Pagina delen

Incidentele bezuinigingen 2020 (spoor 4)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1) De diverse budgetten binnen de domeinen Fysiek, Sociaal en bedrijfsvoering, aangewezen door het college, conform bijlagen af te romen (uitgaven beperking) en het bedrag van € 901.000 dat hiermee wordt bespaard ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.
2) De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-18).

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De 1e Bestuursrapportage (Burap-1) 2020 liet zien dat onze financiële positie verder verslechterde. De prognose was namelijk dat we afkoersen op een negatief financieel resultaat van € 2.179.000 (inclusief Corona-effect) en een positieve stand van de Algemene Reserve van € 3.295.000 per 31 december 2020. Dit is ook met u besproken in het forum van 15 juni 2020.

In de Burap-1 zijn derhalve maatregelen (de “4 sporen”) voorgesteld om de (verslechterde) financiële situatie om te buigen. Deze 4 sporen zijn u ook toegelicht in het forum van 7 september 2020. Dit voorstel gaat in op spoor 4 waarbij maatregelen getroffen worden die leiden tot incidentele besparingen in 2020.

Inmiddels is bij Burap-2 2020 gebleken dat onze financiële situatie t.o.v. de eerste Burap is verbeterd. De  incidentele bezuinigingen vanuit spoor 4 hebben hieraan bijgedragen. Voor het jaar 2020 wordt nu een positief resultaat verwacht van € 1.202.000. In dit resultaat zijn niet de Corona-effecten verdisconteerd.

Beoogd effect

Door het realiseren van genoemde besparingen verbetert onze financiële positie in 2020 (verslechtert minder).

Argumenten

1. Het beperken van de uitgaven is nodig om te komen tot verbetering van onze financiële positie in 2020
Het is mogelijk om diverse budgetten incidenteel af te romen in 2020. Wij hebben hier onderzoek naar gedaan en keuzes gemaakt. In de bijlagen “Uitgaven Beperking 2020” per domein bij dit voorstel zijn de details (op welke budgetten wordt er minder uitgegeven in 2020) te vinden. Incidenteel levert dit een totale besparing op van € 901.000.

Kanttekeningen

1) Uitgaven beperking vraagt om strikte sturing
Om deze maatregel te effectueren moet er kritisch gestuurd worden op de budgetten. Via een begrotingswijziging (zie bijlage) worden de diverse betrokken budgetten in het financiële systeem afgeroomd.

Risico’s

1) Uitgaven beperking levert problemen op ten aanzien van realisatie van doelen
Wij hebben alle budgetten gescreend op mogelijk risico’s bij het minder uitgeven aan bepaalde activiteiten. In de bijlage “Uitgavenbeperking 2020” zijn derhalve alleen die budgetten opgenomen waarvan wij hebben beoordeeld dat het mogelijk is om minder uit te geven.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Over de financiële stand van zaken wordt u via de (actualisatie) Burap-2 2020 of indien nodig tussentijds geïnformeerd.

Financiën

De voorgestelde maatregelen leveren in 2020 de volgende besparingen op:

Uitgaven beperking:    

Fysiek domein:                        € 361.300

Sociaal domein:                       € 302.200

Bedrijfsvoering:                       € 237.500

Totaal uitgaven beperking   € 901.000

Dit bedrag komt ten gunste van ons financiële resultaat en voorgesteld wordt dit ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.

Voor de uitgavenbeperking is een begrotingswijziging opgesteld. Deze is als bijlage bijgevoegd bij dit voorstel.

Bijlagen

Uitgaven beperking 2020 Fysiek Domein
Uitgaven beperking 2020 Sociaal Domein
Uitgaven beperking 2020 Bedrijfsvoering
Begrotingswijziging 2020-18

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0102

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 november 2020 met nummer 175396b e s l u i t :

1) De diverse budgetten binnen de domeinen Fysiek, Sociaal en bedrijfsvoering, aangewezen door het college, conform bijlagen af te romen (uitgaven beperking) en het bedrag van € 901.000 dat hiermee wordt bespaard ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.
2) De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-18).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 1 december 2020 (20:30 - 21:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 01-12-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer