Pagina delen

Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van het collegebesluit, om de opdrachten aan het tijdelijk team vluchtelingenzaken per direct uit te breiden met de integratie- en participatie aanpak.
 1. Kennis te nemen van het collegebesluit, dat het tijdelijk team vluchtelingenzaken hiertoe wordt gefaciliteerd door: ten eerste de benodigde interne ambtelijke capaciteit vrij te maken en ten tweede door een werkbudget beschikbaar te stellen van € 60.000 in 2016 en door het voornemen om in 2017 een werkbudget van € 30.000 beschikbaar te stellen via de strategische agenda.
 1. Kennis te nemen van het besluit de kosten gedeeltelijk te dekken uit het budget ‘algemene oplossingen’ (€ 20.000 in 2016 en het voornemen € 10.000 in 2017 op te nemen via de strategische agenda).
 1. Uit de reserve WWB/Participatie € 40.000 beschikbaar te stellen in 2016 en te zijner tijd via de strategische agenda € 20.000 in 2017 beschikbaar te stellen.
 1. De begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Zutphen krijgt in de loop van 2016 te maken met een asielzoekerscentrum, een tijdelijke noodopvang en een grote groep statushouders, waarvan een deel minderjarig. Nadat de eerste aandacht was gericht op een goede huisvesting, wordt er nu geanticipeerd op een optimale integratie en participatie van de vluchtelingen en asielmigranten. Dit vanuit het belang van de doelgroep zelf en vanuit het belang van de Zutphense samenleving. Met een gerichte aanpak streven we er naar deze kwetsbare doelgroepen zo vroeg mogelijk te laten starten met integratie en participatie en vervolgens optimaal te ondersteunen bij hun inburgering. Daarmee zijn ze beter in staat om zelfstandig hun bestaan op te bouwen.

Beoogd effect

Doel is de kansen voor asielmigranten op betaald werk te verbeteren, door sneller te starten met participatie- en integratie-activiteiten.

Dit past in de nieuwe speerpunten en doelen van:

 • versterken van de kwetsbare doelgroepen
 • werk maken van werk

Subdoelen zijn:

 • meer contact en daardoor meer wederzijds begrip tussen de Zutphense samenleving en asielmigranten
 • vergroten van de (arbeids-)participatie en het welzijn van asielmigranten, waardoor zij op positieve wijze bijdragen aan de lokale economie en minder beroep doen op (lokale zorg-)voorzieningen en bijstand

Argumenten

1 De integratie- en participatie aanpak is een opgave voor het tijdelijk team vluchtelingenzaken

De gewenste aanpak kan het beste worden gerealiseerd via de bestaande organisatiestructuur van het tijdelijk team vluchtelingenzaken. Dit team beschikt over de benodigde overlegstructuur, het juiste netwerk en heeft inmiddels inhoudelijke kennis opgebouwd. Bestaande structuren worden daarmee efficiënt ingezet en de ambtelijke organisatie het minst belast. Aan het tijdelijk team dient een projecttrekker te worden toegevoegd. De projecttrekker wordt zo mogelijk gezocht binnen het netwerk, bijvoorbeeld bij regiogemeente Apeldoorn, Opnieuw Thuis of stichting Vluchtelingenwerk. De werkwijze is beschreven in de concept bestuursopdracht en het concept actieplan in de bijlagen.

2 De integratie- en participatieaanpak kost voornamelijk capaciteit    

De aanpak vraagt veel inzet van vakambtenaren. Uit de bestuursopdracht en het actieplan blijkt dat er tijd nodig is om te kunnen besteden aan onderzoek, overleg voeren en afspraken maken. Hierbij zijn vakambtenaren nodig van diverse deskundigheden. Zij dienen in hun prioritering gelegitimeerd voorrang te mogen verlenen aan de integratie en participatieaanpak. Daarnaast is een werkbudget nodig dat kan worden ingezet voor onkosten en personele inhuur.

3 Er is een werkbudget nodig van € 60.000 in 2016 en € 30.000 in 2017

Voor de integratie- en participatieaanpak is een werkbudget nodig van € 60.000 dat zowel voor onkosten als voor inhuur van deskundigen kan worden ingezet. We verwachten dat in 2017 ongeveer de helft van de inzet nodig is en dat in 2018 de meeste afspraken regulier te noemen zijn.

De doelen van de aanpak raken aan: integratie, participatie en werkgelegenheid, veiligheid en sociale samenhang; en de acties uit het actieplan dragen bij aan de verschuiving van maatwerkoplossingen naar algemene oplossingen, preventie en meedoen in de maatschappij. Daarom ligt het voor de hand het werkbudget te onttrekken aan de diverse beschikbare budgetten voor deze doelen.

Kanttekeningen

Een integratie- en participatieaanpak is niet verplicht

De gewenste aanpak is arbeidsintensief en daardoor 'duur' en belastend voor de ambtelijke organisatie.

Terwijl deze aanpak ook kan worden overgelaten aan de rijksoverheid en het COA. Het belang van de gemeente Zutphen bij goed ingeburgerde asielmigranten is echter groot. De gevolgen van niet goed ingeburgerde, uitkeringsafhankelijke asielmigranten zijn op termijn zeer nadelig. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook voor het welzijn van inwoners.

Dit wordt ook onderkend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die met het Kabinet afspraken heeft gemaakt over de vroegtijdige integratie activiteiten en de inzet van gemeenten hierbij, alsmede de vergoedingen aan gemeenten hiervoor (Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom 28 april 2016). De voorstellen in het actieplan komen grotendeels overeen met de maatregelen voor werk en integratie uit het Uitwerkingsakkoord. De voorstellen in het actieplan gaan echter verder dan het bestuursakkoord. Met dit actieplan worden niet alleen aan de vergunninghouders, maar aan alle asielzoekers participatie-mogelijkheden geboden. Daarbij worden de lokale omgeving en vrijwilligers nadrukkelijk betrokken, ten behoeve van kwaliteit, betrokkenheid en draagvlak en betaalbaarheid

Risico’s

 • Er is nog geen projecttrekker bekend
 • Interne capaciteit is moeilijk beschikbaar te krijgen
 • De uitkomsten van de aanpak zijn moeilijk 's.m.a.r.t.' te maken
 • Resultaten worden pas op termijn zichtbaar
 • Onderzoek naar mogelijk aanvullend budget uit het bestuursakkoord rijk/vng moet nog starten
 • De uitkomsten van de gesprekken met lokale partijen zijn niet te sturen. Mogelijk blijkt er op meer of andere gebieden aanvullend beleid of budget nodig, zoals gezondheidszorg, jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg/trauma-verwerking.
 • De aanpak vereist de beantwoording van een aantal lastige vragen, zoals: wie voert de integrale intake uit bij opname in noodopvang of azc, wie betaalt dit, wat gebeurt er met de intakegegevens? Welke asielzoekers in het azc bieden we pre-inburgering, en welke niet? Leidt dat onderscheid mogelijk tot onrust in een azc? Lukt het om statushouders uit azc Zutphen ook in Zutphen te huisvesten?

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De projecttrekker is verantwoordelijk voor het vast (laten) leggen van de afspraken en de terugkoppeling van de resultaten. Verslaglegging aan de coördinerend portefeuillehouder vindt voortdurend plaats langs de lijn van het tijdelijk team. Een rapportage aan het college vindt in ieder geval plaats aan het eind van 2016 en in 2017. Communicatie zal continu worden ingezet voor zowel de interne als de externe informatievoorziening.

Rapportage/evaluatie

Een rapportage van de resultaten aan het college vindt in ieder geval plaats aan het eind van 2016 en in 2017.

Financiën

Werkbudget 2016 € 60.000:

€ 20.000 ten laste van het budget voor ‘algemene oplossingen’

€ 40.000 ten laste van de reserve WWB/ Participatie

Werkbudget 2017 € 30.000 (nog in te brengen bij de strategische agenda 2017):

€ 10.000 ten laste van het budget voor ‘algemene oplossingen’

€ 20.000 ten laste van de reserve WWB/ Participatie

Te zijner tijd wordt extra budget ontvangen in het gemeentefonds en via meer specifieke maatregelen vanuit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Dit budget is gebaseerd op het aantal gehuisveste vergunninghouders in het kader van de taakstelling. Het is nog onvoldoende duidelijk om hoeveel budget het gaat en hoe dit gecoördineerd wordt ingezet. Er is nu al budget nodig om een brede integratie aanpak in de lokale context van de grond te tillen. In afwachting van meer duidelijkheid, wordt alvast aan de slag gegaan met deze integratie en participatie.

Bijlagen

Integratie aanpak Actieplan

Integratie aanpak Bestuursopdracht

Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom 28-04 2016

Stukken die ter inzage liggen

-


Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0077

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 1 juni 2016 met nummer 82298b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het collegebesluit, om de opdrachten aan het tijdelijk team vluchtelingenzaken per direct uit te breiden met de integratie- en participatie aanpak.
 1. Kennis te nemen van het collegebesluit, dat het tijdelijk team vluchtelingenzaken hiertoe wordt gefaciliteerd door: ten eerste de benodigde interne ambtelijke capaciteit vrij te maken en ten tweede door een werkbudget beschikbaar te stellen van € 60.000 in 2016 en door het voornemen om in 2017 een werkbudget van € 30.000 beschikbaar te stellen via de strategische agenda.
 1. Kennis te nemen van het besluit de kosten gedeeltelijk te dekken uit het budget ‘algemene oplossingen’ tot een bedrag van € 20.000 in 2016 en een bedrag van € 10.000 in 2017, via de strategische agenda.
 1. € 40.000 beschikbaar te stellen in 2016 uit de reserve WWB/Participatie en te zijner tijd via de Strategische agenda hieruit € 20.000 beschikbaar te stellen in 2017.
 1. De begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Van der Ploeg spreekt in namens omwonenden Vispoortgracht. Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

Dhr. Van der Ploeg vraagt om antwoord op zijn vragen.

De voorzitter geeft aan dat die beantwoording niet nu plaats vindt. Wel is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan dhr. Van der Ploeg door raadsleden. Er zijn geen vragen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding dat zij afgelopen weekend een brief onder omwonenden van de Vispoortgracht heeft verspreid over de zuidelijke entree van de binnenstad. Het college licht toe wat daaronder wordt verstaan:

-          Realisering van de rondweg De Hoven; daardoor zal er meer verkeer vanuit de zuidkant Zutphen binnenkomen;

-          Realisering Hof van Heeckeren; dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben en leiden tot verhoging van de parkeerdruk;

-          Aantrekkelijker maken van het ’s Gravenhof

-          Verbinding museum-Walburgiskerk versterken

-          Parkeerdruk op de Houtwal en verbeterpunten bij toename hiervan

-          Ontwikkelingen met betrekking tot het pand aan het Vispoortplein

Deze punten worden niet afzonderlijk bekeken, maar binnen een integraal gebiedsomgevingsplan. Het college gaat verder uitwerken hoe dit aan te pakken en komt hiermee terug naar de raad. Daarbij hoopt het college subsidies van de provincie te kunnen benutten; het college zoekt hiervoor aansluiting bij het programma “steengoed benutten”. In de brief aan omwonenden staat dat de raad hierover op 20 juni actief wordt geïnformeerd. Dat is hiermee gebeurd.

De SP vraagt of het plan Vispoortbrug hiermee opgaat in een groter plan en hoe de provincie hierop heeft gereageerd en of het geld ook besteed kan worden aan een alternatief plan.

Het college bevestigt dat dit wordt meegenomen in het grotere plan. Hoe de provincie hierop reageert krijgt de raad meegedeeld in het vervolg. Van het besteden van geld aan een alternatief plan is nu geen sprake.

De SP is van mening dat op deze wijze een slechte start wordt gemaakt in relatie tot de bewoners.

GroenLinks vraagt wanneer dit onderwerp op de agenda te verwachten is.

De voorzitter antwoordt dat het presidium dit agendeert.

De Stadspartij vraagt of de gesprekken met omwonenden terugkeren in de bespreking in het volgende forum.

Het college zegt dat dit vanzelfsprekend in de volgende behandeling in het forum wordt meegenomen. Vanavond ging het er om de brief toe te lichten, in een forumbehandeling komt het college met de vervolgaanpak, inclusief het betrekken van de bewoners.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

De PvdA vraagt hoe de situatie rond het debacle met Willemsen & De Koning bij dit voorstel betrokken wordt en vraagt of dit niet in het forum moet worden behandeld.

Het college geeft aan dat dit voorstel gaat over het inrichten van de vervoerscentrale, waarvoor de raad eerder de kaders heeft gesteld. Het gaat nu om uitvoering binnen die kaders. De inkoop van het vervoer is een andere onderdeel, maar dat komt in de komende jaren aan de orde.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de frictiekosten die bij de risico’s staan vermeld.

Het college zegt een inschatting te hebben gemaakt op de ervaringen tot nu toe. Het gaat echter om het omvormen van 3 organisaties tot 1 stichting, waarbij een schatting is gemaakt van de benodigde inzet en capaciteit. Gezien alle ontwikkelingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt of dit een juiste inschatting is. Op dit terrein is veel in beweging. Het college wijst erop in een ander forum zojuist een zorgpunt te hebben besproken rondom de wachtlijsten. Wanneer er een frictie ontstaat tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit komt het college hier in de raad op terug.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

De PvdA geeft aan in te stemmen met de begroting. Wel hoort men graag hoe de VNOG de bezuinigingsdoelen eind 2016 gaat realiseren.

Het college is hier eveneens benieuwd naar. Daarbij wordt in het Dagelijks Bestuur er hard aan gewerkt om de doelstellingen te halen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

De Stadspartij vraagt of er specifiek aandacht is voor problemen met inzet bij de brandweer in verband met een tekort aan vrijwilligers.

Het college antwoordt dat dit een voortdurende zorg is en dat er gerichte actie op wordt gezet om voldoende mensen ingezet en opgeleid te krijgen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9b. Forumverslag 06-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9c. Forumverslag 09-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend