Pagina delen

Intrekking Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de bijgaande Verordening tot intrekking Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

Warnsveld heeft sinds de samenvoeging van Warnsveld en Zutphen in 2010 een actieve dorpsraad (hierna te noemen: de Dorpsraad). De instelling van de Dorpsraad had en heeft tot doel de sociale en fysieke leefbaarheid van Warnsveld te behouden en te versterken.

Om de samenwerking met het gemeentebestuur vorm te geven heeft de gemeenteraad in 2010 de Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010 vastgesteld. Voorgesteld wordt om deze verordening in te trekken.

Beoogd effect

Het op een andere wijze vorm geven van de samenwerking tussen gemeentebestuur en de Dorpsraad.
Hiermee komt de meer gelijkwaardige samenwerking tot uitdrukking.

Argumenten

1.1 De verordening wordt niet meer nageleefd en doet geen recht meer aan de gewenste samenwerking
De werkwijze en samenstelling van de Dorpsraad zijn regelmatig aan verandering onderhevig, zeker waar het om participatie van inwoners gaat. Een verordening is dan al snel niet meer up-to-date en is niet flexibel aan te passen. De huidige verordening bevat verplichtingen die niet meer (kunnen) worden nageleefd en eigenlijk ook niet meer van deze tijd zijn, gelet ook op de geringere bereidwilligheid van inwoners om op structurele basis actief te zijn als dorps- of wijkvertegenwoordiger.

1.2 In de samenwerking wordt op een andere wijze voorzien
Wij gaan als college met de Stichting Dorpsraad Warnsveld een samenwerkingsovereenkomst aan. Daarmee kan de verordening worden ingetrokken, omdat op andere wijze in de samenwerking met de Dorpsraad wordt voorzien.

1.3 De raad is het bevoegde bestuursorgaan
De gemeenteraad is bevoegd de bestaande Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010 in te trekken, omdat de raad de verordening ook heeft vastgesteld.

Financiën

Er zijn geen financiële consequenties. De Dorpsraad vraagt elk jaar een subsidie aan voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Subsidie wordt dus verstrekt voor het uitvoeren van de activiteiten. Deze activiteiten wijzigen niet als de verordening wordt ingetrokken en de samenwerkingsovereenkomst is aangegaan.

Communicatie

De gewenste samenwerking is besproken met het bestuur van de Dorpsraad. De Dorpsraad is akkoord met een nieuwe vorm van samenwerking via een samenwerkingsovereenkomst in plaats van de verordening.

Van het besluit tot intrekking van de verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendmaking gedaan in het digitale Gemeenteblad. Op dat moment treedt het besluit in werking.

Bijlagen

Bijlage 1 Verordening tot intrekking verordening Dorpsraad Warnsveld 2010
Bijlage 2 Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010
Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Stichting Dorpsraad Warnsveld – Gemeente Zutphen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0009

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 januari 2022 met nummer 300868


gelet op artikel(en) 108 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

de bijgaande Verordening tot intrekking van de Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 februari 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 07-02-2022 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 februari 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-02-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie