Pagina delen

Intrekken diverse verordeningen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De volgende verordeningen in te trekken:

  1. de Verordening vertrouwenscommissie tot vervulling van de vacature tot benoeming van de burgemeester;
  2. de Verordening inzake de vertrouwenscommissie tot herbenoeming burgemeester;
  3. de Verordening duurzaamheidsleningen 2012 per 1 januari 2016;
  4. de Verordening klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen 2005 per 1 oktober 2014.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met het oog op de reorganisatie is geïnventariseerd welke verordeningen, beleidsregels etc de gemeente Zutphen heeft. Daarbij is tevens gekeken of deze regelingen nog actueel zijn. Geconstateerd is dat er op dit moment vier verordeningen zijn die ingetrokken kunnen worden.

Beoogd effect

Een actueel verordeningen bestand.

Argumenten

1.1  Voor de komende benoemingsprocedure van de burgemeester wordt een nieuwe verordening voorbereid

Deze verordening is 31 januari 2005 vastgesteld door uw raad. De burgemeester heeft per 1 februari 2016 ontslag genomen. Dit heeft tot gevolg dat een nieuwe benoemingsprocedure gestart gaat worden. De griffie heeft aangegeven voor de komende procedure een nieuwe verordening vertrouwenscommissie op te stellen die toegesneden is op de huidige situatie. Vooruitlopend op de vaststelling van deze nieuwe verordening door uw raad wordt de ‘oude’ verordening ingetrokken.

1.2  Herbenoeming van de burgemeester is de eerst komende jaren niet aan de orde.

De Verordening inzake de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester is door uw raad op 6 december 2010 vastgesteld. Gelet op het vertrek van de burgemeester is herbenoeming onder normale omstandigheden voor het eerst aan de orde in 2022. Gelet op het tijdsverloop tussen de inwerkingtreding van deze verordening en de eerstvolgende herbenoemingsprocedure in 2022 wordt deze verordening nu ingetrokken. Daarbij speelt mee dat de Griffie aangegeven heeft dat zij ook bij herbenoeming een nieuwe/actuele verordening voor vaststelling aan uw raad gaat voorleggen.

1.3 De woningen waarvoor op grond van de Verordening duurzaamheidsleningen Zutphen 2012 een lening verstrekt kan worden zijn allemaal gerealiseerd.

Op grond van de Verordening duurzaamheidsleningen Zutphen 2012 kunnen leningen verstrekt worden voor het nieuwbouwproject van 42 energiezuinige woningen in Leesten-Oost. Dit project is afgerond. De laatste woningen zijn in december 2015 opgeleverd. Nu het project is afgerond, is deze verordening niet langer nodig. De verordening wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 ingetrokken.

1.4  De verordening is vervangen door een nieuwe klachtenregeling.

Omdat de Verordening klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen 2005 niet meer actueel was, is deze in oktober 2014 vervangen door de Klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Zutphen 2014. De nieuwe klachtenregeling is vastgesteld door het college omdat het college gaat over de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren. Verzuimd is om na vaststelling van de nieuwe klachtenregeling de ‘oude’ verordening in te trekken. Gelet op de inwerkingtreding van de nieuwe klachtenregeling kan deze verordening met terugwerkende kracht per 1 oktober 2014 worden ingetrokken.

Kanttekeningen

1.1 Nadere informatie over de resultaten die bereikt zijn met de Verordening duurzaamheidsleningen Zutphen 2012 wordt op een later tijdstip verstrekt.

Het team Grondzaken en Vastgoed werkt aan een rapportage waarin onder andere is opgenomen hoeveel leningen op basis van de verordening zijn verstrekt. Deze rapportage wordt voor het zomerreces aan het college en uw raad voorgelegd.

1.2 Voor een actueel regelingenbestand moeten diverse verordeningen, beleidsregels etc aangepast worden.

Bij de inventarisatie is opgemerkt dat in ca 20 verordeningen, besluiten, beleidsregels etc oude afdelingsnamen en/of teamnamen voorkomen. 6 van deze regelingen zijn vastgesteld door de raad. De overige regelingen zijn vastgesteld door het college of de burgemeester. Voor een actueel regelingenbestand moeten deze oude benamingen vervangen worden door de nieuwe teamnamen. Veel van deze regelingen zijn geruime tijd geleden vastgesteld. Tussen het tijdstip van de inwerkingtreding/laatste actualisatie en heden zit bij het merendeel van de regelingen een periode van meerdere jaren. Gelet op dit tijdsverloop is geoordeeld dat de betreffende regelingen inhoudelijk beoordeeld moeten worden en daar waar nodig geactualiseerd/aangepast moeten worden. Gelet op deze combinatie is ervoor gekozen om aanpassing van deze regelingen bij de verantwoordelijke teams neer te leggen in plaats van te werken met een verzamelbesluit waarin alleen de namen worden aangepast. De betreffende teams zijn hierover geïnformeerd. Hen is verzocht om dit zo spoedig als mogelijk op te pakken.

Risico’s

N.v.t.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit om de verordeningen in te trekken wordt bekendgemaakt in het elektronische Gemeenteblad. Het besluit om de verordeningen inzake de vertrouwenscommissie (her)benoeming van de burgemeester in te trekken, treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking. Het besluit om de Verordening duurzaamheidsleningen 2012 in te trekken treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2016 in werking. Het besluit om de Verordening klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen 2005 in te trekken treedt met terugwerkende kracht op 1 oktober 2014 in werking. Naast de bekendmaking in het Gemeenteblad worden de verordeningen ingetrokken in de Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving.

Rapportage/evaluatie

N.v.t.  

Financiën

N.v.t.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0028

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 februari 2016 met nummer 73599


gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

de volgende verordeningen in te trekken:

  1. de Verordening vertrouwenscommissie tot vervulling van de vacature benoeming van de burgemeester;
  2. de Verordening inzake de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester;
  3. de Verordening duurzaamheidsleningen Zutphen 2012 per 1 januari 2016;
  4. de Verordening klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen 2005 per 1 oktober 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 maart 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De afgelopen periode is het regelingenbestand (verordeningen, beleidsregels, besluiten, etc.) van de gemeente Zutphen geinventariseerd. Daarbij is o.a gekeken of de regelingen nog actueel zijn. Voor een aantal regelingen geldt dat dit niet zo is en dat die ingetrokken kunnen worden. Voor verordeningen, die in het verleden door de raad zijn vastgesteld, geldt dat de raad ook dient te besluiten over het intrekken daarvan. De raad wordt voorgesteld de in het voorstel genoemde verordeningen in te trekken.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering van het Technisch Blok. Op verzoek van BewustZW wordt agendapunt 6c niet als hamerstuk behandeld maar als bespreekstuk.

2. Algemeen spreekrecht

Geen opmerkingen.

3. Actieve informatievoorziening

College: Binnenkort wordt er een begrotingswijziging Het Plein 2016, waarin onder andere de vangnetregeling en ict aan bod komt, aan u voorgelegd. Ook zal de bespreking van de jaarrekening 2015 aan u worden voorgelegd. Deze week wordt als ingekomen stuk aangeboden een raadsinformatiebrief van Het Plein, waarin onder andere het advies van de heer Noppen is verwerkt. Wij zijn bezig om medio 2016 de zaken op orde te hebben om tot een beter uitvoerende organisatie te komen.

Voorzitter: Kunnen we 1 memo verwachten of meer?

College: Vier.

College:  De stand van zaken in de heraanbesteding in de thuiszorg is als volgt. Op 8 maart 2016 is de HA-1 opnieuw aanbesteed. Er wordt een tarief gehanteerd van €21,70 per uur. Dit betekent meerkosten ter hoogte van €300.000,- Middels een begrotingswijziging zal dit aan u worden voorgelegd. De aanbesteding vindt meervoudig onderhands plaats. Er zijn 8 partijen uitgenodigd. Uitgangspunt is dat de cliënt kiest.

Enige tijd geleden heb ik geïnformeerd over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Bedoeling was dat de provincie de gemeente ondersteunt bij het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Marktpartijen geven nu aan, dat zij  dat kunnen zonder de hulp van de provincie mits 50% van de bewoners meedoet. Dit is tegelijk ook een voorwaarde: indien niet minimaal 50% van de bewoners meedoet, wordt er geen glasvezel aangelegd.

Voorzitter: Komt hier een memo van?
 
College: Nee, voorlopig niet, eerst onderhandelen.
 
Voorzitter: Dat komt dan verder in de tijd, eerst aan het werk.
 
College: Morgen in de loop van de dag wordt een Memo bijstelling financiëel perspectief, onder embargo tot woensdag, aan de raad aangeboden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 14 maart 2016

BewustZW: Bij de schriftelijke vragen 2016-V0001 staat al maanden dat het in behandeling is. Wanneer kunnen wij antwoord verwachten?

College: Daar zijn we nog niet mee bezig, wij hebben nog geen zicht op wanneer het antwoord komt.

BewustZW: Heeft dat te maken met de juridische kant van het verhaal? Ik verzoek om hier meer op te sturen.

College:  We zijn hier mee bezig, het heeft onze aandacht.

verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Intrekken diverse verordeningen

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016

Voorzitter: Zoals aan het begin van deze vergadering aangegeven, behandelen we dit punt hier niet als hamerstuk maar als een bespreekpunt.

BewustZW:  Het budgetrecht ligt bij de raad. De kosten genoemd bij 1.3 kunnen worden opgevangen door de post Onvoorzien te verlagen.

College: Het is zoals het er staat.

BewustZW: Ik had gedacht meer informatie te krijgen dan nu in het voorstel is aangegeven. Wij zouden graag meer informatie willen hebben over het budget.

College: Als er €25.000,- wordt afgehaald van de post Onvoorzien, wordt daarmee die post verlaagd.

SP: Naar aanleiding van het krantenartikel over de kosten van het afscheid van burgemeester Arnold Gerritsen hebben wij een brief van de burgemeester gekregen. Wij zijn daar erg blij mee maar het is niet duidelijk welke informatie in de krant niet juist is. Wij willen graag geïnformeerd worden, duidelijkheid krijgen.

College: Die duidelijkheid zullen wij geven, dat zeg ik toe.

D66: De communicatie vanuit het college als reactie op het artikel in De Stentor is matig. Er had direct aangegeven moeten worden wat de concrete kosten zijn geweest.

BewustZW: De raad heeft het budgetrecht. Wij nemen deze informatie mee naar onze fractie en zullen dat in de pauze bespreken. Bij het begin van de raadsvergadering zullen wij aangeven of dit als hamerstuk kan worden afgedaan of dat dit een bespreekpunt moet worden.

6d. Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994

GroenLinks: Wij hebben een aanvullende vraag over de bijgevoegde kaartjes: Wij zijn heel blij met het fair trade teken erop. Bevinden zich de tien borden, waarover gesproken wordt, op de hoofdwegen of op de secundaire wegen?

College: De borden bevinden zicht op meer dan alleen de hoofdwegen.

GroenLinks: Staat op meer dan tien borden het fair trade logo?

College: Dat komt op alle borden.

BewustZW: Het CDA was destijds initiatiefnemer, hun komt alle roem en eer toe.

Voorzitter: Wil het CDA daar op reageren?

CDA: Ik ben geen CDA, ik ben lid van het CDA.

College: Bedankt voor het compliment.

Voorzitter: Ik concludeer dat het stuk voldoende besproken is en door kan als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 15-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 29-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter:  Dank voor uw aanwezigheid. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend