Pagina delen

Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter

Het presidium stelt voor :

  1. Een agendacommissie -bestaande uit drie tot vijf door het Presidium aan te wijzen raads- of Forumleden- in te stellen die de namens het Presidium de agenda's van Forum en raad voorbereid.
  2. De heer André Nijenhuis te benoemen tot Forumvoorzitter.

Inhoud

 

Voorblad

Raadsvoorstel

Griffienummer:
Onderwerp Een agendacommissie -bestaande uit drie tot vijf door het Presidium aan te wijzen raads- of Forumleden- in te stellen die de namens het Presidium de agenda's van Forum en raad voorbereid., en benoeming van de heer A. Nijenhuis tot Forumvoorzitter
Programma 01. Bestuur  
Forum Hamerstuk
Portefeuillehouder Annemieke Vermeulen
Inlichtingen bij Mariëlle van den Berg-Platzer
  587981 M.vandenberg-Platzer@zutphen.nl
Soort bevoegdheid vars.collection1
Beleidsvrijheid Ruim
Programmabegrotingswijziging Nee
Het presidium stelt voor :

1. Een agendacommissie -bestaande uit drie tot vijf door het Presidium aan te wijzen raads- of Forumleden- in te stellen die de namens het Presidium de agenda's van Forum en raad voorbereid.

2. De heer A. Nijenhuis te benoemen tot Forumvoorzitter.

 

Toelichting

Inleiding/aanleiding

Er is tijdens het Vernieuwingstraject de behoefte uitgesproken een agendacommissie -bestaande uit drie tot vijf door het Presidium aan te wijzen raads- of Forumleden- in te stellen die de namens het Presidium de agenda's van Forum en raad voorbereid. Mevrouw M. Westerik, mevrouw A. van Dijk, de heer M. ten Broeke zijn door hun fracties voorgedragen als lid van de agendacommissie en worden daarom door het Presidium voorgedragen voor benoeming als zodanig. De agendacommissie is bevoegd en verantwoordelijk voor de agendering van Forum, Technisch Blok en Raad en voor de kwaliteit van de vergaderstukken. Zij komt een maal per twee weken, op de donderdag na de vergaderdag, bijeen om de agenda's voor de eerstvolgende vergaderavond op te stellen. 

De heer A. Nijenhuis is door de fractie van het CDA  voorgedragen om de rol van Forumvoorzitter te gaan vervullen en worden daarom door het Presidium voordragen voor benoeming als zodanig. Een Forumvoorzitter is geen deelnemer aan de vergadering maar heeft een aantal specifieke taken waaronder het leiden van de vergadering en het handhaven van de orde. Positie en taken van de Forumvoorzitter zijn geregeld in artikel 2:10 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Zutphen 2013. 

Beoogd effect

Het instellen van een voldoende representatieve agendacommissie die goed sturing kan geven aan de agenderende taak van de raad en de kwaliteit van de vergaderstukken goed bewaakt.  

Beoogd effect van de benoeming van de heer A. Nijenhuis  als Forumvoorzitter is dat er voldoende Forumvoorzitters beschikbaar zijn om alle Forumvergaderingen voor te zitten.


Argumenten

1.1Besluit nemen over benoeming van leden voor de agendacommissie volgt uit het Vernieuwingstraject

Momenteel stelt het Presidium de agenda's voor de volgende vergadercyclus vast voorafgaand aan de vergaderavond. Door deze planning kunnen de uitkomsten van de vergaderavond niet worden meegewogen bij het vaststellen van de agenda's. Wanneer op de donderdag van de vergaderweek een aparte agenda-commissie samenkomt is deze informatie wel beschikbaar en kan deze worden gewogen bij het vaststellen van de agenda's. Een agenda-commissie kan bestaan uit twee leden van de oppositie, twee leden van de coalitie en de griffie. Het idee is om deze agenda-commissie de volgende taken te geven: 

  1. vaststellen van agenda's;
  2. stukken beoordelen op hun relevantie;
  3. actief aan de slag gaan met het bevorderen van de juiste momenten en de wijze van betrokkenheid van de raad, mede in het licht van de strategische raadsagenda;
  4. bevorderen van transparantie van processen;
  5. adviseren over de kwaliteit van de aangeleverde stukken met daarbij de bevoegdheid om stukken terug te verwijzen;
  6. werken aan richtinggevende beoordelingscriteria om de adviserende taak in te vullen, waarbij de vier criteria uit pagina 10 van het als bijlage opgenomen rapport over wanneer iets politiek relevant is dienen te worden betrokken.

2.1 Besluit nemen over de benoeming van Forumvoorzitters is vereist
Artikel 2:10 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013 schrijft voor dat voorzitters van Forumvergaderingen door de gemeenteraad worden benoemd.

2.2 Voldoende Forumvoorzitters
De ervaring van de afgelopen raadsperiode heeft geleerd dat een voldoende aantal Forumvoorzitters (10 à 12) belangrijk is om ook in geval van ziekte, vakantie of onverwachte verhindering Forumvoorzitters beschikbaar te hebben om vergaderingen te kunnen leiden. Met deze benoemingen blijft het aantal beschikbare Forumvoorzitters op het gewenste niveau.

Kanttekeningen

-

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

 
 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer:

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 18 december 2017 met nummer ;besluit:

1. Een agendacommissie -bestaande uit drie tot vijf door het Presidium aan te wijzen raads- of Forumleden- in te stellen die de namens het Presidium de agenda's van Forum en raad voorbereid.

2. De heer A. Nijenhuis en benoemen tot Forumvoorzitter.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0178

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 15 december 2017 met nummerb e s l u i t :

  1. Een agendacommissie -bestaande uit drie tot vijf door het Presidium aan te wijzen raads- of Forumleden- in te stellen die de namens het Presidium de agenda's van Forum en raad voorbereid.
  2. De heer André Nijenhuis te benoemen tot Forumvoorzitter.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 15 januari 2018 (19:30 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 15-01-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met de constatering dat het quorum aanwezig is. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 15 januari 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 15 januari 2018

2017-08 inzake motie VJN (23 juni 2017) - Motie Hondenbelasting als doelbelasting
Het CDA verwijst naar de toezegging dat via een memo de inkomsten en uitgaven in het kader van het hondenbeleid inzichtelijk zouden worden gemaakt. Spreker informeert naar de voortgang van de toegezegde memo, die volgens de toezeggingenlijst in september 2017 gereed zou zijn.

Het College antwoordt dat deze voortgangsvraag morgen in het college-overleg aan de orde zal worden gesteld.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.a.

5b. Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.b

5c. Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens

GroenLinks complimenteert met de helderheid en leesbaarheid van het voorstel onder 5.c inzake de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht inzake de havens.
De PvdA vraagt zich af of het budget volstaat voor het onderzoek. Het onderzoek betreft immers zes havens en omvat meer dan alleen het uitbaggeren van de haven. Het gaat hierbij ook over economische ontwikkeling.

Het College legt uit dat het uitbaggeren geen deel uitmaakt van het budget. Het onderzoek richt zich op een beheervorm voor de zes havens en heeft niets met de uitvoering van fysieke werkzaamheden te maken. Het is de bedoeling om eerst de mogelijkheden voor de toekomstige beheervorm te inventariseren en deze informatie vervolgens te analyseren.

De PvdA vraagt of tevens wordt geïnventariseerd welke verbetermogelijkheden voor de zes havens denkbaar zijn.

Het College bevestigt dat tevens wordt geïnventariseerd op welke manier de afzonderlijke havens beter benut kunnen worden. Ook het vergunningenbeleid voor woonschepen wordt in het onderzoek meegenomen en de handhaving wat dit betreft.

De VVD beschouwt de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht een zeer positieve ontwikkeling. De fractie is ervan overtuigd dat er ten aanzien van de zes havens nog veel kansen liggen die benut zouden kunnen worden.

5d. Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.d.

5e. Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.e.


De voorzitter stelt vast dat de stukken onder 5.a t/m 5.e inderdaad als hamerstukken mogen worden aangemerkt.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 15 januari 2018

Rubriek A – Punt 3 - Aanbod CIF voor aanleg glasvezel in het buitengebied van Lochem (12-12-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 114703)

GroenLinks verzoekt om dit ingekomen stuk samen met de reactie van het College actief te agenderen en niet slechts ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.

De voorzitter stelt vast dat hiermee wordt ingestemd. Het ingekomen stuk wordt verplaatst naar rubriek E en toegevoegd als punt 4.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 januari 2018

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. voorliggende lijst.

8. Forumverslag 18-12-2017

Mevrouw (E.) Müller (SP) verwijst naar het Forumverslag "Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen". Abusievelijk is zij als aanwezig bij dit Forum vermeld, maar hierbij is haar broer, zijnde G.J.N. Müller, aanwezig geweest. Ze hecht er aan dat correct in het verslag wordt vermeld wie van beiden aanwezig is. Omdat deze verwisseling van initialen zich vaker voordoet, vraagt ze dringend hier zorgvuldig in te zijn.

 

De voorzitter concludeert dat het Forumverslag met deze wijziging kan worden vastgesteld. Ze zal als voorzitter alert zijn op de aanduiding van de juiste voorletters wanneer zij een van beiden het woord geeft.

9. Sluiting

De voorzitter geeft aan dat de actieve informatievoorziening naar de raadsagenda is verplaatst.

Ze sluit de vergadering om 19.42 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-01-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 18 december 2017 (17:30 - 18:45) Naar boven

Datum 18-12-2017 Tijd 17:30 - 18:45
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
G.A.J. Winters