Pagina delen

Instellen Egalisatiereserve t.b.v. AZC Voorsterallee

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een Egalisatiereserve AZC Voorsterallee in te stellen en hiervoor €300.000,- te onttrekken uit de Reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid.
 2. Een budget, als voorfinanciering, beschikbaar te stellen van €276.500,- voor de kosten die voortvloeien uit de vestiging van het AZC.
 3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen
 4. Zodra de egalisatiereserve AZC toereikend is € 300.000,- terug te laten vloeien in de Reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het tweede kwartaal 2016 opent het asielzoekerscentrum (azc) in de voormalige recherche- en kaderschool

aan de Voorsterallee zijn deuren. Hiertoe is in februari van dit jaar de bestuursovereenkomst gesloten tussen de gemeente en het COA. Deze overeenkomst moet borgen dat de vestiging van een azc aan de Voorsterallee op een verantwoorde en beheersbare wijze plaatsvindt.

Voor de financiën is het uitgangspunt dat de vestiging van het azc voor de gemeente neutraal verloopt. De kosten die voortvloeien uit de vestiging van het azc worden betaald door het Rijk/COA. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kosten voor onderwijs, aanpassingen in de directe omgeving (extra voorzieningen, infrastructuur etc.) en extra toezicht voor een intensiever omgevingsbeheer voor rekening zijn van het Rijk/COA. Dit is in de bestuursovereenkomst geborgd.

Er zijn twee (hoofd)kostensoorten voor de gemeente de komende jaren te onderscheiden. De ambtelijke inzet en de huisvestingskosten van het onderwijs. Voor de ambtelijke inzet ontvangt de gemeente jaarlijks op grond van het ‘Faciliteitenbesluit opvangcentra’ een financiële bijdrage. Voor de onderwijshuisvesting wordt beroep gedaan op de Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten Asielzoekers (OHBA-regeling).

Het is echter de vraag of deze middelen voldoende zijn, ook omdat de bestuurlijke wens is om in de opstartfase extra aandacht te besteden aan een goede inpassing in de wijk Noordveen en de communicatie met de Zutphense samenleving komende jaren op hoog niveau te houden. Bovendien is het legitiem om een deel van dit geld te benutten voor investeringen in de wijk Noordveen.

Inmiddels is ook het tijdelijk team vluchtelingenzaken gestart, waarin afstemming en samenhang plaatsvindt met de noodopvang bij GGnet en de huisvesting van vergunninghouders met het azc aan de Voorsterallee. Tevens houdt het team zich bezig met integratievraagstukken en vrijwilligersinitiatieven, waaronder de Overlegtafel en buddy to buddy. Hiervoor zullen separaat, dan wel in gezamenlijkheid financiële voorstellen worden gedaan. Dit voorliggende voorstel betreft enkel het azc aan de Voorsterallee.

Beoogd effect

 1. Een azc waar asielzoekers - in afwachting van hun procedure voor een verblijfsvergunning - optimaal worden opgevangen in een geschikte en veilige omgeving, die past in de wijk. Dit betekent dat de leefbaarheid van de wijk Noordveen gehandhaafd blijft en wijkbewoners de asielzoekers in toenemende mate zien als buurtgenoten en waar de Zutphenaren zich betrokken bij voelen.
 1. Een goede sturing door de gemeente op haar inkomsten en uitgaven in dit dossier.

Argumenten

1.1 Vooruitlopend op de bijdrage van het Rijk worden al kosten gemaakt

We maken nu al kosten vooruitlopend op de bijdrage vanuit het Rijk. Jaarlijks ontvangt de gemeente bij de eerste instroom een bijdrage per asielzoeker op grond van het ‘Faciliteitenbesluit opvangcentra’. Deze bijdrage is vrij aanwendbaar, maar vooral bedoeld om de gemeentelijke kosten door de vestiging van een azc af te dekken. Het bedrag wordt berekend volgens een vaste formule. Uitgaande van 759 plaatsen in de eerste fase betekent dit een bijdrage van circa € 255.000 over het eerste jaar. In het 2e jaar en verder worden de asielzoekers die zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen op de bijdrage in mindering gebracht. Dan ontvangt de gemeente echter uit het Gemeentefonds hetzelfde bedrag en wordt op deze wijze voor de mindering(en) gecompenseerd

De jaarlijkse bijdrage op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra’ is minimaal € 255.000 en maximaal € 287.000.

Echter de bijdrage komt pas onze kant op bij de eerste instroom van de asielzoekers. Voor de aanloopfase worden al kosten gemaakt onder verdeeld in ambtelijke (niet reguliere) kosten denk hierbij aan communicatie, projectleiding en onderwijs, maar ook fysieke kosten als gevolg van aanpassingen in de omgeving.

In bijlage 1 is een voorbeeldberekening bijgevoegd.

1.2 De aanloopkosten worden voorgefinancierd uit de reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid

Vooruitlopend op de opening van het azc zijn kosten gemaakt. De jaarlijkse bijdrage van het COA wordt pas ontvangen nadat de eerste asielzoekers zijn gehuisvest. Dit betreft ambtelijke uren (projectleiding, communicatie, onderwijs) én de specifieke kosten die samenhangen met de onderzoekskosten (nulmeting en risicoanalyse) en het - aan de hand hiervan - opstellen van een beheerplan. Zoals al aan bod is gekomen delen de gemeente en het COA deze laatste kosten.

De kosten zoals hiervoor genoemd worden tot aan besluitvorming gedekt uit de reserve Justitiediensten, en na besluitvorming uit de egalisatiereserve azc.

2.1 In de bestuursovereenkomst zijn aanvullende afspraken gemaakt die nu al financiële gevolgen hebben

In de bestuursovereenkomsten zijn extra afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat het azc op een goede wijze wordt ingepast in de wijk Noordveen. Een deel van deze afspraken heeft financiële gevolgen voor de gemeente, waaronder:

- Jaarlijks vindt een meting van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Noordveen plaats. Vijfjaarlijks en risicoanalyse naar ongewenste maatschappelijke en ruimtelijke effecten van vestiging van het Opvangcentrum. Dit jaar wordt ook een beheerplan opgesteld. De gemeente en het COA delen overeenkomstig de verdeelsleutel 50:50 de kosten voor het ontwikkelen van het beheerplan en het uitvoeren van de jaarlijkse meting inzake leefbaarheid en veiligheid en de vijfjaarlijkse risicoanalyse.

De kosten worden betaald uit het beschikbare budget.

2.2 Reeds gemaakte interne kosten kunnen uit het beschikbare budget betaald worden

Interne kosten die nu al gemaakt zijn bijvoorbeeld ambtelijke inzet vanuit onderwijs, communicatie en projectleiding, maar ook kosten die voor het openen van het azc gemaakt gaan worden, bijvoorbeeld onderzoekskosten, inschrijving BRP, kunnen uit het beschikbare budget betaald worden. Zie ook het kopje financiën.

3.1 De begroting 2016 moet gewijzigd worden

Het instellen van een egalisatiereserve betekent dat de begroting 2016 dienovereenkomstig gewijzigd moet worden. Een begrotingswijziging is bijgevoegd

4.1 vanaf 2022 is de egalisatiereserve AZC toereikend

Uit de meerjarenbegroting is af te leiden dat vanaf 2022 de egalisatiereserve toereikend is en de € 300.000,- terug kan vloeien in de Reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid.

Kanttekeningen

1.1  Beschikbare jaarlijkse bijdrage varieert

De rekensom gaat uit van specifieke aantallen en een bezettingsgraad van 90%. Gelet op de huidige mondiale ontwikkelingen zullen deze uitgangspunten worden gehaald. Bij minder toestroom van asielzoekers op termijn kan dit uiteraard gevolgen hebben voor de bezetting van het azc en daarmee de hoogte van de jaarlijkse bijdrage.

1.2  Met het onderwijsveld moeten nog afspraken gemaakt worden

Voor het onderwijs geldt dat in de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de gemeente maatregelen neemt die bewerkstelligen dat wordt voorzien in onderwijs aan de leerplichtige kinderen die in het Opvangcentrum verblijven. Dit betekent dat afspraken moeten worden gemaakt met het onderwijsveld. Voor de onderhuishuisvesting is de gemeente verantwoordelijk, dus ook voor de leerplichtige asielzoekerskinderen. Naar verwachting worden voor het Primair Onderwijs schoollokalen ingericht op het azc-terrein. Voor het Voortgezet Onderwijs zal naar verwachting gebruik worden gemaakt van de bestaande faciliteiten in Zutphen. Op grond van de OHBA-regeling worden de benodigde investeringen in schoolgebouwen vergoed. Dit geldt ook voor de formatie-uitbreiding van de scholen en bijkomende inrichtings- en materiaalkosten. Onderhandelingen vinden momenteel nog plaats.

Risico’s

Het borgen van medeverantwoordelijkheid door COA bij financiële gevolgen

Uitgangspunt is dat alle kosten die voortvloeien uit de vestiging van het AZC worden betaald door het rijk, ook de kosten die de gemeente of andere instellingen/organisaties moeten maken. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld de kosten voor onderwijs, aanpassingen in de directe omgeving (extra voorzieningen, infrastructuur etc.) voor rekening zijn van het Rijk/COA. Dit is in de bestuursovereenkomst geborgd.

Indien door vestiging van het azc desalniettemin extra kosten voor de gemeente ontstaan, voorziet

het Faciliteitenbesluit opvangcentra hierin. Het COA kan op verzoek van de gemeente dan onder bepaalde voorwaarden een hogere uitkering verstrekken. Dat betekent onderhandelen op juiste moment door het COA te wijzen op medeverantwoordelijkheid.

Sturen op ambtelijke inzet in huidige tijden is een pre.

Uit de Meerjarenbegroting wordt duidelijk dat de ambtelijke kosten veruit de grootste kostenpost vormen. Het is zaak om overeenkomstig de geformuleerde uitgangpunten te sturen op de ambtelijke inzet, zonder in te boeten aan kwaliteit en uitgangspunten.

Tussentijdse beëindiging bestuursovereenkomst is nadelig voor de gemeente

Als het COA de overeenkomst tussentijds beëindigt en de gemeente als gevolg daarvan financieel nadeel ondervindt (bijvoorbeeld in verband met het vervallen van de op het aantal bewoners gebaseerde bijdrage) dan kan de gemeente hiervoor financiële compensatie vragen bij het COA om de door dit artikel beoogde budgettaire neutraliteit te waarborgen.

Kosten en budget voor Voortgezet Onderwijs (VO) is nog onzeker.

Tot slot loopt de gemeente een financieel risico v.w.b. de bekostiging van de ruimte die nodig is voor het VO. Deze kosten komen in principe voor de gemeente. Onderhandelingen vinden momenteel plaats.

Politiek bestuurlijk

De vestiging van een azc in Zutphen heeft onder de bevolking tot discussie geleid en heeft impact op haar omgeving. Het is aan het COA en aan het college om ervoor te zorgen om op constructieve wijze met betrokkenen in overleg te blijven en hun zorgen weg te nemen.

De vestiging van een azc is een politiek gevoelig dossier. Dit betekent dat ook veel aandacht moet zijn voor de gemeenteraad. Raadsleden- en fracties worden individueel benaderd door bewoners, instellingen etc. Het is zaak om de raad voortdurend mee te nemen in de voortgang van dit dossier en tegelijkertijd ook duidelijk te zijn over de positie van de raad in dit traject.

Een ander politiek bestuurlijk risico is de werkwijze en taak van het COA. Deze organisatie heeft de opdracht om in het gehele land zo veel mogelijk opvangplaatsen te realiseren. Snelheid is hun belang en dat kan ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Evident is dat doelstellingen, cultuur en werkwijzen van de gemeente en het COA verschillen. De in de bestuursovereenkomst gemaakte afspraken moeten zodanig worden uitgevoerd zodat zij ook recht doen aan de achterliggende intenties van de verschillende maatregelen. Het is daarom des te meer van belang dat er een evenwichtige en duurzame relatie ontstaat tussen de gemeente en het COA.

Maatschappelijk

Enerzijds is er begrip voor de noodzaak om mensen in nood op te vangen. Anderzijds wordt door omwonenden de vraag gesteld waarom een dergelijke voorziening juist in hun buurt moet landen. Veel aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid- en leefbaarheidssituatie.

Beheersmaatregelen:

Van belang is de risico’s serieus te nemen en deze daar waar mogelijk uit de sfeer van “onderbuikgevoelens” te halen. In de bestuursovereenkomst is afgesproken gebruik te maken van een beproefd instrument: een beheerplan waarin afspraken worden gemaakt over het omgevingsbeheer. Onderdelen die in een zo’n plan aan bod komen zijn toezicht en handhaving, kwetsbare plekken, fysieke aanpassingen in de omgeving, afhandeling klachten en monitoren van leefbaarheid & veiligheid. Een risicoanalyse wordt momenteel uitgevoerd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Over dit voorstel is en wordt gecommuniceerd overeenkomstig de uitgangspunten van het communicatieplan.

Rapportage/evaluatie

Jaarlijks wordt u geïnformeerd over de financiële voortgang van dit dossier via de P&C-cyclus.

Financiën

Om aan het uitgangspunt van budgettair neutraal te voldoen wordt voorgesteld om een Egalisatiereserve AZC Voorsterallee te vormen. De aanloopkosten moeten worden voor gefinancierd omdat de gelden van het COA pas worden ontvangen nadat de asielzoekers zijn gehuisvest. Deze uitgaven kunnen worden gedekt uit de reserve Justitiediensten/ stimulering werkgelegenheid. De stand van de reserve is per heden € 784.000,- Is de egalisatiereserve AZC Voorsterallee toereikend dan kunnen deze kosten vrijvallen ten gunste van de reserve justitiediensten/ stimulering werkgelegenheid.

De kosten die in 2015 al gemaakt zijn komen ten laste van de reserve justitiële diensten. Te zijner tijd worden deze uitgaven onttrokken uit de Egalisatiereserve AZC Voorsterallee. Het gaat om ambtelijke kosten en onderzoekkosten.

De kosten voor 2016 zijn geraamd op € 276.500,-, zie bijgevoegde meerjarenbegroting en kunnen worden gedekt voor € 150.000,- uit de ontvangsten van het Rijk/COA (koppengeld) en het restant van € 126.500,- uit de Egalisatiereserve AZC Voorsterallee.

Meerjarenbegroting AZC Voorsterallee

               
                   
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

                   

Baten

-150.000

-255.000

-287.000

-287.000

-287.000

-287.000

-287.000

-287.000

-287.000

Lasten

276.500

264.700

264.700

239.700

274.700

239.700

239.700

239.700

264.700

Saldo

126.500

9.700

-22.300

-47.300

-12.300

-47.300

-47.300

-47.300

-22.300

                   

Saldo reserve 01-01

0

173.500

163.800

186.100

233.400

245.700

293.000

340.300

387.600

Toevoeging reserves

300.000

               

Onttrekking reserves

126.500

9.700

-22.300

-47.300

-12.300

-47.300

-47.300

-47.300

-22.300

Saldo reserve 31-12

173.500

163.800

186.100

233.400

245.700

293.000

340.300

387.600

409.900

Bijlagen

 1. Voorbeeldberekening jaarlijkse bijdrage Faciliteitenbesluit opvangcentra.
 2. Meerjarenbegroting azc Voorsterallee
 3. Begrotingswijziging

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0002

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 januari 2016 met nummer 45011b e s l u i t :

 1. Een Egalisatiereserve AZC Voorsterallee in te stellen en hiervoor €300.000,- te onttrekken uit de Reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid.
 2. Een budget, als voorfinanciering, beschikbaar te stellen van €276.500,- voor de kosten die voortvloeien uit de vestiging van het AZC.
 3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen
 4. Zodra de egalisatiereserve AZC toereikend is € 300.000,- terug te laten vloeien in de Reserve Justitiediensten/stimulering werkgelegenheid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 1 februari 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In de loop van 2016 wordt het asielzoekerscentrum (azc) in de voormalige recherche- en kaderschool geopend. De kosten die voortvloeien uit de vestiging van het azc worden betaald door het Rijk/COA. Voor de gemeente is het uitgangspunt dat de vestiging van het azc financieel neutraal verloopt. Om aan het uitgangspunt van budgettair neutraal te voldoen wordt voorgesteld om een Egalisatiereserve AZC Voorsterallee te vormen. De aanloopkosten moeten worden voor gefinancierd omdat de gelden van het COA pas worden ontvangen nadat de asielzoekers zijn gehuisvest. Deze uitgaven kunnen worden gedekt uit de reserve Justitiediensten/ stimulering werkgelegenheid. Als de egalisatiereserve AZC Voorsterallee toereikend is dan kunnen deze kosten vrijvallen ten gunste van de reserve justitiediensten/ stimulering werkgelegenheid. De raad wordt voorgesteld een Egalisatiereserve AZC Voorsterallee in te stellen en een budget beschikbaar te stellen als voorfinanciering voor de kosten die voortvloeien uit de vestiging van het AZC.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 01-02-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure en M.G.S. Siemes
SPE. Müller en M.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker en M.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis en G.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college heeft in het vorige forum toegezegd met nadere informatie te komen over de huisvesting van de Vrije School. Het bestuur is met een voorstel gekomen om binnen het bouwbudget tot een oplossing te komen en het college heeft hiermee ingestemd. Het bovenste gedeelte van het gebouw wordt niet gerealiseerd. De benodigde ruimte wordt ingevuld door gebruik te maken van het gebouwtje ernaast. Dit gebouw wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. De school is verantwoordelijk voor het onderhoud. De (R.O)procedures zijn in gang gezet.

De PvdA vraagt of er rekening mee wordt gehouden dat bouwmaterialen niet via de Den Elterweg worden aangevoerd.

Het college gaat ervan uit dat dit in de gesprekken wordt meegenomen.

Het college meldt dat het dagelijks bestuur van Het Plein en de voormalig directeur dhr. Kooistra een verschil van inzicht hebben. Daarover zijn half november gesprekken gevoerd met als resultaat dat dhr. Kooistra per 1 februari geen directeur meer is. Eind vorig jaar is dhr. Noppen aangesteld als nieuwe directeur. Over twee weken is er gelegenheid om in het forumkennis te maken met hem.

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt aan vanavond met een motie over huurdersvertegenwoordiging in te dienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 1 februari 2016

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 1 februari 2016

De Stadspartij geeft aan dat toezegging 2014-06 (bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen) van de lijst af kan. Er is inmiddels een presentatie over geweest.

De Stadspartij vraagt hoe de stand van zaken is met toezegging 2015-07 (Behoud bomen provinciale weg).

Het college antwoordt dat verbreding van de weg niet door gaat en dat de bomen daarom niet worden gekapt.

De PvdA vraagt wanneer het toegezegde onderzoek naar de dekking van de 's Gravenhof variant aan de raad wordt voorgelegd (2014-14).

Het college wijst er op dat in de toezegging genoemd is dat dit zou gebeuren nadat de inhoudelijke discussie over de cultuurnota is gevoerd.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Instellen egalisatiereserve t.b.v. AZC Voorsterallee (griffienummer: 2016-0002)

D66 merkt op dat in het voorstel staat dat de kosten voor de vestiging van een AZC voor rekening van het Rijk komen. Bij de kanttekeningen wordt echter wel gesproken over een financieel risico voor de gemeente in verband met het aanbieden van voortgezet onderwijs. De fractie wil hier graag uitleg over.

Het college licht toe dat voor onderwijs een speciale regeling geldt. De vestigingskosten worden door het rijk vergoed uit de OHBA gelden. Het college gaat ervan uit dat deze vergoeding voldoende is. Het uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt. Om daadwerkelijk onderwijs te effectueren moet onderhandeld worden met de scholen. Daar zit een beperkt financieel risico aan.

Conclusie:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Toelating van mevr. H.M.J. Siebelink als raadslid (griffienummer: 2016-0007)

Geen opmerkingen.

Conclusie:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Motie: Volwaardig referendum uitbreiding EU (griffienummer: 2016-M0002)

De SP heeft de motie ingediend en deze wordt vanavond opnieuw ingediend gezamenlijk met D66. De SP wil dat alle 25 stembureaus worden gehandhaafd, omdat aan alle inwoners een standpunt wordt gevraagd en dit dus als een volwaardige verkiezing moet worden behandeld. De SP hoort graag wat de andere fracties hiervan vinden en of dit onderwerp vanavond in de raad kan worden behandeld in verband met de voorbereidingen.

D66 geeft aan gezamenlijk de motie in te dienen. De kanttekening die zij daarbij plaatsen is dat praktisch gezien onderzocht kan worden of de stembureaus die dicht bij elkaar liggen samengevoegd kunnen worden. Dat zijn die in het stadhuis en in Leesten.

De Stadspartij geeft aan dat 18 stembureaus voldoende zijn. De keuze is met alleen een ja/nee stem eenvoudiger en de stembureaus liggen dusdanig dicht bij elkaar dat een goede bereikbaarheid gewaarborgd is.

GroenLinks vindt 18 stembureaus voldoende.

Het CDA ziet het referendum niet als een minder volwaardige verkiezing. De fractie vindt de meeste stembureaus goed toegankelijk.

De ChristenUnie vindt 18 stembureaus voldoende.

Burgerbelang heeft opgevraagd waar de stembureaus komen en komt tot de conclusie dat dit niet zoveel scheelt met de locaties als bij reguliere verkiezingen. De fractie vindt het terugbrengen van het aantal locaties geen probleem.

De VVD geeft aan tegen een referendum te zijn, maar als het dan toch gebeurt moet dit ook goed gedaan worden. Het is de fractie nu onduidelijk of de indieners niet toch een aantal stembureaus willen samenvoegen.

De PvdA heeft de lijst van stembureaus opgevraagd. De fractie vindt dat er sprake is van kleine afstanden, met uitzondering van Warnsveld. Met dit aantal stemlocaties wordt een substantieel bedrag van € 6.000,- bespaard. Het verschil met reguliere verkiezingen is dat er dan meer partijen zijn waarvoor moet worden gestemd en moet worden geteld. Dan zijn wel 25 stembureaus nodig. De PvdA vindt het niet nodig om nu voor de beeldvorming meer stembureaus in te richten.

BewustZW vindt dat het om een volwaardig referendum gaat en het gaat er om dat de stemmers fysiek op het stembureau kunnen komen. BewustZW kan zich voorstellen dat een aantal locaties wordt samengevoegd, zoals bijvoorbeeld oude en nieuwe stadhuis of De Mene. Terugschroeven naar 18 is te kort door de bocht.

De SP zegt dat het niet gaat om het werk dat met de verkiezingen moet worden verricht, maar om het verlagen van de drempel om te gaan stemmen. Een lage opkomstverwachting zou juist een reden moeten zijn om hier iets aan te doen. Democratie kost nu eenmaal geld.

D66 geeft aan vast te houden aan het aantal van 25 stembureaus omdat niet duidelijk is wat het effect zal zijn en men een zo groot mogelijke toegankelijkheid voorstaat.

De PvdA is van mening dat door minder werkzaamheden in combinatie met een lagere opkomst er minder stembureaus nodig zijn. De PvdA verwacht niet dat hierdoor minder mensen komen stemmen.

Burgerbelang vindt dat er praktisch naar gekeken moet worden en niet symbolisch. Met de verkiezingen zijn er meer stembureaus nodig om het volume af te kunnen vangen. Dezelfde aantallen worden nu niet verwacht.
Gevraagd wordt of er een extra stemlokaal mogelijk is in Warnsveld.

Het college licht toe serieus naar het aantal stembureaus te hebben gekeken. Ook het college hecht eraan iedereen de gelegenheid te bieden een stem uit te brengen en is van mening dat dit met de 18 stembureaus voor iedereen toegankelijk en in voldoende nabijheid georganiseerd wordt. De stembureaus die zijn geschrapt zijn plekken waar deze dicht bij elkaar liggen. Ook hoeven deze nu niet te worden ingericht om wachttijden te verkorten of het tellen te vergemakkelijken, omdat er een lagere opkomst wordt verwacht en het tellen eenvoudiger is. De suggestie om in Warnsveld één stembureau toe te voegen wordt mee teruggenomen in het college.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken. De motie wordt voor deze avond geagendeerd in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken raad 1 februari 2016

Het CDA vraagt over brief C 01 (verzoek dringende herziening bestemmingsplan Hoornwerk) of het klopt dat dit zo ver achter ligt.

Het college zoekt dit uit en bericht dit terug aan vragensteller. Het college stuurt de antwoordbrief aan de raad.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 februari 2016

De Stadspartij vraagt naar aanleiding van collegestuk 5 (Accountantsprotocol aanbieders WMO en Jeugd) of de gemeente het accountantsprotocol gaat volgen.

Het college antwoordt dat het procotol wordt gevolgd en dat hiermee ook het advies van de accountant en de VNG wordt gevolgd. Afwijken hiervan betekent dat je niet weet waar je aan begint en het brengt administratieve lasten met zich mee. Het nieuwe protocol wordt toegepast op de jaarstukken 2015.

10. Vaststellen Forumverslag(en)

10a. Forumverslag 15-12-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 18-01-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

GroenLinks merkt op dat in het verslag verkeerd is opgenomen over het onderwerp park/parkeerruimte Houtwal/brug: minder parkeerplekken moet zijn: liever niet meer parkeerplekken. Tevens is bij de aanwezigheid van de vergadering een keer dhr. Putker genoemd in plaats van dhr. Boldewijn.

De voorzitter wijst erop dat wijzigingen in het verslag op woensdag voor 12.00 uur doorgegeven moeten worden. Dan kunnen ze nog worden verwerkt. Voor nu zijn de opmerkingen genotuleerd.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 1 februari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend