Pagina delen

Initiatief raadsvoorstel Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid

Nils Muller stelt voor :

  1. Een bestemmingsreserve Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid in te stellen;
  2. Bij de Bank Nederlandse Gemeenten een lening aan te gaan van één miljoen euro en dit bedrag in de bestemmingsreserve te storten;
  3. De bestemmingsreserve in het vervolg te vullen met de opbrengsten van gemeentelijk vastgoed en het geld dat beschikbaar komt na het stopzetten van citymarketing;
  4. Beleidsregels op te stellen voor het uitkeren van een compensatie op individueel niveau aan inwoners van de gemeente Zutphen vanuit het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid.
  5. Inwoners van Zutphen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 een beroep laten doen op het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De afgelopen decennia is de bestaanszekerheid van mensen stukje bij beetje afgebroken, het aantal flexwerkers is in 15 jaar tijd met ruim driekwart gegroeid, ontslagrecht is versoepeld en uitkeringen gingen omlaag. Nu door de Coronacrisis mensen thuis komen te zitten, merken we daar direct de gevolgen van.

De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om het Coronavirus te bestrijden, zullen er toe leiden dat bijvoorbeeld uitzendkrachten, werkers met een 0-urencontract, ZZP’ers en kleine zelfstandigen snel hun gehele of een deel van hun inkomen verliezen. Op de langere termijn kan de Coronacrisis ontslagrondes tot gevolg hebben waardoor ook mensen met vaste contracten risico lopen hun inkomen te verliezen, terwijl de huur of hypotheek, energierekening en zorgverzekering wel gewoon betaald moeten worden. Het kabinet compenseert deze mensen maar ten dele. Onze economie kan, door de manier waarop zij georganiseerd is, dit soort crises niet aan. Om te voorkomen dat mensen zich in de schulden moeten steken, of doorwerken bij ziekte en daarmee het virus verder verspreiden, moet de gemeente Zutphen met aanvullende individuele maatregelen komen.

Beoogd effect

Door het instellen van een Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid voorkomen we dat inwoners van Zutphen als gevolg van flexibilisering van de economie met de Corona-crisis als aanleiding in de schulden raken óf zich genoodzaakt voelen door te werken bij ziekte.

Argumenten

1.1 Voorkomen dat mensen zich in de schulden moeten steken

Met een bestemmingsreserve Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid voorkomen we dat mensen zich in de schulden moeten steken om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Op die manier vangen we de klappen van de crisis als samenleving op, en voorkomen we dat na de crisis de samenleving op kosten gejaagd wordt omdat mensen gebruik moeten maken van verschillende vormen van schuldhulp.

1.2. Beperking verspreiding virus

Met een bestemmingsreserve Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid voorkomen we dat mensen zich genoodzaakt voelen door te blijven werken terwijl ze ziek zijn. Zo beperken we verspreiding van het virus.

2.1 Maatschappelijke oorzaak

De inkomensproblemen die zich door de Corona-crisis bij mensen voordoen hebben een maatschappelijke oorzaak, dus het is geoorloofd de klap als samenleving op te vangen.

2.2 Directe inwerkingtreding

Door een lening aan te gaan bij de Bank Nederlandse gemeenten kan het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid direct in werking treden.

2.3 Aflossing tegen lage rente

Wanneer steunmaatregelen op termijn niet meer nodig blijken, bijvoorbeeld door het voorbijgaan van de crisis of doordat het Rijk de steun overneemt, kan de lening tegen een lage rente worden afgelost.

3. Snel geld genereren

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Verkoop van gemeentelijk vastgoed en afschaffen citymarketing zijn manieren om snel aan geld te komen om het Steunfonds te vullen

4. Voorkomen maken van schulden of doorwerken bij ziekte

Om te bepalen wie een beroep kan doen op het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid moeten beleidsregels worden opgesteld. Alleen mensen die als gevolg van de flexibilisering van de economie en de Corona-crisis in de problemen dreigen te komen kunnen geld uit het fonds krijgen. Het doel is te voorkomen dat mensen in de schulden komen of moeten doorwerken bij (vermeende) besmetting.

5. Extra inkomenszekerheid

Inwoners van Zutphen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 een beroep laten doen op het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid omdat de steun vanuit de Rijksoverheid maar van korte tijd is en deze lokale steun extra inkomenszekerheid biedt.

Kanttekening

De oprichting van een Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid zou kunnen worden opgevat als ‘inkomenspolitiek’. Inkomenspolitiek is volgens artikel 219 lid 2 van de Gemeentewet verboden. Omdat hier sprake is van compensatie op individueel niveau is van inkomenspolitiek geen sprake.

De Rijksoverheid heeft ook een steunpakket aangekondigd. Dit steunpakket is onvoldoende om aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Om te voorkomen dat mensen in de schulden komen of toch door gaan werken is een aanvullend Steunfonds Inkomenszekerheid nodig.

Risico's

De gevolgen van de crisis en de te verwachten economische recessie zijn op dit moment nog niet te overzien. Het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid kan mogelijk tekort schieten in het opvangen van de klappen.

Om te voorkomen dat mensen oneigenlijk gebruik maken van het Steunfonds is strenge controle nodig. Tegelijkertijd leidt dat tot bureaucratie en het verlaat krijgen van de nodige steun, terwijl het juist de bedoeling is mensen snel te kunnen bijstaan.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het college van burgemeester & wethouders gaat zo snel mogelijk over tot de oprichting van het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid en stelt beleidsregels op. Deze beleidsregels zijn gelijk van toepassing, en worden zo snel mogelijk voorgelegd aan de gemeenteraad. Inwoners van Zutphen kunnen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 een beroep doen op het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid.

Financiën

Het is nog niet bekend welk bedrag uiteindelijk nodig zal zijn om de Zutphense bevolking te steunen in deze moeilijke tijd. Dat is bovendien afhankelijk van de door het college op te stellen beleidsregels. Er is om te beginnen een krediet nodig van één miljoen euro om het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid op te richten. De kosten hiervan kunnen ten laste komen van het Programma Vitale Stad.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0026

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Nils Muller van 20 maart 2020 met nummer 163947b e s l u i t :

  1. Een bestemmingsreserve Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid in te stellen;
  2. Bij de Bank Nederlandse Gemeenten een lening aan te gaan van één miljoen euro en dit bedrag in de bestemmingsreserve te storten;
  3. De bestemmingsreserve in het vervolg te vullen met de opbrengsten van gemeentelijk vastgoed en het geld dat beschikbaar komt na het stopzetten van citymarketing;
  4. Beleidsregels op te stellen voor het uitkeren van een compensatie op individueel niveau aan inwoners van de gemeente Zutphen vanuit het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid.
  5. Inwoners van Zutphen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 een beroep laten doen op het Zutphens Steunfonds Inkomenszekerheid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 april 2020 Naar boven

 
Datum 20-04-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage Handelingen raad 20 april 2020.

Bijlagen

Besluit

Verworpen
Er werden 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen uitgebracht. Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, Stadspartij, BewustZW, GroenLinks en PvdA hebben een stemverklaring uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in