Pagina delen

Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting

De SP fractie stelt voor :

 1. In te stemmen met het afschaffen van de Reclamebelasting vanaf 1 januari 2019;
 2. De beveiliging van het openbare gebied op de Zutphense bedrijventerreinen vanaf 1 januari 2019 door de gemeente zelf aan te laten besteden;
 3. De financiering van de vereniging Parkmanagement Zutphen vanuit de gemeente stop te zetten en de samenwerking tussen bedrijven op deelbelangen aan te jagen; voordat de financiering van Parkmanagement wordt stopgezet moet onderzoek gedaan worden naar juridische gevolgen;
 4. De benodigde maatregelen te treffen om het Keurmerk Veilig Ondernemen te behouden;
 5. Met Parkmanagement in overleg te treden over de overdracht van hun activiteiten naar de gemeente;
 6. Daartoe een krediet ter beschikking te stellen van € 200.000,00 ten laste van Focustraject programma 5; aantrekkelijke stad met een sterke economie en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 11 september 2016 presenteerden tientallen ondernemers gezamenlijk een manifest waarin zij opriepen de reclamebelasting stop te zetten. Onder andere door een petitie en posteracties zetten zij hun manifest kracht bij.

Tijdens de Forumbijeenkomst op 26 september 2016 is de kwestie van de reclamebelasting indringend aan de orde geweest. Er waren vragen naar de uitvoering van de verordening en de tarieven voor kleine ondernemers werden te hoog geacht.

Op 13 maart 2017 heeft de raad de tarieven voor de reclamebelasting 2017 opnieuw vastgesteld. Destijds is door het College aangegeven dat de reclamebelasting als ingezet middel voor dekking van parkmanagement onder druk staat. Enerzijds komt die druk vanuit de lokale ondernemers, anderzijds vanuit het Rijk. Om die reden is het nu tijd om met een alternatieve financiering voor de beveiliging van de Zutphense bedrijventerreinen te komen.

Beoogd effect

Het afschaffen van de reclamebelasting

De veiligheid van de Zutphense bedrijventerreinen op hoog niveau houden en daarmee het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de periode na 15 maart 2018 behouden.

Het creëren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Zutphen

Argumenten

1.1 De reclamebelasting maakt het ondernemersklimaat in Zutphen minder aantrekkelijk.

Omdat de belasting geheven wordt op basis van WOZ-waarde, en niet op basis van bijvoorbeeld omzet of winst, terwijl WOZ-waarde niet per se de financiële draagkracht van een bedrijf aangeeft, valt de belasting, ondanks de differentiëring in maart, nog steeds in te veel gevallen onevenredig hoog uit. Dat maakt Zutphen veel minder aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven en maakt het minder aantrekkelijk voor gevestigde bedrijven om te blijven. Afschaffing van de reclamebelasting draagt daarom bij aan het vergroten van de sociaal-economische kracht van Zutphen.

1.2 De reclamebelasting is geen zekere bron van inkomsten

De reclamebelasting is geen zekere bron van inkomsten. Enerzijds kunnen ondernemers hun reclame-uiting verwijderen, waarna zij niet meer belastingplichtig zijn. Anderzijds overweegt het Rijk om de reclamebelasting uit te sluiten als middel om als gemeente belasting te heffen. Het zou onverstandig en risicovol zijn de meerjarenbegroting te baseren op een zo onzekere bron van inkomsten.

2.1 Gemeentelijke organisatie van beveiliging is transparanter

De opbrengsten van de reclamebelasting (€ 260.000,-) worden nu samen met een bedrag van € 75.000,- overgemaakt aan Parkmanagement. Het totale bedrag van € 335.000,- gebruikt Parkmanagement om vele zaken te regelen, van een vergoeding voor de parkmanagers, backoffice, administratiekosten, bestuurs- en advieskosten tot de inhuur van surveillance en de KVO-certificering. Deze laatste twee kan de gemeente prima zelf regelen. Daardoor hoeft de gemeente geen geld meer over te maken aan parkmanagement.

3.1 De vereniging Parkmanagement Zutphen kan haar doelen najagen op basis van contributiegelden van de leden.

De vereniging Parkmanagement Zutphen heeft ten doel het behartigen van de parkmanagementbelangen van haar leden, het verrichten en bevorderen van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt in de meest uitgebreide zin, dan wel van al hetgeen in dat kader in het belang van de leden noodzakelijk of gewenst is.

Op dit moment zijn ondernemers die reclamebelasting betalen feitelijk lid van de vereniging Parkmanagement (na schriftelijke melding aan het bestuur). Veel ondernemers voelen zich niet vertegenwoordigd door, noch betrokken bij de vereniging Parkmanagement. Toch wordt op dit moment de financiering van collectieve voorzieningen wel via de vereniging Parkmanagement geregeld. Dat is een onwenselijke situatie. Financiering van parkmanagement vanuit de gemeente is onnodig als het gaat om het behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De vereniging Parkmanagement kan haar doelen blijven nastreven als het lidmaatschap vrijblijvend en op basis van contributie is, in plaats van feitelijk ‘automatisch’ (na schriftelijke melding aan het bestuur) en op basis van het betalen van reclamebelasting.

3.2 Op de bedrijventerreinen zijn allerlei soorten ondernemingen die allen andere deelbelangen hebben

Op de Zutphense bedrijventerreinen zijn ondernemingen van alle soorten en maten aanwezig. Grote bedrijven hebben bijvoorbeeld anderen belangen en behoeften dan kleine ondernemers. Door ondernemers te organiseren rondom die deelbelangen en met hen het gesprek aan te gaan over de wijze waarop de gemeente hen kan faciliteren, kan het ondernemersklimaat op veel effectievere wijze gestimuleerd worden dan nu het geval is.

4.1 Met het behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen behouden we het ondernemersklimaat op hetzelfde niveau

Als we het Keurmerk Veilig Ondernemen kwijtraken heeft dat gevolgen voor de bedrijven op de bedrijventerreinen, bijvoorbeeld doordat verzekeringskosten hoger worden. Verlies van het KVO betekent daarom verlies aan sociaaleconomische kracht.

4.2 Het huidige Keurmerk Veilig Ondernemen De Mars, De Stoven en Revelhorst loopt af per 15 maart 2018

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het doel van het KVO is betrokken partijen (ondernemers, gemeente, politie, brandweer e.d.) gezamenlijke afspraken te laten maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken.

Op het moment dat het huidige KVO eindigt zal er opnieuw een veiligheidsanalyse gemaakt worden (1-meting). Deze maakt duidelijk wat de effecten van de genomen maatregelen zijn, waarna nieuwe doelstellingen, maatregelen en activiteiten geformuleerd zullen worden.

5.1 Als gevolg van het stoppen van de financiering van het parkmanagement bestaat de kans dat parkmanagement in financiële moeilijkheden komt.

Om de risico’s te beperken is zorgvuldig over met Parkmanagement over de overdracht van hun activiteiten naar de gemeente noodzakelijk.

6.1 Om dit voorstel te financieren is er naar schatting een krediet van € 200.000,- nodig

Het is niet precies te zeggen hoeveel krediet er nodig is voor het behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen, omdat dit bepaald word naar aanleiding van een 1-meting en aan de hand van gezamenlijke afspraken om overlast te voorkomen.

Risico’s

Het kan zijn dat nieuwe doelstellingen, maatregelen en activiteiten als gevolg van de KVO-evaluatie leiden tot lagere of hogere uitgaven aan veiligheid.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het college informeert de raad per memo over de daadwerkelijke afschaffing van de reclamebelasting, het stopzetten van de financiering van parkmanagement en de nodige ontwikkelingen rondom het behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het college komt voor 1 november 2017 met een voorstel naar de raad over de aanbesteding van de beveiliging van het bedrijventerrein nadat duidelijk is geworden wat er nodig is voor het behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Rapportage/evaluatie

De raad zal via de behandeling van de meerjarenbegroting op de hoogte worden gehouden over de financiële gevolgen van de afschaffing van de reclamebelasting en de aanbesteding van de beveiliging van het bedrijventerrein

Financiën

Er is naar verwachting een krediet nodig van € 200.000,- voor het behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dat is, naar een schatting op gronde van de in de huidige KVO-overeenkomst vastgestelde voorwaarden en de meest recente begroting van Parkmanagement, voldoende om de veiligheid op het bedrijventerrein hoog genoeg te houden voor een Keurmerk Veilig Ondernemen.

De beveiliging van de bedrijventerreinen werd voorheen gefinancierd door Parkmanagement. Zij ontvingen € 260.000,- uit de reclamebelasting en € 75.000,- ten laste van het Focustraject (programma 5). De gemeente maakte dus een bedrag van € 335.000,- over aan Parkmanagement.

Als gevolg van het afschaffen van de reclamebelasting nemen de inkomsten met € 260.000,- af. Maar als gevolg van het stopzetten van de financiering aan Parkmanagement dalen de uitgaven met € 335.000,-. Dit bedrag maakt de gemeente immers niet meer over aan Parkmanagement.

De kosten van € 200.000,- voor het behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen kunnen ten laste komen van Focustraject programma 5; een aantrekkelijke stad met een sterke economie. Hiervoor dient de begroting dienovereenkomstig gewijzigd te worden.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0088

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van De SP fractie van 15 juni 2017 met nummerb e s l u i t :

 1. In te stemmen met het afschaffen van de Reclamebelasting vanaf 1 januari 2019;
 2. De beveiliging van het openbare gebied op de Zutphense bedrijventerreinen vanaf 1 januari 2019 door de gemeente zelf aan te laten besteden;
 3. De financiering van de vereniging Parkmanagement Zutphen vanuit de gemeente stop te zetten en de samenwerking tussen bedrijven op deelbelangen aan te jagen; voordat de financiering van Parkmanagement wordt stopgezet moet onderzoek gedaan worden naar juridische gevolgen;
 4. De benodigde maatregelen te treffen om het Keurmerk Veilig Ondernemen te behouden;
 5. Met Parkmanagement in overleg te treden over de overdracht van hun activiteiten naar de gemeente;
 6. Daartoe een krediet ter beschikking te stellen van € 200.000,00 ten laste van Focustraject programma 5; aantrekkelijke stad met een sterke economie en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 11 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De fractie van de SP heeft het initiatiefvoorstel 'Afschaffen reclamebelasting' ingediend Via het initiatiefvoorstel wordt de raad gevraagd budget beschikbaar te stellen (€ 200.000,-) voor het afschaffen van de reclamebelasting, de financiering van de vereniging Parkmanagement Zutphen vanuit de gemeente stop te zetten en de samenwerking tussen bedrijven op deelbelangen aan te jagen, en de benodigde maatregelen te treffen om het Keurmerk Veilig Ondernemen te behouden

Conform het RvO is het initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter van de raad. In het Forum wordt het voorstel toegelicht door de initiatiefnemer en hebben overige fracties gelegenheid om toelichtende vragen te stellen aan de initiatiefnemer.

Het college is verzocht een reactie te geven op het initiatiefvoorstel.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 11-09-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft de SP het woord om het initiatiefvoorstel toe te lichten.

De SP schetst de voorgeschiedenis over de invoering van reclamebelasting en en de tariefdifferentiatie die later is ingevoerd. De differentiatie is een verbetering maar is niet voldoende. De SP stelt voor om de reclamebelasting af te schaffen. Reclamebelasting draagt niet bij aan een goed ondernemersklimaat en het is een onzekere  bron van inkomsten (de opbrengst is jaarlijks onzeker en de kans is aanwezig dat reclamebelasting in toekomst worden geschrapt als gevolg van rijksbeleid. Ook klopt het principe van reclamebelasting niet. 

D66 wijst de SP op het gesprek met ondernemers dat heeft plaatsgevonden en dat het grootste bezwaar van ondernemers is weggehaald met de invoering van tariefdifferentiatie. Waarom hebben ondernemers toentertijd niet aangeven dat differentiatie onvoldoende is en dat zij reclamebelasting afgeschaft dient te worden?

De SP geeft aan dat differentiatie een oplossing is geweest van het college maar niet van de ondernemers. Het is een eerste stap in de goede richting maar nog niet voldoende. 

Het CDA merkt op dat het voorstel van de SP twee elementen bevat: afschaffen van de reclamebelasting en de beveiliging weghalen bij parkmanagement en onderbrengen bij de gemeente. De oplossing staat haaks op wat het CDA wil. CDA vindt reclamebelasting een lastig vehikel en niet feilloos maar wel een goed instrument voor het heffen van een bijdrage in het kader van collectiviteit. Het is reëel dat gebruikers van bedrijventerrein meebetalen aan collectieve voorzieningen. Het systeem van reclamebelasting kan zeker beter maar afschaffen, en de kosten afwentelen op iedere inwoner, gaat te ver. Ook de voorgestelde dekking van € 0,2 mln. is geen reële oplossing.

De SP geeft aan dat versterken van het ondernemersklimaat één van de doelen is die de raad heeft omarmd. Afschaffing past hierin en het budget voor realisatie van dit doel kan deels worden ingezet voor afschaffing van de reclamebelasting. 

GroenLinks merkt op dat beveiliging van bedrijventerrein een ondernemersbelang is waar ondernemers ook aan mee dienen te betalen. Om de kosten volledig bij ge gemeente neer te leggen is geen goede oplossing. De fractie is benieuwd naar andere mogelijkheden voor het heffen van een bijdrage ten gunste van collectieve voorzieningen en vraagt het college in dit verband te kijken naar initiatieven elders in het land met een bedrijveninvesteringszone. 

De PvdA vindt de besteding van middelen uit reclamebelasting prima. Over systeem van heffen is te discussiëren. Wellicht is het mogelijk om inkomsten te verwerven via (het ondernemersdeel van) de ozb. Huurders, pandeigenaren en ondernemers gaan op die manier bijdragen aan de benodigde middelen voor besteding van reclamebelasting. Wellicht is heffing via de ozb nog goedkoper dan heffing via reclamebelasting.

De VVD is van mening dat het leveren van een bijdrage aan een goed vestigingsklimaat beter kan door het versnellen van de procedure van vergunningverlening dan door het afschaffen van reclamebelasting.

BewustZW wijst erop dat in het verleden meerdere malen is gepoogd om te komen tot een betere maatstaf voor het heffen van reclamebelasting onder andere door invoering van differentiatie. Reclamebelasting blijft voor ondernemers een dwangbuis en vanuit het Rijk komt er meer druk om over te gaan tot afschaffing. Ook in Zutphen wordt die druk groter. Het voorstel van de SP wordt gesteund en er ligt een zorgplicht van de gemeente om, samen met ondernemers, te komen tot een goede beveiliging van bedrijventerreinen. Door toepassing van reclamebelasting gaan veel bedrijven aan Zutphen voorbij.

Het CDA vraagt BewustZW of het aantoonbaar is dat veel bedrijven aan Zutphen voorbij gaan of dat dit een gedachte is en waar afschaffing van reclamebelasting uit gedekt dient te worden.

BewustZW antwoordt dat deze informatie afkomstig is van ondernemers zelf maar ook bekend is bij een aantal ambtenaren.

Burgerbelang vindt dat een aanpassing van het systeem van reclamebelasting gewenst is maar dat afschaffen te ver gaat. Voorts stelt Burgerbelang dat de achterban van de SP niet zit te wachten op een lastenverzwaring als het wegvallen van de opbrengst reclamebelasting wordt gedekt uit algemene middelen.

De ChristenUnie sluit aan bij de opmerking van de VVD. Het voorstel van de SP is sympathiek maar waarom geldt afschaffing alleen voor ondernemers op het bedrijventerrein en niet in de binnenstad?

De SP licht toe dat er verschil zit in ondernemers in de binnenstad en op het bedrijventerrein. Ondernemers in de binnenstad hebben meer gemeenschappelijke belangen. Ondernemers op bedrijventerreinen hebben minder gedeelde belangen. 

D66 merkt op dat met betrekking tot vestigingsklimaat niet alleen wordt gekeken naar de lastendruk door reclamebelasting maar naar de lastendruk in totaal. Zutphen wijkt dan niet veel af van omliggende gemeenten.

BewustZW merkt op dat, in het kader van vereenvoudiging, in Zutphen al jaren het voornemen bestaat om te snoeien in verordeningen en wet- en regelgeving maar dat hier nog onvoldoende invulling aan wordt gegeven. Daar is nog winst te halen. 

De VVD constateert dat er in het verleden ontevredenheid was bij ondernemers over de reclamebelasting maar dat verbetering is aangebracht door invoering van differentiatie. Geef het college een kans om de maatregelen in het memo tot een goed einde te brengen.

De SP bevestigt dat er iets is gewijzigd vanwege onvrede maar dat dit nog niet voldoende is.

D66 informeert nogmaals naar de uitkomst van het gesprek met de ondernemers. Het is vreemd dat de oplossing in de vorm van differentiatie is geaccordeerd terwijl nu wordt gepleit voor volledige afschaffing. 

De SP geeft aan dat ondernemers blij waren met de verbeteringen want kleinere ondernemers gingen immers minder betalen. Dit gaat echter nog niet ver genoeg.  

Burgerbelang constateert dat de meerderheid vindt dat de systematiek aangepast dient te worden en dat het memo van het college daar op ingaat. Laat het college daarmee aan de slag gaan. 

De Stadspartij vraagt waarom de SP vindt dat een aantal taken, zoals de beveiliging van het bedrijventerrein, beter kan worden uitgevoerd door gemeente?

De SP antwoordt dat de gemeente de beveiliging niet zelf dient uit te voeren maar de aanbestedende partij dient te zijn. De volledige beveiliging (uitvoering en aanbesteding) dient niet in handen te worden gelegd van parkmanagement.

Het CDA vindt dat de beveiliging van bedrijventerreinen bij parkmanagement hoort en niet bij de gemeente. 

De SP vindt dat de aanbesteding door de gemeente dient te gebeuren. Door dit te beleggen bij parkmanagement is de invloed van betrokkenen veel minder geborgd. 

De PvdA stelt dat er taken afkomen op de gemeente die ondernemers in de binnenstad en op de bedrijventerreinen raken. Dat kost geld dat opgebracht dient te worden door inwoners van Zutphen. Het is niet onredelijk dat een deel van de uitgaven aan specifieke thema's ook wordt opgebracht door die specifieke doelgroepen. Als de aanleiding van het afschaffen van reclamebelasting voortkomt uit het niet goed functioneren van parkmanagement dan dient moet het gesprek daarover gaan en niet over het afschaffen van reclamebelasting.

Burgerbelang geeft aan een financiële onderbouwing te missen in voorstel.

De SP ziet afschaffen als onderdeel van het scheppen van goed ondernemersklimaat. De samenleving moet die rekening betalen.

Vervolgens krijgt de portefeuillehouder gelegenheid om een reactie te geven op het initiatiefvoorstel. 

Het college licht toe dat de reclamebelasting als middel voor dekking van de kosten van parkmanagement onder druk staat door lokale ondernemers en door maatregelen van het Rijk. Daarom komt een herzien voorstel voor parkmanagement en de financiering daarvan. In het memo staat de inzet van het college voor de komende periode vermeld.

GroenLinks vraagt of het college ook nadenkt over de inzet van een bedrijfsinvesteringszone en of iets wordt gedaan aan ondernemers die zich niet goed vertegenwoordigd voelen door parkmanagement. 

Het College antwoordt dat de bedrijfsinvesteringszone onderdeel is van het onderzoek en van het voorstel dat volgt. Met de ondernemers die niet zijn vertegenwoordigd in verenigingsverband zijn contacten. Er wordt geprobeerd om aan te haken bij georganiseerde verbanden. 

De VVD vindt dat de SP goed wordt bediend met dit memo. De VVD staat achter het memo van college.

Burgerbelang geeft het college mee om te proberen eenheid te krijgen binnen de verschillende ondernemersverenigingen.

BewustZW vraagt de SP wat zij met het initiatiefvoorstel gaat doen en hoe de fracties hierover gaan stemmen.

GroenLinks doet de suggestie aan de SP om het voorstel aan te vullen gehoord de discussie vanavond. Onder andere de aspecten 'collectiviteit' en 'free-riders' worden gemist in het voorstel.  

De SP licht toe het initiatiefvoorstel als voorwerk te zien voor verdere uitwerking door het college. Het voorstel wordt mee terug genomen naar de fractie en zal wellicht leiden tot aanpassing. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat het voorstel nog niet besluitrijp is voor de raad en voorlopig zal worden aangehouden.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 25 september 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 25-09-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Het voorstel is voorlopig aangehouden.
Geen amendementen ingediend