Pagina delen

Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. voor de activiteiten die nodig zijn bij Het Plein om op 1 januari startklaar te staan voor de uitvoering van taken op het gebied van Jeugdzorg, Awbz/Wmo en Participatiewet een implementatiebudget beschikbaar te stellen van € 600.000,-;

2. dit budget niet aan Het Plein uit te keren, maar op factuurbasis met Het Plein te verrekenen;

3. het budget ter hoogte van € 600.000,- te onttrekken aan de Saldireserve.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het Rijk hevelt op 1 januari 2015 taken in de Jeugdzorg, Awbz en Participatiewet over naar gemeenten. Deze transities in het sociale domein vormen een forse operatie bij gemeenten en haar partners. Zutphen heeft voor een goede coördinatie samen met Lochem een programmabureau opgericht, dat de implementatie van nieuwe taken zo soepel mogelijk moet laten verlopen.

Één van de taken van het programmabureau is om samen met Het Plein vorm te geven aan processen die nodig zijn om vanaf 1 januari taken op alle drie transities uit te voeren. Voor de Participatiewet en Awbz/Wmo gaat Het Plein (deels) de toegang uitvoeren en voor alle drie transities de administratie voeren.

Sinds de start van de transities wordt het maximaal haalbare gedaan om op 1 januari 2015 de zorg die cliënten nu hebben te kunnen continueren. Voor de inrichting en het startklaar maken van de organisatie is Het Plein genoodzaakt te investeren in capaciteit en middelen. Daarover heeft afstemming plaatsgevonden met het programmabureau. Nu de totale kosten over 2014 enigszins helder worden, is het moment aangebroken om vanuit het programmabureau een (voorlopige) implementatiebijdrage voor Het Plein aan te vragen ter hoogte van €600.000. Voorgesteld wordt het budget niet over te hevelen naar Het Plein, maar op basis van facturen van Het Plein te verrekenen. Aan het einde van 2014 kan de definitieve balans worden opgemaakt en volgt mogelijk nog een nadere verrekening.

Voorstel is om de bijdrage te onttrekken aan de Saldireserve. De aanvraag door het Programmabureau was reeds voorzien en u heeft daar tijdig op geanticipeerd door via de Bijstellingsnota op basis van herijking van de reserves voor te stellen een bedrag van €1,2mln. aan de Saldireserve toe te voegen. Deze toevoeging heeft daarbij het label gekregen onder andere bedoeld te zijn als dekking voor algemene incidentele (extra) implementatiekosten in het sociale domein. 

Beoogd effect

Middelen beschikbaar stellen voor de tijdige implementatie en uitvoering van nieuwe taken in het sociaal domein op Het Plein per 1 januari 2015. 

Argumenten

1. Het Plein heeft in 2014 op alle drie transities implementatiekosten gemaakt.

Op verzoek van het programmabureau en de gemeenten is Het Plein gestart met de inrichting van de organisatie voor de uitvoering van taken per 1 januari 2015. Daarvoor is extra capaciteit ingezet en zijn kosten op het gebied van o.a. automatisering gemaakt. Voor de gemaakte kosten moet dekking geregeld worden.

2. Om onrechtmatig handelen te voorkomen moet het implementatiebudget nog in 2014 worden aangevraagd.

In het kader van de rechtmatigheid moet, zodra uitgaven worden gedaan, ook de dekking geregeld zijn. Aangezien nu extra capaciteit wordt ingehuurd op Het Plein en aanvullende extra kosten worden gemaakt is het noodzakelijk nu budget te regelen.

3. De Saldireserve is van voldoende omvang om het beschikbaar te stellen bedrag te kunnen dekken.

Er wordt via de Bijstellingsnota (herijking van reserves) voorgesteld € 1,2mln. toe te voegen aan de Saldireserve om onder andere algemene uitgaven in het sociale domein te dekken. Daarvan wordt via dit voorstel gevraagd €600.000 beschikbaar te stellen.

Kanttekeningen

1. De implementatiekosten zijn relatief laat helder geworden.

De benodigde budgetten voor de implementatie van de nieuwe taken zijn voor de Jeugdzorg en Participatie pas enige weken bekend. Dit is voor een deel te wijten aan de trage besluitvorming door het Rijk inzake de Jeugdzorg. De budgetaanvraag kan daarom nu pas voorgelegd worden aan College en Raad.

2. De kosten voor extra personeel en automatisering zijn deels al gemaakt.

In het kader van de rechtmatigheid moet formeel voorafgaand aan het maken van kosten de dekking geregeld zijn. Dat is niet in alle gevallen gebeurd. Om ervoor te zorgen dat het rechtmatig handelen redelijkerwijs aan te tonen is, moet nog in 2014 het budget beschikbaar worden gesteld.

3. De stelregel in Zutphen ‘dat we de inrichting van de nieuwe taken doen met de middelen die we daarvoor van het Rijk hebben ontvangen’ kan niet gehandhaafd worden.

Zutphen heeft van het Rijk implementatiemiddelen ontvangen voor de transities in het sociale domein. Deze zijn opgenomen in de begroting van het programmabureau, waar ook de kosten voor Het Plein onder vallen. Nu blijkt dat deze middelen niet volstaan en extra budget noodzakelijk is. De extra middelen worden echter niet onttrokken aan de reserves Wwb/Wmo die naar verwachting in de komende jaren nog aangesproken zullen worden, maar uit de Saldireserve die onder andere voor incidentele extra uitgaven in de aanloop naar 1 januari 2015 is aangevuld.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na beoogde besluitvorming door het College op 18 november volgt behandeling in het Forum op 1 december en is vaststelling door de Raad gepland op 15 december. 

Rapportage/evaluatie 

Het Plein rapporteert met een gedegen onderbouwing aan het programmabureau over de inzet van capaciteit en middelen inzake de voorbereidende activiteiten van de drie transities. Rapportage vindt plaats op basis van nacalculatie en kan mogelijk leiden tot een aanvullende aanvraag van implementatiemiddelen.

Financiën

Ten behoeve van transitiekosten die Het Plein in 2014 heeft gemaakt wordt gevraagd een bedrag van €600.000 beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de Saldireserve. Het budget wordt niet overgeheveld naar het Plein maar blijft binnen de ambtelijke organisatie. Het Plein dient voor de gemaakte kosten facturen bij de gemeente aan te leveren, waarna verrekening plaatsvindt. Op basis van nacalculatie kan blijken dat het totaalbedrag van €600.000 nog aangevuld moet worden.

De Saldireserve wordt via de Bijstellingsnota aangevuld met een bedrag van €1.2mln. Derhalve blijft er €600.000 in de Saldireserve over voor overige incidentele (extra) uitgaven in de aanloop naar de uitvoering van de nieuwe taken per 1 januari 2015.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0168

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2014 met nummer 46767b e s l u i t :

  1. Voor de activiteiten die nodig zijn bij Het Plein om op 1 januari 2015 startklaar te staan voor de uitvoering van taken op het gebied van Jeugdzorg, Awbz/Wmo en Participatiewet een implementatiebudget beschikbaar te stellen van in totaal €600.000.
  2. Dit budget niet aan Het Plein uit te keren, maar op factuurbasis met Het Plein te verrekenen.
  3. Het budget ter hoogte van €600.000 voor de helft te onttrekken aan de Reserve Wwb en de andere helft aan de Reserve Wmo.
  4. De begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 december 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het Rijk hevelt op 1 januari 2015 taken in de Jeugdzorg, Awbz en Participatiewet over naar gemeenten. Zutphen heeft voor een goede coördinatie samen met Lochem een programmabureau opgericht, dat de implementatie van nieuwe taken zo soepel mogelijk moet laten verlopen. Eén van de taken van het programmabureau is om samen met Het Plein vorm te geven aan processen die nodig zijn om vanaf 1 januari taken op alledrie transities uit te voeren. Voor de inrichting en het startklaar maken van de organisatie is Het Plein genoodzaakt te investeren in capaciteit en middelen. Daarover heeft afstemming plaatsgevonden met het programmabureau. Het college vraagt ten behoeve van het programmabureau een (voorlopige) implementatiebijdrage voor Het Plein ter hoogte van €600.000,-. Om het geld beschikbaar te kunnen stellen is een wijziging van de Programmabegroting 2014 nodig. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 01-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Vanavond zullen twee stukken in een vergadering worden behandeld. Allereerst het stuk over het Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. het Plein. Met diezelfde transitie verband houdend wordt in de zelfde vergadering het aanvullend budget voor het Programmabureau behandeld. Deze aanvulling is oodzakelijk om voor 1 januari klaar te zijn. Er blijkt meer capaciteit nodig te zijn.

Vervolgens krijgt het college het woord. Het college licht kort beide stukken toe en verzoekt gezien het spoedeisend karakter aan het forum of zij akkoord kan gaan met een behandeling in de raad van het stuk over het aanvullend budget.

De voorzitter geeft het forum de gelegenheid om vragen aan het college te over het voorstel voor het implementatiebudget.

D66 vraagt of de 6 ton budget die benodigd zijn echt alles is voor dit jaar of valt er nog op meer te rekenen?

De PvdA vindt de onderbouwing van het budget wat mager. Is het niet mogelijk om nu 3 ton toe te wijzen en de rest later uit te geven.

De VVD wil weten of er gekeken is naar ruimte in de eigen exploitatie. Is het extra personeel tijdelijk of niet?

Het Plein rapporteert jet programmabureau. Krijgt de raad hier ook zicht op?

Burgerbelang geeft aan dat haar vragen reeds door de voorgangers gesteld zijn.

De SP geeft aan budgettaire ambitie te missen. Er wordt wel gesproken van bijstellingen naar boven maar waarom niet naar beneden?

Het CDA wil weten waarom de middelen op basis van facturatie worden toegekend. Is controle zo hard nodig?

Groen Links  wil graag weten waaraan het geld precies wordt besteed.

De Stadspartij uit haar verbazing over de behoefte tot extra budget. Op 19 april en 22 mei is het onderwerp al aan bod geweest en toen was geen behoefte aan extra budget. Nu is ineens 6 ton benodigd. Hoe kan dit? Het Plein werkt toch met een begroting? Ook wil men weten waaraan het geld wordt besteed.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. Het college spreekt uit de zorgen van het forum te delen en begrijpt goed dat er vragen zijn.

Allereerst gaat het college in op de vragen van de Stadspartij. Het plein heeft een begroting waar op gestuurd wordt. De 6 ton extra zijn benodigd om klaar te zijn voor de WBB en de Participatiewet. Ook moet het ICT systeem goed worden ingericht, ook voor de WMO en Jeugdzorg. Het  was een logische keuze om de administratieve taken hiervan bij het Plein neer te leggen. In mei waren de kosten nog niet te overzien.

De tijd dringt en het college is geschrokken van de hoogte van het bedrag. Daarom wil men samen met de raad naar de begroting kijken.

Het vergoeden op basis van facturatie is een sturingsmiddel.

Het college geeft aan dat het stapsgewijs beschikbaar stellen van het budget vertragingsrisico’s met zich mee brengt. Daarom vraagt men ineens om 6 ton. De tijdsdruk is hoog.

Het college geeft aan dat er gerapporteerd zal worden hoe het geld uiteindelijk besteed is.

De Stadspartij vraagt of de meerkosten met name uit het jeugddeel komen. Het college antwoordt dat de helft van de kosten gemaakt worden voor ICT en dat veel van de andere kosten aan de jeugdtaken zijn toe te schrijven.

De extra inhuur is bedoeld voor extra capaciteit voor de implementatie van de nieuwe wet en regelgeving. Anderss komen de huidige werkzaamheden van het Plein in de knel.

De SP vraagt of het college weet hoe de transitie in andere gemeenten verloopt.

Het college weet dit niet maar zegt toe dit uit te zoeken en daar komende week op terug te komen. Indien dit niet lukt dan wordt er in de rapportage over de transitie op teruggekomen.

 D66 vraagt hoe het kan dat de ICT taken zoveel meer kosten. De taken waren toch al lang inzichtelijk?

Het college geeft aan dat dit helaas niet het geval was door onzekerheid over de komende taken.

De VVD vult aan dat nog niet duidelijk was welke gegevens door het rijk zouden worden overgedragen.

De Stadspartij merkt op dat men ondanks de overdracht van gegevens sowieso een administratie moet voeren.

Het college meldt dat het kennisinstituut Nederlandse Gemeenten onlangs bezig is geweest om bruikbare programmatuur voor de gemeenten te ontwikkelen.

De administratie acht het college belangrijk maar de prioriteit lag op de voorkant van de transitie>

Tot slot geeft men aan dat de herschikking van de reserves nog onduidelijk is en dat de gelden voorlopig aan de saldireserve wordt onttrokken. Nadien kan deze worden bijgeplust.

De voorzitter inventariseert of er nog vragen zijn voor de tweede termijn.

Burgerbelang wil van het college weten hoe men denkt de controle met facturen te borgen.

Het college geeft aan dat het Plein het liefst de 6 ton vooraf wilde mar dat het college ondanks de extra druk de controle wenst te houden op de bestedingen en dat daarom is ingezet op een methode van verrekening achteraf.

De Stadspartij vergelijkt de voorliggende werkwijze met het kopen van een huis zonder dat men geld heeft gereserveerd voor de inrichting.

Het college geeft aan dat men het daar tot op zekere hoogte mee eens is. Het bleek heel lastig  om alle kosten van te voren in te schatten. Helang zijn de effecten van de komende transitie onduidelijk gebleven.

De VVD merkt op dat de gemeente echter wel gereserveerd heeft.

De ChristenUnie vraagt of er bij een volgende keer dat een zo zware lastenverzwaring komt ook een risicoanalyse gemaakt kan worden.

Het college antwoordt dat die altijd gemaakt wordt. Het draaiend krijgen en houden in 2015 vraagt heel wat. Daarom is het zaak om de WMO en saldireserves op peil te houden.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor behandeling in de raad. Dit behoudens het dekkingsvoorstel dat nog volgt. Vervolgens stelt hij het forum in staat on vragen te stellen over het tweede te behandelen voorstel

De VVD wil graag weten waarom het informatiemanagement in Zutphen zoveel meer kost dan in Lochem

Daarnaast wil de fractie weten of er goed zicht is met welke kosten we in de regio te maken hebben?

De Stadspartij vraagt waarom men zo laat is met de aanvraag, De implementatie vereist communicatie met de burger. Men had dit eerder in de begroting verwacht.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. De hoogte van het  bedrag voor informatiemanagement heeft te maken met de koppeling tussen beleid,software en lokale systemen, eigenlijk met  bruggen slaan.

Voor wat betreft de kosten voor de regio, hier heeft men goed zicht op. Er komen 2 tranches in plaats van 1 trache. Dit is niet tijdig onderkend

De VVD vraagt wat voor organisatie wordt opgezet.

Het college geeft aan dat de partners vooralsnog samenwerken in een  netwerkconstructie zal zijn en niet in een zwaardere vorm zoals een regionale uitvoeringsdienst.

Ten aanzien van het communicatiebudget geeft men aan dat er wel geld was gereserveerd voor communicatie maar dat dit te weinig bleek te zijn.

Het college verzoekt het forum om akkoord te gaan met een behandeling van het stuk in de aansluitende raadsvergadering.

De voorzitter legt dit voor aan het forum dat vervolgens instemmend antwoord.

Daarop concludeert de voorzitter dat het stuk rijp is voor behandeling in de aansluitende raadsvergadering en sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 15 december 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 15-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Stemverklaringen van mevr. Bogerd en dhr. Ten Broeke.
Geen amendementen ingediend