Pagina delen

Intrekken regionale afspraken financiële solidariteit jeugdhulp

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De eerder gemaakte afspraken over solidariteit voor de kosten van jeugdhulp in de regio midden IJssel Oost Veluwe voor 2017 in te trekken en geen nieuwe afspraken te maken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het kader van de transitie Jeugdhulp heeft uw gemeenteraad, samen met de zeven andere gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, besloten om financieel solidair te zijn voor de meest specialistische vormen van jeugdhulp. Deze afspraken golden voor de jaren 2015, 2016 en 2017. De portefeuillehouders van de acht gemeenten in Midden IJssel/Oost Veluwe hebben onlangs afgesproken voor 2017 en verder geen afspraken meer te maken over financiële solidariteit. De reden is dat elke verdeelsleutel leidt tot een onevenredige verdeling van kosten tussen gemeenten. Bovendien zijn er landelijke ontwikkelingen waardoor gemeenten worden gecompenseerd voor het grootste deel van de betreffende kosten. In dit raadsvoorstel verzoeken we u daarom het eerder genomen besluit voor het resterende jaar 2017 in te trekken en geen nieuwe afspraken te maken..

Beoogd effect

Geen afspraken over financiële solidariteit voor de meest specialistische vormen van jeugdhulp in de regio Midden IJssel Oost Veluwe voor 2017 en verder.

Argumenten

1.1 De financiële solidariteit heeft ongewenste effecten

In 2014 heeft u besloten om in de regio financieel solidair te zijn voor de zorgvormen die vallen onder het landelijk transitie arrangement (LTA) voor de jaren 2015 en 2016. In 2015 heeft u besloten deze solidariteit uit te breiden met de bovenregionaal ingekochte jeugdhulp voor 2016 en 2017 (zie bijlage).

Het gaat om de volgende vormen van jeugdhulp:

 • Alle specialistische zorg die onder het LTA valt;
 • Jeugdzorg Plus;
 • Gesloten Psychiatrische zorg;
 • Behandelgroep Zwaar;
 • Licht verstandelijk beperkte jongeren Zorgzwaartepakket 4 en 5,
 • Observatie en behandelingscentra (OBC) en Multifunctionele centra (MFC);
 • Crisis 24 uur residentieel (bedden);
 • Spoedeisende zorg (crisis) ambulant team.

Het uitgangspunt is dat voor alle cliënten de benodigde zorg ingezet kan worden, ongeacht de financiële positie van de gemeente. Een aantal specialistische vormen van jeugdhulp is moeilijk te beïnvloeden en lastig te voorspellen, maar heeft wel forse financiële consequenties. Om de financiële risico’s van deze vormen van jeugdhulp te spreiden, hebben we in onze regio solidariteitsafspraken gemaakt. Daarmee sloten we aan bij het landelijke advies.

De huidige solidariteitsafspraken hebben tot gevolg dat de financiële tekorten bij sommige gemeenten voor een deel worden gecompenseerd. De verdeelsleutel leidde er echter toe dat in een enkele gemeente het tekort op de kosten van jeugdhulp omsloeg in een fors overschot, terwijl in een andere gemeente juist door de solidariteitsafspraken een fors tekort dreigde te ontstaan. In regionaal bestuurlijk overleg is geconstateerd dat dit effect van de afspraken over solidariteit onwenselijk is en dat de uitwerking in 2016 niet strookt met de bedoeling die destijds achter de gemaakte afspraken zat. Voor 2016 zijn de colleges van de acht gemeenten in onderling overleg tot een uitwerking gekomen die de ongewenste effecten beperkt. De consequentie voor Zutphen - een bijdrage van€ 160.062 aan de regionale verevening - is opgenomen in de Jaarrekening 2016.

1.2 Door (landelijke) ontwikkelingen is regionale financiële solidariteit niet langer nodig

Mede naar aanleiding van de uitwerking van de afspraken in 2016 is de vraag aan de orde gekomen in hoeverre er nog afspraken over solidariteit nodig zijn de komende jaren. Ten opzichte van begin 2015 zien we de volgende ontwikkelingen:

 • Er is een landelijke compensatieregeling voogdij/18+ en een aanpassing van lokale budgetten, waardoor grote tekorten als in 2015 en 2016 uit zullen blijven (zie onder financiën).
 • Landelijk wordt gewerkt aan een wijziging van het woonplaatsbeginsel, waardoor het probleem van hoge kosten voor gemeenten met voogdijinstellingen structureel wordt opgelost.
 • De budgetten van gemeenten blijven de komende jaren redelijk stabiel (in tegenstelling tot afgelopen jaren).

Vanwege bovenstaande ontwikkelingen is er geen draagvlak in de regio voor een gezamenlijke regeling voor financiële solidariteit. Wel hebben de wethouders de intentie uitgesproken om verder na te denken over een manier om elkaar te kunnen bijstaan in zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij de zorg voor een kind om financiële redenen in het gedrang komt. De wethouders jeugd hechten een grote waarde aan de regionale samenwerking op jeugd. Daar levert de samenwerking de meeste waarde op voor inkoop en transformatie van jeugdhulp en is de meerwaarde van regionale samenwerking het grootst. De portefeuillehouders zijn er van overtuigd dat de gemeenten de toegang tot dure jeugdhulp in onze regio optimaal faciliteren. Deze afspraken hebben geen negatieve gevolgen voor de cliënten die specialistische jeugdhulp nodig hebben.

Kanttekeningen

1. Gemeenten zullen zelf financiële tegenvaller moeten opvangen

Door de solidariteitsafspraken niet verder te continueren, zullen wij zelf als gemeente de eventuele financiële tegenvallers, die ontstaan door schommelingen in het gebruik van (exclusieve en dus dure) zorg, opvangen. Hier staat tegen over dat eventuele overschotten gebruikt kunnen worden voor andere onderdelen binnen het sociale domein van onze eigen gemeente.

Het is nog niet zo dat de regiogemeenten volledig grip hebben op (de financiën in) het jeugddomein. Het blijft open eind financiering. De portefeuillehouders jeugd in onze jeugdregio hebben de intentie uitgesproken om verder na te denken over een manier om elkaar te kunnen bijstaan in zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij de zorg voor een kind om financiële redenen in het gedrang komt.

Risico’s

Zie kanttekeningen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle acht gemeenten communiceren dezelfde inhoud naar de gemeenteraad.

Financiën

De Gemeente Zutphen heeft een aanvraag ingediend voor compensatie van de kosten van voogdij en 18 +.

Deze aanvraag is goedgekeurd. Bij de Meicirculaire 2017 ontvangt de gemeente Zutphen compensatie voor het jaar 2017 ter hoogte van €275.277, te weten het verschil tussen het eerder aan de gemeente Zutphen toegekende budget voor voogdij 2017 (€1.042.935) en de werkelijke kosten die de gemeente Zutphen in 2015 voor voogdijkinderen heeft gemaakt (€1.318.212).

Aangezien de aanvraag een substantieel verschil in tarief betreft, vooronderstelt het Rijk dat we hier de komende jaren ook nadeel van zullen ondervinden. Daarom wordt het budget voor voogdij voor het jaar 2018 en 2019 (bron: beleidsinformatie Jeugd) aan de voorkant (dus al bij meicirculaire 2017 resp. 2018) opgehoogd met een opslagpercentage.

Voor de gemeente Zutphen is op basis van de huidige aanvraag een opslagpercentage van 26,39% berekend.

(bevestiging per mail van Ministerie VWS)

Bijlage

RM 13-10-2015 Raadsvoorstel Financiële risicospreiding bovenregionale jeugdhulp

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0092

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 juni 2017 met nummer 105083b e s l u i t :

De eerder gemaakte afspraken over solidariteit voor de kosten van jeugdhulp in de regio midden IJssel Oost Veluwe voor 2017 in te trekken en geen nieuwe afspraken te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 11 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld de eerder gemaakte afspraken over solidariteit voor de kosten van jeugdhulp in de regio midden IJssel Oost Veluwe voor 2017 in te trekken en geen nieuwe afspraken te maken.

In het kader van de transitie Jeugdhulp heeft uw gemeenteraad, samen met de zeven andere gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, besloten om financieel solidair te zijn voor de meest specialistische vormen van jeugdhulp. De portefeuillehouders van de acht gemeenten in Midden IJssel/Oost Veluwe hebben onlangs afgesproken voor 2017 en verder geen afspraken meer te maken over financiële solidariteit. De reden is dat elke verdeelsleutel leidt tot een onevenredige verdeling van kosten tussen gemeenten. Bovendien zijn er landelijke ontwikkelingen waardoor gemeenten worden gecompenseerd voor het grootste deel van de betreffende kosten.

Door de solidariteitsafspraken niet verder te continueren, zullen wij zelf als gemeente de eventuele financiële tegenvallers, die ontstaan door schommelingen in het gebruik van (exclusieve en dus dure) zorg, opvangen. Hier staat tegen over dat eventuele overschotten gebruikt kunnen worden voor andere onderdelen binnen het sociale domein van onze eigen gemeente.

Het is nog niet zo dat de regiogemeenten volledig grip hebben op (de financiën in) het jeugddomein. Het blijft open eind financiering. De portefeuillehouders jeugd in onze jeugdregio hebben de intentie uitgesproken om verder na te denken over een manier om elkaar te kunnen bijstaan in zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij de zorg voor een kind om financiële redenen in het gedrang komt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 11-09-2017 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure en E. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij meldt een aantal aanpassingen van de agenda.

Agendapunt 6.c: Het voorstel inzake vervangen van de technische installaties en het aanbrengen van een WKO-installatie in het stadhuis was oorspronkelijk als hamerstuk geagendeerd, maar het Presidium heeft besloten hier een bespreekstuk van te maken. Voor dit agendapunt hebben zich twee insprekers aangemeld.

Agendapunt 6.a: Het voorstel Begrotingswijziging regio Stedendriehoek wordt naar aanleiding van het presidium een bespreekstuk.

GroenLinks wijst er op dat eveneens is besloten om het ter inzage liggende stuk over Right to Challenge te bespreken. De voorzitter bevestigt dit.  

De agenda wordt vastgesteld met bovengenoemde wijzigingen.

2. Algemeen spreekrecht

Het algemeen spreekrecht wordt betrokken bij agendapunt 6.c.

3. Actieve informatievoorziening

Het College wijst op de brief betreffende de vliegroutes Teuge en Lelystad. Het College heeft besloten dit schrijven te ondertekenen, waarna de brief naar Den Haag kan worden verzonden.

Het College meldt voorts dat in de pauze een presentatie kan worden bijgewoond over de Noorderhaven, velden één, twee en drie. Het gaat hierbij met name om wijzigingen op de gebieden wonen, kantoor en officiële ruimtes. Velden één, twee en drie zijn gelegen tussen het koelhuis, de spoorlijn en de IJssel.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 11 september 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

b. Toezeggingenlijst Raad 11 september 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging regio Stedendriehoek

BewustZW informeert naar het doel van voorliggende begrotingswijziging. Op het eerste gezicht is dit in ieder geval onduidelijk; bij nadere bestudering blijkt dat het voornamelijk gaat om een nieuw te ontwikkelen visie op het openbaar vervoer. Aangezien de laatste tijd nogal wat onrust over dit onderwerp is gebleken, wenst BewustZW de begrotingswijziging als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering. Spreker vraagt of PlusOV is betrokken bij de regionale visie op het OV. De fractie wenst dat het College zich inzet om die koppeling tot stand te brengen.

Het College stelt dat de problemen van de afgelopen weken met PlusOV moeten worden opgelost. Onderzocht moet worden hoe dergelijke problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Dit streven staat los van de OV visie. Het College is het er mee eens dat een OV-visie en de visie op doelgroepenvervoer en regiotaxivervoer met elkaar hebben te maken. Waar het zinvol is, wordt de link gelegd, maar tegelijkertijd blijft wel sprake van twee verschillende doelgroepen. Het College wil niet de indruk wekken dat de OV-visie direct invloed heeft op de recente problemen bij PlusOV.

De SP vindt het misleidend dat hierbij wordt gesproken over een begrotingswijziging. Wat de SP met name kwalijk vindt, is dat van het bedrag van € 87.000 veel geld wordt besteed aan de lobby om vanuit rijksniveau middelen te genereren. Spreker heeft met name moeite met de gedachte dat een dergelijke lobby nodig zou zijn om een eerlijke verdeling van rijksgelden tot stand te brengen. Dit zou nièt nodig hoeven zijn.

Conclusie: De begrotingswijziging regio Stedendriehoek wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering.

6b. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017

BewustZW stelt dat sprake is van een stap in gewenste richting. BewustZW heeft hier lang op gewacht. Er is destijds vanuit de gemeenten een Achterhoekorganisatie geformeerd om een en ander op het gebied van toezicht en handhaving te verbeteren. De fractie denkt dat met dit voorstel de gewenste – lastige - kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Wellicht kan daar over een half jaar meer over worden gemeld aan de raad.

Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis

De voorzitter kondigt de twee insprekers aan. De inspreekreacties zijn bijgevoegd. 

Naar aanleiding van de reactie van mw. Zuidema vraagt BewustZW of, op het moment dat inspreker met de ambtenaar heeft gesproken, er toen ook actie is ondernomen om het werk stil te leggen.

Mw. Zuidema antwoordt dat een dergelijke actie op dat moment niet heeft plaatsgevonden. Ambtelijk is immers tot afgelopen woensdag beweerd dat er een vergunning was afgegeven. Deze blijkt echter niet eerder dan donderdag jl. te zijn verleend.

Inspreker, dhr. Ophuis, sluit zich volledig aan bij de inspreekreactie van mevrouw Zuidema en houdt vervolgens zijn eigen betoog.

Na de insprekers hebben de fracties gelegenheid om te reageren op voorliggend raadsvoorstel.  

Het CDA heeft geconstateerd dat de WKO op de Hoven stuk is gegaan is. De fractie wenst een garantie van de leverancier van de nieuwe WKO. 

De SP wenst een reactie van het College op de vragen van insprekers. 

BewustZW sluit zich bij het verzoek van de SP aan en wil graag weten welke acties het College reeds heeft ondernomen. Voorts vraagt de fractie of hetgeen reeds in gang is gezet nog kan worden teruggedraaid.

Het College is zich ervan bewust dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient en betreurt de gang van zaken. De ambtenaar die de contacten heeft gehad, is ervan uitgegaan dat de vergunning reeds was verleend. Dit misverstand zal verder intern worden opgepakt. Het College wenst een klimaatinstallatiesysteem en een WKO-installatie te realiseren. Het klimaatinstallatiesysteem is in 2012 al aangevraagd en gefinancierd. Dat is dus inmiddels geplaatst. De vergunning daarvoor is echter recent verleend. Waar nu vergunning voor wordt gevraagd, zijn extra duurzaamheidsmaatregelen en een WKO-installatie. De redenen voor deze investering zijn onder meer gelegen in aspecten van duurzaamheid en energiebesparing.

Het betreft hier de vervanging van een reeds bestaand systeem. De vorm van de buitenunit is weliswaar anders, maar de hoogte van het systeem blijft hetzelfde. Omdat de omkleding nog ontbreekt, valt het object erg op. De benodigde uitlaat zorgt wel voor een verhoging, maar is nodig om het systeem goed te laten functioneren. Momenteel loopt er een aanvraag bij de Provincie met betrekking tot het water. Als die aanvraag wordt gehonoreerd, volgt een onderzoek van de Rijksdienst voor Archeologie. Die onderzoeken duren drie tot vier maanden. Hoewel het niet verplicht is om de architect bij dit plan te betrekken, had het College het vanuit oogpunt van zorgvuldigheid geprefereerd als er meer aandacht was geweest voor de architect, maar ook voor de wijk teneinde de afbouw en de ombouw goed te bespreken.

De voorzitter stelt vast dat dit vermoedelijke hamerstuk als agendapunt wordt doorgeleid naar de raad. Tijdens raadsbehandeling is er desgewenst ruimte voor verder debat.

BewustZW wenst het onderwerp eerst nadrukkelijk in de eigen fractie te bespreken. Ook het College onderkent de ernst van de situatie die voorligt. Spreker vindt het niet gepast om dit agendapunt vanavond te behandelen conform agendering. De fractie vraagt het College nadrukkelijk om via een memo helderheid in deze situatie te bieden. 

De voorzitter stelt BewustZW voor om bij het vaststellen van de agenda in de raadsvergadering een ordevoorstel te doen.

BewustZW wijst erop dat ook in het Technisch Blok kan worden voorgesteld om een punt van de raadsagenda te halen.

GroenLinks sluit zich aan bij het voorstel van BewustZW.

De SP had gehoopt dat de wethouder zelf met het voorstel zou komen om behandeling uit te stellen.

Het College antwoord dat deze bevoegdheid bij de raad ligt.

6d. Intrekken regionale afspraken financiële solidariteit jeugdhulp

Er bestaat geen behoefte om hierop te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

7.  Lijst ingekomen stukken Raad 11 september 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 september 2017

GroenLinks heeft een vraag ontvangen over de financiering van de ambtelijke capaciteit die nodig is voor de bestuursopdracht ‘Right to Challenge’. De zorg is, dat dit ten koste gaat van de ruimte voor initiatieven om Right to Challenge te ontplooien.

Het College heeft geconstateerd dat ambtelijke capaciteit echt nodig is om stappen vooruit te kunnen zetten met Right to Challenge. Omdat het College deze impuls zo belangrijk vindt, heeft zij gemeend dit op deze manier te moeten realiseren omdat dit past bij het doel voor het budget voor algemene oplossingen. Met deze inzet denkt het College beter tegemoet te komen aan initiatieven uit de samenleving in relatie tot Right to Challenge.

De voorzitter constateert dat dit onderwerp voldoende is besproken en niet als agendapunt terugkomt in de raadsvergadering.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 03-07-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 03-07-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

Advies

Behandeld in Raad 11 september 2017 (22:00 - 23:00) Naar boven

Datum 11-09-2017 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend