Pagina delen

Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld

De fractie van Burgerbelang stelt voor :

 1. Kaderstellend te besluiten tot het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen in Zutphen (en Warnsveld):
  • met in de bestemmingsplannen als uitgangspunt een strook te bestemmen, dat wil zeggen een zone voor kabels en leidingen;
  • en overigens volgens de in dit voorstel onder "argumenten" en 'kanttekeningen" geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden;
 2. Het college op te dragen dit kaderstellende raadsbesluit uit te werken door een bestemmingsplanwijziging op te stellen, en voorts de bijbehorende voorzieningen voor te bereiden.
 3. Het college op te dragen financieel € 1.000.000,=  NUON geld te reserveren in de begroting van 2014-2017;
 4. Het college op te dragen aan te sluiten bij het landelijk platform voor eenmalig €1.400,-;
 5. Het college op te dragen te zoeken naar andere financieringsbronnen, bijvoorbeeld de provincie. 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De bovengrondse hoogspanningslijnen in de gemeente Zutphen een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren;

 • de bovengrondse hoogspanningslijnen bij calamiteiten de veiligheid van aanwonende burgers in gevaar brengt;
 • in Zutphen en Warnsveld circa 400 woningen en 1000 huishoudens onder of in de directe omgeving van 150kV verbindingen staan;
 • de landelijke overheid bereid is de bovengrondse hoogspanningslijnen ondergronds te brengen, waarmee een begin wordt gemaakt in 2017;
 • de gemeente Zutphen voor 2017 geld gereserveerd moet hebben, indien zij gebruik wil maken van het aanbod van de landelijke overheid welke dan 75% van de kosten bijdraagt;
 • dit geen nieuw beleid is en colleges hier al jaren mee in overleg zijn met de betrokkenen;
 • het gezien de landelijke ontwikkelingen nu de tijd is om hier actie op te ondernemen;
 • er een landelijk platform daarvoor is;
 • het college niet bereid is geld hiervoor te reserveren.

Beoogd effect

Het bereiken van een situatie waarin de hoogspanningslijnen in Zutphen en Warnsveld ondergronds zijn gebracht.

Argumenten

 1. Het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen gewenst is.
  Al jaren verkeren burgers van de woningen in onveiligheid en onzekerheid. Zie  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM . http://www.rivm.nl/
 2. De Rijksoverheid heeft uitgesproken dat in co-financiering te willen uitvoeren
  Het kabinet wil bestaande hoogspanningslijnen in de buurt van woningen gedeeltelijk onder de grond brengen. Waar dat niet mogelijk is, kunnen omwonenden zich vanaf 2017 laten uitkopen.
  Zie voor nadere informatie:  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/elektriciteit/hoogspanningslijnen-en-laagspanningslijnen/bestaande-hoogspanningslijnen-bij-woningen

Kanttekeningen

Bijkomende voorzieningen en procedures zijn noodzakelijk
Aanpassing bestemmingsplannen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Nadat de raad het kaderstellende besluit heeft genomen, bereidt het college de begroting 2014-2017 voor en reserveert € 1.000.000,=.
Het college neemt vervolgens besluiten over die zaken die tot zijn bevoegdheid behoren.

De voorbereiding van de bestemmingsplanwijziging door het college moet, na het kaderstellende raadsbesluit, binnen een redelijke termijn worden afgerond, bij voorkeur binnen zes maanden.

Financiën


Gemeentelijke begrotingsreservering van € 1.000.000,= NUON gelden 2014-2017.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0122

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van De fractie van Burgerbelang van 27 augustus 2013 met nummer 120997


gelet op de discussies over dit dossier in de afgelopen jaren binnen de raad van de gemeente Zutphen;


b e s l u i t :

 1. Kaderstellend te besluiten tot het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen in Zutphen (en Warnsveld):
  • met in de bestemmingsplannen als uitgangspunt een strook te bestemmen, dat wil zeggen een zone voor kabels en leidingen;
  • en overigens volgens de in dit voorstel onder "argumenten" en 'kanttekeningen" geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden;
 2. Het college op te dragen dit kaderstellende raadsbesluit uit te werken door een bestemmingsplanwijziging op te stellen, en voorts de bijbehorende voorzieningen voor te bereiden.
 3. Het college op te dragen financieel € 1.000.000,=  NUON geld te reserveren in de begroting van 2014-2017;
 4. Het college op te dragen aan te sluiten bij het landelijk platform voor eenmalig €1.400,-;
 5. Het college op te dragen te zoeken naar andere financieringsbronnen, bijvoorbeeld de provincie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 9 september 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Op 13 augustus 2013 heeft de fractie Burgerbelang een initiatief raadsvoorstel 'Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld' ingediend. Het Reglement van Orde bepaalt in artikel 3:34 lid 2 dat het voorstel geagendeerd wordt in het eerstvolgende Forum. Omdat over ditzelfde onderwerp ook een motie is ingediend, worden beide stukken in één Forumvergadering aan de orde gesteld. De advisering door het Forum en de besluitvorming door de raad over deze stukken gebeurt uiteraard weer afzonderlijk.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijH.I. Hamming
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter merkt op dat dit voorstel tegelijk met de motie “Hoogspanningsleiding ondergronds” griffienummer 2013-M0021 wordt behandeld. Vervolgens geeft hij eerst de insprekers het woord.

De heer H.K. Siegers: zie bijlage.

Mevrouw G. ten Velde: zie bijlage. Zij verwijst in haar bijdrage naar de financiële kaders van Tennet, de brief van de minister van EZ aan de Tweede Kamer van 16 april 2013 en een plan van aanpak dat het Comité Warnsveld Zutphen Hoogspanningsvrij heeft opgesteld. Ook deze zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De VVD verzoekt het college de door mw. Ten Velde opgeworpen vragen meteen mee te nemen in de beantwoording.

GroenLinks vraagt waarom inspreekster de brief van het college aan de minister om nogmaals naar de regeling te kijken als een truck beschouwt om de boot af te houden.

Mevrouw Ten Velde concludeert dit uit het feit dat de brief van 18 april 2013 van de minister aan de Tweede Kamer tot geen enkele actie heeft geleid van het college. Bovendien heeft het comité de brief van het college niet gezien, ondanks afspraken daarover.

Burgerbelang constateert dat uit de reactie van mevrouw Ten Velde de boosheid van bewoners spreekt.

De Stadspartij is verbaasd over het betoog. Het college is reeds jaren intensief met deze materie bezig.

De PvdA merkt op dat het moment naderbij komt dat er een besluit moet worden genomen over de financiering. Is het comité eventueel bereid om een rol te spelen in het regelen van de noodzakelijke cofinanciering?

Mevrouw Ten Velde zegt hiertoe bereid te zijn.

De heer H.K. Siegers: zie bijlage. Hij voegt daaraan toe dat het de gemeente is die zorg moet dragen voor de cofinanciering. Het is niet juist daarvoor een beroep te doen op het comité.

De PvdA verduidelijkt dat het er niet om gaat dat het comité geld beschikbaar stelt, maar dat zij de gemeente deelgenoot maakt van haar expertise en netwerken/contacten.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de indieners van de motie en van het initiatief raadsvoorstel.

Het CDA zegt dat de motie bedoeld is om het college aan te zetten tot actie. Al in 2009 is een motie van dezelfde strekking aangenomen en het onderwerp is opgenomen in het college akkoord. Zutphen staat op de lijst en kan aanspraak maken op de regeling. Het is een kwestie van nu of nooit.

Burgerbelang merkt op dat het door haar ingediend initiatiefvoorstel veel verder gaat; het college kan een motie naast zich neerleggen.

De Christen Unie merkt op dat de toelichting die het CDA op de motie geeft veel scherper is dan de tekst van de motie.

D66 vraagt zich af of er zo maar een bedrag van 1 miljoen euro vrijgemaakt kan worden. In het zicht van de verkiezingen komt er altijd een stroom aan moties. De fractie stelt voor deze alle aan te houden tot het eind van het jaar om dan in één keer bij de begrotingsbehandeling alle zaken goed tegen elkaar te kunnen afwegen.

De VVD stelt voor dat eerst het college reageert op insprekers, motie en initiatiefvoorstel. Het forum gaat hiermee akkoord.

Het college merkt op teleurgesteld te zijn over het beeld dat mevrouw Ten Velde schetst. Dat is geheel in strijd met de werkelijkheid. Het college begrijpt wel de zorgen van het comité en neemt die ook serieus. De brieven aan rijk en provincie zijn uitstekende brieven. Er is immers nog geen regeling door het rijk opgesteld. Het rijk is geheel op de hoogte van de situatie in Zutphen, reeds lang voordat de brief geschreven is. Hetzelfde geldt voor de provincie. In het factsheet dat de provincie heeft opgesteld, staat Zutphen als enige genoemd.

Het rijk is gevraagd om na te denken over een verhoging van het vergoedingspercentage; aan de provincie om te denken aan co-financiering.

Stadsbelang zegt dat het weliswaar een indrukwekkende lijst is die het college opsomt, daar wil zij niets aan afdoen, maar het gaat nu om het resultaat dat wordt bereikt. Dat is een kwestie van prioritering.

Het college zegt dat de prioritering al blijkt uit de brieven die het college heeft gestuurd. Of er reeds nu geld voor moet worden gereserveerd is een zaak van de raad; het is echter pas in 2017 nodig. Daarom zou opnemen van het bedrag in de meerjarenbegroting voldoende zijn.

De VVD begrijpt van de insprekers dat Tennet nu al een aanvraag wil zien voor een plan van aanpak.

GroenLinks pleit ervoor meer te doen dan het schrijven van een brief, namelijk het indienen van een aanvraag. Vanuit Provinciale Staten klinkt ook de roep om met een plan te komen, zoals Apeldoorn.

De PvdA dringt er eveneens op aan om contact te leggen met Tennet, zodat duidelijk wordt om welke bedrag het precies zal gaan. Ook de PvdA heeft vanuit PS vernomen dat zij wachten op een plan van Zutphen, zodat zij daaraan vanuit de investeringsimpuls geld kunnen steken.

Het college merkt op dat het van Gedeputeerde Staten juist het verzoek krijgt daarmee te wachten totdat GS het plan heeft voorgelegd aan PS. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in het kader van de investeringsimpuls dient aan een zestal voorwaarden te worden voldaan. Het is zeer de vraag of het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen aan die criteria kan voldoen. Het college ziet meer kansen de investeringsimpuls te gebruiken in het kader van de stadscontracten. De regeling is overigens al zwaar overtekend.

Er is niets mis mee nu contact te leggen met Tennet. Het plan van aanpak van het comité zal het college positief benaderen.

De PvdA meent dat het de fracties van PS een steun in de rug zou zijn, als ze beschikken over een plan van aanpak van Zutphen.

GroenLinks ondersteunt dit. Vanuit de provincie komen kennelijk verschillende signalen. Dit moet het college aansporen stappen te ondernemen.

De VVD merkt op dat Tennet een gesprek aanbiedt. De fractie spoort het college aan met een plan te komen, zodat de financiële consequenties in beeld gebracht kunnen worden. Daarmee kan dan in de begroting rekening worden gehouden. Het past ook in de door PS aangenomen motie over de investeringsimpuls.

Het college antwoordt dat in de motie van PS wel eisen zijn gesteld aan zaken die in het kader van de investeringsimpuls worden gefinancierd. De brieven van het college aan rijk en provincie zijn van belang. Het college heeft begrip voor de zorg van de bewoners, maar pas tegen het eind van het jaar zal bekend zijn hoe de rijksregeling eruit ziet.

De VVD begrijpt niet dat het college nu de boot afhoudt, terwijl er al in 2009 een motie van o.a. de Stadspartij over deze kwestie is aangenomen.

Het college antwoordt dat de motie op alle punten is uitgevoerd.

GroenLinks meent dat de politieke situatie in PS aanleiding is om nu toch met een plan van aanpak te komen.

Het college merkt op dat dat nog niet betekent dat de provincie zal mee-financieren.

Stadsbelang zegt dat het ijzer gesmeed moet worden als het heet is. Dat is nu het geval. Daarom is een intentieverklaring van de raad nodig door middel van het aannemen van de motie en door aan te geven dat geld wordt gereserveerd.

Burgerbelang zegt dat het voorstel niet alleen betrekking heeft op de Van Essenstraat en Warnsveld, maar ook op Leesten. Het genoemde bedrag is zo gekozen dat ook anderen nog zullen moeten bijdragen. Wat zijn fractie betreft komen zowel motie als initiatiefvoorstel vanavond in de raad ter besluitvorming.

Het CDA roept het college op de handrem los te laten. Het comité heeft al een plan van aanpak geschreven.

De Stadspartij constateert dat er bij PS kennelijk bereidheid bestaat dit project onder te brengen bij de investeringsimpuls. Het college kan zich weliswaar niet tot PS richten, maar de raad wel door het aannemen van de motie. Daarna kan een bedrag in de meerjarenbegroting worden opgenomen.

Het college merkt naar aanleiding van punt 2 van het initiatiefvoorstel op dat het niet eerder een kaderstellend raadsbesluit kan uitwerken voordat de rijksregeling bekend is geworden. Het onder 3 gestelde om nu al 1 miljoen euro te reserveren raadt het ten zeerste af. Ten aanzien van punt 4 merkt het op dat de gemeente al vanaf de oprichting deel uitmaakt van het landelijk platform, maar dat het nu voor het eerst is dat daarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Burgerbelang vindt deze reactie van het college op het initiatiefvoorstel onvoorstelbaar. Er moet nu wel degelijk geld worden gereserveerd, anders grijpt Zutphen ernaast.

Desgevraagd concludeert de voorzitter dat het voorstel nog niet rijp is voor behandeling in de raad.

GroenLinks spoort de fracties aan om vóór het volgend forum gezamenlijk tot één voorstel te komen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 23 september 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Op 9 september 2013 is dit voorstel samen met de motie Hoogspanningsleiding ondergronds besproken in het Forum. Omdat de bespreking toen niet is afgerond staat het voorstel nu -wederom samen met die motie- voor een vervolgbespreking op de agenda. Beide voorstellen staan ook op de concept raadsagenda van 23 september 2013.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 23-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijH.I. Hamming
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering  en heet iedereen welkom. Zowel de motie als het initiatiefvoorstel zijn aan de orde. Twee weken geleden zijn de beide voorstellen ook al oordeelsvormend besproken.  Toen is vastgesteld dat ze nog onvoldoende besproken zijn om tot besluitvorming te komen. Vanavond gaan we kijken of we tot een afronding kunnen komen. De onderwerpen zijn oordeelsvormend geagendeerd.

De voorzitter geeft het college allereerst het woord.

Het college zegt dat het onderwerp het college bezig heeft gehouden. Ook binnen fracties is het onderwerp van gesprek geweest. Er is grote aandacht voor de bewoners die in de buurt van de hoogspanningslijnen wonen.

Het is nog niet duidelijk wat we op dit moment kunnen doen. Er ligt een brief van de minister maar er is nog geen feitelijke regeling waarop we ons kunnen baseren.

Op 12 september heeft de minister een brief verstuurd en ons, naast andere gemeenten, uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst op 5 november a.s.  Ook zullen dan gegevens worden geverifieerd. Op de bijeenkomst zal ook aandacht worden geschonken aan de communicatie en daarover afspraken worden gemaakt.

Het college adviseert niet halsoverkop nu beslissingen te nemen, maar de informatie op 5 november af te wachten.

De voorstellen die nu aan de orde zijn wringen op verschillende punten.  De problematiek  en situatie van Zutphen is voldoende bekend  bij de minister. Daar hoeft geen extra aandacht aan besteed te worden.

Het college wil nu wel graag een haalbaarheidsonderzoek doen. Naast de deskundigheid van de heer Noordam is ander deskundigheid , waaronder juridische kennis , noodzakelijk voor het onderzoek. Daar wordt op dit moment binnen de organisatie naar gekeken/gezocht. Het plan is om in 2017 met de onderkabeling te starten. Er hoeft niet aan getwijfeld te worden of Zutphen wel voldoende in beeld is. Ook Tennet wacht de bijeenkomst op 5 november af.

Stadsbelang is van mening dat bij een eventueel haalbaarheidsonderzoek wel een duidelijk tijdpad hoort en vraagt of het de bedoeling is dat het haalbaarheidsonderzoek al voor 5 november wordt uitgevoerd.

Het college zegt voor 5 november het haalbaarheidsonderzoek niet te kunnen afronden. Het onderzoek moet nog worden gestart en ook de mensen die het moeten doen zijn nog niet bekend.

Het CDA zegt dat er tussen verschillende partijen contact is geweest over dit onderwerp en deelt mede dat er een aangepaste  motie is gemaakt. De motie wordt rondgedeeld.

Burgerbelang zegt dat de aangepaste motie en het aangepaste initiatiefvoorstel geheel passen  en er in de raad beslissingen over genomen kunnen worden.

GroenLinks vraagt of in de aangepaste motie het voorstel van de PvdA ook is meegenomen.

De PvdA zegt geen eigen motie te hebben gemaakt maar voorstellen voor aanpassing van de bestaande motie per mail heeft rondgestuurd.

D66 vraagt naar de grote verschillen tussen de oude en aangepaste motie. Als het gaat om de financiële afwegingen wil de partij dit  bij de begroting 2014 aan de orde stellen en niet nu.

Burgerbelang  zegt dat de tekstaanpassingen in de nu voorliggende motie zijn verwerkt en dat het van belang is dat aan de bewoners nu het signaal wordt afgegeven dat de gemeente mee gaat  werken aan de uitvoering van de regeling en financieel mogelijk maakt.

De voorzitter zegt dat de nu indiende motie een andere motie is dan die  op de agenda staat.

De forum vergadering is niet de plek om moties in te dienen.

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten voor een leespauze en nader beraad.

De voorzitter heropent de vergadering en zegt dat met het indienen van de nieuwe motie de vergaderorde wordt verstoort. Aan de orde zijn de motie en het initiatief voorstel die op de agenda staan. Deze nieuwe motie zal in de raad moeten worden aangeboden en komt daarna in het forum.

Het forum zal zich vanavond moeten uitspreken over de op de agenda staande stukken en niet over de nieuwe motie..

De PvdA zegt dat de nieuwe motie in één lijn ligt met de motie die op de agenda staat en naar het gevoel dezelfde motie is.

De Stadspartij zegt dat het college heeft gereageerd naar aanleiding van de discussie van 2 weken geleden  en dat er nu een andere motie ligt. De partij wil graag een reactie van het college en dan van het forum een uitspraak hoe verder te gaan.

De voorzitter herhaald dat nu de motie en het initiatiefvoorstel zoals die zijn geagendeerd aan de orde zijn en dat de nieuwe motie eerst in de gemeenteraad moet worden aangeboden.

De SP zegt met de nieuwe ontwikkelingen weinig behoefte te hebben de oude motie en initiatiefvoorstel nog verder te bespreken

Burgerbelang zegt dat het wel vaker gebeurd dat een ingediende motie wordt gewijzigd en niet als nieuwe motie wordt aangemerkt.

GroenLinks zegt dat het college een haalbaarheidsonderzoek heeft aangeboden waarin ook de financiële aspecten  aan de orde kunnen komen en de wijze waarop de eigen gemeentelijke bijdrage bekostigd kan worden.

De partij wil graag weten hoe een en ander in de onderzoek opdracht komt te staan.

D66 vraagt wat het haalbaarheidsonderzoek kan bijdragen/toe voegen  aan de discussie over ca 25% eigen bijdrage van de gemeente.

Stadsbelang interrumpeert op wat GroenLinks en D66 aangeven en zegt het belangrijk te vinden dat op korte termijn voortgang wordt geboekt en aan de bewoners, het Rijk en overige subsidiënten het signaal wordt gegeven dat de gemeente voor die eigen bijdrage staat. Stadsbelang is overigens van mening dat het dezelfde motie M21 betreft.

De VVD zegt blij te zijn met de actie van het ministerie en de uitnodiging voor 5 november. De druk die de raad op het college heeft gelegd is daarbij belangrijk geweest. Er kan veel meer duidelijkheid komen na 5 november en de partij doet het voorstel om over twee weken te gaan praten over de kaders die de raad wil meegeven voor  het haalbaarheidsonderzoek.

Het CDA vraagt zich af wat het haalbaarheidsonderzoek kan bijdrage aan wat al bekend is.

De Stadspartij zegt dat  met de uitnodiging voor 5 november het proces in een stroomversnelling is gekomen en dat het wel duidelijk is dat de gehele raad maar ook het college de onderkabeling in 2017 willen. We kunnen de uitgewerkte regeling van het rijk en de informatie van 5 november rustig afwachten.  De partij wil meer weten over de gebruiksmogelijkheden van de grond waar de kabels in komen te liggen.

De ChristenUnie zegt dat de co-financiering wel vast staat en de gemeente 25% zal moeten betalen. Op basis van de prioriteit die de gemeente toekent aan het onderkabelen ten opzichte van andere wensen zal er een besluit genomen moeten worden. Er is geld de vraag is alleen waaraan geven we de hoogste prioriteit.

Burgerbelang onderstreept wat de CU zegt en stelt in dit verband dat in de motie alleen wordt gesproken van reserveren van geld en nog niet beschikbaar stellen van geld.

Het college zegt dat voor het onderzoek naast de juridische kennis ook brede kennis nodig is en daarna binnen de organisatie gezocht wordt.  Het onderzoek is niet alleen bedoeld voor de 25% eigen bijdrage van de gemeente  maar breed alle aspecten aan de orde moeten komen. Met het forum is het college het eens dat de vaart ingehouden moet worden. Het college is het niet eens met de opmerking van  de VVD dat de druk van de raad ervoor gezorgd  heeft dat het college voor 5 november is uitgenodigd.  De problematiek van Zutphen is voldoende bekend bij het ministerie.

Het haalbaarheidsonderzoek moet een breed antwoord geven op de vele aspecten die een rol spelen en zal in die zin veel toevoegen aan de besluitvorming. De uitnodiging voor 5 november kan als een stroomversnelling worden aangemerkt.  Het haalbaarheidsonderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven over de gebruiksmogelijkheden van de grond waarin de kabels komen te liggen.  Het college wil niet vooruitlopen op de discussie waar de eigen bijdrage van de gemeente vandaan moet komen. De raad zal zich ook moeten uitspreken over 2,5 miljoen aan bezuinigingen. Die discussie vindt plaat bij de vaststelling van de begroting.

Het college vindt dat de motie voldoende is besproken wat betreft de eigen bijdrage. Het voorstel om 1 miljoen uit de NUON gelden te halen vraagt vervolgens om andere keuzes van de raad. 

Burgerbelang zegt dat de motie is uitgebreid maar in grote lijnen hetzelfde is gebleven en blij te zijn dat het college het met de motie eens is.

Het college reageert dat dit niet door het college is gezegd.

De VVD stelt voor om de motie als forum in te trekken of aan te houden. De motie is nu niet rijp voor besluitvorming.

Burgerbelang reageert dat het aan de indieners is om een motie in te trekken of aan te houden en niet aan het forum.

Stadsbelang zegt nog geen antwoord te hebben op de vraag over de mogelijkheden van subsidie voor de gemeentelijke bijdrage en zegt dat het college de verantwoordelijkheid heeft en aansprakelijk is voor de negatieve gevolgen op lange termijn als de onderkabeling niet door kan gaan als er geen geld is voor de eigen bijdrage.

GroenLinks zegt blij te zijn met de toezegging van het college voor het haalbaarheidsonderzoek en ziet in een memo daarvoor de kaders graag vastgelegd en besproken.

Het college vraagt nog aandacht voor de publicatie over het niet kunnen blussen van een brand bij een woning in de buurt van de hoogspanningslijnen.  De Brandweer commandant  heeft aangegeven dat die melding niet juist is. Er kan wel worden geblust en de brandweercommandant wil dit graag in een forum toelichten.

De ChristenUnie zegt dit een vreemd verhaal te vinden omdat enkele jaren terug de brandweer dit verhaal ook heeft verteld en toen is teruggefloten door Tennet.

De ChristenUnie vindt het vreemd dat nu de co-financiering op zoveel problemen stuit terwijl er vele onderwerpen zijn waarbij het geen enkel probleem is gebleken en noemt enkele voorbeelden..

D66 zegt blij te zijn met de voorbeelden van de CU maar is van oordeel dat de afweging altijd gebeurd bij begrotingsgesprekken.

De Stadspartij zegt dat er te veel nadruk wordt gelegd op een korte termijn beslissing. Ieder raadslid is ervan overtuigd dat de gemeente gaat meewerken aan het onderkabelen en dat het budget beschikbaar zal komen. De grote druk voor de korte termijn is niet echt nodig.

Het college zegt het zelfde doel te hebben als door velen in dit forumoverleg is aangegeven maar via een andere weg. Een haalbaarheidsonderzoek zal antwoord moeten geven  op vragen en keuze mogelijkheden en herhaald het aanbod van de brandweercommandant op in een forum uitleg te geven over het blussen van branden bij woningen in de nabijheid van de hoogspanningslijnen.

De voorzitter vraagt wat het oordeel is van de partijen over de motie en het initiatiefvoorstel.

Alle partijen zijn van oordeel dat de twee onderwerpen niet rijp zijn voor besluitvorming in de raad.

De voorzitter sluit de vergadering. 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 2 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 1 juli 2013 is de motie Hoogspanningsleiding ondergronds ingediend. In augustus 2013 heeft de fractie Burgerbelang een initiatief raadsvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspanningslijnen Zutphen en Warnsveld ingediend. Op zowel 9 als 23 september 2013 zijn beide stukken gezamenlijk besproken in het Forum. Bij de bespreking op 23 september 2013 werd afgesproken dat de behandeling zal worden opgeschort, zodat het college de benodigde tijd heeft om een haalbaarheidsonderzoek te doen en zodat op de informatiebijeenkomst die op 5 november 2013 stond gepland ook duidelijkheid kan worden verkregen van de minister over de mogelijkheden die vanuit het Rijk beschikbaar zijn voor onderkabeling. De informatiebijeenkomst van de minister is bijgewoond en het haalbaarheidsonderzoek ‘Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen’ is gereed, waardoor het onderwerp nu weer geagendeerd is voor het Forum. Het haalbaarheidsonderzoek staat informerend op de agenda; de motie en het initiatiefvoorstel oordeelsvormend. De bespreking van deze drie stukken gebeurt in eenzelfde vergadering. De besluitvorming door de raad over de motie en het initiatief raadsvoorstel gebeurt uiteraard weer afzonderlijk.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 02-12-2013 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

Dit voorstel is samen met de motie 'Hoogspanningsleiding ondergronds' en het voorstel 'Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen' besproken in het Forum van 2 december 2013. Het verslag van deze gezamenlijke bespreking is te vinden bij het onderwerp Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen'.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 8 september 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend