;
  2. Bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving door herontwikkeling van binnenstedelijke locaties;
  3. Bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving.

Aan u de vraag om definitief te besluiten over het beschikbaar stellen van het resterende ISV-bodembudget.

 

Beoogd effect

Het beoogd effect van herallocatie is ten eerste het behoud en effectief inzetten van ISV bodemmiddelen. Het draagt bij aan een schoner en duurzamer leefklimaat, aan de kwaliteit van de stad, aan werkgelegenheid en het zorgt voor een lokale economische impuls.

 

Argumenten

1.1  Project Fietsparkeren Noorderhaven P&R draagt bij aan duurzame ontwikkeling

De gemeente is bezig met de voorbereidingen van P&R voorziening. De businesscase P&R is uitgebreid met 600 fietsparkeerplaatsen. Dit betreft een uitbreiding van de bestaande fietsparkeerstalling; openbare / gratis fietsenstalling met HBF-systeem (verwijssysteem in de openbare ruimte gekoppeld aan de stationsfietsenstalling). De totale kosten van de P&R zijn 4,5 mln. waarvan € 450.000 is toe te rekenen aan de fietsvoorziening. Om het geheel dekkend te krijgen is € 100.000 nodig vanuit het ISV-3 bodembudget. Overige bijdragen komen van ProRail (€ 250.000) en de provincie Gelderland (Ruimte voor de fiets €100.000).

1.2  Uitvoering mobiliteitsprogramma draagt bij aan een betere bereikbaarheid Zutphen

Gemeente doet mee aan een provinciaal mobiliteitsprogramma waarvoor cofinanciering vereist is. In het Programma Stedelijke Bereikbaarheid is het project “brug Vispoortgracht” opgenomen. Dit project is een integraal onderdeel van de rest van het programma. Het programma betstaat uit meerdere projecten die voor een verbetering en aanpassing van de infrastructuur zorgen binnen Zutphen. Vanuit ISV-3 bodembudget wordt een bedrag van € 100.000 ingebracht ten behoeve van de brug. Ten opzichte van de overige projecten past deze het beste binnen de doelstellingen van het ISV.

1.3  Verbreding inzetbaarheid ISV-3 Post Bodemenergie en Ondergrond

Door verbreding van de bestedingsmogelijkheden van deze bestaande ISV-3 post, kunnen meer projecten of initiatieven die binnen de doelstelling van het ISV vallen in aanmerking komen voor financiering. Hiermee wordt een breder publiek bereikt. Op basis van de huidige omschrijving kan het budget alleen voor bodemenergie worden ingezet. 

 

Kanttekeningen

De provincie heeft als standpunt dat uitstel tot eind 2015 geen probleem is. Doordat de sanering van Flamco op het laatst geen doorgang vond is er wat meer ruimte in de tijdsbesteding. Afhankelijk van de omvang van het project is uitstel tot in 2016 mogelijk. Van belang is dat er in 2015 tenminste een ondertekende opdracht is verstrekt. In dit stadium is de verwachting dat vrijwel alle projecten de einddatum 2015 gaan halen of tenminste in uitvoering zijn.

 

Risico’s

De betrokken projectleiders zijn op de hoogte van de termijnstelling van het ISV. Indien projecten niet volgens afspraak zijn voltooid of tenminste in uitvoering zijn, bestaat het risico dat een bedrag moet worden teruggestort. Voor sommige projecten kan dat specifiek een financieel risico opleveren. Financieel en Politiek niet wenselijk. Om dit risico te verkleinen zal regelmatig overleg met de betrokkenen ( projectleiders, provincie) plaatsvinden. 

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De besteding van de middelen en de termijnstelling zal met de betreffende projectleiders worden gemonitoord. De provincie wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. Bovendien zal met de provincie per project bekeken worden of de einddatum december 2015 haalbaar wordt geacht, of dat voor bepaalde projecten een uitloop naar 2016 wordt afgesproken.  

 

Rapportage/evaluatie

Na het overleg met de provincie zal een eindverantwoording worden opgesteld. Een groot aantal programmagemeenten moet ook een eindverantwoording maken over de resultaten, die zijn afgesproken in het stadscontract stad en regio. De provincie laat toe dat beide verantwoordingen in een rapportage worden gevoegd.

 

Financiën

ISV-3 Bodem           

ISV-3

bestaand

Herallocatie

 

Vitens

200.000

- Fietsparkeren   Noorderhaven (1 ton)

- Stedelijke bereikbaarheid (1 ton)

200.000

Bodemenergie/ondergrond

250.000

- KWO Scholen (1,5 ton) Raadsbesluit  december 2013

- Verruiming inzetbaarheid huidige post (1 ton)

100.000

Totaal

 

 

300.000

ISV-3 uitgaven

 

 

300.000

 

Bijlagen

ISV- 3 Bodemprogramma.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0049

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 maart 2015 met nummer 57833b e s l u i t :

een budget van € 300.000 ISV-3 bodemmiddelen beschikbaar te stellen voor:

  1. uitvoering project Fietsparkeren Noorderhaven (€ 100.000);
  2. uitvoering Stedelijke bereikbaarheid (€ 100.000);
  3. verbreding inzetbaarheid bestaande post Bodemenergie/ondergrond (€ 100.000).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 april 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Doordat binnen de Provinciale subsidie in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) - bodemprogramma 300.000,- euro is overgebleven bestaat de ruimte om deze alternatief in te gaan zetten. Uiteraard moet de nieuwe inzet van deze middelen wel plaatsvinden binnen de gestelde subsidiekaders. Het college stelt voor om de budgetten voor de projecten 'Fietsparkeren Noorderhaven', 'Uitvoering stedelijke bereikbaarheid' en 'Verbreding inzetbaarheid post Bodemenergie/ondergrond', ieder met €100.000 te verhogen, omdat deze bijdragen aan een schoner en duurzamer leefklimaat, aan de kwaliteit van de stad, aan werkgelegenheid en het zorgen voor een lokale economische impuls. Daarmee voldoen ze aan de gestelde subsidiecriteria. Het is de bevoegdheid van de raad om over wijzigingen van de Programmabegroting te besluiten.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 20-04-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

 

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Aanbesteding solarpark

Het college meldt het gunningsbesluit voor het solarpark te hebben ingetrokken. Dat is gebeurd na schriftelijk bezwaar van een van de belanghebbenden. Daaruit bleek dat de beoordelingswijze verschillend geïnterpreteerd kan worden. Kenmerkend voor de aanbestedingsprocedure was dat hierbij minder harde factoren zijn gehanteerd, zoals maatschappelijke effecten en burgerparticipatie. Daarmee werd meer een beroep gedaan op deskundigheid en creativiteit. Gebleken is dat de aanbesteding onvoldoende juridisch dichtgetimmerd is. Het college komt op korte termijn met een standpunt over het vervolg. Daarover worden eerst de betrokken partijen geïnformeerd. Het forum wordt hierover vervolgens in kennis gesteld.

GroenLinks vraagt of de criteria te subjectief waren.

Het college antwoordt dat het vooral in procedurele zin onduidelijk was op welke wijze de weging zou plaatsvinden. Het zit meer in de leidraad dan in de inhoud.

 

Faillissement PaperLinx

Het college meldt dat PaperLinx failliet is, zoals reeds uit de krant kon worden vernomen. Er wordt nog gezocht naar de mogelijkheden voor een doorstart. Het is nog onzeker of dit doorgaat, wat veel onzekerheid voor de betrokken werknemers betekent. De directie toont hier veel betrokkenheid bij. De curator kijkt op zorgvuldige wijze naar de mogelijkheden.

De PvdA vraagt of de gemeente hierin een rol heeft.

Het college geeft aan dat die met name in de periode hiervoor aanwezig was, door te kijken waar steun nodig was. In de huidige situatie heeft de gemeente geen formele rol. Er is wel nauw contact en de gemeente wordt goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

D66 kondigt aan vanavond een motie in te dienen over brandveiligheid van woningen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 20 april 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 20 april 2015

Geen  opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag van dhr. Pletzers als raadsadviseur locogriffier gemeente Zutphen

Geen opmerkingen.

6b. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) Bodemmiddelen

De PvdA vraagt of er een risico is als de bedragen naar andere projecten worden overgeheveld dat deze binnen de tijdslimiet moeten worden gerealiseerd om gehonoreerd te worden.

Het college zegt dat het de bedoeling is de projecten voor eind 2015 te realiseren, maar dat dit per project wordt bekeken. Het is niet zo dat er een net zo strakke deadline aan zit als bij de ISV-gelden.

De Stadpartij vraagt of de in het voorstel genoemde € 100.000,- voor de brug over de Vispoortgracht voldoende is.

Het college antwoordt dat er nog keuzes voorliggen bij het college over de brug en de daarbij betrokken investeringssom. Dit staat morgen op de agenda van het college en de raad wordt daarna geïnformeerd.

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

Geen opmerkingen.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

Geen opmerkingen.

6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

Geen opmerkingen.

6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

Geen opmerkingen.

6g. Diverse begrotingswijzigingen Forum en Raad 20 april 2015

De PvdA vraagt waarom de overlopende werkbudgetten zo omvangrijk zijn.

Het college weet ook niet precies waarom dit zo is. Enerzijds kan dit beschouwd worden als een goed signaal dat goed op de centen wordt gelet en geld niet zomaar wordt uitgegeven. Het kan echter ook betekenen dat projecten niet zijn gerealiseerd door bijvoorbeeld capaciteitsgebrek en daardoor bepaalde uitgaven niet zijn gedaan. Of misschien zijn de budgetten wel te ruim. Het college gaat dit nader uitzoeken.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 april 2015

Burgerbelang zegt brief C4 nog niet ter inzage te hebben gehad.

De voorzitter geeft aan dat dit klopt, omdat voor brieven in deze categorie geldt dat de antwoordbrief er nog niet is. Deze komt later terug via de lijst.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 april 2015

De SP vraagt naar aanleiding van stuk nr. 2 (collegevoorstel Uitvoering Opschorten innen ouderbijdrage Jeugdhulp) of het de verwachting is dat de ouderbijdrage wordt gehandhaafd of dat die vrijwel zeker moet worden betaald en of dit heel duidelijk in de brief staat. Tevens vraagt de fractie hoe dit in de praktijk gaat en in relatie tot het CAK.

Het college kent niet de exacte tekst van de brief, maar deze is ervoor bedoeld duidelijkheid te geven over de regeling. Ouders kunnen kiezen of ze de bijdrage willen blijven doorbetalen of dat deze wordt opgeschort. Indien men bij ons aangeeft dat men de bijdrage wil blijven betalen dan geeft de gemeente dit door aan het CAK. Als de gemeente niets hoort wordt de betaling opgeschort. Het college heeft nog niet teruggekoppeld gekregen dat de brief niet duidelijk zou zijn. Ook is niet gebleken dat dit tot meer vragen of telefoontjes heeft geleid.

De VVD vraagt over stuk nr. 1 (collegevoorstel herbestemming Broederenklooster na vertrek Stedelijk Museum Zutphen) wanneer dit in de raad aan de orde komt en of hier een forum aan gewijd wordt. De VVD vraagt verder of er een tijdslimiet aan zit.

Het college geeft aan dat het hier om uitvoering van een eerder gemaakte keuze gaat. Het voorstel beschrijft de procedure hoe met leegstand van het Broederenklooster wordt omgegaan. Tot eind mei kunnen hiervoor ideeën worden aangedragen bij de gemeente. Indien moet worden overgegaan tot herbestemming dan komt dit terug bij het forum en de raad. Voor de periode tot eind mei is gekozen, omdat het college hier dan duidelijkheid over wil hebben. Met de provincie is afgesproken om voor de zomer aan te geven wat er met het Broederenklooster zal gebeuren, zodat de gemeente ook op het resterende subsidiedeel aanspraak kan maken.

GroenLinks vraagt om het forum mee te nemen in dit proces.

Het college vindt dit een goede suggestie en zal ervoor zorgen dat dit wordt geagendeerd.

De VVD vraagt over collegestuk nr. 5 (collegevoorstel cultuurvisie) of dit stuk niet te laat komt.

Het college antwoordt dat het de bedoeling was om nog voor de zomer een cultuurnota gereed te hebben. Dat gaat echter niet gehaald worden. Het college streeft er daarom naar wel voor de zomer een cultuurvisie gereed te hebben en dat de cultuurnota daarna wordt opgesteld. Het college zal het forum nader informeren zodra er meer duidelijkheid is te geven over de planning.

9. Vaststellen forumverslag

9a. Forumverslag 07-04-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend