Pagina delen

Initiatiefvoorstel Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente

Antje van Dijk stelt voor :

1        Het Plan van aanpak LHBTI-initiatiefgroep 2019/2020 vast te stellen in het kader van het beleid Zutphen Regenbooggemeente.

2        Kennis te nemen van het restant van het staande Budget van 20.000 euro dat in 2018 niet is gebruikt door de Initiatiefgroep en dat in de Jaarrekening 2018 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve

3        Een bestemmingsbudget beschikbaar te stellen van 15.000 euro uit de Algemene reserve 2019 voor 2019 en 2020 en indien nodig de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

 

Inleiding/aanleiding

Zutphen Regenbooggemeente

Op 9 Mei 2016 hebben de fracties van D66 en Groen Links een motie ´Regenboog-zebrapad´ ingediend. De raad heeft de motie niet tot besluitvorming gebracht, hoewel de raad het onderwerp van belang vindt om de toenemende intolerantie ten aanzien van LHBTI-burgers ofwel burgers die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of trangender zijn, te verminderen.

De raad heeft de indieners gevraagd de motie te herformuleren en het onderwerp in breder perspectief te bezien. De fractie van de VVD heeft zich bij de indieners gevoegd

 

Op 25 september 2017 is door de Initiatiefgroep LHBT+, gevormd uit leden van de de drie fracties een Initiatiefvoorstel ´Zutphen Regenbooggemeente´ ingediend, hetgeen na behandeling is aangenomen door de raad. De gemeente Zutphen staat dan als 47e op de landelijke lijst van Regenbooggemeenten van het Ministerie van VWS.

Het voorliggende voorstel is een vervolg daarop.

 

Samenstelling

De Initiatiegroep LHBT+ heeft de naam gewijzigd, mede door internationale ontwikkelingen en heet nu Intiatiatiefgroep LHBTI en bestaat oa uit drie leden van een fractie nl Irene Kleinrensink Groen Links, vervanger van Victor Boldewijn, Karin van Wamel CDA, vervanger van Ingrid Timmer D66 en Antje van Dijk VVD. Van het begin af aan maken Cor Witbraad en Paul Woerlee, als ambassadeurs van het COC deel uit van de initiatiefgroep. Wethouder Mathijs de Broeke heeft vanuit het nieuwe college wethouder Patricia Withagen opgevolgd en in ambtelijke ondersteuning is voorzien.

 

Beoogd effect

 

De Initiatiefgroep heeft zich ten doel gesteld te onderzoeken op welke terreinen in de gemeente Zutphen voor LHBTI burgers een sterke vooruitgang kan worden geboekt bij hun emancipatie en sociale veiligheid. De intitiatiefgroep richt zich daarbij op relevante organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

 

Argumenten

 

De Initiatiefgroep ervaart dat op een breed terrein veel werk verzet moet worden, omdat er nog nauwelijks sprake is van vermindering van intolerantie ten aanzien van LHBTI-burgers.

De Initiatiefgroep ziet nog niet dat de aandacht voor het welzijn van LHBTI-burgers in het gemeentebelasting is verankerd.

 

Kanttekeningen

 

In de afgelopen twee jaren zijn voortdurende contacten gelegd met de drie doelgroepen Ouderenzorg via Sutfene en de stichting Perspectief. Onderwijs VO via directie, docenten en leerlingenraad en GSA Gender and Sexuality Alliance commissies en de Gemeentelijke organisatie. Daar is recent afstemming met de GGD en actief de vierde doelgroep de Sport aan toegevoegd.

 

In mei jl heeft de eerste bijeenkomst van Café inclusief plaats gevonden op de laatste zondagmiddag van de maand. Aandacht is gegeven aan algemene informatie en het COC. De komende bijeenkomsten in juni en spetember hebben als onderwerp de GGD en Veiligheid.

 

De Initiatiefgroep verkent de mogelijkheden om in 2020 de Roze Zaterdag in juni in Zutphen te organiseren. In 2019 vond de Roze zaterdag in Gouda plaats.

 

Het is duidelijk dat een en ander een breed terrein bestrijkt. De initiatiefgroep ziet voor de gemeente een belangrijke rol voor:

 

* het bevorderen van de sociale veiligheid en de LHBTI gemeenschap en het actief bestrijden van discriminatie in algemene zin (meldpunt discriminatie);

* het bevorderen van de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversitait in het onderwijs

* het bevorderen van de sociale acceptatie van seksulele en genderdiversiteit in de zorg en thuiszorg;

* het bevorderen van de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in de sport;

* het creeren van aandachtt voor LHBTI vluchtelingen en statushouders;

* een voorbeeldrol van de gemeentelijke organisatie

 

Het is de Initiatiefgroep duidelijk geworden dat bovenstaande doelen op de langere duur beter door een gemeentelijke adviesgroep kan worden behartigd. De initiatiefgroep streeft dan ook naar het formeren van een Adviescommissie LHBTI-beleid, bv naar Nijmeegs model.

 

Nadere informatie en actiepunten treft u in de bijlage het Plan van Aanpak 2019/2020.

 

Risico’s

 

Niet van toepassing.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 

De Initiatiefgroep streeft er naar regelmatig aandacht en informatie te verspreiden over activiteiten met betrekking tot LHBTI onderwerpen. Hierin stemt de Initiatiefgroep af met de afdeling Communicatie van de gemeente.

 

Rapportage/evaluatie

 

De Initiatiefgroep zal over 2019 een Jaarverslag opmaken en dit aan de raad aanbieden.

 

Financiën

 

De gemeente Zutphen heeft eenmalig een bedrag van 20.000 euro beschikbaar gesteld in 2018. Daarvan is slechts een Klein gedeelte van ruim 400 euro besteed. Het resterende budget zal bij het opstellen van de Jaarrekening 2018 vrijvallen en door een besluit van de gemeenteraad weer aan de initiatiefgroep vanuit de Algemene reserve beschikbaar worden gesteld. De Initiatiefgroep heeft besloten om dit resterende bedrag te vekleinen tot 15.000 euro, gezien de bezuinigingsopgave waarmee de gemeente is geconfronteerd.

 

Zutphen behoort niet tot de vijftig grootste gemeentene qua inwonerssaantallen van Nederland, hierdoor kan de gemeente helaas geen aanspraak maken op het budget van het landelijke programa Regenbooggemeenten. Wel is Zutphen aan het verkennen of er andere gemeenten bereid zijn om samen te werken. Indien het dan totale aantal bereikte inwoners groter is dan 100.000, kan de gemeente aanspraak maken op 20.000 euro uit een landelijk budget. Dit bedrag kan dan verdeeld worden tussen de samenwerkende gemeenten.

 

Bijlagen

1. Jaarverslag initiatiefgroep LHBT+2016, 2017 en 2018

2. Plan van aanpak LHBTI-initiatiefgroep 2019/2020

 

 

Stukken die ter inzage liggen

 

     

 

 

     

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0057

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Antje van Dijk van 4 juni 2019 met nummerb e s l u i t :

1        Het Plan van aanpak LHBTI-initiatiefgroep 2019/2020 vast te stellen in het kader van het beleid Zutphen Regenbooggemeente.

2        Kennis te nemen van het restant van het staande Budget van 20.000 euro dat in 2018 niet is gebruikt door de Initiatiefgroep en dat in de Jaarrekening 2018 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve

3        Een bestemmingsbudget beschikbaar te stellen van 15.000 euro uit de Algemene reserve 2019 voor 2019 en 2020 en indien nodig de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De initiatiefgroep LHBTI heeft het initiatiefvoorstel 'Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente' ingediend. Via het initiatiefvoorstel wordt de raad gevraagd het Plan van aanpak LHBTI-initiatiefgroep 2019/2020 vast te stellen in het kader van het beleid Zutphen Regenbooggemeente. tevens wordt de raad gevraagd kennis te nemen van het restant van het staande Budget van 20.000 euro dat in 2018 niet is gebruikt door de Initiatiefgroep en dat in de Jaarrekening 2018 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Tot slot wordt de raad gevraagd een bestemmingsbudget beschikbaar te stellen van 15.000 euro uit de Algemene reserve 2019 voor 2019 en 2020 en indien nodig de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Conform het RvO is het initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter van de raad. In een oordeelsvormend Forum wordt het voorstel toegelicht door de initiatiefnemers en hebben de fracties gelegenheid om toelichtende vragen te stellen aan de initiatiefnemers. Tevens vindt er een politiek debat plaats over het voorstel. Het college heeft geen actieve rol in dit Forum.

Het college is verzocht een reactie te geven op het initiatiefvoorstel. Deze reactie is verwoord in memo nummer 6 op de lijst ter inzage liggende stukken van 1 juli 2019.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM van Ast
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan Mevrouw van Dijk (VVD) die direct betrokken is bij het initiatief voor een toelichting op de motie. Zij neemt deel vanuit persoonlijke interesse. Zij geeft aan dat het eerder toegewezen budget niet is opgemaakt.

Het CDA geeft een aanvulling: de vraag is of het budget opnieuw beschikbaar gesteld kan worden. Het is een raads initiatief waar eerder budget is toegewezen, maar de rest niet is aangewend en dit dreigt nu terug te vallen naar de algemene middelen.

Burgerbelang waardeert het initiatief. De vraag is of we het budget kunnen doorschuiven, hoe we dit aan willen pakken zodat het door kan gaan. Graag willen we ook dat het College hierover meedenkt.

VVD wijst op het voorgenomen besluit en hiermee in te stemmen.

Burgerbelang constateert een dilemma, vanuit de vaststelling van financiele kaders waarbij beleid budgetneutraal gerealiseerd moet worden.

Het CDA wijst erop dat het geen nieuw beleid is. Vandaar deze constructie.

VVD zegt dat de werkwijze is afgestemd met College en ambtelijke organisatie.

BewustZW ziet het als een positief voorstel. Zij heeft 2 vragen: 1. Multiculturele diversiteit: de houding binnen bepaalde religies. 2. Andere gemeentes: hoe staan deze hier tegenover? Dit i.v.m. de samenwerking.

VVD antwoord op de laatste vraag dat het vooral om het ophalen van informatie gaat. Samenwerken is geen speerpunt.

Groen Links vraagt of de mogelijkheid voor subsidies, voor bijv. gemeentes met meer dan 1k inwoners, een rol speelt. Volgens Van Dijk gaat het hier niet om. Het gaat om een onderwerp waar je andere gemeentes samen aan werkt.

VVD geeft aan dat de verschillende invalshoeken. Wij zijn hier ook tegenaan gelopen bijv. op scholen.

D66 dankt de initiatiefgroep. In 2018 is met lage uitgaven het werk gedaan. We hebben moeite met verlenen van nieuw budget. Dit omdat de uitvoering vooral bij de instituten ligt, zoals scholen. Men geeft de suggestie mee dat er budget is bij andere instanties.

GroenLinks wijst op de rol van scholen.

D66 zegt dat wanneer ze het serieus nemen, en vraagt zich af of hier al gekeken is of er budget beschikbaar is.

GroenLinks ziet dat het moeizaam verloopt in de praktijk, dat er nog onvoldoende aandacht voor is.

Het CDA wijst erop dat de SGA er misschien iets over kan vertellen.

VVD zegt dat de uitvoering bij scholen en instanties ligt, maar het geld is nodig voor bijv. Cafe Inclusief of geven van trainingen.

Burgerbelang ziet 2600 uur begroot voor onderwijs.

VVD antwoordt dat dit om training gaat. Hiervoor is budget nodig.

De vertegenwoordigers van het COC Deventer, de heren Witbraad en Woerlee geven belang aan van het in beweging krijgen door middel van initiatieven als cafe inclusief, en speerpunt gemeentelijke instellingen bij de contacten van ambtenaren met maatschappelijke organisaties. Bijv. met een voorstelling van een toneelgroep of dansgezelschap kan dit worden versterkt. 

Zij wijzen er ook op dat bepaalde kosten al eerder zijn gedragen vanuit het budget van COC Deventer.

De PvdA is blij met de initiatieven en verdere stappen. We zien ook het probleem van de financiering, dat er een uitzondering gemaakt moet worden op de nullijn van de uitgaven. Het is een dielmma, maar we vinden dit erg belangrijk.

SP is benieuwd waar de moeite ligt bij D66 en PvdA.

D66 antwoordt dat dit komt door de actuele situatie.

Burgerbelang wil graag van het College weten hoe zij hier tegenaan kijkt.

Het College heeft geen budgetrecht is. Dus het is aan de gemeenteraad zelf. Zij moet een besluit nemen om terugval naar algemene middelen te voorkomen. De vraag is aan de raad om het geld alsnog te gaan gebruiken. De initiatiefgroep heeft ook al het gebaar gemaakt om het met minder geld te doen.

VVD geeft aan dat de groep, en ambtelijke ondersteuner er in augustus 2018 gewoon niet aan gedacht hebben.

D66 leest in het stuk of er niet beter kan worden aangesloten bij bestaande structuren.

VVD antwoordt dat in plan van aanpak dit is opgenomen, o.a. om te komen met een adviescommissie. Daarna gaan we kijken of we kunnen aansluiten bij bestaande structuren.

Het College wil graag aandacht voor feit dat we niet voorop hebben gelopen als regenbooggemeente in afgelopen jaren. Er is veel te doen, veel keuzes te maken ook in komende jaren. Zij sluit zich aan bij de speerpunten. De GGD heeft ook een belangrijke rol hierbij.

De voorzitter sluit de vergadering, en constateert dat er geen verschil is in de inzichten. Het voorstel kan verder voor behandeling in de raad.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 21 stemmen voor en 3 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend