Pagina delen

Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader Toegangsbeleid

Petra Ackermans en Karin van Wamel stelt voor :

Dat het college in gesprek gaat met de raad over hoe te handelen als gemeente om disbalans te voorkomen tussen hulpbehoevende en draagkrachtige inwoners; met andere woorden, hoe kunnen we komen tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling om als gemeente financieel gezond te worden en te blijven. En in dat gesprek in ieder geval alle onderwerpen als genoemd bij de probleemstelling mee te nemen.

Inhoud

 

Inleiding/aanleiding

Het college heeft uitgesproken dat zij een omslag willen maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Daarvoor is een draagkrachtige bevolkingsopbouw nodig.

Wij zien dat de gemeente stappen zet om draagkrachtige inwoners aan te trekken. Draagkrachtige inwoners zijn inwoners met voldoende inkomens en met voldoende draagkracht. Met name op het gebied van wonen worden hier stappen in gezet.

Het blijkt nu al lastig om inwoners die dat nodig hebben financieel te ondersteunen en hulpbehoevenden in de gemeente Zutphen de hulp te geven die ze nodig hebben. Deze groep inwoners drukt zwaar op de WMO, participatie en de sociale woningvoorraad.

Er is nu al bekend dat er veranderingen plaats gaan vinden per 2022. In 2022 zal een deel van de hulpbehoevenden in Zutphen van de WMO naar de WLZ gaan en zal meer gebruik gaan maken van de regelingen. Daarnaast zal per 2022 bij de indicatie voor WMO/WLZ de sociale bindingseis losgelaten gaan worden. Dit betekent dat iedereen vanuit geheel Nederland een aanvraag kan doen in de gemeente Zutphen. Hiervoor is geen sociale binding met Zutphen of de samenwerkende regio meer nodig. Een aanvraag kan dan gedaan worden nadat zij bijvoorbeeld uit de Penitentiaire Inrichting, vanuit Tactus, vanuit woonzorg etcetera komen.

Vanuit de krant vernemen wij dat de Zutphense instellingen die hulpbehoevenden opvangen, zoals GGNet en Piet Roordakliniek, worden verruimd in die zin dat er meer opvangplekken komen.

Dat betekent dat gemeenten met een goed sociaal stelsel en lage huizenprijzen aantrekkelijk zijn voor hulpbehoevenden.

De balans tussen hulpbehoevende inwoners en draagkrachtige inwoners zal mogelijk zoek raken.

Voor Zutphen geldt daarnaast dat wij voor een zware financiële opgave staan.

Zoals iedereen weet drukken de kosten van onder andere jeugdzorg zwaar op de gemeentelijke begroting. Toen de transitie van jeugdzorg vanuit het rijk naar de gemeentes kwam, was Zutphen niet goed voorbereid. Mede hierdoor zit Zutphen in zwaar weer. Voorkomen moet worden dat Zutphen wederom financieel geraakt gaat worden als de sociale binding als eis wegvalt in 2022. Vooruit denkend naar de toekomst, willen wij dit bereiken door ruim van te voren dit initiatief voorstel in te dienen.

 

Probleemstelling

Hoe kunnen we komen tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling om als gemeente financieel gezond te worden en te blijven. En wat betekent bevolkingsgroei voor de financiële positie van de gemeente.

In het gesprek moeten in elk geval de volgende onderdelen worden meegenomen:

-          het dna van de Zutphense bevolkingsopbouw voor wat betreft inkomen in beeld hebben;

-          een nulmeting van de instroom en de uitstroom;

-          de ontwikkeling van de klinieken die hulpbehoevenden helpen: verruimen die qua capaciteit en met hoeveel?

-          Verhuisbewegingen van de verschillende bevolkingsgroepen.

-          Inkomensgegevens van de verschillende bevolkingsgroepen.

-          Wat zijn de gevolgen voor de gemeente wanneer het inwoners aantal groeit ( boven de 50.000 en boven de 60.000 inwoners, denk aan rijksuitkeringen en   andere regelingen)

-          Welke voorwaarden kun je stellen op het gebied van wonen.

-          Welke regionale afspraken zijn er te maken.

-          Hoeveel inwoners uit Zutphen werken in Zutphense instellingen i.v.m. werkgelegenheid

-          Hoeveel mensen vanuit andere gemeentes worden geplaatst in een instelling en gaan na opname in Zutphen wonen?

-          Welke mogelijkheden bij aanbesteding instellingen zijn er; met andere woorden, is er zicht op of er meer instellingen op gebied van woonzorg, jeugdklinieken en moeder-kindhuis zich gaan vestigen in Zutphen?

-          Eerdere besluiten die hier op van invloed zijn.

 

Beoogd effect

Voorkomen van disbalans tussen hulpbehoevende en draagkrachtige inwoners en te komen tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling om als gemeente financieel gezond te worden en te blijven.

 

Argumenten

Voorkomen dat we in een nog grotere financiële malaise terechtkomen en daardoor mogelijk onder preventief toezicht van de provincie komen te staan.

 

Kanttekeningen

In 2022 zal een deel van de hulpbehoevenden in Zutphen van de WMO naar de WLZ gaan en meer gebruik gaan maken van regelingen:

-          Wat zijn hiervan consequenties voor de gemeente Zutphen?

-          Wat zijn hiervan consequenties voor de mensen die het betreft?

-          Wat betekent dit voor de woonvisie?

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Uiterlijk voor de zomer van 2020 moet het gesprek tussen raad en college plaatsvinden. Eind 2020 moet het college drie werkbare scenario’s ter besluitvorming aan de raad hebben voorgelegd. Het vastgestelde scenario wordt meegenomen bij de behandeling van de Voorjaarsnota van 2021.

 

Rapportage/evaluatie

 

/

 

Financiën

/

 

Bijlagen

/

 

Stukken die ter inzage liggen

/

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0025

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Petra Ackermans en Karin van Wamel van 17 maart 2020 met nummerb e s l u i t :

Dat het college in gesprek gaat met de raad over hoe te handelen als gemeente om disbalans te voorkomen tussen hulpbehoevende en draagkrachtige inwoners; met andere woorden, hoe kunnen we komen tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling om als gemeente financieel gezond te worden en te blijven. En in dat gesprek in ieder geval alle onderwerpen als genoemd bij de probleemstelling mee te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in

  • 29-06-2020 Forum