Pagina delen

Initiatiefraadsvoorstel 'Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen'

De raadsleden Heitling, Luesink en Van Vliet stelt voor :

  1. In te stemmen met het initiatiefvoorstel "Onderzoek technische en economische haalbaarheid verbeteren Industriehaven Zutphen";
  2. Een krediet ter beschikking te stellen van €5000,-- en ten laste van het beschikbare programmabudget van Programma 5. Aantrekkelijke stad te laten komen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Gemeentes, regio’s en bedrijven in ons achterland, Lochem (ForFarmers), Twente (Almelo, Hengelo, Enschede) vragen om uitbreiding van hun havencapaciteit en toegankelijkheid via het Twentekanaal. Het Twentekanaal nu – en ook straks – heeft een capaciteit voor containerschepen met tot tweehoog gestapelde containers. De IJssel kan schepen faciliteren tot 4 hoog gestapelde containers. Dit biedt mogelijk kansen voor overslag in de Industriehaven in Zutphen. Daarnaast hebben we als stad en Stedendriehoek ook ambities op het gebied van cleantech en circulaire economie. Vervoer over water kan daarin een belangrijke rol spelen.

Dit initiatiefvoorstel stelt voor deze kansen te laten onderzoeken.

Het onderzoek wordt gedaan door student Rolf Ziel, faculteit ‘Civil Engineering and Geosciences. Vanuit de TU Delft wordt dit onderzoek multidisciplinair begeleidt door o.a. prof. ir. T. Vellinga, ir. P. Quist en dr.ir. J.C.M van Dorser.

De centrale onderzoeksvraag is: ‘Can a viable terminal be realized in Zutphens business park De Mars to improve utilization of waterway access?’

Oftewel: ‘Is het mogelijk om op De Mars een levensvatbare terminal te realiseren om zo het gebruik van de toegang via water te verbeteren?’

Beoogd effect

  • Onderzoeken of de Industriehaven Zutphen geschikt kan worden gemaakt voor overslag van (bulk)goederen en containers.
  • De economische kansen die een moderne Industriehaven kan bieden voldoende in beeld hebben.
  • Bijdragen aan het verwezenlijken van onze cleantech ambities en het versterken van onze lokale en regionale economie en daarmee ook een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in onze stad.

Argumenten

1.1 Vervoer over water biedt voordelen

Vervoer over water is kansrijk, vaak milieuvriendelijker en efficiënter dan vervoer over de weg of over de rail.

1.2  Kansen benutten

In Zutphen hebben we een Industriehaven die mogelijk onderbenut wordt. In Zutphen liggen knooppunten van water- en railverbindingen zowel noord-zuid alsook oost-west. In Stedendriehoekverband bestaat een forse ambitie richting economische ontwikkelingen op het gebied van cleantech en circulaire economie. Dat ondernemers in Zutphen en de Stedendriehoek hier ook actief in participeren en aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in vervoer over water.

1.3 In beeld krijgen van de economische kansen van een moderne Industriehaven.

Dat we alle economische kansen die een moderne Industriehaven kan bieden die o.a. geschikt is voor containeroverslag voor vervoer vanuit en naar o.a. Twente en de Achterhoek in beeld kunnen krijgen met behulp van het voorgestelde onderzoek.

1.4 In beeld brengen van mogelijke technische problemen

Dat we nu niet weten welke technische problemen we tegen kunnen komen bij het geschikt maken van de Industriehaven voor overslag (bulk)goederen en containers. Indien dit van tevoren onderzocht wordt kan de keuze tussen het wel (of niet) geschikt maken van de Industriehaven voor overslag van (bulk)goederen en containers beter worden onderbouwd.

1.5 Versterken economie en bijdrage leveren aan werkgelegenheid in Zutphen.

Dat Zutphen als ‘hub’ voor goederenvervoer over water en mogelijk ook rail, bijdraagt aan het versterken van onze lokale/regionale economie en daarmee ook een bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid in onze stad.

2.1 Om het onderzoek te financieren is een begrotingswijziging nodig.

Om het onderzoek te financieren is een wijziging van de begroting nodig. De kosten kunnen ten laste komen van Programma 5. Aantrekkelijke stad.

Kanttekeningen

1.1  Succes

Als de uitkomst van het onderzoek positief blijkt dan zijn middelen nodig om het verbeteren van de Industriehaven Zutphen voort te zetten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het gevraagde budget dekt onderzoekskosten die verband houden met de benodigde kennisinput die nodig is vanuit het lokale en regionale bedrijfsleven. Daarvoor moeten werkbijeenkomsten worden georganiseerd om deze kennis te kunnen aftappen. Deze bijeenkomsten gaan over zaken als:

-      Betrokkenheid lokale en regionale ondernemers,

-      Werkgelegenheidsaspecten

-      Samenwerking ondernemers en lokale overheden en provincies.

De verwachting is dat als uit bedoeld onderzoek blijkt dat een moderne Industriehaven in Zutphen technisch en economisch haalbaar is, dit ook anderen enthousiasmeert om werk te maken van een moderne Industriehaven in Zutphen.

Het is de bedoeling dat het onderzoek een relatief zelfstandige pilot is. Er wordt nog gezocht welk gemeentelijk team gesprekspartner is voor monitoring en evaluatie van deze pilot.

Rapportage/evaluatie

In december 2016 zal de raad geïnformeerd worden door een tussentijdse rapportage met bevindingen en in april 2017 zal er in het Forum een presentatie worden gehouden over het verloop van het onderzoek en het onderzoeksresultaat.

Financiën

Er is een krediet nodig van € 5.000. Daarmee kan één student van TU Delft (Rolf Ziel, studierichting havens en waterwegen, afstudeeropdracht) in de periode september 2016 – maart 2017 respectievelijk de technische en economische haalbaarheid van een moderne Industriehaven in Zutphen onderzoeken. De kosten hiervoor kunnen ten laste komen van Programma 5. Aantrekkelijke stad.

Bijlagen

  1. Opzet onderzoek van Rolf Ziel.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0118

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van De raadsleden Heitling, Luesink en Van Vliet van 20 september 2016 met nummerb e s l u i t :

  1. In te stemmen met het initiatiefvoorstel "Onderzoek technische en economische haalbaarheid verbeteren Industriehaven Zutphen";
  2. Een krediet ter beschikking te stellen van €5000,-- en ten laste van het beschikbare programmabudget van Programma 5. Aantrekkelijke stad te laten komen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 oktober 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De fractie van de PvdA heeft het initiatiefvoorstel 'Onderzoek technische en economische haalbaarheid verbeteren Industriehaven Zutphen' ingediend (mede ingediend door GroenLinks, Stadspartij en Lijst Van Vliet). Via het initiatiefvoorstel wordt de raad gevraagd budget beschikbaar te stellen (€ 5.000) voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om de Industriehaven Zutphen geschikt te maken voor de overslag van (bulk)goederen en containers.

Conform het RvO is het initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter van de raad. In een beeldvormend Forum wordt het voorstel toegelicht door de initiatiefnemers (en externe onderzoeker) en hebben overige fracties gelegenheid om toelichtende vragen te stellen aan de initiatiefnemers en de onderzoeker. Er vindt geen politiek debat plaats over het voorstel tijdens het beeldvormende Forum en het college heeft ook geen actieve rol in dit Forum.

Het college is verzocht een reactie te geven op het initiatiefvoorstel. Nadat de reactie van het college is ontvangen, wordt het voorstel geagendeerd voor oordeelsvorming en besluitvorming.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 10-10-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom bij het beeldvormende forum over de vraag om de Zutphense Industriehaven te verbeteren.

 

Presentatie de heer Ziel

De heer Ziel, student aan de TU Delft, licht zijn plan van aanpak toe (zie presentatie in de bijlage). Hij constateert dat Zutphen gunstig ligt aan diverse waterwegen. Daar kan Zutphen meer gebruik van maken. De TU Delft en Witteveen + Bos begeleiden het onderzoek. De heer Ziel neemt de eerdere onderzoeken naar het verbeteren van de haven mee. Hij gaat nu twee locaties nader bekijken: de Industriehaven en Fort de Pol.

 

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de presentatie

D66: Waarom zijn die eerdere onderzoeken gestrand?

De heer Ziel: Dat weet ik niet. Er is nu nader onderzoek nodig.

CDA: Wij vinden het een mooi plan dat nader onderzocht moet worden. Wij hebben wel enige vragen/opmerkingen:

-Voor Fort de Pol is destijds als voorwaarde gesteld dat de stortplaats afgegraven moet worden. Pas dan zou een haven mogelijk zijn.

-De IJssel staat vaak laag. Is er wel voldoende diepte voor een haven?

-Zijn er hier belangen van Zutphense bedrijven?

PvdA: De TU Delft heeft nog niet alle antwoorden. De heer Ziel is nog maar net aan zijn onderzoek begonnen. Hij zal in zijn onderzoek ingaan op de problematiek van het laagstaande water.

BewustZW: Wij vinden het een heldere presentatie. Goed dat er opnieuw gekeken wordt naar de haven. Kijk ook naar de gemeenschappelijke regelingen van de diverse Twentse gemeenten en het andere achterland van Zutphen. Dat vergroot de basis van een haven.

De heer Ziel: Dit zijn concrete zaken. Daar kan ik nu nog niets over zeggen.

VVD: Wij vinden het ook een mooi initiatief. Laten we echter niet opnieuw het wiel uitvinden. Wij missen verder de tweede sluis bij Eefde.

De heer Ziel: Ik ben daarvan op de hoogte.

Burgerbelang: Wat als er geen € 5.000,- beschikbaar komt?

PvdA: Ik licht graag het initiatief nog even toe. Bedrijven op De Mars geven aan dat er behoefte is aan een haven. Er zijn diverse ontwikkelingen die aanleiding zijn hier opnieuw naar te kijken door middel van een goed onderzoek. Samen met Cleantech hebben we de TU Delft hiervoor gevraagd. De € 5.000,- is voor diverse te organiseren sessies bedoeld. Het onderzoek gaat ook door zonder dat bedrag.

CDA: Richt het onderzoek zich alleen op de huidige Industriehaven?

De heer Ziel: Nee, ook op Fort de Pol.

BewustZW: Wij willen wel geld hiervoor beschikbaar stellen. Komt het Zutphen-logo dan wel op het onderzoek?

Stadspartij: Wij vinden het ook belangrijk dat dit onderzoek er komt.

SP: Worden er alternatieven onderzocht als blijkt dat de haven niet haalbaar is?

CDA: Ook de nevenwinst moet meegenomen worden.

ChristenUnie: Ook wij zijn voor het onderzoek. Prima om geld daarvoor beschikbaar te stellen. De TU kijkt op een innovatieve manier naar het vraagstuk en dat vinden wij mooi.

College: Wij vinden het een mooi initiatief. Wij gaan ernaar kijken. De mening van het college komt de volgende keer in een memo.

Voorzitter: Iedereen lijkt voorstander van het initiatief. Is er dan nog wel een oordeelsvormend forum nodig of kan het direct naar de raad?

BewustZW: Past dat wel procedureel gezien?

College: Wat ons betreft kan het door naar de raad.

BewustZW: Het initiatief kan ook bij de begrotingsbehandeling 2016 betrokken worden; dat is al snel.

 

Conclusie en sluiting

Voorzitter (na overleg met de griffier): Er komt eerst een memo van het college. Daarna komt het initiatief in het technisch blok en daarna gaat het door naar de raad. Als blijkt dat iedereen het eens is met dat voorstel, sluit de voorzitter het forum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Forum van 7 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De fractie van de PvdA heeft het initiatiefvoorstel 'Onderzoek technische en economische haalbaarheid verbeteren Industriehaven Zutphen' ingediend (mede ingediend door GroenLinks, Stadspartij en Lijst Van Vliet). Via het initiatiefvoorstel wordt de raad gevraagd budget beschikbaar te stellen (€ 5.000) voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om de Industriehaven Zutphen geschikt te maken voor de overslag van (bulk)goederen en containers.

Conform het RvO is het initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter van de raad. Het initiatiefvoorstel is in een beeldvormend Forum op 10 oktober 2016 toegelicht door de initiatiefnemers (en externe onderzoeker) en de fracties hebben gelegenheid gehad om toelichtende vragen te stellen aan de initiatiefnemers en de onderzoeker. Aan het het college is een bestuurlijke reactie gevraagd en afgesproken is om het voorstel te agenderen voor oordeelsvorming nadat de reactie van het college is ontvangen. Nu de reactie van het college is ontvangen, wordt het voorstel geagendeerd voor oordeelsvorming (en besluitvorming).

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 07-11-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat het een oordeelsvormend overleg is.

PvdA: Op het vorige forum over dit onderwerp bleek dat er raadsbrede steun is voor het onderzoek.

D66: Wij staan achter het initiatief. Het is een prima raadsvoorstel. Wat ons betreft kan dit door naar de raad.

SP: Ook wij vinden dit een prima voorstel. Enige vraag is: nu het geld en de middelen er niet zijn voor een eventuele uitvoering, heeft een onderzoek dan wel nut?

VVD: Wij pleiten juist wel voor een onderzoek. Dat geeft meer zicht op de haalbaarheid.

Burgerbelang: Wij zijn het eens met de VVD.

SP: Wij vinden het goed dat het onderzoek wordt uitgevoerd, laat dat duidelijk zijn, maar niet nu.

D66: De middelen kunnen later gevonden worden.

Stadspartij: Wij vinden het interessant om het onderzoek wel te laten doen. Misschien komen er wel andere oplossingen of initiatieven uit voort dan we nu kennen.

VVD: Het onderzoek is relevant om een beter beeld te krijgen, ook al is er in een eerder stadium al eens onderzoek naar de haven gedaan.

PvdA: Nu gaan we het onderzoek anders doen. Er is nu ook een speciale EU-subsidie beschikbaar.

CDA: Goed dat het onderzoek er komt. Wij vinden de € 5.000,- die wij daaraan bijdragen goed besteed.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn. Het voorstel is rijp voor besluitvorming in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend