Pagina delen

Huur van noodlokalen voor basisschool de Plotter

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een bedrag van € 205.000, - beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 2 noodlokalen voor Montessori kindcentrum de Plotter voor een periode van 3 jaar.
 2. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen. De eenmalige kosten bij aanvang zijn €48.350 (incl. BTW). De maandelijkse huur vanaf 1 augustus 2018 bedraagt €3.695 (incl. BTW). In totaal € 18.475 voor de periode augustus tot en met december 2018.
 3. Om voor 2019 een bedrag van € 44.340 (12 x €3.695) op te nemen in een verzamelbegrotingswijziging.
 4. Een bedrag van € 44.340 (12 x €3.695) op te nemen in de primaire begroting 2020.
 5. Een bedrag van € 25.865 (7 x €3.695) en de eenmalige kosten bij beëindiging van €24.000 op te nemen in de begroting van 2020.
 6. De reserve onderwijshuisvesting te gebruiken als dekking.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Montessori kindcentrum de Plotter maakt een stevige groei door en heeft in de komende periode te weinig ruimte om alle aangemelde leerlingen een plaats te kunnen geven. In de stuurgroep uitvoering Masterplan Onderwijshuisvesting is een voorstel gedaan voor de plaatsing van 2 noodlokalen op het terrein van de Plotter voor een periode van 3 schooljaren. Alle leden van de stuurgroep hebben ingestemd met dit voorstel. In bovengenoemde periode kan vanuit de huidige krimp situatie gezamenlijk gekeken worden naar mogelijke oplossingen voor de periode erna en zal het een terugkerend punt zijn op de agenda van de stuurgroep.

Beoogd effect

Het plaatsen van een 2-tal noodlokalen bij de locatie gedurende 3 schooljaren heeft een aantal voordelen.

 1. Het behoud van alle, vanwege het concept noodzakelijke, voordelen van 1 locatie.
 2. Het op korte termijn kunnen opvangen van de groei.
 3. Het ontstaan van ruimte om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de komende jaren.

Argumenten

1.1 Er worden eisen gesteld aan huisvesting
De werkwijze binnen de Plotter stelt eisen aan de huisvesting. Het werken op 1 locatie is noodzakelijk om groep overstijgend te kunnen werken. Dit geldt eveneens voor de beschikbaarheid van voldoende verschillende ruimtes. Het gebruik van leegstand in een andere locatie ligt daardoor niet voor de hand.

1.2 Het huidige gebouw zit vol
Het huidige gebouw aan de Paulus Potterstraat 4 zit op dit moment helemaal vol. Er is geen enkele mogelijkheid meer binnen de locatie om de nog te verwachten groei te kunnen opvangen. Uitbreiding is dus noodzakelijk.

1.3 Er is ambitie om te ontwikkelen
Het kindcentrum heeft de ambitie om zich in het kader van passend onderwijs verder te ontwikkelen naar inclusie. Momenteel is de instroom van kinderen van andere scholen met een extra ondersteuningsbehoefte relatief groot, en de school weet hier succesvol mee om te gaan. Het volume maakt het organisatorisch mogelijk om voldoende middelen te genereren voor passende ondersteuning voor elk kind.

1.4 Er is sprake van groei
Er is een flink aantal nieuwe ouders afkomstig uit het westen van het land die nu in Zutphen wonen en kiezen voor het Montessorionderwijs van de Plotter. Het Montessori kindcentrum heeft blijkbaar door het type onderwijs en de heldere visie veel aantrekkingskracht voor deze groep.

Kanttekeningen

1.1 Volgens de verordening onderwijshuisvesting is er geen recht op de huur van noodlokalen
De verordening geeft aan dat door medegebruik in de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien. In dit geval is er sprake van inhoudelijk motief om hier niet voor te kiezen en instemming van de Stuurgroep Masterplan met de plaatsing van 2 noodlokalen. Het beschikbaar stellen van het huurbedrag kan in de toekomst mogelijk leiden tot het temporiseren van de verdere uitvoering van het Masterplan gezien het gesloten systeem van financiering van onderwijshuisvesting. Het is vooral ook dat waar de schoolbesturen mee hebben ingestemd.

1.2 Heeft kopen of huren de voorkeur?
Het huren van noodlokalen heeft de voorkeur boven kopen omdat het slechts om een beperkte periode gaat en omdat de restwaarde van het gebouw slecht kan worden ingeschat.

1.3 Er kan ook 2 jaar gehuurd worden in plaats van 3 jaar
Een andere mogelijkheid is het vrijgeven van een bedrag van €202.000 voor de plaatsing van 2 noodlokalen voor de Plotter voor een periode van 2 jaar. Gezien de toekomstige ontwikkelingen gerelateerd aan de uitvoering van het masterplan, adviseren we uit te gaan van 3 jaar. Het financiële verschil is gering en de verwachting is dat het Zutphens onderwijslandschap over 2 tot 4 jaar zodanig zal veranderen dat er mogelijkheden ontstaan om het ruimteprobleem van De Plotter structureel op te lossen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De afspraak is om binnen 3 jaar met een structurele oplossing voor de ruimteproblematiek te komen. Het betreffende schoolbestuur en de stuurgroep Masterplan zullen we op de hoogte stellen van het besluit van de gemeenteraad.

Rapportage/evaluatie

De evaluatie zal plaatsvinden na 2 jaar in de stuurgroep Masterplan.

Financiën

De eenmalige kosten bij aanvang zijn €48.350 (incl. BTW). De maandelijkse huur vanaf 1 augustus 2018 €3.695 (over een periode van 36 maanden). Eenmalige kosten bij beëindiging: €24.000. In 2018, 2019 en 2020 heeft dit invloed op de begroting. De dekking komt uit de reserve onderwijshuisvesting en heeft invloed op de latere investeringen. Het restant van de reserve na deze onttrekking is aan het einde van 2018 ca. €3.700.000. De bekostiging voor huisvesting is een gesloten systeem op basis van egalisatie.

Bijlagen

Verzoek toestemming actuele huurbedragen 2 noodlokalen.
Begrotingswijziging 2018-19 Huur van noodlokalen voor basisschool De Plotter.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0110

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 september 2018 met nummer 121213b e s l u i t :

 1. Een bedrag van € 205.000, - beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 2 noodlokalen voor Montessori kindcentrum de Plotter voor een periode van 3 jaar.
 2. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen. De eenmalige kosten bij aanvang zijn €48.350 (incl. BTW). De maandelijkse huur vanaf 1 augustus 2018 bedraagt €3.695 (incl. BTW). In totaal € 18.475 voor de periode augustus tot en met december 2018.
 3. Om voor 2019 een bedrag van € 44.340 (12 x €3.695) op te nemen in een verzamelbegrotingswijziging.
 4. Een bedrag van € 44.340 (12 x €3.695) op te nemen in de primaire begroting 2020.
 5. Een bedrag van € 25.865 (7 x €3.695) en de eenmalige kosten bij beëindiging van €24.000 op te nemen in de begroting van 2020.
 6. De reserve onderwijshuisvesting te gebruiken als dekking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 8 oktober 2018 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld een bedrag  beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 2 noodlokalen voor Montessori kindcentrum de Plotter voor een periode van 3 jaar, en om tevens de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Verder wordt voorgesteld om een bedrag op te nemen in de verzamelbegrotingswijziging, om een bedrag op te nemen in de begroting van 2020 en om de reserve onderwijshuisvesting te gebruiken als dekking.

Montessori kindcentrum de Plotter maakt een stevige groei door en heeft in de komende periode te weinig ruimte om alle aangemelde leerlingen een plaats te kunnen geven.
In de stuurgroep uitvoering Masterplan Onderwijshuisvesting is een voorstel gedaan voor de plaatsing van 2 noodlokalen op het terrein van de Plotter voor een periode van 3 schooljaren. Alle leden van de stuurgroep hebben ingestemd met dit voorstel.
In bovengenoemde periode kan vanuit de huidige krimp situatie gezamenlijk gekeken worden naar mogelijke oplossingen voor de periode erna en zal het een terugkerend punt zijn op de agenda van de stuurgroep.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en verder van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 08-10-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDM Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering. Het voorzitterschap heb ik van Antje van Dijk overgenomen omdat zij is bijgesprongen bij het Forum over PlusOV. Zij er mensen die gebruik willen maken van het algemeen spreekrecht? Nee? Dan gaan we verder met de rest van de agenda.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

Forumgriffier: In de vorige Technisch Blokvergadering is verzocht om opschoning van de toezeggingenlijsten. Deze actie is door de griffie in de organisatie uitgezet. Streven is om de volgende Technisch Blokvergadering de toezeggingenlijsten opgeschoond te hebben.

4a. Toezeggingenlijst Forum 8 oktober 2018

Geen opmerkingen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 8 oktober 2018

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018

D66: het advies van de erfgoedadviesraad is positief. Daar willen wij wat over opmerken. De straf voor overtredingen is laag, lokt dat niet uit tot illegale activiteiten? Wat is de reden om deze bepaling ongewijzigd over te nemen uit de Erfgoedverordening van 2013? Waarom handhaven we voor overtredingen categorie 2? Waarom geen categorie 3?

College: De ervaringen met de strafbepaling zijn over het algemeen goed. We moeten de strafbepaling niet onnodig zwaarder maken. Bij zware overtredingen gaan we er de handhavers op af. Dit blijkt te werken. Er is geen aanleiding voor verzwaring van de strafbepaling.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Huur van noodlokalen voor basisschool de Plotter

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5d. Vaststellen bestemmingsplan "Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen" en bijbehorend beeldkwaliteitsplan

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5e. Ontslag Forumlid P.A. Fukkink en benoeming Forumlid J.A. Giezen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 5 november 2018

Er zijn geen opmerkingen.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 oktober 2018

Forum: Wij willen graag een Forumvergadering over het collegebesluit toegang Sociaal Domein en het collegebesluit subsidie Sociaal Domein.

Voorzitter: In het Presidium is besloten dat dit Forum er komt.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 10-09-2018

Geen opmerkingen.

8b. Forumverslag 13-09-2018

Geen opmerkingen.

8c. Forumverslag 20-09-2018

Geen opmerkingen.

9. Sluiting

Voorzitter: Dank aan allen. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 5 november 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-11-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De leden Timmer (D66) en Westerik (GroenLinks) onthouden zich van stemming.
Geen amendementen ingediend