Pagina delen

Intrekken beleidsnotitie openbare verlichting 2008

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De beleidsnotitie openbare verlichting 2008 in te trekken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De huidige beleidsnotitie Openbare Verlichting dateert uit 2008 en is, in hetzelfde jaar, door uw raad vastgesteld. In de Strategische Agenda 2011-2015 is opgenomen dat een beeldkwaliteitsplan Openbare Verlichting wordt opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan is geïntegreerd in de Beleidsnotitie Openbare Verlichting 2014 -2019. In dit stuk komen alle, op dit moment, relevante zaken aan de orde, die voor een verantwoord beleid van de openbare verlichting (OVL) noodzakelijk zijn.
Dit zijn onderwerpen zoals beheer en onderhoud,  renovatie-, inbreiding- en nieuwbouwprojecten, energie- en milieubeheer en duurzaamheid.

De beleidsnota Openbare Verlichting 2014-2019 biedt een kader voor de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare verlichting, de vervanging van verouderde masten en armaturen en draagt bij aan het behalen van de milieudoelstellingen die de gemeente Zutphen zichzelf heeft gesteld. (terugdringen CO² uitstoot, energiebesparing door energiezuinige lampen en het dimmen van verlichting).
Deze beleidsnotitie is een kader voor het operationele beleid.

Beoogd effect

De beleidsnotitie Openbare Verlichting 2014-2019 kan vastgesteld worden door het college van B&W. 

Argumenten

1. De beleidsnotitie Openbare Verlichting 2014-2019 biedt een operationeel kader voor de inrichting, beheer en het onderhoud van de openbare verlichting.

Door allerlei technische en maatschappelijke ontwikkelingen was het noodzakelijk de beleidsnotitie openbare verlichting te actualiseren. In dit beleidsstuk komen alle op dit moment relevante zaken aan de orde, die voor een verantwoord beleid openbare verlichting (OVL) noodzakelijk zijn. De beleidsnotitie uit 2008 zal worden vervangen door de beleidsnotie Openbare Verlichting 2014-2019, die u als bijlage aantreft.

2. De beleidsnotitie uit 2008 bevatte tevens een kredietaanvraag en is daarom aan uw raad voorgelegd.
Het raadsvoorstel bevatte naast het voorstel om de beleidsnotitie vast te stellen ook een kredietaanvraag voor de vervanging van de eerste tranche lichtmasten. Om die reden is de raad gevraagd in te stemmen met het voorstel. Nu is alleen de beleidsnotitie geactualiseerd en kan dit stuk worden vastgesteld door het college van B&W. Omdat u destijds de notitie heeft vastgesteld dient u deze ook, formeel gezien, weer in te trekken.

Bijlagen

1. Beleidsnotitie 2014-2019.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0072

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 mei 2014 met nummer 25651b e s l u i t :

de beleidsnotitie openbare verlichting uit 2008 in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De beleidsnotitie openbare verlichting is in 2008 door de raad vastgesteld in verband met een daaraan gekoppelde kredietaanvraag. De beleidsnotitie Openbare Verlichting 2014-2019 biedt een operationeel kader voor de inrichting, beheer en het onderhoud van de openbare verlichting en omvat alle op dit moment relevante zaken, die voor een verantwoord beleid openbare verlichting (OVL) noodzakelijk zijn. Aan de beleidsnotitie openbare verlichting uit 2008 bestaat geen behoefte meer. Deze moet door de raad worden ingetrokken omdat hij indertijd ook door de raad is vastgesteld. De beleidsnotitie Openbare Verlichting 2014-2019 kan door het college worden vastgesteld omdat hier geen kredietaanvraag aan gekoppeld is.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers