Pagina delen

Interactieve Forumavond evaluatie implementatie sociaal domein 3D 2015

Inhoud

Zie de bijlagen

Bijlagen

Behandeld in Forum van 15 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke en omvangrijke nieuwe taken in het Sociaal Domein bij gemeenten ondergebracht. Er wordt een interactief (beeldvormend) Forum georganiseerd waar gesproken kan worden over hoe het nu echt gaat in het Sociale Domein vanuit de optiek van de mensen. Doel van de avond is drieledig:

- de raad in de gelegenheid stellen een beeld te vormen hoe de eerste fase van decentralisaties Sociaal Domein is verlopen;

- De raad in de gelegenheid stellen een blik naar de toekomst te werpen;

- Een gemeenschappelijk beeld te krijgen van de wijze waarop we met elkaar de ontwikkelingen blijven volgen en monitoren.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-12-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M. Brinker
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en M.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn en M.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken en A. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter: Opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en stelt de genodigden en ambtelijke ondersteuning (beleidsmedewerkers) voor. Vervolgens wordt het onderwerp kort ingeleid. Hij meldt dat een presentatie verzorgd wordt door de heer Barink. Daarnaast zijn vanavond mevrouw Annemiek Spijker (vertrouwenspersoon), mevrouw Wilma van Leeuwen (professional bij Zozijn tevens moeder van kind met jeugdzorg) en mevrouw Connie van der Tuin (Voorzitter Platform Maatschappelijke Ontwikkelingen (PMO)/Voorzitter st. Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken) aanwezig. Zij zullen zich kort voorstellen en daarbij de vragen ‘Wat gaat goed?’ en ‘Wat kan beter?’ beantwoorden. Vervolgens geeft hij de opzet van de avond aan.

PvdA: Heeft een vraag van orde. Is het een plenaire vergadering of kan in groepen gediscussieerd worden?

De voorzitter: Geeft aan dat het een plenaire zitting is. Vragen die overblijven worden meegenomen. Hij geeft het college het woord voor een korte aftrap.

 

Het college: Geeft kort weer op welke wijze de raad tot nu toe is geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de decentralisaties. Vanavond staat centraal of de burgers krijgen wat ze nodig hebben. Hiervoor is ter voorbereiding op deze avond een notitie verspreidt. De drie genodigden nemen actief deel aan het gesprek. Voor eind januari/begin februari is een volgende bijeenkomst over jeugd gepland. Het verloop van deze avond kan voor deze bijeenkomst als input gebruikt worden. Jammer is dat door het verschuiven van de avond de cliëntondersteuner van MEE (mevrouw Astrid van Delden) niet aanwezig kan zijn.

De voorzitter: Geeft achtereenvolgend het woord aan de ambtelijke ondersteuners en de 3 gasten om zich voor te stellen.

Mevrouw van der Tuin: Wat gaat goed: hard gewerkt, veel gecommuniceerd. Communicatie en de zorgaanbieders gaat uitstekend. Wat kan beter: actieve communicatie richting de burgers leidt tot een toename van vragen bij burgers. Bij onafhankelijke cliëntenondersteuning is weinig vraag door gebrek aan communicatie. Hierdoor vallen kwetsbare burgers tussen wal en schip. Dit licht zij toe aan de hand van enkele voorbeelden. Er moet een onafhankelijk medisch bureau komen die mensen ondersteund. De volledige tekst met het antwoord op de vragen is bijgevoegd.

Mevrouw van Leeuwen: Wat gaat goed: Bij het CJG werd goed geluisterd (bij aanvraag jeugdhulp). Ouders worden goed gehoord.

Wat kan beter: De afhandeling/administratieve kant viel tegen. Uiteindelijk is dit wel goed gekomen. Veel ouders begrijpen het taalgebruik niet. Informatieverstrekking kan beter. Op de gemeentelijke website zijn vragen over persoonsgebonden budgetten niet te vinden. Voor beginners op dit terrein is het moeilijk.

Mevrouw Spijker: Tot 1 oktober hebben zich 25 mensen bij haar gemeld met diverse problemen. Wat gaat goed: de gesprekken gaan goed. Zaken worden door de begeleidingscommissie goed opgepakt. Cliënten die gebruik maken van de vertrouwenspersoon zijn tevreden. Dit blijkt uit een gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Heel positief is de inzet van vrijwilligers die meedenken en die dit hopelijk in 2016 nog meer gaan doen.

Wat kan beter: afhandeling laat lang op zich wachten, het gesprek komt niet goed tot stand. In de ambtelijke afhandeling gaat nog wel het nodige fout.

 

De voorzitter: geeft de heer Barink het woord voor een korte presentatie over de wijze van monitoring van het Sociaal Domein. Door technische problemen is de presentatie niet zichtbaar. Deze wordt nagezonden.

De heer Barink: Geeft kort de stand van zaken weer. Haalt het voortschrijdend inzicht aan zoals de monitor van Initi8 die in ontwikkeling is. Deze monitor van initi8 , voor jeugd en Wmo, gaat als bron gebruikt worden. Daarnaast is Het Plein voor de participatiewet een belangrijke bron. Er wordt gewerkt aan 1 integrale monitor voor de 3 decentralisaties. Verwacht wordt dat volgend jaar rond de zomer een landelijke vragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek komt. De resultaten daarvan worden ook als input voor deze monitor gebruikt. Vanaf volgend jaar is het de bedoeling om twee keer per jaar met een monitor te komen. De 1e komt ruim voor de behandeling van de Voorjaarsnota. De 2e komt in het najaar voor de begroting. De vragenlijst behorende bij het landelijk cliëntervaringsonderzoek bestaat uit 20 (basis)vragen en kan door de gemeente aangevuld worden met 60 vragen.

GroenLinks: Wordt aangeraden om de vragenlijst met 60 vragen aan te vullen?

De heer Barink: Zou niet alle vragen opnemen omdat er veel ballast in. Geadviseerd wordt om de vragenlijst compact te houden. Max 20 – 25 vragen.

Mevrouw Van der Tuin: Vraagt of het PMO kan meekijken.

De Barink: Zegt dit toe.

Stadspartij: Is benieuwd of het gesprek ook aangegaan wordt met de burgers.

Het College: Is voorstander van kwalitatief blijven evalueren met deskundigen in het veld. Een keer per jaar (einde jaar) een brede evaluatie en afhankelijk van wat er speelt tussentijds de thema’s op te pakken. Met de raad kan op informele wijze hierover van gedachten gewisseld worden in de raadswerkgroep.

GroenLinks: Wordt de participatieladder in het veld nog gebruikt?

Het college: Dit was de graad om de (arbeids)participatie te meten. Deze is vereenvoudigd in 4 stromen waardoor het gebruik eenvoudiger is geworden.

De Voorzitter: Bedankt de heer Barink en geeft aan dat aanvullende informatie wordt afgewacht. Vervolgens start het gesprek. Gevraagd wordt wie de 1e vraag wil stellen.

 

VVD: Wil wat meer weten over de behoefte aan een medisch onafhankelijk bureau. Is een extra schakel wel nodig? Is geen voorstander van een extra schakel. Het zou eerder gezocht moeten worden in een terugvraag.

Mevrouw van der Tuin: Een probleem ontstaat doordat er een medisch geheim voor het dossier geldt. Consulenten moeten het doen zonder medische gegevens wanneer cliënten hun medische gegevens niet willen overhandigen. Hierdoor krijgen mensen niet de juiste hulp.

VVD: Vraagt zich af of de medische gegevens altijd relevant zijn. Het gaat om waar de behoefte ligt. De verwijzer moet een indicatie geven waar de beperking ligt. De verantwoordelijkheid moet bij de juiste persoon blijven.

Ambtelijk ondersteuner: De gemeente heeft een contract met een onafhankelijk medisch adviesbureau. Hier zitten artsen die in voorkomende gevallen wel over de medische gegevens kunnen beschikken. Aan de hand van een advies van dit bureau kan een oordeel worden gevormd over wat nodig is. Inschakelen van het adviesbureau is geen routine maar is van de situatie afhankelijk.

Mevrouw Spijker: Wijst op de schroom van cliënten om medische gegevens aan de gemeente te verstrekken. Hierdoor worden indicaties gegeven die minder passend zijn.

Mevrouw Van Leeuwen: Ouders willen vaak de medische gegevens niet geven. Dit is ook niet altijd nodig. De vraag is: ‘wat is het probleem en wat is er nodig?’.

Mevrouw Van der Tuin: Het gaat om mensen die wantrouwend zijn als het gaat om het verstrekken van medische gegevens. Gepleit voor inschakelen van Trivium +.

D66: Vraagt of het adviesbureau een laagdrempelige instantie is die zowel door de cliënt als door de gemeente gebruikt kan worden.

Mevrouw van der Tuin: Dit zou goed zijn.

D66: Vraagt of dit ook kan.

Ambtelijke ondersteuning: Bij een verschil van mening over de vraag of een beperking wel of niet aanwezig is dan wordt standaard om advies gevraagd. Incidenteel wordt een andere procedure gevolgd. Bij bezwaar wordt altijd advies gevraagd.

VVD: Wil terug naar het begin bij een 1e indicatie.

Ambtelijke ondersteuning: Het verschilt per situatie. Vervolgens wordt de procedure kort toegelicht.

 

Burgerbelang: Is benieuwd naar de ervaringen van Zozijn in andere gemeenten.

Mevrouw van Leeuwen: Dit verschilt per gemeente. Ook doordat er per gemeente verschillende afspraken zijn gemaakt. Zutphen is op dit punt het meest toegankelijk. Er zijn goede afspraken gemaakt en hulp is goed toegankelijk.

VVD: Vraagt waar de trage afhandeling ligt.

Mevrouw van Leeuwen: Dit heeft te maken met CJG. Daar worden toezeggingen gedaan en dan moet het nog naar Het Plein. Er zijn nu afspraken gemaakt om vooruitlopend op de beschikking al wel aan de slag te gaan zodra bekend is hoe de beschikking gaat luiden.

 

D66: Vraagt of het signaal dat mensen pas in later stadium onderkennen dat zij in de knel komen doordat de tarieven lager zijn geworden, herkent worden.

Mevrouw van Leeuwen: Bevestigt dit. Het heeft lang geduurd voordat duidelijk was welke vergoeding aan het aantal uren was gekoppeld.

D66: Vraagt of bekend is waar dit door komt.

Mevrouw Van Leeuwen: Weet niet waar dit door komt. Heeft nog niet de juiste mensen kunnen bereiken die een antwoord kunnen geven op deze vraag. Voor 2016 zijn de tarieven wel duidelijk.

Mevrouw Spijker: Ziet in de praktijk dat veel mensen zich melden met het gegeven dat de uren wel gelijk zijn gebleven maar de vergoeding in uurtarief is terug gebracht. Dit is nadelig voor burgers maar ook voor zorgverleners.

VVD: Vraagt wat is de norm geweest voor het vaststellen van de bedragen.

Ambtelijke ondersteuner: Voor de Wmo (pgb-tarieven) worden de tarieven voor zorg in natura gevolgd. Daarvoor zijn de oude AWBZ tarieven gebruikt en gekort met 20% als gevolg van de bezuinigingen.

VVD: Onderscheidt Zutphen zich hierin van andere gemeenten?

Ambtelijke ondersteuner: Vergelijking is lastig omdat elke gemeente een eigen beleid heeft. Voor jeugd geldt dat er in de regio tarieven zijn afgesproken. Hiervoor is het laagste tarief voor een product genomen. Het tarief voor informele zorg is fors verlaagd naar € 20,-- per uur. Opgemerkt wordt dat veel gemeenten hier het minimum uurloon voor gebruiken dat nog lager ligt.

Mevrouw van Leeuwen: Berichtgeving hierover is erg laat. Ouders zijn hier teleurgesteld over. Ze weten nu dat ze minder geld krijgen en kunnen, als gevolg daarvan, in 2016 minder zorg inkopen.

Het college: Herkent dat de informatie eerder en duidelijker verstrekt kan worden.

ChristenUnie: Wat is het effect van de tariefverlaging?

Mevrouw van Leeuwen: Boze ouders, ouders die het niet meer weten, ouders die het in het informele circuit gaan zoeken. Daarbij is dan de vraag of de professionaliteit gewaarborgd kan worden.

CDA: Vraagt zich af of er een armoedeval gaat komen of dat mensen in de schulden komen door de zorg.

Ambtelijke ondersteuning: Deze zorg wordt gedeeld. De gemeente ontvangt signalen dat de eigen bijdrage in de Wmo hoger is. In de gaten wordt gehouden of mensen hierdoor afzien van zorg. Gewezen wordt op de mogelijkheid van de collectieve ziektekostenverzekering die via de gemeente afgesloten kan worden. De signalen worden gevolgd om aan de hand daarvan te kunnen beoordelen of het beleid op dit punt aangepast moet worden.

 

PvdA: Vraagt naar de hoogte van inkomensgrens voor de eigen bijdrage. Is ook benieuwd of er concrete signalen zijn dat mensen afzien van zorg.

Mevrouw van der Tuin: Heeft hierover nog geen signalen ontvangen. Kan zich wel voorstellen dat dit een reden kan zijn voor zorgmijders.

Mevrouw van Leeuwen: Heeft hier wel ervaring mee op het terrein van jeugd. Nu is duidelijk dat voor jeugd geen eigen bijdrage gevraagd wordt. Hier is ze blij mee omdat ze bang is dat anders ouders afhaken.

D66: Haalt de motie aan over de ouderbijdrage.

Het college: Deze motie is uitgevoerd. Sinds maart 2015 is de ouderbijdrage niet geïnd. Vandaag is besloten de ouderbijdrage met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 niet te innen en daar waar deze betaald is, terug te betalen.

D66: Is blij met dit besluit van het college.

Ambtelijke ondersteuning: De inkomensgrens om in aanmerking te kunnen komen voor de collectieve ziektekostenverzekering is 130% van de bijstandsnorm.

PvdA: Bedoelde de inkomensgrens voor de eigen bijdrage Wmo.

Ambtelijke ondersteuning: Voor alle groepen gelden wisselende normen. Exacte inkomensgrenzen met bijbehorende bedragen worden toegestuurd.

Mevrouw van der Tuin: Mensen zien af van huishoudelijke hulp omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen en zoeken vervolgens via internet hulp. Die vervolgens in de vorm van vrijwilligers gevonden wordt. Gewaakt moet worden voor een overname van huishoudelijk hulp door vrijwilligers.

 

Stadspartij: Is benieuwd naar de achtergrond van gesprekken. Welke informatie wordt gemist?

Mevrouw Spijker: Het gesprek verloopt in een prettige sfeer. Er is sprake van goede bejegening. De beschikking ziet er dan anders uit dan ervaren in het gesprek.

Mevrouw van Leeuwen: Heeft dezelfde ervaring. Perspectief had in het begin veel vragen. Weet nu beter wat ze kunnen. Ouders gaan zelf via internet op zoek naar informatie en stellen dan vragen.

GroenLinks: Waar zit het? Is het gesprek niet voldoende open of zit het in de vraagstelling?

Mevrouw Spijker: Kan alleen speculeren. Iemand wordt naar voren geschoven voor het gesprek en komt vervolgens na het gesprek tot de conclusie dat minder mogelijk is dan besproken. Er kan een discrepantie ontstaan.

VVD: Vraagt of het verschillende personen zijn?

Mevrouw Spijker: Ja, want het moet getoetst worden.

VVD: Daar zit een schakel waar iets gebeuren moet.

Het college: Bevestigt dit. Verslag van het gesprek kan beter (begrijpelijk geschreven en beschikbaar gesteld aan degene met wie het gesprek heeft gevoerd). Het klopt dat na het gesprek een toets plaatsvindt. Deze is om te kijken of het past. Ook de beschikkingen moeten begrijpelijker en helderder opgesteld worden.

VVD: Vraagt of de gespreksvoerders voldoende op de hoogte zijn van waar aan getoetst wordt.

Ambtelijke ondersteuning: Voor jeugd is dit het geval. Bij Wmo wordt collegiaal getoetst.

ChristenUnie: Krijgt het beeld dat het breed voorkomt dat afgeweken wordt van wat besproken is.

Ambtelijke ondersteuning: Geeft aan dat het behoorlijk goed gaat voor zowel jeugd als Wmo. Voor Wmo worden de beschikkingen aangepast zodat deze beter te begrijpen zijn. Daarnaast wordt het proces rond het verslag aangepast.

 

D66: Haalt het 1 gezin 1 plan aan. Is er een plan van aanpak om die regievoering beter van de grond te krijgen.

Mevrouw van Leeuwen: Bevestigt dat nog veel verbeterd kan worden op dit punt.

Mevrouw van der Tuin: Mist het plan van de cliënt. Dit moet echt in samenspraak met de cliënt zijn opgesteld en zo zijn dat de zorgverleners daar goed mee kunnen werken. Van allerlei plannen van verschillende zorgverleners is zij geen voorstander.

VVD: De zorgontvanger is eigenaar van het plan. Deze heeft de regie en is eigenaar van het plan.

D66: Eén ingang is regievoerder vanuit de ondersteunende zorg voor het plan. Hier kan nog veel in verbeterd worden.

Ambtelijke ondersteuning: Gestart is met gesprekken met diverse partijen. Hierdoor is de samenwerking verbeterd en weten partijen elkaar beter te vinden. Daar waar het plan binnenkomt, moet breed gekeken worden. Bekend is dat 1 gezin 1 plan beter kan. Dit wordt volgend jaar opgepakt.

 

GroenLinks: Geeft aan dat een grijs gebied tussen Wmo, Wlz en Jeugdwet kan leiden tot cliënten die tussen wal en schip vallen. Wordt dit in de praktijk herkent?

Mevrouw van Leeuwen: Ervaart veel onduidelijkheid op dit punt. Weet soms zelf ook het antwoord niet. Vervelend is dat er vervolgens veel tijd over heen gaat voordat hulp op gang komt.

GroenLinks: Heeft dit dan ook van doen met de informatievoorziening? Lost dit iets op?

Mevrouw van Leeuwen: Zou hier erg mee geholpen zijn.

D66: Kan continuïteit van zorg gewaarborgd worden ook tijdens een periode waarin onduidelijk is welke regeling geldt?

Mevrouw Spijker: Dit zou mooi zijn. Er valt ook een slag te maken als bv iemand bij Wmo zelf het voortouw neemt om een zaak door te zetten naar bv het CIZ.

Ambtelijke ondersteuning: De gemeente moet helpen bij het indienen van een Wlz aanvraag en in de tussentijd, in afwachting van een reactie van het CIZ op de aanvraag, de zorg leveren. Er zijn veel vragen over de grenzen tussen Wlz en Wmo. Dit is op hoger niveau ook niet duidelijk. Over de problemen die hierdoor ontstaan vinden veel gesprekken plaats, ook tussen het ministerie van VWS, de VNG en de ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren

Burgerbelang: Verifieert of de gemeente in de tussentijd indiceert.

Ambtelijke ondersteuning: De gemeente kan geen indicaties afgeven voor Wlz zorg, dit doet het CIZ. De gemeente levert de zorg tijdens de overgangsperiode (in afwachting van de nieuwe indicatie).

 

PvdA: Welke maatregel gaat de gemeente nemen om de preventie te versterken?

Mevrouw Spijker: Hoort weinig van preventie omdat degenen die bij haar terecht komen al ver in de zorg zitten.

Mevrouw van Leeuwen: Vindt dat de gemeente in de zorg voor jonge kinderen al veel doet in preventie. Zozijn heeft hierdoor veel werk gekregen.

Mevrouw Van der Tuin: Is voorstander van het meer toepassen van preventie.

Het college: Voor jonge kinderen doen we al veel. Voor 0 – 6 jaar wordt dit nog verder uitgewerkt. Gemeente zet actiever in op preventie. Het afgelopen jaar is veel tijd gaan zitten in de transitie. Wil graag meer werk maken van preventie. Weet nog niet hoe maar wil dit graag in 2016 in samenwerking met de partners en maatschappelijke initiatieven meer op inzetten. In 2016 meer intensief mee aan de slag.

PvdA: Stelt voor om als raad af te spreken dat initiatieven die onder een bepaald bedrag zitten financieel mogelijk worden gemaakt.

Het college: Geeft aan dat hiervoor al een regeling is ingericht. Deze is te weinig gebruikt omdat er te weinig mensen weet van hebben.

 

De voorzitter: Geeft aan dat overige vragen schriftelijk gesteld kunnen worden. Deze worden dan deze week beantwoordt.

Stadspartij: Geeft aan dat vragen uit het publiek ook nog ingediend kunnen worden via de forumleden.

VVD: Vraagt of er een website is waar veel gestelde vragen op staan.

Het college: Op de website hebben begin 2015 veel gestelde vragen gestaan. Dit is echter niet bijgehouden waardoor de informatie minder actueel is.

 

De voorzitter: Geeft het college het woord voor een beschouwing met vooruitblik.

Het college: Een ieder mag trots zijn op wat in 2015 is gerealiseerd. Aangehaald wordt dat we het 1e jaar het sociaal domein goed op de rit hebben gekregen. Compliment voor de aanwezige partijen, Het Plein en de andere betrokkenen. Met de punten genoemd in de notitie wordt in 2016 verder gewerkt.

In het oog springen daarbij:

-          aandacht voor de communicatie; de informatieverstrekking moet beter;

-          verslagen van gesprekken moeten beter;

-          beslissingen begrijpelijker opstellen;

-          verder toewerken naar 1 gezin 1 plan; dit beter stroomlijnen en invulling geven;

-          professionals nog meer vertrouwen en ruimte geven om hun werk te doen;

-          samen doen/werken met medewerkers met cliënten en partners in het veld

Investering in het voormelde gaat zich terugvertalen in de kwaliteit van de zorg.

 

De voorzitter: Bedankt de gasten en de forumleden en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in