Pagina delen

Initiatief raadvoorstel Van ´Poort van Zuid´ naar ´Poorten van de binnenstad´ van Zutphen 2020

Raadsleden Jasper Bloem, Antje van Dijk, Martine Westerik, Rick Verschure, Yvonne ten Holder en Bert Jansen stelt voor :

  • De gemeenteraad van Zutphen besluit het krediet van 2,1 miljoen euro voor de Poort van Zuid de bredere bestemming te geven ´Poorten van de Binnenstad´.
  • De gemeenteraad van Zutphen draagt het college op een gebiedsvisie op te stellen voor de oostenlijke poort van de binnenstad, omsloten door de Laarstraat, de Boompjeswal, Martinetsingel, Polsbroek en Hogestraatje, waar de Polsbroekpassage onderdeel van uitmaakt.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De provincie Gelderland werkt reeds meerdere jaren aan een rondweg rond de wijk De Hoven. Als gevolg daarvan zal verkeer naar Zutphen zich verplaatsen van de oude brug naar de nieuwe brug. Het Plan Poort van Zuid moet in het zuidelijke entreegebied verkeer en parkeren faciliteren en een aantrekkelijk aankomstgebied creeren voor stedelijke voorzieningen, wonen en bedrijvigheid.

In de notitie ´Herijking speerpunt Binnenstad´ uit maart 2018 staan de ambities verwoord die moeten bijdragen aan het versterken van het sociaal economisch profiel van de binnenstad en recht doen aan de historische betekenis van de vestingstad Zutphen.

In april 2019 is een informatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwikkeling van Poort van Zuid. Daar is het structuurbeeld en het plan om´s Gravenhof tot stadsplein te maken goed ontvangen. Echter de binnenstadondernemers vroegen tijdens deze bijeenkomst aandacht voor twee andere poorten van de binnenstad namelijk de Stationsstraat en de Polsbroekpassage. Hierdoor is tenslotte door de raad de herinrichting van de Lange Hofstraat in de tijd vooruitgeschoven.

In september 2019 heeft de gemeenteraad het ´Structuurbeeld Poort van Zuid´ (nr 86654) vastgesteld als kader voor de ontwikkeling van dit gebied en ingestemd met uitstel van de herinrichting van ´s Gravenhof in afwachting van het ontwerp voor de beleving van de palts. Dit ontwerp kan nog enige jaren op zich laten wachten. ´s Gravenhof is de plek waar Zutphen is begonnen.

Beoogd effect

Door een tijdig besluit voor de zomer van 2020 kan het krediet in de bredere zin in de begroting van 2021 en meerjarenraming 2019-2021 worden opgenomen.

Argumenten

De ´poorten van de stad´ is een van de drie hoofdlijnen van het speerpunt Binnenstad, waarmee de gemeente haar sociaal economische positie versterkt. De actielijn ´poorten van de stad´ is gericht op ´het verbeteren van de verbinding van de binnenstad met haar omgeving´. De binnenstad wordt duidelijk begrensd en is met aantrekkelijke toegangen de verbinding naar de wijken en de regio. Daaraan zijn verbeterdoelen verbonden.

A Vergroten van de duurzame bereikbaarheid van de binnenstad

B versterken van de vestingwerken als herkenbare begrenzing van de binnenstad

C Versterken verbinding binnenstad met ´buitenstad en regio.

 

Sinds september 2019 is om meerdere redenen de aandacht voor het gebied van de Polsbroekpassage toegenomen. Binnenstadsmanager en raadsleden hebben hier ook over van gedachten gewisseld. Toenemende leegstand van panden en achteruitgang van de openbare ruimte zijn punten van zorg., o.a. door veranderingen in het economisch klimaat, let wel gevolgen van de coronacrisis. Daarbij is een verschuiving van bestemming van winkelpanden naar woonvoorziening actueel, nu er vraag is naar woningen in de binnenstad en er rekening moet worden gehouden met verdere afname van behoefte aan (grotere) winkelpanden. Tegelijkertijd is het een gegeven dat het Miroparkeerterrein een belangrijke parkeervoorziening biedt voor bezoekers uit zuidelijke en oostelijke richting.

Communicatie/vervolgtraject/uitvoering

Verdere invulling van details zullen nader worden uitgewerkt na het tot stand komen van de gebiedsvisie, die de raad in september 2020 verwacht. De gebiedsvisie, die in relatie tot de reeds vastgestelde Structuurvisie Poort van Zuid een kader moet bieden.

Financiën

Dit initiatiefvoorstel roept de raad op om de bestemming van het krediet van 2.1 miljoen euro voor Poort van Zuid te verbreden door deze te wijzigen in ´Poorten van de Binnenstad.

Het krediet van Poort van Zuid is in het investeringsprogramma 2020, in de meerjarenbegroting 2019-2022, opgenomen voor een bedrag van 2.900.000 euro. Een deel van de in 2020 geraamde investering ad 750.000 euro wordt gereserveerd voor de publieke investering voor ontsluiting en parkeren Vispoortplein.

Bijlagen

/

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0061

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Raadsleden Jasper Bloem, Antje van Dijk, Martine Westerik, Rick Verschure, Yvonne ten Holder en Bert Jansen van 19 juni 2020 met nummerb e s l u i t :

  • De gemeenteraad van Zutphen besluit het krediet van 2,1 miljoen euro voor de Poort van Zuid de bredere bestemming te geven ´Poorten van de Binnenstad´.
  • De gemeenteraad van Zutphen draagt het college op een gebiedsvisie op te stellen voor de oostenlijke poort van de binnenstad, omsloten door de Laarstraat, de Boompjeswal, Martinetsingel, Polsbroek en Hogestraatje, waar de Polsbroekpassage onderdeel van uitmaakt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
SP en ChristenUnie hebben een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in