Pagina delen

Initiatiefvoorstel "2GetThere: voor jongeren door jongeren"

stelt voor :

 1. in te stemmen met het initiatiefvoorstel voor een tweejarige pilot 2GetThere Zutphen;
 2. het college binnen de begroting de benodigde middelen te laten vinden en wanneer dat niet slaagt een begrotingswijziging voor te leggen aan de raad.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In Zutphen loopt het aantal jongeren in de bijstand steeds meer op, zijn er tientallen jongeren die school verlaten zonder startkwalificatie en zitten steeds meer jongeren thuis. Daarbij leiden de gevolgen van de invoering van de ParticipatieWet er bij het Praktijkonderwijs toe dat jongeren steeds moeilijker een plek vinden.

Preventie&Vroegsignalering en Werk zijn speerpunten uit het collegeakkoord. Met dit voorstel kan nog in 2015 de voorbereiding getroffen worden om in 2016 en 2017 een team jongerencoaches aan de slag te hebben in pilotvorm.

2GetThere is een project waarin jongeren elkaar helpen. Jongeren worden opgeleid tot jongerencoach. Zij coachen op hun beurt jongeren van 16 t/m 26 jaar die steun of hulp nodig hebben op het gebied van school of studie, (het vinden van) werk of een combinatie van beide. In Arnhem wordt het project al sinds 2010 succesvol uitgevoerd. In 2013 volgden Renkum, Rheden en Zuid-oost Drenthe. De aanpak is erkend als één van de drie best practices in de wereld op het gebied van bestrijding van jeugdwerkloosheid door de International Labour Organization. In het FNV banenplan 2014 wordt geadviseerd om dit voorbeeld uit Arnhem landelijk breed uit te rollen.

Beoogd effect

In actie komen tegen jeugdwerkloosheid in Zutphen. Dit initiatiefvoorstel biedt een concrete uitwerking voor bovengenoemd probleem die door de betrokken professionals wordt gedragen. 2GetThere Zutphen verwacht dat in de geschetste opzet per jaar 75 begeleid kunnen worden door de jongerencoaches, waarvan 60% binnen een jaar uitstroomt naar school of werk en nog 20% naar hulpverlening. Ieder half jaar wordt het project geëvalueerd.

Argumenten

1.1  Preventie en vroegsignalering en werk zijn speerpunten uit het collegeakkoord

Het is een van de speerpunten uit het collegeakkoord om te voorkomen dat mensen achterop raken en om op tijd te signaleren dat dit wel gebeurt. Er wordt ingezet op investeren in sociale netwerken, in een goed en nabij aanbod van culturele en vrijetijdsvoorzieningen, in de wijken en op scholen, en in goed onderwijs. Met de speerpunten als leidraad wil het college zich inzetten voor een startkwalificatie voor jongeren en voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

1.2 2GetThere is een bewezen succesformule

Jongeren staan centraal: specifieke kennis en vaardigheden van jonge mensen worden herkend, op waarde geschat en benut met winst voor alle betrokken partijen;

De peer-to-peer aanpak met rolmodellen en ervaringsdeskundigen is laagdrempelig en onbevooroordeeld en hierdoor een goede ingang voor jongeren;

Beste initiatief van de wereld aldus de International Labour Organisation (ILO, 2014) op het gebied van de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

1.3 2GetThere biedt perspectief voor jongeren

Er wordt uitgegaan van eigen kracht met focus op de eigen verantwoordelijkheid. Dit werkt preventief en gemiddeld stroomt 80% succesvol uit naar werk en/of school of is aangehaakt op passende hulpverlening;

Het mes snijdt aan twee kanten: 100% van de jongerencoaches stroomt door naar regulier werk of studie. Door de ervaring, training en coaching ontwikkelen coaches zich tot volwaardige zelfverzekerde professionals.

1.4  Krachten bundelen

De aanpak bereikt een diverse groep en verbindt verschillende achtergronden. Niet alleen jongeren onderling maar ook organisaties, werkgevers en initiatieven;

2GetThere participeert in het bondgenootschap en als zondanig worden acties ondersteunt en geinitieerd, en wordt aandacht gevraagd voor het thema. Dit sluit aan bij de motie die door de raad is aangenomen om laaggeletterdheid aan te pakken.

2.1 Om de pilot te financieren is een begrotingswijziging nodig

Om de pilot te kunnen financieren is een wijziging van de begroting nodig. In de bijlage worden de benodigde kosten nader toegelicht.

Kanttekeningen

1.1  Niet alle jongeren zullen worden bereikt met deze pilot

Zoals gesteld is de verwachting dat zo’n 75 jongeren bereikt worden met het aantal coaches waar we, gebaseerd op de ervaringen in Arnhem, mee starten. Door de actieve aanwezigheid van de coaches ontstaat er mogelijk meer behoefte aan coaching. Dit zal in de halfjaarlijkse evaluaties meegenomen worden.

1.2  Succes

Als de pilot succesvol blijkt dan zijn middelen nodig om 2GetThere Zutphen voort te zetten. 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Om een goede pilot op te zetten is een gedegen voorbereiding van belang. Het najaar van 2015 kan worden benut om draagvlak te creëren voor het project, verbinding te zoeken en te starten met de werving. In 2016 kunnen de jongerencoaches direct ingezet worden, staat er een goede klankbordgroep en kan er worden doorgepakt. Onder andere daarmee kan de pilot een groot succes worden. In 2017 kan dit succes verder bestendigd en uitgebouwd worden.

De verwachting is dat deze pilot een positieve uitstraling zal hebben in de gemeente en hierdoor anderen enthousiasmeert om werk te maken van jongeren.

Het is de bedoeling dat het een relatief zelfstandige pilot is. Er wordt nog gezocht welk gemeentelijk team gesprekspartner is voor monitoring en evaluatie van de pilot.

Rapportage/evaluatie

Halfjaarlijks zal er een voortgangsrapportage plaatsvinden om een vinger aan de pols te houden en indien nodig aanwijzingen te kunnen geven.

Daarbij wordt een klankbordgroep opgericht met betrokken partijen, denk aan: de jongerencoaches van het Plein, leerplicht, het Samenwerkingsverband VO Zutphen, de Praktijkschool, ROC Aventus.

Financiën

Jaar

Globale beschrijving

Begroot

Dekking

2015

Voorbereiding: oprichten klankbordgroep, werven coaches en voorwaarden creëren zodat in 2016 de pilot goed gestart kan worden.

€6500

Bijstellingsnota Preventie&Vroegsignalering

2016

1e jaar pilot: 6 jongerencoaches en 2 stagiaires aan het werk, leerwerkplek voor secretarieel ondersteuner en 2e helft start projectleider.

 

Het beoogde effect in cijfers in de geschetste opzet is: per jaar 75 jongeren die begeleid kunnen worden door de jongerencoaches, waarvan 60% binnen een jaar uitstroomt naar school of werk en nog 20% naar hulpverlening.

€166.000

De verwachting is dat er binnen de regionale/Europese middelen voor het bestrijden van Jeugdwerkloosheid en de middelen in het kader van het voortijdig schoolverlaten ruimte te vinden. De pilot in Zutphen zou kunnen dienen als een eerste pilot in de Stedendriehoek.

2017

2e jaar pilot: 6 jongerencoaches en 2 stagiaires aan het werk, leerwerkplek voor secretarieel ondersteuner en 2e helft start projectleider.

 

Het beoogde effect in cijfers in de geschetste opzet is: per jaar 75 jongeren die begeleid kunnen worden door de jongerencoaches, waarvan 60% binnen een jaar uitstroomt naar school of werk en nog 20% naar hulpverlening.

€156.000

De verwachting is dat er binnen de regionale/Europese middelen voor het bestrijden van Jeugdwerkloosheid en de middelen in het kader van het voortijdig schoolverlaten ruimte te vinden. De pilot in Zutphen zou kunnen dienen als een eerste pilot in de Stedendriehoek.

Wat ook meetelt zijn de lange termijn effecten voor de jongere zelf, maar ook in financiële zin voor de maatschappij. Hieronder de berekening FNV Jong opgebouwd uit tekort aan inkomstenbelasting en sociale premies, de kosten voor de uitkeringen moeten hierbij nog opgeteld worden.

“Elke jongere die niet op de arbeidsmarkt komt kost de gemeenschap € 11.000 per jaar. Stel dat iemand op zijn 21e uitvalt en hij/zij haalt de pensioenleeftijd, dan kost één jongere onze maatschappij in totaal € 230.933. En dan hebben we het nog niet over de effecten van werkeloosheid op de persoon en op de volgende generatie(s).”

Wanneer 2GetThere Zutphen van die 75 jongeren 60% naar school of werk leidt, bespaart dit de maatschappij jaarlijks €495.000.

Bijlagen

 • Initiatiefvoorstel “2GetThere: voor jongeren door jongeren” van GroenLinks.
 • Bijlage Initiatiefvoorstel “2GetThere: voor jongeren door jongeren” uitgewerkte begroting.
 • Agenda met behandelwijze in het Forum van 21 september 2015

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0114

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van van 7 augustus 2015 met nummer 66979b e s l u i t :

 1. in te stemmen met het initiatiefvoorstel voor een tweejarige pilot 2GetThere Zutphen;
 2. het college binnen de begroting de benodigde middelen te laten vinden en wanneer dat niet slaagt uiterlijk voor het eind van 2015 een begrotingswijziging voor te leggen aan de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 21 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Op 20 juli 2015 heeft Liza Luesink van GroenLinks een initiatiefvoorstel "2GetThere: voor jongeren door jongeren" ingediend.

In Zutphen loopt het aantal jongeren in de bijstand steeds meer op, zijn er tientallen jongeren die school verlaten zonder startkwalificatie en zitten steeds meer jongeren thuis. 2GetThere is een project waarin jongeren elkaar helpen. Jongeren worden opgeleid tot jongerencoach. Zij coachen op hun beurt jongeren van 16 tot en met 26 jaar die steun of hulp nodig hebben op het gebied van school of studie, (het vinden van) werk of een combinatie van beide.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het initiatiefvoorstel voor een tweejarige pilot 2GetThere Zutphen en zo nodig de begroting te wijzigen.
Deze eerste 'beeldvormende' forumbehandeling is bedoeld om een goed beeld te krijgen over de situatie van jongeren op de gebieden van werkloosheid, schooluitval en thuiszitten in Zutphen en om inzicht te geven in welke behoefte er is en wat 2GetThere voor Zutphen kan betekenen.
In een volgende oordeelsvormende Forumvergadering kan de inhoudelijke discussie tussen de fracties worden gevoerd.

Het vaststellen van nieuw beleid en het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Als bijlage is een agenda met daarin de te hanteren vergaderprocedure opgenomen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Behalve de forumleden zijn bij deze vergadering aan tafel tevens aanwezig:

 • Susanne ten Doesschaten-Boekelman (Projectleider 2GetThere)
 • Mike van Haren  (Jongerencoach 2GetThere)
 • Roshina Baboe (Jongerencoach 2GetThere)
 • Ronald Heuschen (jongerencoach Plein)
 • Eelke de Haan (jongere Zutphen)
 • Leroy Meedendorp (jongere Zutphen)
 • Gerda Fledderus (jongerencoach Plein)
 • Florence van Schaik (jongere Zutphen)

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft vervolgens de indiener van het initiatiefvoorstel het woord.

GroenLinks: De jeugdwerkloosheid verdient het aangepakt te worden. Dit past binnen de visie 2025 die spreekt over ruimte voor ieder talent, het collegeakkoord en de bijstellingsnotitie 2015, waarin de raad heeft uitgesproken dat middelen moeten worden ingezet voor vroegsignalering. Er gebeurt weliswaar al veel door de jongerencoaches van Het Plein en de Stichting Perspectief, maar er is meer nodig. Het gaat dan niet alleen om praten, maar om doen. 2GetThere is een zeer enthousiaste organisatie die daarin een goede rol kan vervullen. Het is de bedoeling vanavond vooral 2GetThere aan het woord te laten en aan hen vragen te stellen, om zo een goed beeld te vormen van het werk dat ze doet en de resultaten die ze bereikt.

Mevrouw Flederus: De jongerencoaches van Het Plein richten zich op jongeren zonder startkwalificatie. Zij krijgen van de gemeente een brief en zo nodig bezoek aan huis om het gesprek aan te gaan over de vraag wat ze nodig hebben. Per jaar voert Het Plein 100 tot 130 trajecten uit. Ongeveer 500 jongeren zijn in kaart gebracht, die uiteindelijk toch op school bleken te zitten. 50% van de benaderde jongeren gaat alsnog naar school of aan het werk; 15% verhuist of zit in een zorgtraject; 15% doet alsnog een aanvraag in het kader van de Participatiewet en ongeveer 25% is nog niet toe aan begeleiding.

D66: Wat doet Het Plein om deze jongeren te bereiken.

De heer Heuschen: Het zou schelen als die door jongere hulpverleners werden benaderd.

Eelke Haan: Als jongere blijk ik makkelijker met jongeren in contact te kunnen komen.

ChristenUnie: Wat levert een startgesprek op?

Florence van Schaik: De kracht is dat er geen pressie van bovenaf wordt opgelegd. Het Plein moet veel klanten bedienen. Met jongeren is het makkelijker een gesprek aan te gaan.

Mevrouw Ten Doesschaten: 2GetThere is een antwoord van deze tijd. Het gaat over jongeren die elkaar begrijpen en de laagdrempeligheid is van belang. Daaraan is behoefte. Er is geen bemoeienis van bovenaf; het gaat om het gesprek tussen jongeren. Het is bovendien goedkoop. Ter illustratie toont zij een kort filmpje. Jongeren kiezen hun eigen coach, waarin ze zichzelf herkennen. In Arnhem is begonnen met 10 coaches. Er is veel van mond tot mond reclame. In feite worden faciliteiten geboden waardoor de jongeren het zelf doen.

Roshina Baboe: Jongeren benaderen ons via allerlei kanalen, maar vooral via de website: zij kunnen zelf een coach kiezen en die rechtstreeks benaderen. Ook worden jongeren verwezen via leerplichtambtenaar etc. Intakegesprekken vinden niet plaats op een kantoor, maar bijvoorbeeld bij V&D of de bibliotheek. Tijdens dat gesprek vraagt de jongerencoach wie de jongere is, wat hem motiveert, wat hij wil: stage, opleiding of werk. De jongerencoach helpt hem dan bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven en geeft hem tips.

ChristenUnie: In hoeverre ligt het initiatief bij de jongere; wanneer bij de coach?

Mike van Haren: Dat verschilt. De coach probeert de jongere op weg te helpen door problemen te bespreken, ingangen te zoeken, bij tijd en wijle de hand vast te houden en af en toe een duwtje te geven in de juiste richting. Hij weet uit eigen ondervinding dat dat helpt.

PvdA: Het is een aansprekend initiatief, maar het is de vraag waarom juist gekozen is voor 2GetThere. Hoeveel jaar blijven de jongerencoaches jong?

Mevrouw Ten Doesschaten: 2GetThere werkt met ervaringsdeskundigen, jongens/meisjes van de straat. Zij zijn tussen 20 en 30 jaar oud en zijn niet langer dan 2 tot 2,5 jaar coach bij 2GetThere. Daarna stromen ze uit, tot nu toe voor 100% naar regulier werk.

Mevrouw Flederus: Het Plein bereikt een deel van de jongeren niet. Die hebben blijkbaar een andere aanpak nodig. Ze hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 2GetThere is een welkome aanvulling op het pakket van Het Plein en de Stichting Perspectief.

D66: Over hoeveel jongeren gaat het eigenlijk die Het Plein niet bereikt? Wanneer dat 25% is gaat het om 30 jongeren; het voorstel spreekt over 75.

VVD: Is een inschatting te maken van het aantal jongeren binnen die 25% dat echt niets wil?

De heer Heuschen: Het Plein benadert alleen jongeren zonder startkwalificatie. Er zijn er echter meer die steun behoeven. Hij is nog nooit iemand tegengekomen die echt niets wil.

College: Het team van 2GetThere zal in Zutphen kleiner zijn dan in Arnhem. Hoe is dan de diversiteit te waarborgen?

Mevrouw Ten Doesschaten: Het team in Zutphen zal bestaan uit zes coaches. Als dat drie jongens en drie meisjes zijn is er al een behoorlijke mate van diversiteit.

BewustZW: Als de formule zich al in Arnhem heeft bewezen, waarom wordt dan nu een pilot voorgesteld? Hoe vindt toetsing plaats en aan welke criteria wordt getoetst?

Mevrouw Ten Doesschaten: 2GetThere is een standaard formule. Er ligt een concrete schets, maar die moet zich in Zutphen toch eerst maar bewijzen. Daarom hecht zij aan de vorm van een pilot.

PvdA: Zit er een overlap tussen Het Plein, de Stichting Perspectief, Het Dagelijks bestaan de Kruittoren en dit initiatief? Overigens is het moeilijk om als raad een beeld te krijgen of dit wel de beste aanpak is. Is gekeken naar initiatieven bij andere gemeenten?

Mevrouw Flederus: Binnen Het Plein is al veel gedaan om alle betrokken partijen samen te brengen.

Roshina Baboe: Het gaat er juist om de vraag te stellen waar de behoefte van de jongeren ligt.

VVD: Is er een beeld te vormen hoe aantrekkelijk de aanpak van 2GetThere is voor Zutphense jongeren?

Florence van Schaik: Wat er nu is, werkt niet voor een aantal jongeren. De huidige jongeren coaches zijn er niet als je ze nodig hebt en andersom zijn die jongeren er niet als de coaches beschikbaar zijn. In de huidige opzet worden de jongeren in de coffeeshops nauwelijks bereikt en ook niet de jongeren die het dag- en nachtritme hebben omgedraaid. Zij kan die groep juist wel bereiken.

VVD: Is een grove inschatting te maken van de omvang van die groep?

Mevrouw Ten Doesschaten: In Arnhem speelde die vraag ook. “Onzichtbare jongeren” zijn er niet. Er zijn geen jongeren die niets willen, maar wel een grote groep die afgehaakt is. Er zijn vele andere initiatieven, maar 2GetThere is door de International Labour Organisation uitgeroepen tot ’s werelds beste initiatief op het gebied van bestrijding van jeugdwerkloosheid.

SP: Komen de coaches uit Zutphen?

Mevrouw Ten Doesschaten: Dat is een voorwaarde.

Stadspartij: Hoe krijgt de samenwerking met andere organisaties vorm?

Mevrouw Ten Doesschaten: In Arnhem bleek dat destijds erg problematisch, maar in Zutphen heeft zij al diverse positieve gesprekken gehad. Er is sprake van een erg open houding en de communicatie is transparant.

PvdA: Wat is onze rol als raadslid als het gaat om de keuze voor deze organisatie?

GroenLinks: Lijkt een mooie casus voor de cursus voor raadsleden.

Voorzitter: Dat is in deze beeldvormende forumvergadering niet aan de orde. Hij concludeert dat het forum zich in voldoende mate een beeld heeft kunnen vormen en dankt alle deelnemers hiervoor. Het voorstel zal in een oordeelsvormend forum aan de orde worden gesteld.

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Forum van 12 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Op 20 juli 2015 heeft raadslid Liza Luesink van GroenLinks een initiatiefvoorstel "2GetThere: voor jongeren door jongeren" ingediend.

In Zutphen loopt het aantal jongeren in de bijstand steeds meer op, zijn er tientallen jongeren die school verlaten zonder startkwalificatie en zitten steeds meer jongeren thuis. 2GetThere is een project waarin jongeren elkaar helpen. Jongeren worden opgeleid tot jongerencoach. Zij coachen op hun beurt jongeren van 16 tot en met 26 jaar die steun of hulp nodig hebben op het gebied van school of studie, (het vinden van) werk of een combinatie van beide.

Op 21 september 2015 is een beeldvormende vergadering gehouden over dit initiatiefvoorstel, waarin een zo goed mogelijk beeld is verkregen over de situatie van jongeren op de gebieden van werkloosheid, schooluitval en thuiszitten in Zutphen en inzicht in welke behoefte er is en wat 2GetThere hierin voor Zutphen kan betekenen.

Nu deze informatie is vernomen kan op 12 oktober de onderlinge discussie tussen de fracties worden gevoerd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het initiatiefvoorstel “2GetThere: voor jongeren door jongeren”. Dit voorstel is eerder behandeld in de forumvergadering van 21 september 2015.

Het woord is aan de indiener voor een toelichting.

GroenLinks: De hoge werkloosheid onder jongeren, de visie 2020 en de Bijstellingsnotitie zijn zaken die hebben geleid tot dit voorstel. In het zutphense aanbod ontbreekt peer-to-peer coaching. Daarnaast wordt een groep ‘onzichtbare’ jongeren moeilijk bereikt.

Het voorstel is bedoeld om richting te geven aan de speerpunten van het collegeakkoord: werk, signalering en vroeg signalering.

De methode is een van de ‘best practices’ en geeft goede resultaten te zien.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

D66: Gaat het om dit specifieke project of over het richting geven aan de speerpunten?

GroenLinks: Er is geen ander alternatief bekend dat aan de uitgangspunten voldoet en zulke goede resultaten geeft.

Burgerbelang: Om een pilot te kunnen starten is wellicht een ander voorstel nodig.

GroenLinks: Gesprekken met mensen uit het veld hebben geleid tot de conclusie dat ‘2GetThere’ een goed project is.

Burgerbelang: Is het mogelijk om de inhoud aan te passen aan de specifiek zutphense problematiek?

GroenLinks: Belangrijk is dat er niet te lang gepraat wordt, maar dat we aan de slag gaan.

Stadspartij: Wij ondersteunen dit voorstel. Belangrijk is wel dat de opleiding vanuit Zutphen wordt vormgegeven.

Burgerbelang: 2015 Is bijna voorbij. Is een start in januari 2016 realistisch?

GroenLinks: Liever waren we eerder gestart. Zoals het er nu uitziet qua financiering zou januari 2016 haalbaar moeten kunnen zijn.

D66: Er wordt gesproken over Europese middelen, is dat zeker? En wat te doen als het geld er niet komt?

GroenLinks: De opstart zou kunnen uit de Bijstellingsnotitie. Over de Europese gelden is nog veel onduidelijk

D66: Het zou jammer zijn als er wel een opstart plaatsvindt, maar geen vervolg vanwege het ontbreken van fondsen. Het gaat toch om een fors bedrag.

GroenLinks: Het project past binnen verschillende beleidsdoeleinden en er zijn daarom alternatieven om te financieren.

PvdA: Wij ondersteunen dit initiatiefvoorstel. Het zou wel makkelijker zijn als het voorstel minder concreet zou zijn en meer richtinggevend.

GroenLinks: Het is altijd lastig om de balans te vinden tussen concreetheid/aan de slag gaan en richtinggevende principes.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

College: Het college vindt dit een mooi voorstel. Goed dat de uitgangspunten gedragen worden. Er zijn wel een aantal kanttekeningen: hoe wordt dit in de organisatie geplaatst, hoe voorkom je een stapeling van het hulpaanbod en hoe de financier je dit.

De peer-to-peer aanpak werkt en de problematiek is dermate ernstig dat er wel wat gedurfd mag worden.

Opstarten vanuit de Bijstellingsnotitie is een goed idee. 2016 en 2017 zijn ingewikkelder, maar niet onmogelijk. Voor de financiering van de derde tranche aanpak jeugdwerkloosheid is een voorstel naar het ministerie gegaan. Het resultaat is echter nog onduidelijk. Dat zal in de uitwerking van het voorstel door het college terug moeten komen in de raad. Er zijn alternatieve financieringsmogelijkheden.

De genoemde startdatum lijkt door de onduidelijkheden rond de financiering echter niet haalbaar.

We willen proberen om voor januari 2016 een goed voorstel te maken waarin de financiering is meegenomen.

BewustZW: Wat is het probleem bij een latere start?

GroenLinks: Dat geeft geen gevaar op zich, maar hoe eerder er gestart wordt hoe beter.

CDA: Iedere jongere zonder startkwalificaties kost nu ook geld. Dat kan bespaard worden.

VVD: Wij vinden het een sympathiek voorstel. Misschien is het goed om te kijken hoe bij andere steden de financiering geregeld is.

D66: Belangrijk is dat de ‘verborgen’ groep ook betrokken wordt.

College: De zutphense problematiek vraagt om gedurfde stappen. Dit project sluit goed aan bij de manier waarop we dingen in Zutphen doen.

Tijdspad zou kunnen zijn: voor het einde van het jaar een voorstel of tussenbericht. Dat hangt erg af van de financiering via het ministerie, maar die duidelijkheid moet er voor het einde van 215 wel zijn.

Het meest positieve scenario zou een start in het eerste kwartaal van 2016 kunnen betekenen.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend