Pagina delen

Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het beleid 'Tegengaan van permanente bewoing van recreatiewoningen binnen de gemeente Zutphen' vastgesteld op 17 december 2001 in te trekken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 17 december 2001 is door uw gemeenteraad het beleid ‘Tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen binnen de gemeente Zutphen’ vastgesteld. Dit beleid is op 17 januari 2002 bekendgemaakt en op 18 januari 2002 in werking getreden.

Op 1 juli 2013 heeft uw gemeenteraad een motie aangenomen waarin ons college opdracht heeft gekregen om een gedoogbeleid voor recreatiepark Bronsbergen te ontwikkelen, dat uitgaat van permanente bewoning van een recreatiewoning voor een periode van ten hoogste 5 jaar.

Wij hebben uitvoering gegeven aan de motie en op 25 februari 2014 een nieuw gedoogbeleid voor recreatiepark Bronsbergen vastgesteld.

Beoogd effect

Door intrekking van het handhavingsbeleid kan verder uitvoering worden geven aan de motie ‘Gedoogbesluit Park Bronsbergen’ van de gemeenteraad. Ons college heeft het beleid vastgesteld waarmee bewoning van een recreatiewoning voor een periode van maximaal vijf jaar mogelijk is.

Dit beleid uit 2001 is in strijd met de motie en het gedoogbeleid, reden waarom wij vragen het beleid uit 2001 in te trekken.

Argumenten

De uitgangspunten in het  in te trekken beleid en het actuele beleid sluiten niet op elkaar aan

Het in te trekken beleid gaat uit van handhavend optreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Permanente bewoning van een recreatiewoning is alleen in bijzondere situatie voor een periode van ten hoogste één jaar (overbruggingshuisvesting) toegestaan.

In het actuele beleid is geen sprake van handhavend optreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Het wordt mogelijk gemaakt om gedurende maximaal vijf jaar permanent in een recreatiewoning te wonen. De mogelijkheid van ‘overbruggingshuisvesting’ blijft gehandhaafd en er hoeft geen sprake van een bijzondere situatie te zijn.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Het besluit tot intrekking van het oude beleid zal in de Zutphense Koerier en op de website van de gemeente bekend worden gemaakt.

De inwerkingtreding van het nieuwe beleid zal ook via deze media bekend worden gemaakt. 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0046

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 maart 2014 met nummer 20310b e s l u i t :

het beleid ‘Tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen binnen de gemeente Zutphen’, vastgesteld op 17 december 2001, bekendgemaakt op 17 januari 2002, in werking getreden 18 januari 2002, in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 april 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Ter uitvoering van de door de raad op 1 juli 2013 aangenomen motie "Gedoogbesluit Park Bronsbergen" heeft het college in februari 2014 een nieuw gedoogbeleid vastgesteld dat in lijn is met deze motie. In 2001 was het vaststellen van gedoogbeleid nog een bevoegdheid van de raad en daarom wordt door het college voorgesteld het door de raad op 17 december 2001 vastgestelde beleid ‘Tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen binnen de gemeente Zutphen’ nu ook door de raad te laten intrekken, zodat er geen sprake is van tegenstrijdigheid. Het voorstel is geagendeerd als vermoedelijk hamerstuk, omdat de raad het college per motie heeft opgedragen het beleid aan te passen en er nu dus alleen sprake is van verwerking van een eerder genomen besluit.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-04-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPP.W. Hofman
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester en H.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim en D. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld en G.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Onder de aanwezige Forumleden zijn zeven personen die niet eerder in Forum of raad gezeten hebben. Om die reden zal de voorzitter elk agendapunt kort toelichten.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen onderwerpen waar het college de raad actief over wil informeren.

4. Aankondiging moties en amendementen

De voorzitter vraagt of er fracties zijn die een motie of amendement willen aankondigen. Het antwoord luidt ontkennend.

D66 vraagt of moties en amendementen persé aangekondigd moeten worden. De voorzitter antwoordt dat dit niet verplicht is. Indiening kan alleen in de raad plaatsvinden.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 7 april 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 7 april 2014

Burgerbelang informeert naar de stand van zaken ten aanzien van lopende motie 2013-M0029 (Herlocatie kermis markten Zutphen).

Het college antwoordt dat het onderwerp herlocatie kermis morgen in het college besproken wordt. Kort daarna zullen Forum en raad worden geïnformeerd.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.

Het CDA informeert waarom de bijlage waarvan geheimhouding wordt gevraagd niet openbaar kan zijn.

Het college antwoordt dat het hier gaat om aanbestedingsgevoelige informatie.

De voorzitter vraagt het CDA of de vraag hiermee voldoende is beantwoord. Het CDA antwoordt bevestigend.

6b. Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen

De Stadspartij geeft aan niet blij te zijn met het voorstel en vraagt hoe er gehandhaafd zal gaan worden.

De ChristenUnie geeft ook aan moeite te hebben met voorstel. Zij heeft indertijd tegen de motie gestemd. Er zijn nog veel vragen. Wat gebeurt er na vijf jaar en doorkruist het voorstel de woningbouwplannen van de gemeente?

D66 vraagt zich af hoe de gedoogbeschikking er zal gaan uitzien.

Het college verwijst naar eerdere discussies over dit onderwerp in de raad en licht het voorstel toe. Instemming met het voorstel betekent dat het huidige handhavingsbeleid wordt vervangen door gedoogbeleid gedurende vijf jaar. Na verloop van die termijn liggen alle opties weer open. Bewoners ontvangen op verzoek een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Het college verwacht geen problemen met de provincie over de woningbouwprogrammering.

D66 vindt het voorstel nog niet rijp voor bespreking in de raad vanavond. Er zijn nog teveel vragen.

De VVD dringt erop aan dat de vragen beperkt blijven tot het voorliggende voorstel.

GroenLinks kondigt aan met een stemverklaring te zullen komen in de raad.

De voorzitter inventariseert de meningen van de fracties alvorens een advies te formuleren.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2014

De Stadspartij geeft aan de volgende stukken graag in een andere categorie te zien staan:

-nr. 5 (Informeren over Strategische koers Alliander) uit categorie A: verplaatsen naar D.

-nr. 14 (Aanbod toelichting over werkzaamheden Omgevingsdienst Achterhoek) uit categorie A: verplaatsen naar E.   

8. Lijst ter inzage liggende stukken Forum 7 april 2014

De Stadspartij geeft aan de volgende stukken voor een Forum te willen agenderen:

-nr. 02 (Uitgangspunten Stedelijk Parkeren)

-nr. 05 (RH Bestuurlijke opdracht ten behoeve van de regionale inkoop van jeugdhulp).

De voorzitter geeft aan dat de Stadspartij haar fractievoorzitter het Presidium kan laten verzoeken deze twee onderwerpen te plaatsen op de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 10-03-2014

Vastgesteld, met inachtneming van wijziging van de naam M. Hissink in H.W. Hissink bij de Forumvergadering over Presentatie voortgang nieuw zwembad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 7 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
De fracties Stadspartij en ChristenUnie stemden tegen, de overige fracties stemden voor.
Aantal stemmen voor: 24
Aantal stemmen tegen: 4
Geen amendementen ingediend