Pagina delen

Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het Integraal veiligheidsplan 2016-2019 vast te stellen inclusief de voorgestelde prioriteiten.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019. Dit plan is in samenwerking met betrokken partners opgesteld door de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Het Integraal Veiligheidsplan geeft voor de komende jaren richting aan het veiligheidsbeleid en beschrijft de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Met behulp van veel informatiebronnen zijn de hoofdprioriteiten en overige aandachtpunten bepaald.

De cijfers laten zien dat de vier gemeenten geen buitensporige veiligheidsproblemen kennen. Het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren biedt de burgers een adequaat niveau van veiligheid. In samenwerking met partners als politie, openbaar ministerie, brandweer, corporaties, scholen, ondernemers, instellingen is dan ook al veel bereikt.

 

Beoogd effect

Vaststellen van de gemeentelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2016-2019.

 

Argumenten

De omvang van het veiligheidsbeleid brengt met zich mee dat prioriteiten moeten worden gesteld

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het veiligheidsbeleid is het analyseren van de situatie alvorens over te gaan tot de aanpak van de belangrijkste problemen. De gemeenten beschikken hiertoe over allerlei informatiebronnen, variërend van aangiftecijfers van de politie tot enquêtegegevens uit het onderzoek leefbaarheid en veiligheid, de gebiedsscan van de politie en landelijke onderzoeken. Daarnaast vloeien een aantal prioriteiten voort uit de veiligheidsstrategie Oost Nederland 2015-2018. Deze problematiek speelt ook in ons gebied. Met behulp van al deze informatiebronnen zijn de volgende hoofdprioriteiten bepaald.

  • High Impact Crimes, met de focus op woninginbraken
  • Aanpak van ernstige overlast door personen in een woonomgeving (waaronder jeugdoverlast en overlast door psychisch kwetsbaren, alcohol- en drugs gerelateerde overlast).
  • Maatschappelijke ondermijning met de focus op hennepteelt.
  • Het voorkomen van radicalisering.
  • Risicojongeren en het voorkomen van gedragsproblemen.

 

Kanttekeningen

Het is een beknopt integraal veiligheidsplan

In dit veiligheidsplan beschrijven we een aantal prioriteiten die de komende jaren extra aandacht krijgen en leidend zijn voor onze aanpak. Om de focus te behouden op deze onderwerpen beperken we ons hierbij tot een select aantal prioriteiten. Het lukt derhalve niet om op alle ontwikkelingen in te gaan die we zien. Bijvoorbeeld omdat we denken dat de huidige aanpak werkt. Uiteraard zijn de prioriteiten niet in beton gegoten. Soms kunnen onvoorziene ontwikkelingen ervoor zorgen dat ze verschuiven. Het is belangrijk dat we flexibel genoeg zijn en hierop in kunnen spelen.

We verwachten een actieve rol van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties

Onze inwoners kunnen zelf veel doen op het gebied van veiligheid en een ieder heeft daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. In onze aanpak van veiligheid bekijken we per situatie de rol van de samenleving en stellen hen in staat hierin een actieve rol te vervullen. Cruciaal is een actieve rol van onze maatschappelijke partners: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Hoe we burgerparticipatie precies vorm gaan geven is nog onduidelijk. We gaan dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden en in overleg met onze wijkregisseurs nader vorm geven.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Dit integraal veiligheidsplan heeft een looptijd van vier jaar. In aansluiting op het Integraal Veiligheidsplan wordt het jaarlijkse uitvoeringsplan opgesteld. In ons jaarlijkse uitvoeringsplan worden de concrete activiteiten nader uitgewerkt. Hierbij wordt nader ingegaan op de details over de aanpak, planning, acties, middelen en capaciteit. Een goede uitwerking van dit integraal veiligheidsplan vraagt ook structurele aandacht voor communicatie en voorlichting.

 

Rapportage/evaluatie

Via reguliere P en C-cyclus.

 

Financiën

Het werkbudget voor het uitwerken van prioriteiten is opgenomen op diverse begrotingsposten, grotendeels onder programma Bestuur, product 140 Openbare Orde en Veiligheid. Daarnaast maken we indien mogelijk gebruik van subsidiemogelijkheden voor projecten. Er is op dit moment geen spraken van nieuw beleid waar extra geld voor nodig is. Veelal zal het gaan om een nog intensievere samenwerking met ketenpartners en daar hebben we niet zozeer geld voor nodig.

 

Bijlagen

1. Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

2. Gebiedsscan Politie team IJsselstreek + cijfers

3. Onderzoek leefbaarheid en Veiligheid 2014.

4. Uitnodiging + programma themabijeenkomst 24 november 2015.

Gerelateerd:

5. Veiligheidsstrategie Oost Nederland (2015-2018)

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0186

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 november 2015 met nummer 72620b e s l u i t :

het Integraal veiligheidsplan 2016-2019 vast te stellen inclusief de voorgestelde prioriteiten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 14 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019. Dit plan is in samenwerking met betrokken partners opgesteld door de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Het Integraal Veiligheidsplan geeft voor de komende jaren richting aan het veiligheidsbeleid en beschrijft de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Met behulp van veel informatiebronnen zijn de hoofdprioriteiten en overige aandachtpunten bepaald.

De Raad wordt voorgesteld om het Integraal Veiligheidsbeleid voor de periode 2016-2019 vast te stellen, inclusief de voorgestelde prioriteiten.

Het vaststellen van beleid is op grond van artikel 110 lid 1 onder b van de Gemeentewet een bevoegdheid van de Raad.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 14-12-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens krijgt het college het woord om de stukken toe te lichten.

Het college gaat kort in op het veiligheidsplan. Het meeste is al op 24 november bij de presentatie in de brandweerkazerne aan bod geweest. Het gaat vooral om verschuiving van een aantal accenten in de komende periode.

De voorzitter inventariseert of er vragen zijn.

D66 vraagt of Zutphen een voordeelgemeente is. De gemeente Berkelland heeft 500.000 tekort.

Het CDA merkt op dat er meer gevraagd wordt van de burgers. Het stuk is hier echter niet heel concreet over.

De Stadspartij maakt zich zorgen over jeugdprostitutie. Dit fenomeen kwam wel aan bod tijdens de presentatie op 24 november maar blijft in het stuk onderbelicht.

Het college krijgt nu het woord om de vragen te beantwoorden.

Over de voordeelgemeenten merkt het college op dat de voordeelgemeenten waaronder Zutphen in het verleden extra kosten hebben gemaakt voor meer materieel. Dit materieel is ook ten bate van de partnergemeenten ingezet.

Inzake de vraag van het CDA over het betrekken van de burgers bij hun eigen veiligheid geeft het college aan dat dit niet een nieuw fenomeen is maar dat er al veel initiatieven lopen. Daarom is er in het stuk niet heel uitgebreid op ingegaan.

Met betrekking tot het fenomeen jeugdprostitutie en loverboys geeft het college aan dat dit wel degelijk een aandachtspunt is. Er wordt verwezen naar het schema in de nota op pagina 4. Jeugdprostitutie in Zutphen komt voor al is het tamelijk onzichtbaar.

De Stadspartij vraagt of de gemeente Zutphen net als Apeldoorn actiever aan de slag gaat met het probleem.

Het college legt uit dat het Veiligheidshuis namens de gemeente die actieve rol heeft. Hieromheen is een heel netwerk beschikbaar.

De PvdA vraagt welke mogelijkheden er liggen met betrekking tot het legaliseren van wietteelt om de coffeeshops legaal te kunnen bevoorraden.

Het college geeft aan dat  er momenteel van rijkswege geen toestemming bestaat. Bovendien ontbreken de middelen om dit op eigen kracht te kunnen doen. Wel blijft men landelijke ontwikkelingen volgen.

De SP fractie wil weten hoe de toename van overlast zich laat verklaren.

Het college legt uit dat de overlast die de laatste 1,5 a 2 jaar wordt ervaren met name is toe te schrijven aan twee groepen jongeren. Een van deze groepen bestaat niet meer. De problematiek rond de overlast is wel een aandachtspunt.

De Stadspartij vraagt of het uitvoeringsplan ook nog in de raad komt.

Het college geeft aan dat het vaststellen van het uitvoeringsplan een bevoegdheid is van het college maar dat het stuk wel ter kennisgeving naar de raad kan worden gestuurd.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende is behandeld en rijp is voor behandeling in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend