Pagina delen

Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. het initiatief tot regionale coöperatieve realisatie van windenergie te steunen;
 2. windenergie op de onderzoekslocatie De Mars/Twentekanaal Noord als samenhangend project onder leiding van de energiecoöperaties te laten ontwikkelen;
 3. de uitgangspunten en randvoorwaarden vast te stellen waar de coöperaties aan moeten voldoen om straks als gemeente formeel medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen:
 1. één samenhangend project windenergie in het zoekgebied onder leiding van de energiecoöperaties;
 2. een plan voor optimale landschappelijke inpassing en versterking;
 3. een plan voor behoud en vergroten van recreatiemogelijkheden;
 4. aangetoonde participatie van inwoners en het vergaren van draagvlak;
 5. plan voor het mede inzetten van de revenuen voor de locale gemeenschap;
 6. voorbereiding en uitvoering van de planvorming volgens de door de energie coöperaties opgestelde gedragscode voor proces, participatie, procedures en het treffen van regelingen met omwonenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De onderwerpen duurzaamheid, energieneutraliteit en daarbinnen het toepassen van hernieuwbare energie zijn zeer actueel. Niet alleen bij politici en bedrijven maar juist ook onder onze inwoners. Er zijn veel inwonerinitiatieven die zich voor een schoner milieu inzetten. Zo kent vrijwel iedere gemeente tegenwoordig een burgerenergiecoöperatie die hernieuwbare energie wil realiseren.

De gemeente wil energieneutraliteit bereiken en daar actief op inzetten. Dat lukt niet van vandaag op morgen maar dat is een proces van tientallen jaren. Initiatieven vanuit onze burgers zijn daarbij zeer welkom en verdienen ondersteuning. De gemeente heeft een specifiek programma energieneutraliteit ingesteld. Het programma houdt een mix in van een aantal projecten en maatregelen om energieverbruik te verminderen, zelf schone energie op te wekken en de opwekking daarvan door derden te stimuleren. Energieneutraliteit is niet te bereiken als burgers niet actief meedoen. Energieneutraliteit is alleen te bereiken door toepassing van een breed pallet aan maatregelen. Eén van de maatregelen en ook een project binnen het programma was de realisatie van (extra) windmolens. De (algemene) gedachte is dat de doelstelling niet zonder windenergie kan worden gehaald.

De gemeente is een onderzoek naar de realisatie van extra windmolens gestart. Tijdens gebiedsavonden werd er door inwoners uit onze eigen en omliggende gemeenten aangedrongen de realisatie van windenergie niet van bovenaf te regelen. Dit zou vanuit de inwoners zelf moeten komen. Ook werd vanuit ruimtelijk ordeningsoogpunt om regionale afstemming gevraagd.

In de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen zijn energiecoöperaties werkzaam. De vier energiecooperaties Brummen Energie, Lochem Energie, Energierijk Voorst en Zutphen Energie Transitie (ZET) willen windenergie realiseren en hebben ieder de mogelijkheden binnen hun gemeente onderzocht. Binnen iedere gemeente zijn er mogelijkheden. Maar ook zij zijn van mening dat regionale afstemming gewenst is. Zij zijn daarover met elkaar in overleg getreden. De uitkomst is dat zij willen samenwerken en in eerste instantie voor één locatie willen gaan. Zij zijn daarbij uitgekomen op het gebied de Mars/Twentekanaal noord in Zutphen. Zij gaan dit verder onderzoeken en draagvlak voor hun plannen vergaren. Voor dit moment verzoeken zij de gemeenten medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van windenergie op deze locatie (zie in de bijlage principe verzoek), aan te geven waaraan werkprocessen en uitgewerkte plannen moeten voldoen en indien nodig geacht ondersteuning bij de planvorming aan te bieden. De energiecoöperaties hebben voor deze ontwikkeling IJsselwind BV opgericht.

Een tweede verzoek aan de gemeenten is om een deel van de voorbereidings- en onderzoekskosten voor te financieren.

Beoogd effect

Het via burgerinitiatief en met brede maatschappelijke steun realiseren van windenergie en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het bereiken van energieneutraliteit.

Argumenten

1.1 Het initiatief sluit aan bij Rijks- en provinciaal beleid, de visie van de gemeente en de ideeën van een groot deel van onze inwoners.

Eigenlijk is iedereen voorstander van een schoner milieu en daarom het realiseren van hernieuwbare energie. Wij willen het nageslacht niet opzadelen met verontreiniging en een energievoorziening/fossiele brandstoffen die eindig is/zijn. Alle overheidslagen kennen daarom ook beleid tot realisatie van duurzame energie. Het Rijk heeft een convenant met de provincies gesloten over de realisatie van windenergie. Wij willen als gemeente energieneutraal worden. Dit betekent de energie die we nodig hebben zelf opwekken. De gemeente ondersteunt initiatieven tot het winnen van hernieuwbare energie. Het initiatief van de burgerenergiecoöperaties sluit bij de doelstellingen aan.

1.2 Het initiatief komt van onderop en vanuit inwoners van diverse gemeenten en verdere steun wordt gezocht.

Actieve inwoners uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen, georganiseerd in energiecoöperaties, willen windenergie ontwikkelen. De coöperaties zoeken draagvlak en participanten voor het plan via de methode ‘Met Frisse Wind’. Dit is een toolkit om de wens om tot windenergie te komen onder de aandacht te brengen en draagvlak te vergaren. Eén van de speerpunten van de coöperaties is om de revenuen in het gebied te houden. Een deel van de opbrengsten zal voor plaatselijke maatschappelijke doelen worden aangewend.

1.3 Er is sprake van een unieke samenwerking en een regionaal afgestemd initiatief.

Dat burgerinitiatieven uit vier verschillende gemeenten elkaar gevonden hebben om windenergie te ontwikkelen mag bijzonder heten. En ook het feit dat men een gezamenlijke voorkeur voor een locatie heeft. Een dergelijk initiatief komt nog niet voor in Nederland. De coöperaties hebben IJsselwind BV opgericht die de mogelijkheden verder onderzoekt, voorbereidt en straks de turbines realiseert.

1.4 Het initiatief is binnen de vier gemeenten besproken.

Vanuit Zutphen is steeds afstemming met de omliggende gemeenten, waaronder ook Bronckhorst, geweest over het onderzoek naar en de wens om te komen tot extra windmolens. Later is dit met de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen verbreed naar regionale afstemming van windmolenlocaties in deze regio. Gelijktijdig zijn de energiecoöperaties met elkaar het gesprek over afstemming van locaties en mogelijke samenwerking aangegaan. Zoals gezegd hebben de gesprekken tussen de coöperaties er toe geleid

dat men niet overal eigen maar samen windmolens op een goede locatie wil realiseren. Als locatie zijn zij op het gebied Mars/Twentekanaal in Zutphen uitgekomen. De gemeenten staan in principe positief tegenover deze ontwikkeling. Er zijn uiteraard de nodige aandachtspunten. Daarbij moet u denken aan zaken als participatiemogelijkheden, draagvlak, uitgebreide communicatie vanuit de coöperaties, goede inpassing, landschapsversterking en compenseren van omwonenden.

De turbines kunnen op grondgebied van Lochem en Zutphen komen. In dat geval wordt straks van deze gemeenten hun instemming en medewerking aan een bestemmingsplanwijziging gevraagd. Brummen en Voorst nemen kennis van de ontwikkelingen en benaderen die positief mits aan de vooraf gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten wordt voldaan.

2.1 De beoogde locatie kent een grote slagingskans.

De locatie Mars/Twentekanaal biedt goede mogelijkheden voor windenergie. Er is getoetst aan wet- en regelgeving. Het gebied wordt gekarakteriseerd door industriële ontwikkeling en infrastructuur. Hier liggen dan weer kansen om vanuit het project de landschappelijke inrichting te versterken. Het gebied sluit aan bij de bestaande windmolens en met andere ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied mag gesproken worden over de ontwikkeling van een energielandschap. Verder is de locatie geëigend omdat deze zich op een knooppunt van de vier gemeenten en de daarbinnen werkzame coöperaties bevindt.

2.2 Voorwaarde moet zijn dat er als één samenhangend project windenergie wordt gerealiseerd.

Op meerdere percelen in het gebied zouden windmolens kunnen worden geplaatst. Bij die percelen is (nog) sprake van verschillende eigenaren. Meerdere plannen van verschillende ontwikkelaars kunnen elkaar in de weg zitten of niet tot de gewenste goede ruimtelijke inpassing leiden. Daarom is het zaak dat er een ontwikkeling van één (master)plan onder leiding van de energiecoöperaties plaats vindt.

3. Voor een gedegen planvorming moet aan de nodige uitgangspunten/randvoorwaarden worden voldaan.

Er is sprake van een ingrijpend project van maatschappelijk belang maar dat ook beroering kan geven. Het is daarom zaak vooraf duidelijke uitgangspunten, randvoorwaarden en zaken die wij van IJsselwind BV vragen aan te geven. De volgende zaken zijn leidend voor het behandelen en instemmen met een verzoek tot wijziging bestemmingsplan en vergunnings-/onderzoekstrajecten voor de ontwikkeling van windenergie in het gebied de Mars/Twentekanaal noord:

 1. Één samenhangend project windenergie in het zoekgebied onder leiding van de energiecoöperaties;
 2. Een plan voor optimale landschappelijke inpassing en versterking;
 3. Een plan voor behoud en vergroten van recreatiemogelijkheden;
 4. Aangetoonde participatie van inwoners en het vergaren van draagvlak;
 5. Plan voor het mede inzetten van de revenuen voor de locale gemeenschap;
 6. Voorbereiding en uitvoering van de planvorming volgens de door de energie coöperaties opgestelde gedragscode voor proces, participatie , procedures en het treffen van regelingen met omwonenden (bijlage).

Een ander punt is dat er zich in de omgeving meer voor windenergie geschikte locaties bevinden. De gebieden kunnen dicht bij elkaar liggen en invloed op elkaar hebben. Dat lijkt in ieder geval zo te zijn met het gebied ‘Groot Sprabanen’ (de punt van Zutphen en omliggend gebied westelijk van de IJssel).Bij de studie naar de locatie Mars/Twentekanaal moet daarom goed de samenhang met dat gebied worden beschouwd.

Verder hebben wij een overzicht van ruimtelijke aandachts- en onderzoekspunten voor de ontwikkeling van windturbines opgesteld die wij aan IJsselwind BV zullen verstrekken. Dat overzicht treft u als bijlage aan.

Kanttekeningen

Er zal altijd een groep mensen blijven die tegen de komst van windmolens is.

De gesprekken die de energiecoöperaties gaan voeren en de daarna te voeren ruimtelijke procedures moeten het draagvlak aantonen. Er zal echter altijd een groep mensen blijven die vanuit een oogpunt van landschapsontsiering tegen de realisatie van windmolens is. Het is altijd zaak om de molens zo goed mogelijk in te passen.

Risico’s

Er zijn geen directe gemeentelijke risico’s te benoemen. Het is wel van belang dat er van een goed procesverloop sprake is. Goede communicatie zowel richting inwoners als gemeenten is een belangrijk aandachtspunt voor de coöperaties. Voor de gemeente(n) mag in deze de rol van procesbewaker worden verwacht.

Als het niet tot uitvoering komt is de gemeente mogelijk (een deel van) het voorgefinancierde bedrag kwijt. Door voorfinanciering door de coöperaties zelf en diverse andere partijen (andere gemeenten, regio Stedendriehoek, provincie) wordt het risico gespreid. Het betreft nu een relatief gering bedrag. Een bedrag dat niet in verhouding staat met de kosten die de gemeente had gemaakt als zij zelf dit project had opgepakt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De energiecoöperaties willen dit project realiseren. Zij onderzoeken de mogelijkheden, werken een concreter plan uit en verzorgen zelf de communicatie daaromheen. Blijven afstemmen met de gemeente(n) en belanghebbenden is één van de voorwaarden die wij hen meegeven. Een informatiedocument over het proces Windenergie door IJsselwind hebben wij bijgevoegd.

 Na uw besluit en dat van de gemeenteraad van Lochem om principe medewerking te verlenen zullen deze twee gemeenten de provincie verzoeken de locatie in haar Windvisie op te nemen. De provincie zal dan actief meedenken en meedoen in het proces.

Rapportage/evaluatie

Wij houden u van de vorderingen op de hoogte. Na een succesvol doorlopen voortraject volgen de ruimtelijke procedures met formele besluitmomenten voor u.

Zie bijlage IV voor het proces en besluitmomenten.

Financiën

Er is geen directe gemeentelijke financiële inzet. De gemeente steekt wel uren in de afstemming over en toetsing van de plannen/diverse documenten. Voor een deel staan daar leges tegenover.

De coöperaties hebben de gemeenten om voorfinanciering van een deel van de in de 1e fase te maken kosten gevraagd. Dat verzoek met bijlage treft u bijgaand aan. Zij kunnen pas geld bij een financier lenen als de business-case staat. Per gemeente betreft het een bedrag van € 58.333,--. Binnen het programma Energieneutraal heeft de gemeenteraad een budget voor windmolens ter beschikking gesteld. De voorfinanciering gebeurt vanuit dat budget (bevoegdheid projectleider en budgethouder). Wanneer het niet tot realisatie komt kan het zijn dat de lening niet of slechts gedeeltelijk kan worden terugbetaald. Zaken als hoe de bijdrage beschikbaar wordt gesteld (bijvoorbeeld overmaken of legeskosten dekken), terugbetaling en in geval van stopzetting van het project wie tot dan toe gemaakte kosten draagt, worden nader uitgewerkt.

Indien er windmolens op gemeentelijk eigendom kunnen komen moet er vooraf overleg tussen de initiatiefnemers en de gemeente over grondverwerving of grondgebruik plaats vinden.

Bijlagen

 1. Principe verzoek van de gezamenlijke (vier) energiecoöperaties in de regio met bijlage gedragscode voor de ontwikkeling van windenergie door energiecoöperaties.
 2. Verzoek tot voorfinanciering van een deel van de voorbereidings- en ontwikkelingskosten met bijlage.
 3. Overzicht ruimtelijke aandachtspunten voor ontwikkeling van windturbines.
 4. Document waarin IJsselwind het proces voor dit project beschrijft.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0038

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 maart 2016 met nummer 70505b e s l u i t :

 1. het initiatief tot regionale coöperatieve realisatie van windenergie te steunen;
 2. windenergie op de onderzoekslocatie De Mars/Twentekanaal Noord als samenhangend project onder leiding van de energiecoöperaties te laten ontwikkelen;
 3. de uitgangspunten en randvoorwaarden vast te stellen waar de coöperaties aan moeten voldoen om straks als gemeente formeel medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen:
  1. één samenhangend project windenergie in het zoekgebied onder leiding van de energiecoöperaties;
  2. een plan voor optimale landschappelijke inpassing en versterking;
  3. een plan voor behoud en vergroten van recreatiemogelijkheden;
  4. aangetoonde participatie van inwoners en het vergaren van draagvlak;
  5. plan voor het mede inzetten van de revenuen voor de locale gemeenschap;
  6. voorbereiding en uitvoering van de planvorming volgens de door de energie coöperaties opgestelde gedragscode voor proces, participatie, procedures en het treffen van regelingen met omwonenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 11 april 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De onderwerpen duurzaamheid, energieneutraliteit en daarbinnen het toepassen van hernieuwbare energie zijn zeer actueel. Er zijn veel inwonerinitiatieven die zich voor een schoner milieu inzetten. Zo kent vrijwel iedere gemeente tegenwoordig een burgerenergiecoöperatie die hernieuwbare energie wil realiseren.

De gemeente wil energieneutraliteit bereiken en daar actief op inzetten. Initiatieven vanuit onze burgers zijn daarbij zeer welkom en verdienen ondersteuning. De gemeente heeft een specifiek programma energieneutraliteit ingesteld. Energieneutraliteit is niet te bereiken als burgers niet actief meedoen. Energieneutraliteit is alleen te bereiken door toepassing van een breed pallet aan maatregelen. Eén van de maatregelen en ook een project binnen het programma was de realisatie van (extra) windmolens.

De gemeente is een onderzoek naar de realisatie van extra windmolens gestart. Door inwoners is aangedrongen de realisatie van windenergie niet van bovenaf te regelen. Dit zou vanuit de inwoners zelf moeten komen. Ook werd vanuit ruimtelijk ordeningsoogpunt om regionale afstemming gevraagd.

In de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen zijn energiecoöperaties werkzaam. Deze vier energiecoöperaties willen windenergie realiseren en hebben ieder de mogelijkheden binnen hun gemeente onderzocht. Binnen iedere gemeente zijn er mogelijkheden. Maar ook zij zijn van mening dat regionale afstemming gewenst is. Zij zijn daarover met elkaar in overleg getreden. De uitkomst is dat zij willen samenwerken en in eerste instantie voor één locatie willen gaan. Zij zijn daarbij uitgekomen op het gebied de Mars/Twentekanaal noord in Zutphen. Zij gaan dit verder onderzoeken en draagvlak voor hun plannen vergaren. Voor dit moment verzoeken zij de gemeenten medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van windenergie op deze locatie (zie in de bijlage principe verzoek), aan te geven waaraan werkprocessen en uitgewerkte plannen moeten voldoen en indien nodig geacht ondersteuning bij de planvorming aan te bieden. De energiecoöperaties hebben voor deze ontwikkeling IJsselwind BV opgericht.

Een tweede verzoek aan de gemeenten is om een deel van de voorbereidings- en onderzoekskosten voor te financieren.

Dit raadsvoorstel beoogt het via burgerinitiatief en met brede maatschappelijke steun realiseren van windenergie en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het bereiken van energieneutraliteit.

De raad wordt voorgesteld om

 1. het initiatief tot regionale coöperatieve realisatie van windenergie te steunen;
 2. windenergie op de onderzoekslocatie De Mars/Twentekanaal Noord als samenhangend project onder leiding van de energiecoöperaties te laten ontwikkelen;
 3. de uitgangspunten en randvoorwaarden vast te stellen waar de coöperaties aan moeten voldoen om straks als gemeente formeel medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen:
  1. één samenhangend project windenergie in het zoekgebied onder leiding van de energiecoöperaties;
  2. een plan voor optimale landschappelijke inpassing en versterking;
  3. een plan voor behoud en vergroten van recreatiemogelijkheden;
  4. aangetoonde participatie van inwoners en het vergaren van draagvlak;
  5. plan voor het mede inzetten van de revenuen voor de locale gemeenschap;
  6. voorbereiding en uitvoering van de planvorming volgens de door de energie coöperaties opgestelde gedragscode voor proces, participatie, procedures en het treffen van regelingen met omwonenden.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 11-04-2016 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat het “Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie”. Speciaal welkom aan de inspreker Lex de Goede. Ijsselwind heeft op 8 juli 2015 een bijeenkomst georganiseerd om de raadsleden uit de betrokken gemeenten te informeren. De betrokken wethouders hebben gezamenlijk aan IJsselwind een zorgvuldig proces gevraagd. De energie coöperaties hebben nu de gemeente gevraagd om het proces te ondersteunen. Het college stelt de raad voor:

 1. om het initiatief tot regionale coöperatieve realisatie van windenergie te ondersteunen.
 2. om windenergie op de onderzoekslocatie De Mars/Twentekanaal Noord als samenhangend project onder leiding van de energiecoöperaties te laten ontwikkelen.
 3. Wij de uitgangspunten en randvoorwaarden vast te stellen waar de coöperaties aan moeten voldoen om straks als gemeente formeel medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen.

Deze vergadering is oordeelsvormend. Het woord is eerst aan de wethouder. Vervolgens wordt er een presentatie gegeven door IJsselwind. Vervolgens wordt er ingesproken door de heer De Goede namens Eefde Tegenwind.

College: We moeten werken aan energieneutraliteit. We willen een schonere wereld achterlaten voor onze kinderen. Energie besparen is heel belangrijk. Maar we hebben ook andere vormen van energiewinning nodig. Het zoeken aan een geschikte locaties moet niet van bovenaf opgelegd worden. Het mooiste is dat er een initiatief komt uit de samenleving. Er zijn vier coöperaties die de samenwerking zijn aangegaan om gezamenlijk tot de realisatie van windmolens te komen. Wij hebben daarbij aangegeven dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Een plan dat maatschappelijk moet worden ingepast. Er moet draagvlak zijn bij de inwoners.
Wat ik nu van u vraag is of u dit initiatief of onderzoek kunt ondersteunen. Wij nemen op dit moment geen enkel besluit over het wel of niet plaatsen van een windmolen en ook niet op welke locatie.

Er volgt nu een presentatie van de heer Otto Hettinga van IJsselwind.

Voorzitter: Dank voor de presentatie. Zoals afgesproken is nu het woord aan de inspreker, de heer De Goede.

BewustZW: Een punt van orde. Is er ook een presentatie van Eefde Tegenwind? Want het is nu een beetje ongelijk verdeeld.

Voorzitter: Er is geen presentatie. De inspreker krijgt ca 4 minuten om in te spreken. Het woord is aan de inspreker.

De heer De Goede spreekt in. De inspreekreactie zit in de bijlage van dit verslag.

De voorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen.

BewustZW: Dank aan de inspreker. Is het vertrouwen tussen IJsselwind en Eefde Tegenwind volgens u voldoende om een eventueel draagvlakonderzoek tot een goed einde te kunnen brengen?

De heer De Goede: We hebben tot nu toe 1 avond gehad met IJsselwind waarop we met elkaar gesproken hebben en tijden 1 van de informatievonden heeft IJsselwind aangeboden om samen een draagvlakonderzoek te doen. Als dat eerlijk, transparant en objectief gebeurd dan zijn we daar vóór. Maar dan moeten we er nu mee starten. Dat is ook het advies van het NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines). Om gelijk met een draagvlakonderzoek te starten. Daarna komt de rest wel.

Voorzitter: Ik geef elke partij 4 minuten om te reageren op de presentatie en het voorstel van het college.

Stadspartij: Een mooie presentatie. U geeft aan dat u “lokaal opwekken” heel belangrijk vindt maar u geeft niet aan waarom u dat vindt. Ben ik wel benieuwd naar. Voor ons is de maatschappelijke inpasbaarheid een zwaarwegend iets. Bij punt 3.3 staat het vergroten van de recreatiemogelijkheden. Ik ben benieuwd hoe u dat ziet. In bijlage 2 wordt gesproken over 4 tot 6 windmolens. Dan staat in bijlage 4 een bandbreedte van 3 tot 5 windmolens. Later wordt ergens genoemd dat het maximaal 2 windmolens betreft. Wat is nu precies de bedoeling? Dan iets over de inpasbaarheid in het landschap. Dit wordt vaak maar van 1 kant bekeken. Maar er zit 360 graden omheen. Wordt het vanuit alle richtingen bekeken of het inpasbaar is? Ik ben blij dat er nog geen besluit genomen hoeft te worden.

GroenLinks: We onderschrijven de energiedoelstelling. Windenergie is daarbij belangrijk. Is het zoekgebied begrenst? Hoe globaal is het? Als er wordt besloten het verzoek te ondersteunen. Worden de afspraken dan vastgelegd in een contract? Is dit voorstel al in de andere gemeenteraden geweest en kan de wethouder daar een terugkoppeling van geven?

CDA: We hebben een beetje moeite met het voorstel. Het ontbreekt aan draagvlak. Slagschaduw is voor ons onacceptabel. We hebben twijfels over het stilzetten van de molens. Hoe staan de andere gemeenten er in. Lochem maakt bezwaar tegen de molens langs de A1 Er staan woningen binnen een straal van 1000 meter. In het energie beleidsplan staat dat in eerste instantie energiebesparing moet plaats vinden, daarna pas energieopwekking.

ChristenUnie: Als we instemmen met dit voorstel en de financiële bijdrage, is het dan nog wel mogelijk om dit later terug te draaien? We gaan 60.000 euro lenen. Hoe zit het dan als het plan niet door gaat? Krijgen we het dan weer terug? Ik vind ook dat er eerst een draagvlakonderzoek moet komen. Kan het draagvlakonderzoek ook uitgevoerd worden voordat we de 60.000 euro beschikbaar stellen? Hoeveel procent is het draagvlak bepalend of het doorgaat of niet?

SP: We zijn voor groene energie. Het initiatief vanuit de bevolking vinden we dan ook zeer waardevol. Maar we nemen de tegengeluiden zeer serieus. In het adviesformulier van het college staat een kanttekening dat er echter altijd een groep mensen zal blijven die vanuit een oogpunt van landschapsontsiering tegen de realisatie van windmolens is. Dan worden de mensen van Eefde Tegenwind niet serieus genomen. Hun bezwaren zijn veel fundamenteler dan dit. Onderzoek doen is altijd goed. Maar in het voorstel staat weldegelijk dat het gaat om het steunen van een initiatief. En ik wil niets steunen voordat er een draagvlakonderzoek ligt.

Burgerbelang: Het meeste is al gezegd. Wat gebeurt er als 1 van de andere gemeenten afhaakt? Wat gebeurd er dan? Gaat dan het plan niet door? Of wordt er dan een hoger bedrag gevraagd aan Zutphen? Maar ik zou graag zien dat er eerst een gedegen draagvlakonderzoek komt.

VVD: Dank voor de presentatie en voor de inbreng van Eefde Tegenwind. Wij kunnen ons vinden in het voorstel van het college ons zoals dat nu voorligt. Ik wil de coöperatie wel meegeven zich iets sensitiever op te stellen naar de bewoners toe.

PvdA: Wij zijn ook voorstander van groene energie, maar niet ten koste van alles. Ik vergelijk het met de komst van het AZC. In het begin was er ook geen vertrouwen bij de omwonenden. Op een gegeven moment is dat omgeslagen. Gaat dat hier ook gebeuren? Hoe gaat IJsselwind het vertrouwen van de omwonenden krijgen? Geluidhinder is ook een onderwerp. Wat horen deze mensen in huis van de windmolens? Hoe zit het verder met de omkeerbaarheid van dit besluit? Blijft het mogelijk om nog voor een andere locatie te kiezen?

Lijst van Vliet: Financiële ondersteuning aan dit soort bedrijven lijkt mij niet de goede weg. Investeren is een bedrijfsrisico. Dat hoort niet op de burgers van de gemeente te worden afgewenteld. Er liggen veel leidingen die het gebied volgens bezwaarmakers ongeschikt maken. Onder andere een gasleiding en hoogspanning. Het gebied Sprabanen in De Hoven is een geschikte(re) locatie volgens het onderzoek van Bosch en Rijn. Onze voorstel is dan ook om geen verdere inspanning te doen nabij het Twentekanaal maar ons te richten op de Sprabanen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn zullen zelf de financiële middelen moeten genereren.

BewustZW: De heer De Goede heeft een aantal vragen gesteld. Ik hecht er waarde aan dat het college deze vragen beantwoord voordat we hier verder over spreken. Draagvlak creëer je alleen door met elkaar in gesprek te gaan. En als twee partijen elkaar niet vinden kun je je afvragen of verder gaan wel verstandig is. Als de windmolens leiden tot omgevingsschade dan is het wel zuur dat de opbrengsten van deze windenergie (lees: schade) aan de omgeving wordt uitgekeerd. Daar moet het college goed over nadenken. Mijn advies aan het college om met een voorstel te komen dat alleen over het draagvlakonderzoek gaat.

D66: Wij zijn positief over deze ontwikkeling. Het gaat ons vooral om de zorgvuldigheid van het proces. De stadspartij had het over de onduidelijkheid over het aantal windmolens. Onze vraag is bij hoeveel windmolens is er sprake van een succes voor IJsselwind? Want het aantal windmolens kan wel eens cruciaal zijn bij de acceptatie van het plan. Hoe gaan we het draagvlak peilen? Alleen omwonenden of de gehele gemeente? Hoe meet je dat?

De voorzitter geeft het woord aan de wethouder.

College: De onderzoeken waar veel vragen over zijn moeten nog uitgevoerd worden. We weten nog niet waar de molens moeten komen. We weten nog niet hoeveel het er moeten worden en hoe hoog. Dat moet allemaal nog onderzocht worden. In de ander gemeenten zijn de besluiten ook, net als hier, nog niet genomen. We waren verrast over de agendering door het presidium van dit onderwerp. De planning was dit onderwerp in mei te bespreken gelijktijdig met de andere gemeenten. Het is nog niet beslist. Wij willen kijken of er draagvlak is. Dat weten we nog niet. Vooralsnog is geconstateerd dat dit de meest kansrijke locatie is. Maar de locatie ligt zeker nog niet vast. Als alle vier gemeenten besluiten dit te doen. Dan zou het kunnen zijn dat als het niet doorgaat dat we dan het geld kwijt zijn. Het kan niet zo zijn dat iemand zegt, we zijn nu al zo ver, het past eigenlijk niet maar we gaan tóch door. Natuurlijk wil ik bekijken of we dit voorstel kunnen knippen maar daar moet ik over nadenken.

BewustZW: Bent u bereid om een draagvlakonderzoek te doen?

College: Ik ben nu bij jullie om te vragen of ik daar geld voor krijg. Staat u erachter dat wij dit onderzoek gaan doen?

ChristenUnie: Het budget wat gevraagd wordt is niet een bedrag alleen voor het draagvlakonderzoek. Het is ook een budget voor de procedure bestemmingsplan en omgevingsvergunning. U zegt dat we altijd terug kunnen. Maar als de provincie heeft geïnvesteerd en de coöperaties hebben geïnvesteerd, dan wordt de druk wel heel erg groot als wij zeggen dat we het niet willen.

College: Ik blijf u vragen of u dit initiatief wilt ondersteunen. Hoe kun je een draagvlakonderzoek doen als je nog niet precies weet om hoeveel windmolens het gaat?

SP: Ik stel voor dat het college met een aangepast voorstel komt, alleen over het draagvlakonderzoek. Daarna volgt pas de rest.

ChristenUnie: ik heb een vraag aan IJsselwind. Waar zeggen we precies ja tegen als we instemmen met dit voorstel?

De heer Hettinga van IJsselwind: Het is makkelijk om te vragen: Ben je voor of tegen? Wij willen voor de zomer een eerste draagvlakpeiling uitvoeren met de contouren van het plan. En met die informatie het plan eventueel bijstellen om vervolgens na de zomer het draagvlak te peilen op basis van het aangepaste plan. Het moet ook breder aangepakt worden. Hoe vloeien de revenuen terug naar de omgeving?

BewustZW: Wat gaat het college nu doen? Komt er een aangepast voorstel of wordt het huidige voorstel gehandhaafd?

College: Vooralsnog ga ik het voorstel niet aanpassen.

De voorzitter peilt bij de Forumleden of dit onderwerp voldoende is besproken voor behandeling in de gemeenteraad. De conclusie is dat het onvoldoende besproken is. De voorzitter schorst de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 20 juni 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat het “Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie”. Dit is een vervolg op de vergadering van 11 april 2016. Niet alle vragen zijn toen beantwoord waarna deze vergadering is geschorst. De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de wethouder.

College: We hebben het voorstel aangepast. Er is een knip aangebracht waarbij het technische onderzoek naar de locatie is losgekoppeld van het draagvlakonderzoek. We hebben in eerste instantie dan ook de helft van de kosten nodig. We hebben een opdracht liggen om te werken aan energieneutraliteit. Door middel van dit voorstel willen we daar voor een deel vorm aan geven.

VVD: Wat bedoelt u met de knip?

College: We doen het windonderzoek apart van het draagvlakonderzoek. Het draagvlakonderzoek laten we door de gemeenten doen. Lochem zal dit onderzoek trekken.

PvdA: Wat gebeurt er als andere gemeenten niet instemmen?

College: Dan moeten we ons beraden. Op voorhand kan ik daar geen uitspraken over doen.

SP: Het besluit is in grote lijnen nog steeds hetzelfde. Dat we de realisatie van de windmolens steunen en dat we de locatie van het Twentekanaal daarvoor aanwijzen. Wij willen ons standpunt bepalen aan de hand van het draagvlakonderzoek. Verder vraag ik mij af waarom de Sprabanen in de Hoven geen goede locatie zou zijn.

College: De Sprabanen is ruimtelijk gezien een minder mooie keuze. Ik wil niet zeggen dat het niet kan maar in het gebied Twentekanaal kunnen we clusteren. Dat heeft onze voorkeur.

SP: Is het ook mogelijk dat we alleen instemmen met het draagvlakonderzoek en daarna pas voor het gehele plan?

College: U stemt niet in met het gehele plan. Er komt een “Go/No go” moment. Maar we moeten weten wat het windplan wordt en hoe het draagvlak is. Dat kan pas als we hebben bepaald waar de windmolens komen.

Stadspartij: Wij zijn voorstander van windenergie maar met een aantal voorwaarden. Een daarvan is de knip. Dat zouden we ook graag terug willen lezen in het voorstel. De natuur en milieu-eisen zijn al opgenomen in het voorstel. Ten derde willen we dat de bewoners een duidelijk plek krijgen in het proces. IJsselwind geeft aan dat zij dat ook willen maar volgens ons kan dat nog wel beter. Een vierde voorwaarde is de landschappelijke inpasbaarheid en het aanzicht van de molens. Wij willen graag dat er in de plannen wordt opgenomen dat de molens weer verdwijnen zodra er goede alternatieven zijn. Deze ontwikkelingen gaan namelijk erg snel.

College: Er kan ook een klankbordgroep worden samengesteld met raadsleden. Het is heel moeilijk om in de toekomst te kijken. Ik kan nu nog niet zeggen dat we de molens ook weer gaan afbreken. Maar we gaan dat natuurlijk goed in de gaten houden. We werken met elkaar aan energieneutraliteit. En dan hebben we alles nodig. Hopelijk komen er goede ontwikkelingen de komende vijf jaar. Maar ik hoor ook dat er nog onvoldoende initiatieven zijn om die energieneutraliteit te kunnen realiseren.

Stadspartij: Het gaat mij niet om een klankbordgroep voor raadsleden. Het gaat mij echt om de direct aanwonenden. Wij weten verder niet hoe de situatie is over 15 jaar. Daarom willen we nu opnemen dat we dan beoordelen of we de windmolens nog nodig hebben of dat ze weg kunnen.

GroenLinks: Wij ondersteunen het onderzoek naar windenergie op deze locatie. De knip die aangebracht is, is goed. Ik wil graag twee dingen meegeven. Ik zou niet alleen de direct aanwonenden betrekken bij het draagvlakonderzoek maar het onderzoek breder trekken. Ik vind het goed dat de gemeente deze rol gaat vervullen om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Daarnaast was er een presentatie van de gebiedsvisie Eefde West. Ik wil u vragen of u daar actief naar wilt luisteren? De bewoners kwamen met concrete plannen. De wethouder van Lochem was aanwezig en heeft gezegd contact met u op te nemen om daar gezamenlijk in op te trekken.

College: Ik ga zeker in gesprek met deze mensen. Ik heb begrepen dat er al een afspraak is gepland.

CDA: Ik ben blij met de knip. Ik wil de voorwaarden die zijn opgenomen voor de participatie graag benadrukken. Ik hoop dat de partijen ook akkoord gaan met het onderzoeksbureau.

College: We hebben op voorhand afgesproken dat we de kosten evenredig gaan verdelen. Daarnaast is er inmiddels ook een initiatief van he Waterschap. Zij liften mee en betalen op voorhand niet. Achteraf kan er eventueel een verrekening plaatsvinden.

Ambtelijke ondersteuning: Er is een aantal partijen die voorfinancieren. Dat zijn de provincie Gelderland, de energie coöperaties en de vier gemeenten. Mocht het plan niet doorgaan dan gaan we kijken welke kosten er zijn gemaakt. Deze kosten worden vervolgens weer evenredig verdeeld over de genoemde partijen.

ChristenUnie: We hebben al jaren een mening over hoe we om zouden moeten gaan met windmolens in Zutphen. Ik blijf ook bij die mening. Windenergie is niet de meest geschikte oplossing. Windenergie kan al vrij goedkoop geïmporteerd worden uit Duitsland. Wat gaat iemand doen als hij voor 5 cent minder zijn energie kan inkopen? Dat gegeven moet ook onderdeel zijn van het draagvlakonderzoek. Het vermeende voordeel voor de burgers moet realistisch benaderd worden. En daarnaast moeten de onzekerheden die makkelijk weg te nemen zijn weggenomen worden. Zoals de mogelijkheden van molens ten opzichte van de gasleiding en hoogspanning. Dat geeft rust. Alternatieven zijn er nu inderdaad nog niet maar ik verwacht die wel op korte termijn. En de molens moeten wel weer weg op termijn.

College: Dit zijn mooie tips die we mee gaan nemen in het vervolg.

Burgerbelang: Wij zijn ook geen voorstander. Het rendement van windmolens hier is lager dan elders in het land. Ik vind €28.000,- veel geld voor een draagvlakonderzoek. Er zijn wel eenvoudige manieren om de haalbaarheid vast te stellen. Dat geld kan nuttiger besteed worden. Wij besteden dit bedrag liever aan directe duurzaamheid, zoals een investering in zonnepanelen. Mocht dit plan niet doorgaan is de wethouder dan bereid om dit in een ander duurzaamheidsproject te steken?

College: Vooralsnog niet. Ik wil benadrukken dat er weldegelijk locaties mogelijk zijn om windmolens te plaatsen ondanks de aanwezigheid van de gasleiding en de hoogspanning. Als het zo simpel zou zijn dan hadden we dat al lang besproken.

Burgerbelang: Waar wordt dat bedrag van €28.000,- dan precies aan besteed? Want voor dat bedrag kun je een onderzoeker een half jaar in dienst nemen.

College: Voor Zutphen is het trouwens €25.000,-. Er moet een windplan gemakt worden. Kan het ook met alle benodigde natuuronderzoeken? Dat moet onderzocht worden. En vervolgens het draagvlakonderzoek. En dan heb je dit bedrag nodig.

Burgerbelang: De provincie heeft een jaar geleden een windkaart opgesteld. Daar staan deze locaties niet op. Daar wordt een locatie bij Doesburg genoemd. Waarom liften we als regio niet mee met Doesburg?

College: De provincie heeft aangegeven locaties nodig te hebben voor windenergie. Dat hebben ze ook aan ons gevraagd. We kunnen niet zonder windenergie om de doelstellingen te halen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen.

BewustZW: Welke consequenties hechten we aan het draagvlakonderzoek? Wanneer is sprake van draagvlak en wanneer niet?

Ambtelijke ondersteuning: Die vraag is lastig te beantwoorden. Welke vragen ga je stellen en bij wie neem je het onderzoek af? Wat doe je met de resultaten? Dat is moeilijk. Misschien is het goed om daarvoor een klankbordgroep in het leven te roepen, waarbij ook raadsleden in die klankbordgroep zitting nemen. Als de raadsleden dat niet willen is het ook een optie dat de vier betrokken wethouders een klankbordgroep vormen.

BewustZW: Die vragen hadden eigenlijk vooraf gesteld moeten worden.

Burgerbelang: Wil iemand iets wel of niet en onder welke voorwaarden? Dat lijkt me niet zo moeilijk te onderzoeken.

ChristenUnie: Ik kan me voorstellen dat wij als raad aandachtspunten meegeven die belangrijk zijn voor het draagvlakonderzoek.

Stadspartij: Je kunt ook voor een systematiek kiezen waarbij gewerkt wordt met drie cirkels met een verschillende weging. Op die manier kan een onderscheid gemaakt worden.

SP: Ik zou serieus willen laten onderzoeken wat er op de Sprabanen mogelijk is.

Burgerbelang: Waarom de Sprabanen?

SP: Wij zijn niet tegen windenergie. We moeten wel zorgvuldig omgaan met draagvlak. Volgens mij is dat een mooie locatie en ik heb nog niet gehoord waarom wel of waarom niet?

D66: Knip is goed. Zolang er maar geen vertraging ontstaat. Het uiteindelijke doel blijft namelijk lokaal geproduceerde schonen energie.

College: We nemen het mee. Het kan inderdaad ook zuidelijker, maar op de Mars ligt de infrastructuur al.

VVD: Het is van en voor burgers. Dat spreekt ons aan. Ook is het belangrijk dat het Waterschap wil aansluiten. Het communiceren van IJsselwind kan wel iets beter volgens ons. We hebben in het verleden als raad eigenlijk al ingestemd om het geld hier aan te besteden.

College: Dat klopt. Maar wij vinden het belangrijk om hier toch met u over te spreken.

Burgerbelang: Als je snel wil realiseren dan moet je je aansluiten bij een bestaand windpark. Dat gaat veel sneller dan het overwinnen van weerstand en het inpassen van grote dingen in een compacte stad. Ik zie het ook niet als een burgerinitiatief.

Stadspartij: Dat is het natuurlijk wel. Het aansluiten bij bestaande windparken is lang niet altijd makkelijk. Er worden ook al weer parken gesloten. Ik heb een vraag aan het forum. Zijn we bereid om een voorwaarde op te nemen om ze eventueel weer af te breken?

VVD: Maar als ze tegen die tijd nog gewoon energie opleveren dan laten we ze toch gewoon staan?

GroenLinks: Er lijkt veel weerstand te zijn. Maar ik hoor ook positieve geluiden Dus ik wil het graag bewezen zien in een onderzoek. Verder is het misschien een suggestie om een sloopfonds op te richten.

College: We gaan zeker in gesprek over wat de mogelijkheden zijn. Als er over 15 jaar goede alternatieven zijn dan pakken we dat op.

CDA: In de tekst staat dat de twee gebieden elkaar beïnvloeden. Volgens mij moet u dan ook de twee gebieden betrekken in de onderzoeken.

College: Ik heb al aangegeven dat we dat gaan bekijken. Uiteindelijk heeft de raad een stem in het vaststellen van het bestemmingsplan. Dus er is nog voldoende invloed voor de raad.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp