Pagina delen

Intrekking Verordening Wijkraad De Hoven 1976

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande verordening tot intrekking Wijkraadsverordening De Hoven 1976 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De Hoven heeft sinds de jaren vijftig een actieve wijkraad (hierna te noemen: de Wijkraad). De instelling van de Wijkraad had en heeft tot doel de sociale en fysieke leefbaarheid van De Hoven te behouden en te versterken. Om de samenwerking met het gemeentebestuur vorm te geven heeft de gemeenteraad in 1976 de Verordening Wijkraad De Hoven 1976 vastgesteld. Voorgesteld wordt om deze verordening door de raad in te laten trekken. Daarnaast gaat het college met Wijkplatform De Hoven (de nieuwe naam van de Wijkraad) een samenwerkingsovereenkomst aan.

Beoogd effect

Het op een andere wijze vorm geven van de samenwerking tussen gemeentebestuur en Wijkraad De Hoven. Hiermee komt de meer gelijkwaardige samenwerking tot uitdrukking.

Argumenten

1.1 De verordening wordt niet meer nageleefd en doet geen recht meer aan de gewenste samenwerking
De werkwijze en samenstelling van de Wijkraad zijn regelmatig aan verandering onderhevig, zeker waar het om participatie van inwoners gaat. Een verordening is dan al snel niet meer up-to-date en is niet flexibel aan te passen. De huidige verordening bevat verplichtingen die niet meer (kunnen) worden nageleefd en eigenlijk ook niet meer van deze tijd zijn, gelet ook op de geringere bereidwilligheid van inwoners om op structurele basis actief te zijn als dorps- of wijkvertegenwoordiger.

1.2 In de samenwerking wordt op een andere wijze voorzien
Het college gaat met de Stichting Wijkplatform De Hoven (voorheen de Wijkraad) een samenwerkingsovereenkomst aan. Daarmee kan de verordening worden ingetrokken, omdat op andere wijze in de samenwerking met het wijkplatform wordt voorzien.

1.3 De raad is het bevoegde bestuursorgaan
De gemeenteraad is bevoegd de bestaande Verordening Wijkraad De Hoven 1976 in te trekken, omdat de raad de verordening ook heeft vastgesteld.

Financiën

Er zijn geen financiële consequenties. Tot en met 2023 ontvangt Het Wijkplatform De Hoven nog volgens de huidige afspraken een bijdrage uit het wijkbudget. Het Wijkplatform De Hoven gaat met ingang van 2024 elk jaar een subsidie aanvragen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De subsidie wordt uitgekeerd vanuit ‘Leefbaarheidsactiviteiten De Hoven’(WBS W.08.08.02).

Communicatie

De gewenste samenwerking is in samenspraak met het bestuur van het Wijkplatform vormgegeven. Het Wijkplatform en de gemeente hebben overeenstemming over een nieuwe vorm van samenwerking via een samenwerkingsovereenkomst in plaats van de verordening.
Van het besluit tot intrekking van de verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendmaking gedaan in het digitale Gemeenteblad.

Bijlagen

Bijlage 1. Verordening tot intrekken Wijkraadsverordening De Hoven 1976
Bijlage 2. Verordening Wijkraad De Hoven 1976
Bijlage 3. Samenwerkingsovereenkomst Stichting Wijkplatform De Hoven – Gemeente Zutphen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0116

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 december 2022 met nummer 460479


gelet op artikel(en) 108 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

De bijgaande verordening tot intrekking Wijkraadsverordening De Hoven 1976 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-01-2023 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 16 januari 2023 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-01-2023 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer