Pagina delen

Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. een Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers in te stellen.
 2. een budget beschikbaar te stellen van €733.430,- voor de kosten die voortvloeien uit de realisatie van een tijdelijke school op het terrein van het AZC.
 3. een budget beschikbaar te stellen van €95.170,- voor de kosten die voortvloeien uit de huisvesting van de ISK-voorziening.
 4. een krediet van € 315.000, - beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 1e inrichting OLP en meubilair en voor de kosten van aanpassing van het gebouw Waterstraat 33.
 5. de begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het tweede kwartaal 2016 opent het asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige recherche- en kaderschool aan de Voorsterallee zijn deuren. Hiertoe is in februari 2015 de bestuursovereenkomst gesloten tussen de gemeente en het COA. In uw vergadering van 1 februari 2016 heeft u besloten een Egalisatiereserve AZC Voorsterallee in te stellen. Eveneens zal in het tweede kwartaal 2016 de noodopvang Warnsveld in gebruik worden genomen. Tenslotte worden er vanaf januari 2016 AMV-ers gehuisvest in Zutphen. Dit laatste is tevens de reden dat gekozen is voor de term “nieuwkomers” in plaats van “asielzoekers’.

Zowel de kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs als die in de leeftijd van het voortgezet onderwijs hebben recht op onderwijs. Voor het primair onderwijs gaat er een tijdelijk schoolgebouw geplaatst worden op het terrein van het AZC aan de Voorsterallee voor zowel de kinderen van het AZC als de kinderen van de noodopvang Warnsveld. Naar verwachting rond de 120 kinderen gaan van dit gebouw gebruik maken.

Voor de kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs wordt een ISK-voorziening opgestart (ISK = Internationale Schakel Klas). Voor de middellange termijn gaat deze voorziening een plek krijgen in het gebouw aan de Waterstraat 33. De huisvesting voor de langere termijn wordt meegenomen in het op te stellen Masterplan Onderwijshuisvesting. Naar verwachting zullen er ongeveer 140 kinderen van deze voorziening gebruik maken.

Voor de financiën is het uitgangspunt dat de onderwijshuisvesting van de nieuwkomers voor de gemeente budgettair neutraal verloopt. De kosten die voortvloeien uit de vestiging van het AZC en de noodopvang Warnsveld worden voor wat betreft het primair onderwijs betaald door het COA. Hiervoor wordt beroep gedaan op de Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten Asielzoekers (OHBA-regeling). Deze regeling voorziet in een bijdrage in één keer voor de gehele periode van de bestuursovereenkomst (AZC 15 jaar en noodopvang Warnsveld 5 jaar).

De kosten voor het voortgezet onderwijs moeten uit de reguliere bekostiging van de gemeente worden betaald. Deze vergoeding komt binnen via de Algemene Uitkering in een bedrag per leerling voortgezet onderwijs die in Zutphen of elders is ingeschreven. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld ook een vergoeding voor kinderen uit omliggende gemeenten. Verder is er sprake van een regeling waarbij de gemeente een vergoeding zou kunnen ontvangen voor kinderen die in de noodopvang Warnsveld wonen. Deze inkomsten zijn vooralsnog pm geraamd.

De onderwijshuisvesting voor AZC, noodopvang Warnsveld en de statushouders vallen onder het tijdelijk team vluchtelingen en daarmee onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van wethouder De Jonge.

In dit voorstel vragen wij u om voor de onderwijshuisvesting van de nieuwkomers een egalisatiereserve in te stellen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de middelen die wij hiervoor ontvangen voldoende zullen zijn.

Beoogd effect

 1. Een goede onderwijshuisvesting voor alle nieuwkomers in de gemeente Zutphen, bestaande uit een tijdelijke school op het terrein van het AZC en een ISK-voorziening voor de kinderen tussen 12 en 18 jaar van het AZC, van de noodopvang Warnsveld, voor de AMV-ers en voor de “reguliere” statushouders en kinderen van arbeidsmigranten.
 2. Een goede sturing door de gemeente op haar inkomsten en uitgaven in dit dossier.

Argumenten

1.1 Vooruitlopend op de bijdrage van het Rijk worden al kosten gemaakt

We maken al kosten vooruitlopend op de bijdrage vanuit het Rijk. Voor het primair onderwijs zijn aanvragen ingediend voor huisvestingsvoorzieningen t.b.v. de kinderen die op het AZC gaan verblijven en voor de kinderen die in de noodopvang Warnsveld gaan verblijven. Van het COA zijn inmiddels wel pro forma berekeningen ontvangen op basis van de ingediende aanvragen. In totaliteit is de bijdrage berekend op € 1.320.245, -. Met grote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat deze vergoeding ook daadwerkelijk wordt ontvangen.

Voordat de gemeente ook maar enige vergoeding ontvangt moet zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting worden gerealiseerd. Hiervoor worden kosten gemaakt. De aanvraag voor de OHBA-vergoeding voor het primair onderwijs wordt daadwerkelijk in behandeling genomen op het moment dat de eerste kinderen in de noodopvang en in het AZC komen wonen. De vergoeding voor de kinderen in het voortgezet onderwijs wordt ontvangen op basis van de leerling telling per 1 oktober 2016.

In de bijlagen 1 en 2 zijn voorbeeldberekeningen bijgevoegd.

2.1 Voor het primair onderwijs is inmiddels toestemming gegeven te starten met de omgevingsvergunning voor de bouw van een tijdelijke school op het terrein van het AZC.

Aan het schoolbestuur is toestemming verleend om te starten met het aanvragen van de omgevingsvergunning voor de bouw van een tijdelijke school op het terrein van het AZC aan de Voorsterallee, nadat uw raad op 15 februari hierover actief is geïnformeerd. De totale kosten voor de aankoop van het gebouw, de raming voor de kosten van het terrein, overige werkzaamheden en ambtelijke begeleidingskosten zijn geraamd op € 700.000, -. De door het COA berekende vergoeding hiervoor is ongeveer € 870.000, -. Verder dient de school onderwijsleerpakketten en meubilair aan te schaffen. Hiervoor wordt de door het COA berekende vergoeding beschikbaar gesteld (€ 126.626, -).

3.1 Door de instroom van AMV-ers is inmiddels gestart met de ISK-voorziening.

De ISK-voorziening is inmiddels getart in de “Witte Vleugel”. Hiervoor worden aanloopkosten gemaakt en na beëindiging van het gebruik zullen, indien nodig, herstel werkzaamheden worden verricht. Tevens is er een kwartiermaker ISK aangesteld. De kosten hiervoor worden gedeeld met het Zutphense voortgezet onderwijs.

Voor de middellange termijn zal het pand Waterstraat 33 in gebruik worden genomen. Hiervoor wordt een huurvergoeding betaald. Voor dit pand moeten ook investeringen worden gedaan, zowel aan de binnenzijde, als aan de buitenzijde (bijvoorbeeld voor het fietsparkeren). De kosten hiervoor zijn geraamd op € 50.000, -. Verder moet deze ISK-voorziening ook OLP en meubilair aanschaffen. Hiervoor is de formule uit de verordening onderwijshuisvesting gebruikt. De bijdrage is berekend op € 137.544, -.

3.2  Er is een kostendekkende huurprijs berekend van € 58.000, - exclusief onderhoud.

Door het team Grondzaken en Vastgoed is berekend dat een huurprijs van € 58.000, - dekkend is voor het pand Waterstraat 33. Formeel moet Vastgoed in het kader van de Wet markt en overheid hier ook nog ambtelijke uren bij berekenen. Dit is nu achterwege gelaten vanwege het maatschappelijke karakter van de verhuur. Deze huur komt ten laste van de begroting van onderwijshuisvesting.

4.1 Er dient een krediet beschikbaar te worden gesteld voor OLP en meubilair en de noodzakelijk verbouwingskosten van de Waterstraat 33

Om de benodigde onderwijsleerpakketten en meubilair te kunnen aanschaffen en om de verbouwingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren is een krediet benodigd van € 315.000, -.

5.1 De begroting 2016 moet worden gewijzigd

Het instellen van een egalisatiereserve betekent dat de begroting 2016 dienovereenkomstig gewijzigd moet worden. Een begrotingswijziging is bijgevoegd

Kanttekeningen

1.1  Beschikbare jaarlijkse bijdrage t.b.v. de leerlingen in het voortgezet onderwijs varieert

De rekensom gaat uit van een structureel aantal van 140 kinderen waarvoor jaarlijks een bedrag van € 429,19 per jaar wordt ontvangen. Uitgegaan wordt dan ook van een structurele bijdrage uit het gemeente fonds van € 60.086,60 per jaar. Bij minder toestroom van asielzoekers op termijn kan dit uiteraard gevolgen hebben voor het aantal leerlingen en daarmee de hoogte van de jaarlijkse bijdrage.

3.1  Voor het groot onderhoud wordt uitgegaan van een maximale huurperiode van 5 jaar.

De kosten voor onderhoud zijn voor rekening van de ISK-voorziening (besturen voortgezet onderwijs). Het gemiddelde bedrag voor groot onderhoud over een periode van 10 jaar is € 25.000, -. Voor de huur ten behoeve van de ISK-voorziening wordt echter uitgegaan van de daadwerkelijke kosten voor groot onderhoud met een maximale (huur)periode van 5 jaar. De gemiddelde jaarlast voor deze periode is € 15.000, -. Het gemiddelde bedrag voor onderhoud in de periode 2021-2025 is dan € 35.000, -.

Na de huurperiode van 5 jaar wordt bezien of het pand kan worden verkocht. Het bedrag voor lange termijn-onderhoud kan dan worden uitgespaard.

Risico’s

Het borgen van medeverantwoordelijkheid door COA bij financiële gevolgen

Uitgangspunt is dat alle kosten die voortvloeien uit de vestiging van het AZC en de noodopvang Warnsveld worden betaald door het rijk, ook de kosten die de gemeente of andere instellingen/organisaties moeten maken. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld de kosten voor onderwijs voor rekening zijn van het Rijk/COA. Dit is in de bestuursovereenkomsten geborgd.

Kosten en budget voor Voortgezet Onderwijs (VO) is nog onzeker.

De gemeente loopt een financieel risico v.w.b. de bekostiging van de ruimte die nodig is voor het VO. Deze kosten komen in principe voor de gemeente en moeten worden betaald uit het bedrag per leerling. Er is een inschatting gemaakt dat er 5 jaar een pand moet worden gehuurd voor de ISK-voorziening. De verwachting is dat deze voorziening daarna in elders in Zutphen in een door de krimp vrijvallend schoolgebouw gehuisvest kan worden. Hiervoor zal dan ook een budget beschikbaar moeten zijn voor investeringen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat dit gedekt kan worden uit de dan vrijvallende huurlasten voor de Waterstraat 33.

Politiek bestuurlijk

De vestiging van de ISK-voorziening in de Waterstraat heeft onder de buurtbewoners tot discussie geleid en heeft impact op haar omgeving. Het is aan het Zutphense voortgezet onderwijs en aan het college om ervoor te zorgen om op constructieve wijze met betrokkenen in overleg te blijven en hun zorgen weg te nemen.

Maatschappelijk

Enerzijds is er begrip voor de noodzaak om een ISK-voorziening te realiseren. Anderzijds wordt door omwonenden de vraag gesteld waarom een dergelijke voorziening juist in hun buurt moet landen. Veel aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid- en leefbaarheidssituatie.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De betreffende schoolbesturen worden geïnformeerd.

Financiën

Om aan het uitgangspunt van budgettair neutraal te voldoen wordt voorgesteld om een egalisatiereserve onderwijshuisvesting Nieuwkomers te vormen. De uitgaven in 2016 voor zowel het primair- als voortgezet onderwijs, kunnen worden gedekt uit de inkomsten die worden ontvangen van het COA/Rijk voor het primair onderwijs. De bijdrage wordt voor de gehele periode van de bestuursovereenkomst in een keer verstrekt op basis van de in het stichtingsjaar geldende normbedragen en percentages. Het overschot wordt gestort in de egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers om dan weer te gebruiken om de uitgaven van de komende jaren te dekken. De kosten voor 2016 zijn geraamd op € 828.600,-, zie bijgevoegde meerjarenbegroting en kunnen worden gedekt uit de bijdrage van het COA/Rijk. Dit bedrag is inclusief de kapitaallasten voor 2016 en de kosten voor aankoop van het tijdelijke schoolgebouw op het terrein van het AZC. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.

De investeringslast voor de aanschaf van onderwijsleerpakketten en meubilair voor het primair onderwijs is berekend op € 127.000, - (rekening gemeente). De kapitaallasten hiervoor zijn € 8.400, - (afschrijving 15 jaar, rente 3,2%).

Voor de aanschaf van onderwijsleerpakketten en meubilair van de ISK-voorziening is de investeringslast berekend op € 138.000, - (rekening gemeente). De kapitaallasten hiervoor zijn € 9.170, - (afschrijving 15 jaar, rente 3,2%). De kapitaallasten voor de verbouwing van de ISK-voorziening (€ 50.000, -, voor rekening gemeente) zijn berekend op € 2.000, - (afschrijving 25 jaar, rente 3,2%).

Meerjarenbegroting onderwijshuisvesting nieuwkomers

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

                   

Baten

1.320.245

160.087

60.087

60.087

60.087

60.087

60.087

60.087

60.087

Lasten

828.600

137.015

136.388

135.761

135.134

106.647

86.759

85.748

84.737

Saldo

491.645

23.072

-76.301

-75.674

-75.047

-46.560

-26.672

-25.661

-24.650

                   

Saldo reserve

                 

01-01

0

491.645

514.717

438.416

362.742

287.695

241.135

214.463

188.802

Mutatie

491.645

23.072

-76.301

-75.674

-75.047

-46.560

-26.672

-25.661

-24.650

Saldo reserve

                 

31-12

491.645

514.717

438.416

362.742

287.695

241.135

214.463

188.802

164.152

In bijlage 3 is een meer uitgebreide financiële meerjarenbegroting bijgevoegd.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0029

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 februari 2016 met nummer 45011b e s l u i t :

 1. een Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers in te stellen.
 2. een budget beschikbaar te stellen van €733.430,- voor de kosten die voortvloeien uit de realisatie van een tijdelijke school op het terrein van het AZC.
 3. een budget beschikbaar te stellen van €95.170,- voor de kosten die voortvloeien uit de huisvesting van de ISK-voorziening.
 4. een krediet van € 315.000, - beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 1e inrichting OLP en meubilair en voor de kosten van aanpassing van het gebouw Waterstraat 33.
 5. de begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 maart 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In het tweede kwartaal 2016 worden het asielzoekerscentrum (azc) in de voormalige recherche- en kaderschool en de noodopvang Warnsveld geopend. Ook worden vanaf januari 2016 AMV-ers gehuisvest in Zutphen. Zowel kinderen in de leeftijd van primair als in de leeftijd van het voortgezet onderwijs hebben recht op onderwijs.Voor het primair onderwijs wordt (tijdelijk) een schoolgebouw geplaatst op het terein van het azc. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs wordt, op middellange termijn, een voorziening gerealiseerd aan de Waterstraat 33.

Uitgangspunt is dat de onderwijshuisvesting van nieuwkomers budgettair neutraal verloopt. Kosten voor primair onderwijs worden betaald door het COA, kosten voor voortgezet onderwijs worden bekostigd via de Algemene Uitkering. Om te voldoen aan het uitgangspunt 'budgettair neutraal' wordt een egalisatiereserve onderwijshuisvesting ingesteld.

De raad wordt voorgesteld een Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers in te stellen, budget beschikbaar te stellen voor de kosten die voortvloeien uit realisatie van onderwijshuisvesting en een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van eerste inrichting OLP en meubilair.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering van het Technisch Blok. Op verzoek van BewustZW wordt agendapunt 6c niet als hamerstuk behandeld maar als bespreekstuk.

2. Algemeen spreekrecht

Geen opmerkingen.

3. Actieve informatievoorziening

College: Binnenkort wordt er een begrotingswijziging Het Plein 2016, waarin onder andere de vangnetregeling en ict aan bod komt, aan u voorgelegd. Ook zal de bespreking van de jaarrekening 2015 aan u worden voorgelegd. Deze week wordt als ingekomen stuk aangeboden een raadsinformatiebrief van Het Plein, waarin onder andere het advies van de heer Noppen is verwerkt. Wij zijn bezig om medio 2016 de zaken op orde te hebben om tot een beter uitvoerende organisatie te komen.

Voorzitter: Kunnen we 1 memo verwachten of meer?

College: Vier.

College:  De stand van zaken in de heraanbesteding in de thuiszorg is als volgt. Op 8 maart 2016 is de HA-1 opnieuw aanbesteed. Er wordt een tarief gehanteerd van €21,70 per uur. Dit betekent meerkosten ter hoogte van €300.000,- Middels een begrotingswijziging zal dit aan u worden voorgelegd. De aanbesteding vindt meervoudig onderhands plaats. Er zijn 8 partijen uitgenodigd. Uitgangspunt is dat de cliënt kiest.

Enige tijd geleden heb ik geïnformeerd over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Bedoeling was dat de provincie de gemeente ondersteunt bij het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Marktpartijen geven nu aan, dat zij  dat kunnen zonder de hulp van de provincie mits 50% van de bewoners meedoet. Dit is tegelijk ook een voorwaarde: indien niet minimaal 50% van de bewoners meedoet, wordt er geen glasvezel aangelegd.

Voorzitter: Komt hier een memo van?
 
College: Nee, voorlopig niet, eerst onderhandelen.
 
Voorzitter: Dat komt dan verder in de tijd, eerst aan het werk.
 
College: Morgen in de loop van de dag wordt een Memo bijstelling financiëel perspectief, onder embargo tot woensdag, aan de raad aangeboden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 14 maart 2016

BewustZW: Bij de schriftelijke vragen 2016-V0001 staat al maanden dat het in behandeling is. Wanneer kunnen wij antwoord verwachten?

College: Daar zijn we nog niet mee bezig, wij hebben nog geen zicht op wanneer het antwoord komt.

BewustZW: Heeft dat te maken met de juridische kant van het verhaal? Ik verzoek om hier meer op te sturen.

College:  We zijn hier mee bezig, het heeft onze aandacht.

verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Intrekken diverse verordeningen

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016

Voorzitter: Zoals aan het begin van deze vergadering aangegeven, behandelen we dit punt hier niet als hamerstuk maar als een bespreekpunt.

BewustZW:  Het budgetrecht ligt bij de raad. De kosten genoemd bij 1.3 kunnen worden opgevangen door de post Onvoorzien te verlagen.

College: Het is zoals het er staat.

BewustZW: Ik had gedacht meer informatie te krijgen dan nu in het voorstel is aangegeven. Wij zouden graag meer informatie willen hebben over het budget.

College: Als er €25.000,- wordt afgehaald van de post Onvoorzien, wordt daarmee die post verlaagd.

SP: Naar aanleiding van het krantenartikel over de kosten van het afscheid van burgemeester Arnold Gerritsen hebben wij een brief van de burgemeester gekregen. Wij zijn daar erg blij mee maar het is niet duidelijk welke informatie in de krant niet juist is. Wij willen graag geïnformeerd worden, duidelijkheid krijgen.

College: Die duidelijkheid zullen wij geven, dat zeg ik toe.

D66: De communicatie vanuit het college als reactie op het artikel in De Stentor is matig. Er had direct aangegeven moeten worden wat de concrete kosten zijn geweest.

BewustZW: De raad heeft het budgetrecht. Wij nemen deze informatie mee naar onze fractie en zullen dat in de pauze bespreken. Bij het begin van de raadsvergadering zullen wij aangeven of dit als hamerstuk kan worden afgedaan of dat dit een bespreekpunt moet worden.

6d. Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994

GroenLinks: Wij hebben een aanvullende vraag over de bijgevoegde kaartjes: Wij zijn heel blij met het fair trade teken erop. Bevinden zich de tien borden, waarover gesproken wordt, op de hoofdwegen of op de secundaire wegen?

College: De borden bevinden zicht op meer dan alleen de hoofdwegen.

GroenLinks: Staat op meer dan tien borden het fair trade logo?

College: Dat komt op alle borden.

BewustZW: Het CDA was destijds initiatiefnemer, hun komt alle roem en eer toe.

Voorzitter: Wil het CDA daar op reageren?

CDA: Ik ben geen CDA, ik ben lid van het CDA.

College: Bedankt voor het compliment.

Voorzitter: Ik concludeer dat het stuk voldoende besproken is en door kan als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 15-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 29-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter:  Dank voor uw aanwezigheid. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend