Pagina delen

Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Driehoek IJsselstreek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024, inclusief de voorgestelde prioriteiten, vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen, de politie en het Openbaar Ministerie werken al ruim 10 jaar samen aan veiligheid en stellen daarvoor integrale veiligheidsplannen vast. Het huidige integraal veiligheidsplan (IVP) is opgesteld voor de jaren 2016 tot en met 2019. Het geactualiseerde IVP 2020-2024 is in lijn met de landelijk geactualiseerde veiligheidsagenda, Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan van de politie Eenheid Oost Nederland. De gemeenteraden hebben al eerder met genoemde landelijke plannen ingestemd. Met dit IVP bouwen we verder op het bestaande stevige fundament van terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast.

Beoogd effect

Vaststellen van de gemeentelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2020-2024.

Argumenten

1.1. De omvang van het veiligheidsbeleid brengt met zich mee dat prioriteiten moeten worden gesteld.
De prioriteiten die gesteld zijn, vloeien o.a. voort uit de veiligheidsstrategie Oost Nederland 2019-2022. De problematiek die daarin omschreven wordt speelt ook in ons gebied. Er is gekozen voor de volgende prioriteiten:

 • Veilige buurten en wijken, met focus op overlast kwetsbare personen en woonoverlast;
 • Aanpak van ondermijning, met focus op productie en handel van drugs;
 • Digitale criminaliteit, met focus op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Kanttekeningen

1.1. Het is een beknopt integraal veiligheidsplan
In dit veiligheidsplan beschrijven we een aantal prioriteiten die de komende jaren extra aandacht krijgen en leidend zijn voor onze aanpak. Om de focus te behouden op deze onderwerpen beperken we ons hierbij tot een select aantal prioriteiten. Soms kunnen onvoorziene ontwikkelingen ervoor zorgen dat ze verschuiven. Het is belangrijk dat we flexibel genoeg zijn en hierop in kunnen spelen.

1.2. We verwachten een actieve rol van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen zelf veel doen op het gebied van veiligheid en een ieder heeft daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. In onze aanpak van veiligheid bekijken we per situatie de rol van de samenleving en partners en stellen hen in staat hierin een actieve rol te vervullen.

Risico’s

Het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan brengt voor Zutphen geen risico’s met zich mee.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Communicatie over het IVP bestaat uit de volgende elementen:

 • Per onderwerp vindt communicatie plaats als dat van belang is of bij wet verplicht. Daarnaast zetten we communicatie ook in om het veiligheidsgevoel waar het kan te versterken
 • Jaarlijks bespreekt de driehoek IJsselstreek de stand van zaken. Daarin blikken politie, Openbaar Ministerie en gemeenten terug op het afgelopen jaar en kijken ze vooruit naar de programmering en uitvoering van het IVP.

Rapportage/evaluatie

Rapportage over het IVP bestaat uit de volgende elementen:

 • De voortgang van de uitvoering van het beleid wordt gemonitord in de reguliere beleidscyclusproducten.
 • Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van het IVP. Dit gebeurt met de bijstelling van het uitvoeringsplan dat het college vaststelt en ter kennisgeving aan de raad aanbiedt. Het uitvoeringsplan 2020 is ter kennisname bijgevoegd.

Financiën

De financiering van het IVP IJsselstreek verloopt conform de begrotingsprogramma’s openbare orde en veiligheid van de vier gemeenten. Dit is inclusief de extra middelen die per gemeente structureel en incidenteel voor veiligheid beschikbaar zijn gesteld zoals bijv. voor ondermijning of verward gedrag.
Voor Zutphen gaat het in 2020 om een totaalbudget voor het programma Veiligheid van € 4.159.000,00 (inclusief Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en Toezicht en Handhaving). Voor de uitvoering van de prioriteiten maken we gebruik van de posten:

 • Bestuurlijke preventie en criminaliteit: € 94.100 (bijdrage Veiligheidshuis, uitvoeren huisverbod, bijdrage RIEC in het kader van ondermijning, betalen diverse preventieactiviteiten etc).

Incidentele middelen:

 • Veilig Uitgaan € 25.000.
 • Sluitende aanpak personen met verward gedrag € 99.700 (inclusief kosten invoering nieuwe wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg).

Bijlagen

1. Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Driehoek IJsselstreek.
Gerelateerde stukken:
2. Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland, raadsbesluit 8 april 2019.
3. Uitvoeringsplan 2020, behorende bij het IVP 2020-2024 Driehoek IJsselstreek (ter kennisname).

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0009

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 januari 2020 met nummer 158093b e s l u i t :

Het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024, inclusief de voorgestelde prioriteiten, vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 25 mei 2020 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld het Integraal Veiligheidsplan, inclusief de voorgesteld prioriteiten, vast te stellen.

Daartoe wordt het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 eerst beeldvormend besproken in combinatie met een werkbezoek aan  het Integraal Beroepsvaardigheids Trainingscentrum (IBT) van de politie Noord- en Oost Gelderland op bedrijventerrein op de Revelhorst . Het Openbaar Ministerie zal bij het werkbezoek aanwezig zijn. Samen met politie en openbaar ministerie worden onderwerpen in het Integraal Veiligheidsplan besproken. Daarbij wordt uitvoerig stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

 1. Overlast kwetsbare personen (personen met verward gedrag, criminele jongeren etc en woonoverlast
 2. Aanpak van ondermijning en de productie en handel van drugs (hennepteelt, drugsgebruik- en bezit, drugsafval).
 3. Digitale criminaliteit: Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.
 4.  Na de eerste bespreking op locatie komt dit stuk om input van het Forum op te halen in het Forum waarna de input wordt verwerkt en het Integraal Veiligheidsplan, inclusief de voorgesteld prioriteiten, ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

 

 

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 25-05-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66I van Dijk
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

Burgemeester geeft een korte inleiding.

Stadspartij: Op verschillende plekken in het stuk wordt gesproken over bewoners. We missen de benoeming van de inwoners: wat gaan ze doen hoe gaan ze dat doen?

Burgemeester: de overheid gaat niet aan inwoners opleggen wat ze gaan doen. Het gaat er meer om dat ze zelf ook wat kunnen doen. Veiligheid is van ons allemaal. Wees een oplettende inwoner. En zorg dat je sloten goed zijn, dat je zorgt voor je eigen veiligheid. In Warnsveld lopen mensen ook de wacht te houden. Er wordt al veel gebruik gemaakt van buurtapps.

GroenLinks: Hoe is de aanpak huiselijk geweld in de praktijk vormgegeven?

Burgemeester: je kunt dat melden als je zelf ondergaat of verdenkt dat mensen in de buurt dat dat speelt.

CDA: CDA ziet BOA’s als een belangrijk onderdeel voor de veiligheid en de zichtbaarheid van de wijk. Staan niet in het stuk.

Burgemeester: Dit stuk gaat niet over boa’s. Het gaat over politie, het OM, de boa’s staan hier los van daar komt binnenkort een ander stuk voor naar de raad.

Stadspartij: Zijn er vanuit de driehoek zaken geïnitieerd waarbij de burger betrokken wordt? Een soort opsporing verzocht.

Politie: Er is al een landelijke opsporing verzocht en omroep Gelderland heeft ook zoiets. Als politieteam investeren we ook in sociale media. Met name via facebook, twitter en instagram proberen we getuigen op te roepen. En de uitkomst van acties worden zo ook gedeeld.

CDA: Hoe worden de inwoners benaderd om mee te doen?

Burgemeester: We kijken hoe we dingen samen kunnen oplossen. Ieder zijn eigen rol.

Politie: structuur ingericht en waarschuwen. Dat ze hun strafbare feit makkelijk kunnen melden. Het heeft vaste plek in ons team gekregen.

ChristenUnie: veel uit het stuk speelt landelijk, hoe zit dat in deze regio. Waar ligt dat aan?

SP: Voor wat betreft ondermijning en zorgfraude. Wat wordt ermee bedoeld en zijn er incidenten geweest?

Burgemeester: Ondermijning is een onderwerp waar we veel mee bezig zijn. Is vaak een kwestie van een lange adem. Vorig jaar hadden we wel te maken gehad met zorgfraude van een bedrijf wat zich niet bevond in onze gemeente maar wel kinderen van onze gemeente zaten.

BurgerBelang: Het onderwerp cybercrime is vrij summier zoals het hier verwoord wordt. Wat kunnen we hiermee? Wat kan de veiligheidsregio hier constructief mee doen? En de onderwerpen woonoverlast en drugscriminaliteit zijn niet concreet.

Anja van Veldhuisen: cybercrime digitale criminaliteit aangiftes stijgen wel. Dit onderwerp speelt landelijk. Binnen de 81 gemeenten is een werkgroep actief. Wat we nu doen is inzetten op communicatie, om mensen te waarschuwen waar ze op moeten letten.

BurgerBelang: Een vraag over kanttekening 1.2 we komen er niet onderuit om het recht te handhaven. Burgerbelang ziet dat liever wat gespecificeerder.

Voorzitter: vragen over de kanttekening worden niet behandeld, dat staat buiten het stuk dat ter bespreking staat.

ChristenUnie: We wijken af van het landelijke cijfer.

Burgemeester: welk cijfer?

D66: Het cijfer dat genoemd is in waarstaatjegemeente.nl, het criminaliteitscijfer in Zutphen is 95 ten opzichte van 81 (landelijk) in 2016

Burgemeester: 2016 is geschiedenis, dat is voor dit plan niet relevant, we kijken naar de komende jaren.

Burgerbelang: wat heeft cybercrime lokaal voor prioriteit: heeft deze regio er veel mee te maken?

Politie: Het is een fenomeen wat je landelijk ziet. Verdachten wonen niet naast de slachtoffers.

VVD: mobiel banditisme, informatiegestuurd werken en verborgen huiselijk geweld.

Politie over mobiel banditisme: daar stelt de politie twee andere woorden tegenover: modale oriëntatie, die houden zich bezig met verplaatsing van dadergroepen. Je moet dit op grote schaal organiseren om effectief te zijn.

Burgemeester: Huiselijk geweld is niet alleen een zaak van de politie, een hele keten van partners. Schakels zijn goed op elkaar aangesloten.

Burgemeester: Er is ook een Vierhoek overleg (dat is met zorginstellingen), en uit dat overleg is naar voren gekomen dat er sinds corona geen toename is van huiselijk geweld. Vermindering van prikkels, daar gedijen mensen goed bij.

VVD: Is er discussie over de lokale invloed van de burgemeester?

Burgemeester: Lokale invloed van de burgemeester: landelijke politie, landelijke prioriteiten en steeds een stukje dieper. Vrije keuze valt nogal te bezien omdat 80% van het werk al vast ligt. Je kunt niet complete nieuwe prioriteiten gaan vastleggen.

VVD: Op pagina 6 staat dat contracten worden afgesloten met de politie. Wat is het verschil als je wel of geen contract afsluit?

VVD: Is er al iets te vertellen over de planning van het uitvoeringsplan?

KiesLokaal: Er is € 25.000 begroot onder incidentele middelen. Het project ‘Veilig uit’ is afgesloten het is nu aan de horeca, waarom is die € 25.000 dan nodig

Anja van Veldhuisen: Het project veilig uit is afgerond, we zijn niet gestopt, maar gaan in dezelfde vorm door. Er zijn een aantal maatregelen nodig, bijvoorbeeld verlichting.

KiesLokaal: Bij sommige onderwerpen als polarisatie, radicaliseren en maatschappelijke onrust. Hoe gaan we dit uitvoeren?

Burgemeester: Polarisatie en radicalisering: wijkagenten en als gemeenten zelf: netwerk samenleving. We weten goed wat er gebeurt, werken nauw samen met moskeeen. Begint met elkaar kennen.

KiesLokaal: Hoe wil het college vormgeven aan het met elkaar vormgeven van verkeersveiligheid?

Burgemeester: Verkeersveiligheid gaat over dat de weg goed ingericht moet worden.

Politie: Verkeersveiligheid: politie heeft daarvoor in de volle breedte aandacht, vervoer wordt veel gebruikt door criminelen. Het is een mooie insteek om zich te verplaatsen over de weg. We kijken ook naar de weginrichting. Als 85% van de weggebruikers te hard rijdt, dan is dat een signaal dat de weginrichting niet goed is ingericht.

PvdA: Dit is een stuk van januari. We leven in een iets andere tijd. Criminaliteit is drastisch veranderd, qua aard en hoeveelheid en ook qua soort. Hoe ziet het college dat?

Politie: wat het effect is van corona: Er zijn minder samenscholingen. In de volle breedte is er een daling van strafbare feiten. Enige uitzondering is die van cybercrime.

PvdA: Zijn we voorbereid op kwetsbare personen die veranderingen in criminaliteit meebrengen?

Burgemeester: voor wat betreft kwetsbare personen zijn we behoorlijk aangesloten. Via het veiligheidshuis, casusoverleg van jongeren , er zit behoorlijk wat expertise in.

BewustZW: drugslab chrystal meth, zijn er samenwerkingsverbanden? 20% meer dan 20 dagen te laat terugbrengen naar 5%, is dat inmiddels gelukt?

Hoe staat het met de overlast ten aanzien van de Stationsstraat en het industrieterrein, hoe staat het daarmee?

Burgemeester: dat is niet opgelost, de gebieden worden wel meegenomen. Voor een deel gaat het over jeugdoverlast. We zijn in gesprek met de jeugd. We besteden er veel aandacht aan.

BewustZW: De arrestantencellen in Doetinchem zijn dicht, wat voor gevolgen heeft dat voor Zutphen?

Politie: Chrystal meth labs, we hebben een gunstig vestigingsklimaat, heeft te maken met de hoogte van de straffen. We hebben in de IJsselstreek nog geen lab aangetroffen. Wel extasy.

Kwalitatieve afspraken politiedossiers 20 % meer dan 20 dagen te laat en teruggebracht naar 5%, is dat gelukt? Regionaal veiligheidsplan. Politie: met het OM maken we afspraken over doorlooptijd. Soms lukt het ons niet om daaraan te voldoen. Dat heeft onze aandacht.

Arrestanten: per 17 juni complex in Doetinchem gesloten, we brengen ze naar Apeldoorn, voor Zutphen is dat dezelfde reistijd. Impact niet zo groot maar gezamenlijke afhandeling, waren gevestigd in Doetinchem, we leverden daar mensen aan. Gaat naar Elst. Wij hebben het verdachtenafhandelingen team weer in Zutphen georganiseerd.

D66: Hoe zijn deze prioriteiten vastgesteld, volledig uit het landelijk plan vastgesteld, of zit er ook een stuk specifiek voor Zutphen in?

Anja van Veldhuisen: voor wat betreft de totstandkoming van het plan: we kijken naar onderzoeken, wat leeft er bij onze inwoners en informatie van de politie. We hebben ook een sessie gehad met wijkagenten. Zo komt het plan in goed overleg, ook met het OM, tot stand.

D66: Waar kan ik informatie vinden over de voortgang van de uitvoering?

Anja van Veldhuisen: We hebben een extra kolom gemaakt met de voortgang. De raad wordt 1 x per jaar geïnformeerd over de voortgang. Dat is eerder gebeurd. Meestal is dat door een stuk ter inzage te leggen.

D66: Financiën, we hebben structurele en incidentele middelen, hoe zijn die gelinkt aan de prioriteiten? Zien we de grootte van het bedrag ook terug in de prioriteiten?

Anja van Veldhuisen: Financiën zijn niet helemaal terug te voeren op de onderwerpen. We doen ook heel veel dingen samen. Alle onderwerpen zijn belangrijk.

CDA: Wil toch nog het onderwerp Boa’s aansnijden omdat zij in het nieuws zijn geweest. Hoe belangrijk zijn zij voor de veiligheid van de stad? Zij vangen werk af van de politie.

Burgemeester: afvangen vind ik een vreemd woord. Er wordt bijzonder goed samengewerkt. Er wordt binnenkort gestaakt door Boa’s landelijk , maar niet door die uit Zutphen, zij herkennen zich niet in het verhaal.

Voorzitter: concludeert dat het stuk rijp is voor besluitvorming in de raad. Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend