Pagina delen

Initiatiefvoorstel Fietsparkeren in en rond de binnenstad

Dolf Logemann stelt voor :

 1. Als vertrekpunten voor het beleid rond fietsparkeren in de binnenstad te nemen dat:
  • fietsen in de binnenstad vrijwel overal welkom zijn, en dat
  • overlast kan worden voorkomen door het aanbieden van voldoende veilige stallingsplaatsen in combinatie met een positieve stimulering van het gebruik daarvan, en niet door het instellen van parkeerverboden in combinatie met handhaving (uitzonderingen daargelaten);
 1. Binnen het daartoe in 2019 beschikbare budget (begrotingspost 6214104) het aantal fietsparkeervoorzieningen in en rond de binnenstad substantieel uit te breiden, met name in de directe nabijheid van de belangrijke aanrijroutes;
 2. Daarvoor maximaal € 30.000 te onttrekken uit het voor fietsparkeren beschikbare budget in de begroting van 2019 (begrotingspost 6214104);
 3. Voor het uitbreiden van de fietsparkeervoorzieningen gebruik te maken van de suggesties verderop in dit voorstel en van de uitkomsten van eerder overleg tussen de binnenstadmanager en de binnenstadondernemers over dit onderwerp;
 4. Daarbij rekening houdend met eigendomsverhoudingen en ondernemers, binnenstadbewoners en de Fietsersbond betrekkend bij de uitvoering. Maatwerk staat hierbij voorop;
 5. Na te gaan of in de toekomst een of meer grotere fietsparkeervoorzieningen rond de binnenstad zijn te treffen;
 6. Tevens te onderzoeken of (aanvullend) inpandige fietsenstallingen mogelijk zijn in de vorm van particuliere initiatieven;
 7. Te overwegen om een parkeerverbod voor fietsen in de Frankensteeg in te stellen;
 8. Na te gaan of cliënten van Gelre Werkt! voor de bewaking van de (permanente en/of pop-up) voorzieningen en/of voor positieve advisering (gastheer/gastvrouw) kunnen worden ingezet;
 9. Uiterlijk per maart 2020 over de voortgang te rapporteren aan de gemeenteraad.

Inhoud

Toelichting

Het voorstel heeft tot doel om een nieuwe impuls te geven aan de wens om het aantal fietsparkeervoorzieningen in en rond de binnenstad uit te breiden. Het plaatsen van de voorzieningen dient te worden ingebed in een meer integrale aanpak van het fietsparkeren, waartoe ook het handhaven van de maximum tijdsduur voor het parkeren in het Stationsgebied/C&A en het positief verleiden door middel van gastheerschap behoren.

Uitgangspunt is dat het fietsparkeren wordt gereguleerd door middel van het aanbieden van voldoende veilige stallingsplaatsen en door het op een positieve manier stimuleren van het gebruik daarvan. Het is daarentegen in beginsel niet onze bedoeling om in de binnenstad parkeerverboden in te stellen en deze vervolgens dwingend te handhaven. Uitzondering hierop is echter ons voorstel om wel een parkeerverbod in te stellen in de Frankensteeg, omdat het hier te vaak voorkomt dat het publiek hier door geparkeerde fietsen wordt gehinderd.

In deze aangepaste versie worden geen aantallen fietsbeugels e.d. meer genoemd. Het gaat immers om maatwerk, waarbij zowel de binnenstadondernemers, omwonenden en de Fietsersbond betrokken moeten zijn. Tevens is het budget voor het uitbreiden van de fietsparkeervoorzieningen n.a.v. eerdere opmerkingen in het forum gemaximeerd op € 30.000 euro. Dat is de helft van de desbetreffende begrotingspost 6214104 die op de begroting van 2019 voor fietsparkeren is opgenomen. Daardoor is de andere helft beschikbaar voor een bijdrage aan de Algemene Reserve van deze stad.

Het voorstel geeft mede invulling aan het Speerpunt ‘Investeren in de Binnenstad’, onderdeel ‘Focus op schone mobiliteit’ uit het Coalitieakkoord en aan de Nota Mobiliteit in de Binnenstad, welke op 11 maart unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze laatste nota wordt momenteel uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Het voorstel maakt gebruik van de voor 2019 voor het fietsparkeren gereserveerde gelden. Het plaatsen van de fietsparkeervoorzieningen kan daarin worden meegenomen. Volgens opgave van het College kunnen de eerste maatregelen (het plaatsen van fietsbeugels of ‘fietsnietjes’) in het najaar van 2019 worden getroffen.

Tijdens de bespreking in het Forum (op 17 juni 2019) zijn door diverse fracties suggesties gedaan, die wij graag omarmen. We hebben deze een plaats in ons voorstel gegeven. Echter, het gaat meestal om maatregelen die een langere voorbereidingstijd hebben en die niet passen binnen de begrotingspost voor 2019. Ze hebben in dit voorstel de vorm van ‘nader onderzoek’ gekregen. Daarmee scheppen we de ruimte om dergelijke voorzieningen in een iets verdere toekomst alsnog te realiseren. Daarvoor dient dan wel aanvullend budget te worden gevonden, hetgeen des te meer een reden is waarom ze niet op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.

Inleiding/aanleiding

In en rond de binnenstad zijn op een drukke (markt)dag te weinig fietsparkeerplekken beschikbaar. Als gevolg daarvan worden veel fietsen her en der tegen gevels en voor etalages gestald, wat een rommelige indruk maakt. Doordat de fietsen niet kunnen worden vastgebonden kiezen er minder mensen voor om op de fiets naar de binnenstad te gaan. Het ‘op de fiets naar de binnenstad’ is voor een bezoek aan de binnenstad echter om een aantal redenen de voorkeursoptie van de gemeente.

Beoogd effect

Dit raadsvoorstel beoogt om het fietsgebruik in en naar de binnenstad te bevorderen en de stad netjes te houden. Het voorstel is bedoeld als nieuwe (en meer integrale) impuls van de in 2015 in gang gezette uitbreiding van de fietsparkeervoorzieningen in en rond de binnenstad.

Argumenten

Zutphen heeft het ideale formaat om als inwoner van deze plaats, maar ook vanuit de Hoven, Warnsveld en Eefde op de fiets naar de binnenstad te gaan. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, maar zeker ook goed voor de gezondheid. Fietsparkeervoorzieningen helpen mee om de stad netjes te houden op plaatsen waar nu nog fietsen kriskras door elkaar worden geplaatst.

Het voorstel is er niet primair op gericht om het fout parkeren van fietsen tegen te gaan door middel van handhaven. Dit is op de meeste plaatsen ook niet mogelijk, omdat er vrijwel nergens sprake is van een parkeerverbod voor fietsen. De maximum stallingsduur in het Stationsgebied en bij C&A wordt al gehandhaafd; hier is nieuw beleid niet nodig. Bovendien hoort het parkeren van fietsen bij de dynamiek van een vitale stad. De strategie van dit voorstel is om mensen te verleiden om hun fiets netjes te parkeren door het aanbieden van veilige voorzieningen waar voldoende ruimte is en door middel van positieve advisering (gastheerschap).

In het voorstel is wel de suggestie in het Forum overgenomen om een parkeerverbod voor fietsen in de Frankensteeg in te stellen. Hier is wel enige handhaving vereist. Hierbij kan ons inziens, gezien de ligging in het kernwandelgebied, worden volstaan met de bestaande handhavingsinspanning in de binnenstad.

Kanttekeningen

Het voorstel zal door de gemeente operationeel moeten worden uitgewerkt en getoetst aan geldende regels en eerder gemaakte afspraken met de omgeving. Dit kan plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Nota Mobiliteit in en rond de Binnenstad. Het voorstel van GroenLinks kan hierbij als uitgangspunt dienen.

Risico’s

Het is denkbaar dat tegen de voorgestelde locaties zienswijzen worden ingediend. Deze dienen rechtmatig te worden behandeld, waarbij het de voorkeur heeft dat met de indiener(s) wordt overlegd over een voorkeursinrichting. Zienswijzen kunnen echter worden voorkomen als maatwerk wordt geleverd en goed met omwonenden, binnenstadondernemers en met de Fietsersbond wordt overlegd.

Er zijn geen financiële risico’s, omdat er tot op zekere hoogte dekking is binnen de bestaande begroting voor 2019. Daarvoor is dus geen begrotingswijziging nodig. Het uitgangspunt is dat de ruimte in de begrotingspost 6214104 (fietsparkeren) niet wordt overschreden. Een aantal voorstellen, vooral de grotere, zal pas worden gerealiseerd als daarvoor aanvullende dekking is gevonden (hetgeen in de huidige context betekent: op termijn).

Communicatie/Vervolgtraject/uitvoering

Dit voorstel van de Raad impliceert een verdere operationalisering door de gemeente. Het voorstel van GroenLinks kan hiervoor als uitgangspunt dienen, maar verdergaand maatwerk is nodig. Als de plannen concreet voorliggen voor uitvoering is (minimaal) een persbericht in de lokale media en vermelding in de gemeentepagina in Contact gewenst.

Rapportage

Uiterlijk in maart 2020 (d.w.z. na afloop van het begrotingsjaar) zal de raad worden geïnformeerd door een tussentijdse rapportage over de voortgang van het project.

Financiën

In de begroting 2019 van de gemeente is de begrotingspost 6214104 specifiek bestemd voor fietsparkeervoorzieningen. Deze begrotingspost is nog ongebruikt en er liggen van gemeentezijde geen plannen voor benutting ervan. Er is in beginsel een krediet beschikbaar van circa € 60.000,00. Afhankelijk van het uitvoeringsplan zal hiervan een substantieel worden gebruikt. Het resterende deel kan worden ingezet om de Algemene Reserve aan te vullen.

Bijlage

 1. Lijst en overzichtskaart met mogelijke locaties voor extra parkeerplekken voor fietsen in en rond de binnenstad
 2. Lijst van mogelijke locaties - versie na Forumbespreking 17 juni 2019

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0031

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Dolf Logemann van 15 april 2019 met nummerb e s l u i t :

 1. Als vertrekpunten voor het beleid rond fietsparkeren in de binnenstad te nemen dat:
  • fietsen in de binnenstad vrijwel overal welkom zijn, en dat
  • overlast kan worden voorkomen door het aanbieden van voldoende veilige stallingsplaatsen in combinatie met een positieve stimulering van het gebruik daarvan, en niet door het instellen van parkeerverboden in combinatie met handhaving (uitzonderingen daargelaten);
 1. Binnen het daartoe in 2019 beschikbare budget (begrotingspost 6214104) het aantal fietsparkeervoorzieningen in en rond de binnenstad substantieel uit te breiden, met name in de directe nabijheid van de belangrijke aanrijroutes;
 2. Daarvoor maximaal € 30.000 te onttrekken uit het voor fietsparkeren beschikbare budget in de begroting van 2019 (begrotingspost 6214104);
 3. Voor het uitbreiden van de fietsparkeervoorzieningen gebruik te maken van de suggesties verderop in dit voorstel en van de uitkomsten van eerder overleg tussen de binnenstadmanager en de binnenstadondernemers over dit onderwerp;
 4. Daarbij rekening houdend met eigendomsverhoudingen en ondernemers, binnenstadbewoners en de Fietsersbond betrekkend bij de uitvoering. Maatwerk staat hierbij voorop;
 5. Na te gaan of in de toekomst een of meer grotere fietsparkeervoorzieningen rond de binnenstad zijn te treffen;
 6. Tevens te onderzoeken of (aanvullend) inpandige fietsenstallingen mogelijk zijn in de vorm van particuliere initiatieven;
 7. Te overwegen om een parkeerverbod voor fietsen in de Frankensteeg in te stellen;
 8. Na te gaan of cliënten van Gelre Werkt! voor de bewaking van de (permanente en/of pop-up) voorzieningen en/of voor positieve advisering (gastheer/gastvrouw) kunnen worden ingezet;
 9. Uiterlijk per maart 2020 over de voortgang te rapporteren aan de gemeenteraad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 17 juni 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De fractie van GroenLinks heeft het initiatiefvoorstel 'Fietsparkeren in en rond de binnenstad' ingediend. Via het initiatiefvoorstel wordt de raad gevraagd de in de bijlage opgenomen extra fietsparkeerplekken op te nemen in de uitwerking van de Nota ‘Mobiliteit in en rond de Binnenstad’ en daarmee daadwerkelijk het bestaande aantal fietsparkeerplekken in en rond de binnenstad uit te breiden met minimaal 150 nieuwe voorzieningen (waarmee extra stallingsruimte beschikbaar komt voor ten minste 300 fietsen). Over de plaatsing goed overleg te voeren met o.a. de ondernemersverenigingen in de binnenstad, de fietsersbond, de binnenstadmanager en de omwonenden. En de kosten hiervan te dekken uit het speerpunt Binnenstad, onderdeel ‘fietsparkeren’ (begrotingspost 6214104)

Conform het RvO is het initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter van de raad. In het Forum wordt het voorstel toegelicht door de initiatiefnemer en hebben overige fracties gelegenheid om toelichtende vragen te stellen aan de initiatiefnemer.

Het college is half april 2019 verzocht een reactie te geven op het initiatiefvoorstel.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 17-06-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDG. Peteroff
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter: heet iedereen welkom en opent de vergadering. Remco Feith, binnenstadsmanager en Casper Jansen van de fietsersbond zijn ook aanwezig.

GroenLinks geeft een toelichting op het voorstel.

In 2015 is er een motie verbeteren fietsparkeren aangenomen. Die vroeg ook om uitbreiding van het aantal fietsparkeervoorzieningen, dat heeft geleid tot een uitbreiding. Daarna is het wat gestokt. Op de Groenmarkt stonden fietsnietjes en die zijn bij de reconstructie weer weggehaald. Voor GroenLinks was dat een aanleiding om daar een nieuwe impuls aan te geven. Beleidsmatig past het heel goed bij het beleid dat is ingezet, het focustraject gericht op het investeren in en versterken van de binnenstad, waarbij ook een focus zit op schone mobiliteit. Er staat ook geld op de lopende begroting voor dit soort activiteiten.

GroenLinks is met een aantal voorstellen gekomen voor een aantal locaties. Dat wil niet zeggen dat het per se die locaties met die aantallen moet worden. Er zit in het voorstel voldoende flexibiliteit, zodat ook in overleg met omwonenden, de ondernemers in de binnenstad en met de fietsersbond gekeken kan worden wat het beste is. Het gaat GroenLinks om de nieuwe impuls aan bestaand beleid en minder om waar het precies moet.

Dia presentatie met voorbeelden van bestaande fietsparkeerplekken.

Casper Jansen Fietsersbond: voorstel is ons bekend. Daar hebben we onze goedkeuring en medewerking aan gegeven. Net zoals het voorstel in 2015, toen hebben we de aanfietsroutes van de binnenstad bekeken. Fietsen parkeren gebeurt nogal eens wat rommelig. Mensen willen het liefst zo dicht mogelijk bij de winkel parkeren. Gaat niet per se om de fiets, maar om het beeld algemeen dat je een betere binnenstad creëert die beter bereikbaar en doorloopbaar is. Je krijgt mensen op de fiets, je nodigt ze uit om met de fiets te komen. De gezondheid komt het ten goede. Wij ondersteunen het voorstel.

Remco Feith binnenstadsmanager: dank voor de uitnodiging. Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis waaraan binnenstadsondernemers ook mee hebben gewerkt. In 2016 en 2017 zijn er meerdere schouws gelopen. In zo’n loopje kom je er toch wel achter dat het lastig is om goede plekken te zoeken. Dat heeft te maken met eigendomsverhoudingen, met evenementen, met een fietsparkeerder die duurdere fietsen krijgt, in die het zicht wil hebben. De ondernemers willen de fiets een warm welkom heten. Het is een belangrijke consument. Omdat die frequent en op een prettige manier de binnenstad bezoekt. Uit het gedane huiswerk is gebleken dat maatwerk belangrijk is. Je moet het per locatie bekijken. Schupstoel als voorbeeld. Loopt het daar niet uit de hand omdat het een hele populaire plek wordt? Ondernemers zijn lastig bereikbaar, ook brandweer en hulpdiensten etc.

Advies vanuit ondernemers is om de huidige plekken te intensiveren. Voorbeeld paardewal. Voor Frankensteeg zou je lef moeten laten zien dat fietsparkeren lastig is ivm kinderwagens en invalide mensen en passerend verkeer. Ook adviseer ik het concept van gastvrouw gastheer, ik zou Gelrewerkt willen oproepen om daar een invulling aan te geven en in de openbare ruimte meer in te gaan betekenen. Dat biedt kansen voor mensen die naast de arbeidsmarkt staan.

Plek achter het stadhuis, daar kun je de hekken openlaten waardoor je een mooie plek aanbiedt dicht bij de binnenstad. Bijvoorbeeld tijdens de markt.

En ter overweging in verband met de elektrische fietsen: maak gebruik van camera’s die er al hangen of hang nieuwe camera’s op. Al dan niet in combinatie met gastvrouw gastheer.

PvdA: is voorstander van de nietjes in de stad. Ter Aanvulling op GroenLinks: Nietjes op de Groenmarkt zijn verplaatst aan de andere kant van de markt. Ze zijn er nog steeds, maar op een andere plek.

De plekken die in het voorstel aangewezen zijn. Zaadmarkt aansluiting houtmarkt aan de zijkant: perfecte mogelijkheid, daar staan nu nog bijna geen fietsen. Achterzijde parkeren gemeentehuis, daar hebben juist de toezichthouders hun elektrische scooters staan, dus misschien is dat geen goed idee.

PvdA is ook voorstander van het idee gastvrouw gastheer.

Stadspartij: Het zou prachtig zijn als dat lukt, Stadspartij heeft wel een paar kanttekeningen. Parkeren van een fiets gedurende maximaal 2 uur, hoe ga je dat handhaven. Daarnaast wordt er een bedrag gevraagd van € 30.000 lijkt weinig, maar we zijn een stad met torenhoge schulden. Kunnen we op een andere manier geld verzamelen: bijvoorbeeld via fundraising bij de ondernemers?

Burgerbelang: is voorstander van de nietjes. Echter sommige locaties die niet op de routes liggen zullen niet gevuld worden met fietsen. Mensen willen zo dichtbij mogelijk. Het is een lastig iets. Kunnen we niet ergens een grotere verzamelplek maken? En dan wel sterker handhaven. Dus de binnenstad fietsvrij maken. Kijken naar een centrale plek waar we veel fietsen kwijt kunnen, bij de gracht. Dan bieden we een structurele oplossing. Het voorstel is prachtig, je hebt 150 plaatsen extra, maar over vijf jaar heb je weer 150 plaatsen nodig.

Groenlinks. Welke gracht bedoelt u?

Burgerbelang: Bij de Laarstraat / Boompjeswal.

SP: SP is positief, maar heeft wel een vraag over handhaving. Er zijn te weinig boas, hoe gaan we het handhaven. Als er meer nietjes komen wordt de wanorde onder de luifel van het station dan ook weggenomen? Daar staan regelmatig fietsen die daar niet mogen staan.

CDA: Ook voorstander van het voorstel. CDA sluit zich aan bij de opmerking van Burgerbelang dat een structurele oplossing de voorkeur verdient. Het gaat er om dat je voor de lange termijn zo veel plaatsen toevoegt zodat je voor de lange termijn voldoet aan de vraag. CDA is ook voorstander van het idee van gastheer gastvrouw.

VVD: De VVD ziet dat er een fietsprobleem is dat al lang bestaat, en het is goed om daar naar te kijken. Er liggen wel wat punten, zoals de eigendomsverhouding van de grond: kun je wel overal fietsnietjes plaatsen? Er is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit. Je kunt wel overal nietjes plaatsen maar op sommige plekken breng je ook de capaciteit terug waar nu een net rijtje staat en als je dan nietjes plaatst passen er minder fietsen. Goed kijken naar waar kunnen we grotere voorzieningen plaatsen.

Fietsers hebben een vaste route en om die reden vindt de VVD de opklapbare hekken tijdens evenementen een minder sterke oplossing. Fietsers en ondernemers zijn erbij gebaat dat het vaste plekken zijn. Anders gaat het niet wennen, slijt het niet in.

BewustZW: is voorstander van het voorstel, maar ziet ook een dilemma. Fietsers zijn net mensen. We willen gastvrij zijn maar we willen ook handhaven. Wordt lastig. We zijn geen voorstander van het opofferen van autoparkeerplaatsen.

D66: vraag aan de wethouder. D66 is voorstander van fietsen en zo veel mogelijk de auto laten staan. We hebben net de Burap 1 gehad daarij is aangegeven dat we geen nieuwe investeringen doen. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot de burap? We gaan vijf miljoen in de min in onze reserves.

GroenLinks: Voor wat betreft de structurele oplossing, een plek vinden die groter is en waar heel veel fietsen worden gestald met beleid. Dat is niet makkelijk. Fietsparkeervoorzieningen zijn laaghangend fruit wat snel te regelen is. Grotere voorziening kost ongetwijfeld meer geld, zal ook meer tijd kosten. We hebben het over een bedrag wat voor 2019 is bestemd daarvoor op de begroting, het geld is beschikbaar en laten we het daarvoor uitgeven. Dus het is geen nieuwe investering. Het is gebaseerd op oud beleid.

D66: interruptie: we hebben het begroot maar niet uitgegeven. We moeten heel zuinig zijn. In die verhouding. We moeten naar een andere attitude.

GroenLinks: Naar ons idee past het in het financieel kader dat we hebben vastgesteld. Het is een politieke keuze om het geld te investeren of niet. GroenLinks is er een voorstander van om het wel te doen, om te blijven investeren in een krachtig Zutphen.

Vraag over handhaving: daar gaat het voorstel niet over, maar dat zou een vervolgstap kunnen zijn. Het voorstel gaat over de hardware, de fietsparkeervoorzieningen. Je ziet nu al dat er fietsnietjes worden geplaatst, die worden goed gebruikt als ze maar op de goede plek staan. Op andere plaatsen waar geen voorzieningen zien, wordt fout geparkeerd. En daar is handhaven een optie. Maar nog beter is om mensen te verleiden om wel naar fietsparkeervoorzieningen te gaan door middel van gastheer gastvrouw.

Fietsparkeren maximaal 2 uur: dat is het bestaande beleid in het stationsgebied. En bij C&A, recent is het toezicht daarop verstevigd. De voorstellen die we gedaan hebben die in het stationsgebied liggen, daar sluiten we aan bij dat maximum van 2 uur.

Reactie op de opmerking van SP, de wanorde bij het station: er is een prachtige fietsparkeerkelder, daarvan is de praktijk dat die niet wordt gebruikt door mensen die in de binnenstad boodschappen willen doen. Er is daar nog veel parkeerruimte. Onderdeel van het beleid zou kunnen zijn om mensen meer te verleiden om daar hun fiets te parkeren.

Burgerbelang: de locaties die genoemd zijn worden niet volledig gebruikt. Komt omdat er verschillende aanrij routes zijn naar de stad. Als we naar een structurele oplossing gaan zoeken moeten we vooral daarnaar kijken. Je moet ze uitnodigen om op de routes die zij rijden, fietsparkeerplekken te creëren.

GroenLinks: Dat is ook de reden waarom wij de voorstellen vooral gedaan hebben langs de aanrijroutes, daar waar mogelijk fietsparkeervoorzieningen te plaatsen. Je moet beide doen, dus zowel een grote gelegenheid creëren en fietsnietjes plaatsen langs de aanrijroutes. En er is budget voor. Een grotere voorziening, daar kijkt GroenLinks graag in mee, maar daar moeten we wel maatwerk in leveren.

Casper Jansen: over het kort parkeren, kleine aantallen nietjes en handhaven: je kunt het beste voorzieningen plaatsen langs de aanrij routes. Er zijn ook mogelijkheden om nietjes te plaatsen op een aantal kleinere plaatsen om mensen die even een snelle boodschap willen doen de mogelijkheid te geven om de fiets dichtbij te parkeren. Uit onderzoek in diverse overige steden als Utrecht, Amsterdam en Kopenhagen is gebleken dat fietsers is zijn te verleiden om naar plekken te gaan die ze niet zelf bedenken, door ze simpelweg te sturen. Over het handhaven, met onze rondgang langs binnenstad is gebleken dat daar waar 2 uur geparkeerd mag worden, daar staat bijna geen fiets. En er staan wel nietjes.

Remco Feith: De reden voor het maximaal 2 uur parkeren in de stationsomgeving is omdat daar forensen onterecht hun fiets parkeerden. En die 2 uur is ook gekozen om de consument voor de binnenstad niet te frustreren zodat die rustig zijn boodschappen kan doen. Het gemiddelde binnenstadsbezoek duurt 51 minuten.

U legt een verband tussen het plaatsen van meer fietsnietjes en handhaven. Suggereert u daarmee dat u buiten de fietsnietjes het fietsparkeren wil tegengaan? Het is ook nog een kwaliteit, dat je met je fiets in Zutphen tot aan de winkel kan komen.

Burgerbelang: Reactie op Casper Jansen: mensen zijn idd te sturen, alleen dat betekent wel dat je je infrastructuur daarop aan moet passen. Dat neemt meer kosten met zich mee.

Reactie op Remco Feith: Misschien is het een kwaliteit dat mensen tot aan de toonbank kunnen parkeren, maar ook een doorn in het oog. Er kan geen mens meer door. Daar zul je ook rekening mee houden. Hou rekening met elkaar, dat is gedrag, dat is lastig sturen en moeilijk te beïnvloeden.

Remco Feith: Het is een combinatie van goede, verbeterde plekken, verleiden en op de laatste plaats handhaven. Volgens mij doe je de binnestad te kort als je daar stringent op gaat handhaven, voor een doelgroep die uiteindelijk belangrijk is.

PvdA: Het verleiden is de echte methode. De PvdA is blijer met een fiets op een rotte plek dan een auto op een mooie plek. Handhaven komt wat ons betreft op de laatste plaats. Ondernemer heeft een boze klant, en daar is de ondernemer niet blij mee.

Stadspartij: Vraag aan dhr. Feith: Financiën is een hekel punt. Zijn er mogelijkheden voor crowdfunding?

Remco Feith: Dan praat ik voor mijn beurt want daar is een binnenstadsplatform voor nodig. De sfeer is dat zij momenteel een kwart miljoen uitgeven aan binnenstadsaangelegenheden. Ze nemen al hun verantwoordelijkheid. Hier voelen ze weinig voor maar ik zou het ze zelf vragen.

GroenLinks: antwoord op de vraag van VVD dat sommige plekken ingewikkeld zijn in verband met eigendomsverhoudingen. Integraal kijken, waar wel en waar niet is een oplossing. Er is een kaartje met mogelijke fiets parkeer plekken maar dat hoeft niet definitief te zijn. Het gaat ons om de kwaliteitsimpuls. En we zullen samen met de binnenstadondernemers en de bewoners te kijken waar dat het beste kan, en eigendomsverhoudingen spelen daar een doorslaggevende rol in. Waarbij het plezierig is dat er al een schouw is geweest sinds het voorstel. Er is al een beter inzicht in waar wel en waar niet. Het voorstel is ook zo ingekleed dat er voldoende flexibiliteit in zit voor de uitvoerende partijen om te zorgen dat de voorzieningen op de goede plek terecht komen.

VVD: vraag aan GroenLinks naar parkeerplaatsen die zouden komen te vervallen en opklapbare hekjes. Zou het voor de structuur niet beter zijn om voor vaste plekken te kiezen.

GroenLinks: mee eens. Het valt wel te bezien, je moet de plek beschouwen, wat daar mogelijk is en wat niet. Uiteraard hebben vaste plekken die ook duidelijk zijn voor fietsers de voorkeur.

D66: vraag aan wethouder over verhouding tussen de burap en de kosten voor dit voorstel.

Wethouder: Ik heb steeds in het afgelopen jaar gezegd dat bezuinigingen noodzakelijk zijn maar we tegelijkertijd de gemeente niet op slot moeten zetten.

Afgelopen vrijdag hoorde ik iemand zeggen: laten we de dingen eens af maken waar we mee bezig zijn. Er is geld en we zijn hiermee begonnen.

In de afweging of we dit moeten doen of het geld moeten vrijhouden en naar de algemene reserve moeten doen, zal er van het platform van binnenstadsondernemers en de fietsersbond en u als raad een breed gedragen voorstel moeten komen. Als er veel verdeeldheid is of GroenLinks krijgt de mensen niet mee dan is het niet zinvol om de investering te doen. Maar de afweging laat ik aan u.

Van de € 60.000 uit de begroting is in het voorstel ongeveer € 30.000 toebedeeld. Het resterende deel kunnen we naar de algemene reserve brengen.

D66: Is het mogelijk dat er particuliere initiatieven komen voor beveiligd parkeren? Dat zie je ook in andere steden. Is dat overwogen: Dan kan iemand zijn brood ermee te verdienen en hoeft niet ten koste te gaan van onze financiering.

GroenLinks: GroenLinks is daar niet op tegen. We moeten wel zien dat we niet loze ruimten gaan bewaken. Het moet wel goed benut worden. Je zult ze moeten inrichten.

VVD: Is het eens met het voorstel van D66, een particulier initiatief is een goede aanvulling. Gemeente kan dat faciliteren dat het mag, verder regelt een particulier dat helemaal zelf. Goed voorstel.

Burgerbelang: Particulier initiatief moet je altijd omarmen. We zijn in gesprek met Ahold, die heeft het Miro terrein in beheer, is daar niet op een andere manier iets te maken, dat je bijvoorbeeld dubbellaags parkeren creert waaronder fietsparkeren, dat tegen betaling gedaan kan worden.

Remco Feith: Ik ken geen voorbeelden van volledig particuliere fietsenstallingen.

D66: In de binnenstad van Utrecht werkt het heel goed. Juist nu onze fietsen allemaal duurder worden.

Remco Feith: Gerund worden is wat anders dan gefinancierd worden. We hebben een onderzoek gedaan naar het Prenatal pand op de Schupstoel, en dat kon niet uit. De prijs die je wilt betalen voor het stallen van een fiets heeft een maximum. En je hebt dat beheer de hele dag te doen. Daar zitten veel kosten in.

D66: Je zou een combinatie kunnen maken met met Gelrewerkt. Werkervaringsplekken creëren.

Feith: Die mensen hebben ook een salaris nodig.

PvdA: Is voorstander van een particulier initiatief dat financieel haalbaar is naast het huidige voorstel. Een plek waar we alle fietsen neerzetten, is mooi om te wensen, maar de stad is anders ingedeeld. Als voorbeeld het Miro terrein, daar gaat niet iedereen fietsparkeren. PvdA blijft voorstander om mensen te verleiden om mensen te verleiden om te parkeren op plekken die gecreëerd worden. Maak gebruik van Walhallab: de beugels door de kinderen laten maken, daarmee zijn de kosten lager.

GroenLinks: Een particulier initiatief zeker niet afwijzen, er is wel een lange adem nodig. Vanuit gemeente stukje werving nodig, er moet ruimte zijn, er is een vergunning nodig. Is wel mogelijk maar vergt tijd. Initiatiefvoorstel treft juist op de korte termijn voorzieningen, omdat de ruimte, het geld en de noodzaak er zijn.

Reactie op wethouder: werk afmaken, daar is GroenLinks voor. Het is bestaand beleid, we moeten zorgen dat we niet achter de feiten aanlopen. De wethouder vraagt terecht voor een breed draagvlak. Aan de andere kant het gaat om de impuls die we hieraan geven. Laten we er wel van uit gaan dat het plan wordt uitgevoerd zoals de fractie dat heeft ingediend, daarvoor is € 30000 bestemd, terwijl misschien uit voortschrijdend inzicht blijkt dat sommige plekken beter zijn. En er is vraag naar wat grotere voorzieningen. Dan moeten we ook € 60000 hiervoor gebruiken: minder geld is mooi, rest naar de algemene reserve. Dus GroenLinks wil het niet vastpinnen op de € 30000.

Burgerbelang: Vraag aan dhr. Feith: is er contact met Ahold of zij hier ook een bijdrage aan kan leveren.

Remco Feith: We pakken het op.

Voorzitter: Aangepast voorstel maken en vervolgens opnieuw in forum bespreken?

GroenLinks: Het initiatief voorstel is beoogd om een impuls te geven. Uit de reactie van het college maak ik op dat het bereid is om dit in het najaar op te pakken en uit te voeren, dan ligt de bal bij het college. Dus het overleg start en de uitwerking in gang zetten nadat de raad akkoord gegeven heeft. GroenLinks wil best nog over de tekst nadenken maar behoeft waarschijnlijk niet aangepast.

Voorzitter: vraagt aan alle partijen of het voorstel voldoende behandeld is voor behandeling in de raad, en concludeert dat het nog niet rijp is voor de raad. Dus het voorstel komt terug naar forum na aanpassing.

Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De fractie van GroenLinks heeft het initiatiefvoorstel 'Fietsparkeren in en rond de binnenstad' ingediend.

Dit initiatiefvoorstel is eerder besproken in het Forum van 17 juni 2019. Naar aanleiding van het in die Forumvergadering gevoerde gesprek heeft de indiener aanpassingen in het voorstel doorgevoerd. De tekst van het oorspronkelijke voorstel is vervangen door nieuwe tekst. De oorspronkelijke tekst van het voorstel is als bijlage nog beschikbaar.

In de vergadering zal de indiener toelichten welke aanpassingen nu zijn doorgevoerd, waarna de vervolgbespreking kan plaatsvinden.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66G.I. Timmer
VVDG. Peteroff
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet iedereen welkom en geeft GroenLinks het woord. Tevens zijn aanwezig Remco Feith (binnenstadsmanager) en Casper Jansen namens de fietsersbond.

GroenLinks: de tussenliggende tijd is gebruikt om te luisteren naar wat er 14 dagen geleden is gezegd. Het voorstel is vrij grondig aangepast. Nu is er een meer integrale aanpak voor het fietsparkeren.

Het vorige voorstel stak vrij sterk op het bijplaatsen fietsbeugels omdat daar op de begroting ruimte voor is, maar nog geen plan. Nu is het meer integraal, waarvan het plaatsen van fietsbeugels nog steeds een onderdeel van is, maar waar ook een aantal andere richtingen worden gegeven gedestilleerd uit de discussie in het forum van de vorige keer. Als eerste het uitgangspunt dat het niet gaat om parkeerverboden voor fietsen in te stellen, en handhaven. Vertrekpunt is dat je probeert mensen op de fiets naar de stad te krijgen, waarbij je zorgt voor kwalitatief goede voorzieningen en gastheerschap. Essentie van het voorstel is enigszins aangepast maar het sluit beter aan bij de discussie van twee weken geleden.

Stadspartij: Zutphen verkeert in financieel zwaar weer, €30.000 blijft een groot bedrag. Jammer dat er niet gekeken is naar crowdfunding of op een andere manier aan de financiën te komen. Verder een leuk initiatief.

CDA: Gaat helemaal akkoord met deze aangepaste versie. Het is een mooi integraal plan. College heeft er een visie op gegeven. Reactie op Stadspartij: zeer zwaar weer, maar in de raad is ook al gezegd dat Zutphen niet op slot hoeft. Wat het CDA betreft € 30.000 hiervoor uitgeven en rest naar de reserve.

Wethouder: De vorige plannen zien er wat anders uit dan dit voorstel, gaat het nu om een ander bedrag?

Stadspartij: Ligt er een open einde discussie? Als we een Artikel 12 status krijgen, wat vindt de Provincie van dit idee? Dan zouden zij wellicht zeggen: “leuk, maar dat gaan we niet doen”, dat zouden we moeten volgen.

GroenLinks: Er is verwezen naar het budget wat daarvoor beschikbaar is in de begroting van 2019 en dat is € 60.000. Het voorstel is dat de uitgaven daarbinnen blijven. Dus maximaal € 60.000, mochten de kosten minder zijn dan staat het de wethouder van financiën vrij om daar beslag op te leggen. Dus het is wel gelimiteerd. Kun je die € 30.000 ook gebruiken om te bezuinigen? Ja, maar dat is een politieke keuze. Het standpunt van GroenLinks is dat we vorig jaar november de keuze hebben gemaakt om de begroting goed te keuren, daar staat dit bedrag in als beleid. Andere partijen hebben de begroting toen niet goedgekeurd, maar dat was niet op dit punt. Daarnaast hebben we 14 dagen geleden gekozen voor een krachtig Zutphen, en dat is wel unaniem door de raad aangenomen. Dus juist uit oogpunt van bezuinigingen gaat nog slechts geïnvesteerd worden in twee gebieden en 2 thema’s, en dat zijn onder meer duurzaamheid en de binnenstad. Fietsparkeren dient beide thema’s. Je geeft een kwalitatieve impuls aan de binnenstad en tegelijkertijd waarmee je op termijn kosten bespaart doordat je mensen uitnodigt om op de fiets te stappen en naar de binnenstad te komen.

Stadspartij: interruptie: We hebben het niet over € 30.000, maar over € 60.000 wat bezuinigd kan worden. Het is een fantastisch idee, maar de financiën zullen ergens anders vandaan moeten komen.

Wethouder: Bij het initiatiefvoorstel staat bij financiën er is krediet nodig van € 37.000, daar heb ik de vorige keer aan gerefereerd. Dat bedrag zie ik nu in het voorstel niet terug, en er wordt ruimte gevraagd voor het hele budget van € 60.000. Opmerking is niet als kritiek bedoeld.

SP: SP had ook begrepen dat het € 30.000, en ons leek het sympathiek om maximaal € 30.000 uit te geven voor de nietjes, en de rest kan dan naar algemene middelen. SP heeft bedenkingen op handhaving.

ChristenUnie: Op het plan op zich is ChristenUnie niet tegen. Alleen er staan een aantal punten in die waarschijnlijk meer gaan kosten dan dat er gevraagd wordt. Onder andere een aantal parkeervergunninghoudersplekken, die gaan verdwijnen, dit betekent dat die mensen ook ergens moeten kunnen parkeren, met name de ondernemers en de inwoners.

VVD: Vragen aan GroenLinks: Het initiatiefvoorstel ging uit van € 30.000, het is inmiddels opgelopen tot € 60.000, VVD wil graag een toelichting waardoor dat bedrag hoger is geworden? Tweede vraag: In het vorige forum gaf GroenLinks aan ook geen voorstander te zijn van het vervangen van parkeerplekken, dat ziet de VVD niet terug in het voorstel? En stel nou dat we dat toch niet doen, dat vervangen, wat gebeurt er dan ?

PvdA: Dank voor de aangepaste versie, de PvdA gaat daar in mee. Voor wat betreft het financiële plaatje is wat de PvdA betreft € 30.000 de grens en de rest kan door wethouder besteed worden. Kunnen wij niet een betaalde plek krijgen waar we elektrische fietsen gestald kunnen worden? Voor wat betreft het weghalen van parkeerplekken: de vergunninghouder heeft nog steeds een vergunning, en kan elders parkeren, dus daar gaat geen bedrag verdwijnen.

Burgerbelang: Heeft moeite met het vervallen van parkeerplaatsen. Die zijn heel belangrijk voor het publiek dat in de binnenstad komt. Ook ziet Burgerbelang graag dat het toezicht op het parkeren van de fiets ver buiten de fietsparkeerplaatsen aanpakt. Dus Burgerbelang ziet graag een verwijzing naar waar het wel en niet mag, dat is wenselijk voor de veiligheid.

D66: Voor D66 is fietsparkeren een belangrijk onderwerp, maar wij hebben ook een principiële overweging, we hebben het gevoel dat we destijds deden rondom de buddy to buddy subsidiëring. Op voorhand gaan we weer geld uitgeven, en we zetten een project aan de zijkant dat niet meedoet aan de opgave voor bezuinigingen. Vinden wij heel lastig. Ook uit dat onderzoek zullen bezuinigingen komen die al vaststaan in de begroting, net als bij dit onderwerp. GroenLinks zou het chiquer vinden om dat mee te nemen in het onderzoek naar de bezuinigingen dat er nog gaat komen.

GroenLinks: Antwoord op de vraag of het nou gaat om € 30.000 of € 60.000: het gaat om de begrotingspost van € 60.000. GroenLinks heeft in het oorspronkelijke voorstel een aantal voorzieningen voorgesteld van 150 nietjes, dat is door de gemeente gecalculeerd op € 30.000. Een van de wijzigingen is dat het aantal nietjes is losgelaten, het is facultatief. Gaat er om dat er een kwaliteitsimpuls in plaatsvindt. Het gaat er om dat de gemeente de vrijheid krijgt om het aantal fietsparkeervoorzieningen te verbeteren en het beleid vorm te geven, maar wel binnen de kanttekening dat het binnen de € 60.000 blijft. Aftikken op € 30.000 is ook prima, het gaat ook om de kwaliteitsimpuls en de beweging die er in zit.

Voordeel van dit raadsvoorstel is dat het een kader aangeeft van hoe we tegen fietsparkeren aankijken. Het plaatsen van de nietjes is een onderdeel maar het maakt deel uit van een breder pakket wat er in het voorstel zit.

Het opheffen van een aantal parkeerplekken maakt ook deel uit van dat pakket, dat is heel beperkt: het voorstel behelst de suggestie van je zou er aan kunnen denken om een aantal parkeerplekken voor auto’s op te heffen en daar fietsparkeerplekken van te maken. De capaciteit van de binnenstad neemt alleen maar toe. Voor een autoplek kunnen ongeveer vijf tot zes fietsen gestald worden.

Over de vraag naar handhaving: SP als u het stuk leest, maakt geen deel uit van voorstel. We zijn niet van plan om dat verder te stimuleren. Met uitzondering van de Varkenssteeg, dat is een iets andere situatie, dat is een problematische plek. Fietsverboden rond stationsgebied zijn er al, daar voegt dit voorstel niets aan toe.

Over toezicht: PvdA gaf aan dat het eigenlijk zou moeten in de sfeer van mensen uitnodigen om hun fiets goed te parkeren. Het gastheerschap samen met Gelrewerkt zou een mooie manier zijn om het toezicht op een vriendelijke manier te stroomlijnen en vorm te geven, en dat vindt u ook terug in het voorstel.

VVD: VVD vindt het het niet wenselijk is om een aantal parkeerplaatsen te laten vervallen, en zeker niet als het gaat om tijdelijke, omklapbare fietsnietjes. Dat had te maken met gewenning. GroenLinks gaf het vorige forum aan het daar mee eens te zijn. Wat gebeurt er als we het niet zouden doen?

GroenLinks: Op zichzelf is het een autonoom proces dat er meer mensen met de fiets naar de stad komen, ook omdat het inwoneraantal is gegroeid. Het vorige forum heeft GroenLinks een aantal dia’s laten zien die op de grens lagen van wat nog wenselijk is qua fietsparkeren, rommelig, slechte bereikbaarheid van winkels. Die trend kun je doortrekken, dat soort ontwikkelingen zou je voor moeten zijn door te zorgen voor goed fietsparkeerbeleid, fietsparkeervoorzieningen maakt daar deel van uit.

Remco Feith: Eens met wat GroenLinks zegt. De fietser is een belangrijke consument. Een bijkomend iets is dat de Pilot terrasverruiming zich slecht met elkaar verhoudt; die verruiming van terrassen kan nu niet op een aantal plekken omdat de fiets in de weg staat. Dat zit economische groei in de weg.

SP: over het weghalen van autoparkeerplaatsen: een auto levert de stad geld op. Als je daar in plaats van een auto 8 fietsen neerzet dan kost het Zutphen geld. Je moet wel zorgen dat mensen hun auto kwijt kunnen.

SP ziet af en toe dat er in het stationsgebied niet gehandhaafd wordt.

D66: Principiële vraag: Integraal kijken wat gaan we doen met onze financiën, met name op het fysieke domein, daar hoort dit ook bij, nog geen antwoord gehad op deze vraag. Hoe staan andere partijen daar in?

GroenLinks: reactie op SP: een autoparkeerplaats levert geld op, maar de 8 mensen die met de fiets komen die geld uitgeven levert de stad ook geld op. Haagpoortplein 25 vergunninghouders parkeerplaatsen voor auto’s, stel dat je er vier zou weghalen, dan heb je er 24 fietsparkeerplekken bij. Dan houd je nog 21 auto parkeerplekken over. GroenLinks is niet zo bang voor. Handhaving: is niet de bedoeling. Het beleid dat er is bij het station over de maximale tijdsduur is staand beleid, daar gaat dit voorstel niet over.

Over de principiële vraag van D66, GroenLinks is van mening dat dit het beleid is wat al in gang gezet is, dat beleid moeten we uitvoeren. Dat laat onverlet dat het zinvol is om onderzoek te doen naar andere bezuinigingsmogelijkheden op het fysieke domein.

Wethouder: In dit forum komt precies het dilemma naar voren waar we als gemeente voor staan. Enerzijds hebben we een bezuinigingsopdracht die er niet om liegt. Anderzijds hebben we beleid, Visie mobiliteit in de binnenstad, daarin staat mooi omschreven de gemeente op de lange termijn wil. Past ook binnen krachtig Zutphen. Lastige van deze voorstellen is dat je met deze dilemma’s in je maag zit. Wat doen we? Op zich niet verkeerd, anderzijds is het ook fijn als we geld kunnen toevoegen aan het bestrijden van ons tekort. Als er voldoende raadsleden zijn en vanuit de samenleving voldoende draagvlak is om dit te ondersteunen dan zouden we kunnen overwegen om dit te gaan uitvoeren. Als dat niet zo is, dan is het te vroeg om dit voorstel in uitvoering te brengen.

Voorzitter stelt voor dat er verder over gediscussieerd wordt in de raad, en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 23 stemmen voor en 2 stemmen tegen het initiatiefvoorstel uitgebracht.
Geen amendementen ingediend