Pagina delen

Initiatiefvoorstel 'Kaderstelling Omgevingsvisie Stedelijk gebied'

Dolf Logemann stelt voor :

De fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid stellen de gemeenteraad van Zutphen voor:

1. Om zich vanuit haar kaderstellende rol richtinggevend uit te spreken over de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied, welke thans bij de gemeente in voorbereiding is.
   
Bestaand beleid
2. Om in dat kader het College op te dragen om ruim vóór het verschijnen van het (voor)ontwerp de Raad een lijst voor te leggen van bestaand beleid dat (vrijwel) onverkort in de Omgevingsvisie zal worden opgenomen.

3. Om het College tevens op te dragen om ruim vóór het verschijnen van het (voor)ontwerp de Raad een lijst voor te leggen van bestaand beleid dat in een geactualiseerde vorm in de Omgevingsvisie zal worden opgenomen.

Nieuw beleid
4. Om het College tevens op te dragen om in de Omgevingsvisie een visie te ontwikkelen op de inrichting van de openbare ruimte in het licht van onder meer de volgende nieuwe thema’s:
a. gezondheid en beweging als basis voor een gezonde, vitale samenleving
b. de gevolgen van klimaatverandering voor de stad en ons weerwoord daarop: klimaatadaptatie
c. energiebesparing en energieopwekking in de stedelijke omgeving
d. de fiets als voorkeursvervoermiddel voor verplaatsingen binnen de bebouwde kom
e. de elektrificatie van het autoverkeer en de daarvoor benodigde infrastructuur met voldoende oplaadcapaciteit
f. de integratie van natuurwaarden in en de vergroening van de stedelijke omgeving alsook de versterking van boom- en groenstructuren
g. de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking
h. de (her)inrichting van de aanloopstraten om, waar nodig, winkelpanden om te zetten in woningen
i. betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt en jongeren
j. Krachtig Zutphen
k. de ontwikkeling van de binnenstad als motor voor de economie van Zutphen (daaronder een gezonde ontwikkeling van het toerisme en de evenementen, passend bij het karakter van Zutphen)
l. de ontwikkeling van duurzaam goederenvervoer per schip en de kansen voor het vestigen van een ‘hub’ voor circulair-economische activiteiten

5. Om het College tevens op te dragen om in de Omgevingsvisie een visie te ontwikkelen op de rol van de inwoners en bewonersinitiatieven bij de inrichting van de openbare ruimte, met aandacht voor co-creatie en waarde-creatie.

Ingediend door:
Dolf Logemann (fractie GroenLinks)
Harry Hissink (fractie PvdA)

Inhoud

Toelichting

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bereidt het College op dit moment voor de bebouwde kom van Zutphen en Warnsveld een Omgevingsvisie Stedelijk Gebied voor. Deze visie vormt t.z.t. de basis voor de diverse verordeningen en spelregels in de vorm van een Omgevingsplan Stedelijk Gebied.

Beoogd effect

Dit Raadsinitiatief heeft tot doel om in een vroeg stadium van de totstandkoming van de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied een inhoudelijke discussie te voeren over de inhoud van deze ‘visie-in-wording’. Uit die discussie komen richtinggevende uitspraken waarmee de Omgevingsvisie verder kan worden vormgegeven.

Het Raadsinitiatief nodigt het College uit om van tevoren duidelijk te maken welke vormen van bestaand beleid (al-dan-niet geactualiseerd) in de Omgevingsvisie zullen worden overgenomen.

Het Raadsinitiatief benoemt vervolgens een aantal thema’s die naar het oordeel van de indieners in de Omgevingsvisie een plaats dienen te krijgen. Deze zijn zowel inhoudelijk/thematisch als procesgericht.
Het wordt aan het College overgelaten om deze thema’s nader in te vullen.

Argumenten

De Omgevingsvisie Stedelijk Gebied is een belangrijk instrument voor de toekomstige leefbaarheid van Zutphen en Warnsveld.

De Omgevingsvisie Stedelijk Gebied gaat over de beleidskeuzes die in een reeks van jaren richtinggevend zullen zijn voor de ruimtelijke inrichting en het beheer van het stedelijk gebied van Zutphen en Warnsveld. Het gaat dan om thema’s als milieu, economie, biodiversiteit en groen, mobiliteit en parkeerbeleid, gezondheid en beweging, participatie en burgerbetrokkenheid. Deze beleidskeuzen bepalen in hoge mate de toekomstige leefbaarheid van stad en dorp en daarmee ook de tevredenheid van de inwoners over hun leefomgeving. Voor een deel worden de kaders gevormd door recent aangenomen beleidsnota’s, zoals de Horecavisie en de Havenvisie. Voor een ander deel staan de kaders nog open voor discussie. In die zin is de Omgevingsvisie een overkoepelend en integrerend beleidsstuk. Wij stellen voor om in de discussie vooral kaders te stellen voor thema’s waarvoor nog geen uitgekristalliseerd (ruimtelijk) beleid is geformuleerd. Behalve een aantal inhoudelijke thema’s betreft dit ook de veranderde verhouding tussen inwoners en de overheid.

De Rekenkamercommissie vraagt om een duidelijke kaderstelling in zaken die de Omgevingswet betreffen.

De Rekenkamercommissie van de gemeenteraad is inmiddels gestart met een onderzoek naar de implementatie van de Omgevingswet in Zutphen en de rol van de Raad daarbij. Tot nu toe ontbreekt het vanuit de Raad aan enige kaderstelling voor de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied. Er is dus ruimte én noodzaak om het College vanuit de Raad enige richting mee te geven over de inhoud van deze Omgevingsvisie.

Bewonersinitiatieven kunnen een veel grotere rol spelen in de ruimtelijke inrichting en dragen bij aan zowel het draagvlak voor de maatregelen als aan de gedeelde verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de eigen buurt.

De verhouding tussen overheid en inwoners is in de afgelopen twintig jaar sterk veranderd. Inwoners beschikken vaak over dezelfde kennis of zelfs meer kennis dan overheden en voelen zich meer dan voorheen verantwoordelijk voor hun eigen buurt. Het is zaak om hier goed gebruik van te maken. Het vraagt derhalve om een herijking van de manier waarop de gemeente met dergelijke burgerinitiatieven wil omgaan.

Kanttekeningen

De Raad overziet mogelijk niet het hele terrein van de Omgevingsvisie.

De indieners beseffen dit. Zij zien de Omgevingsvisie idealiter als een co-creatie van Raad en College. Ontbrekende aspecten worden zonder twijfel aangereikt vanuit het ambtelijk apparaat, waardoor uiteindelijk toch een consistente en eigentijdse visie zal ontstaan. Het Raadsinitiatief ondervangt dit door het College te vragen om inzichtelijk te maken welke bestaande beleidsnota’s in al-dan-niet geactualiseerde vorm worden overgenomen.

Risico’s

Kaderstelling vanuit de Raad, met duidelijke wensen voor de inhoud, kan in theorie vertragend werken op de publicatie van de visie. De verwachting is echter dat deze werkwijze niet leidt tot een substantiële vertraging, omdat veel door de Raad geuite wensen waarschijnlijk toch al waren voorzien. Duidelijke kaders kunnen bovendien juist versnellend werken. En als er al sprake zou zijn van een vertraging in de totstandkoming, dan wordt deze vertraging hoogstwaarschijnlijk later in het proces weer ingelopen doordat de besluitvorming vlotter verloopt. In die eindfase zal er immers naar alle waarschijnlijkheid in de Raad minder discussie zijn over ontbrekende thema’s in de Omgevingsvisie. Kaderstelling is bovendien een van de kerntaken van de gemeenteraad.

Communicatie/Vervolgtraject/uitvoering

Het is wenselijk dat de inwoners van Zutphen en Warnsveld (globaal) op de hoogte worden gehouden van het project ‘Omgevingsvisie Stedelijk Gebied’. Communicatie over de planvorming draagt immers bij aan de betrokkenheid van inwoners bij de inrichting van stad en dorp. Dit kan via de reguliere kanalen zoals de website van de gemeente en de gemeentepagina in Contact. Ook kunnen deelthema’s worden uitgelicht en besproken.

Rapportage

Rapportage over de voorstellen uit dit raadsinitiatief vindt plaats via de publicatie van het ontwerp van de Omgevingsvisie. Over de voortgang kan tussentijds worden gecommuniceerd via de Raadswerkgroep Omgevingswet en via de periodieke kwartaalmemo’s over de implementatie van de Omgevingswet (bij de ter inzage liggende raadsstukken).

Financiën

Met dit raadsinitiatief zijn geen extra kosten gemoeid.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0001

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Dolf Logemann van 5 januari 2021 met nummer 180544b e s l u i t :

De fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid stellen de gemeenteraad van Zutphen voor:

1. Om zich vanuit haar kaderstellende rol richtinggevend uit te spreken over de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied, welke thans bij de gemeente in voorbereiding is.
   
Bestaand beleid
2. Om in dat kader het College op te dragen om ruim vóór het verschijnen van het (voor)ontwerp de Raad een lijst voor te leggen van bestaand beleid dat (vrijwel) onverkort in de Omgevingsvisie zal worden opgenomen.

3. Om het College tevens op te dragen om ruim vóór het verschijnen van het (voor)ontwerp de Raad een lijst voor te leggen van bestaand beleid dat in een geactualiseerde vorm in de Omgevingsvisie zal worden opgenomen.

Nieuw beleid
4. Om het College tevens op te dragen om in de Omgevingsvisie een visie te ontwikkelen op de inrichting van de openbare ruimte in het licht van onder meer de volgende nieuwe thema’s:
a. gezondheid en beweging als basis voor een gezonde, vitale samenleving
b. de gevolgen van klimaatverandering voor de stad en ons weerwoord daarop: klimaatadaptatie
c. energiebesparing en energieopwekking in de stedelijke omgeving
d. de fiets als voorkeursvervoermiddel voor verplaatsingen binnen de bebouwde kom
e. de elektrificatie van het autoverkeer en de daarvoor benodigde infrastructuur met voldoende oplaadcapaciteit
f. de integratie van natuurwaarden in en de vergroening van de stedelijke omgeving alsook de versterking van boom- en groenstructuren
g. de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking
h. de (her)inrichting van de aanloopstraten om, waar nodig, winkelpanden om te zetten in woningen
i. betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt en jongeren
j. Krachtig Zutphen
k. de ontwikkeling van de binnenstad als motor voor de economie van Zutphen (daaronder een gezonde ontwikkeling van het toerisme en de evenementen, passend bij het karakter van Zutphen)
l. de ontwikkeling van duurzaam goederenvervoer per schip en de kansen voor het vestigen van een ‘hub’ voor circulair-economische activiteiten

5. Om het College tevens op te dragen om in de Omgevingsvisie een visie te ontwikkelen op de rol van de inwoners en bewonersinitiatieven bij de inrichting van de openbare ruimte, met aandacht voor co-creatie en waarde-creatie.


Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in