Pagina delen

Herziene begroting Het Plein 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De zienswijze op de herziene begroting Het Plein 2018 vast te stellen en te verzenden aan het dagelijks bestuur van Het Plein.
 2. De Zutphense leden van het algemeen bestuur Het Plein te adviseren om niet in te stemmen met de herziene begroting Het Plein 2018.
 3. Het college opdracht te geven te komen met voorstellen tot beleidswijzigingen die leiden tot een reductie op de uitgaven binnen het sociaal domein.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De begroting en begrotingswijzigingen van een gemeenschappelijke regeling (GR) worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de raden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen.

Op 19 juni 2017 (griffienummer 2017-0055) heeft uw raad kennis genomen van de primitieve begroting 2018 van Het Plein en een zienswijze op deze begroting vastgesteld. Vervolgens heeft het algemeen bestuur van Het Plein op 5 juli 2017 de begroting 2018 vastgesteld.

Op 26 oktober 2017 heeft het dagelijks bestuur van Het Plein de Burap 2017 vastgesteld. Dit leidde tot een extra bijdrage voor Zutphen van € 2.613.674 en een wijziging van de gemeentelijke begroting 2017. Hiervoor heeft uw raad wederom een zienswijze ingediend. Deze zienswijze en de begrotingswijziging zijn behandeld op 4 december 2017 in de raad (griffienummer 2017-0156). Het Plein kondigde vervolgens een herijking van de begroting 2018 aan.

Op grond van diverse ontwikkelingen is de begroting 2018 nu aangepast. Zie hiervoor de bijlage met de herziene begroting Het Plein 2018. Deze geactualiseerde begroting 2018 is beoordeeld en het advies is een zienswijze in te dienen. Ons advies aan de Zutphense leden van het algemeen bestuur is om niet in te stemmen met deze begroting.

Beoogd effect

Door het indienen van een zienswijze richting te geven aan de gemeenschappelijke regeling Het Plein.

Argumenten

1.1  De uitgaven voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wmo lopen te fors op.

In de zienswijze op de wijziging van de begroting 2017 van Het Plein heeft uw raad gevraagd om een realistische aangepaste begroting op te stellen. Als gevolg van de investeringen Plein op Orde is nu scherper in beeld welke uitgaven daadwerkelijk gemaakt worden op basis van de huidige beleidskeuzes en ontwikkelingen. Door niet in te stemmen met de herziene begroting en te komen met beleidswijzigingen willen we het tij keren.

2.1 Het is een formeel vereiste om de begrotingswijziging voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt een GR de begrotingswijziging toe aan de deelnemende gemeenten zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan de GR.

2.2 De begrotingswijziging geeft aanleiding om inhoudelijk te reageren.

Er is sprake van een aanzienlijke wijziging van de oorspronkelijke begroting. De afwijking van die primitieve begroting van Het Plein bedraagt volgens de Begrotingswijziging van Het Plein in totaal € 9.434.073. Het aandeel Zutphen bedraagt € 8.305.047. Voor een verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de herziene begroting 2018 van Het Plein.

3.1 Er moeten scherpere keuzes gemaakt worden om de uitgaven binnen het sociaal domein te reduceren. Hierbij ligt de focus ligt op de uitgaven voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wmo.

Kanttekeningen

De compensatie via de vangnetregeling kan het financiële nadeel verkleinen.

Via de landelijke vangnetregeling kunnen gemeenten onder voorwaarden in aanmerking komen voor een compensatie van tekorten op het Participatiewetbudget. Tekorten boven de 107,5% van het rijksbudget worden onder strikte voorwaarden gecompenseerd. Een aanvraag hiertoe wordt op basis van de jaarrekening 2018 van Het Plein bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend. In 2016 voldeden we aan alle voorwaarden en ontvingen we een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro.

Risico’s

De druk neemt toe bij Het Plein gedurende de afbouwfase van het Plein.

Financiële risico’s: verwezen wordt naar het kopje Financiën.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het dagelijks bestuur van Het Plein heeft de begrotingswijziging op 11 januari vastgesteld. Met het oog op besluitvorming in het algemeen bestuur is het noodzakelijk om uiterlijk 19 maart te besluiten over dit voorstel.

Vervolgens wordt de zienswijze toegezonden aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Daarna zal het dagelijks bestuur zich buigen over de zienswijze om vervolgens een eventueel bijgestelde begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur dient de begroting unaniem vast te stellen, op grond van artikel 9, achtste lid GR Het Plein. Zonder vaststelling van deze begroting valt het dagelijks bestuur terug op de primitieve begroting.

Financiën

Het Plein berekent op basis van de herziene begroting 2018 een extra bijdrage voor Zutphen op € 8.305.047. Indien het algemeen bestuur besluit om deze begroting toch vast te stellen is er binnen de begroting van de gemeente Zutphen voor een bedrag van € 2.799.200 dekking voor (zie voor een specificatie de tabel). Dat betekent dat er op de gemeentelijke begroting voor een bedrag 5,5 mln. (exclusief de kosten voor liquidatie) dekking gezocht moet worden.

Verschil tussen oorspronkelijke en herziene begroting HP

Herziene begroting 2018 Het Plein

€ 51.734.047

Primitieve begroting Het Plein

€ 43.429.000

Verschil

€ 8.305.047

 

Beschikbare dekking binnen de gemeentelijke begroting 

Extra bijdrage Het Plein in begroting 2018

€ 2.000.000

Minimabeleid, meedoenregeling

€ 200.000

Minimabeleid, schulddienstverlening

€ 300.000

Extra inzet sociaal domein breed

€ 285.000

Diversen

€ 14.200

Totaal

€ 2.799.200

 

Extra nodig op basis van herziene begroting HP

Bijstelling begroting Het Plein

€ 8.305.047

Beschikbaar in gemeentelijke begroting

€ 2.799.200

Verschil

€ 5.505.847

Zonder vaststelling van de herziene begroting 2018 valt Het Plein terug op de primitieve begroting.

Vervolgens is de gemeente aan zet voor een opdrachtformulering aan Het Plein. Het gaat hierbij om beleidswijzigingen en een financiële taakstelling. Deze wijzigingen zullen niet alleen impact hebben op de uitvoering, maar ook op onze inwoners. Deze keuzes moeten ertoe leiden dat er een tweede herziening van de begroting komt, met het effect van een lager financieel tekort. Een deel van de effecten zal overigens pas vanaf 2019 en verder zichtbaar worden.

Bijlagen

-           Herziene begroting Het Plein 2018

-           Zienswijze brief herziene begroting Het Plein 2018

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0021

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 februari 2018 met nummer 116995b e s l u i t :

 1. De zienswijze op de herziene begroting Het Plein 2018 vast te stellen en te verzenden aan het dagelijks bestuur van Het Plein.
 2. De Zutphense leden van het algemeen bestuur Het Plein te adviseren om niet in te stemmen met de herziene begroting Het Plein 2018.
 3. Het college opdracht te geven te komen met voorstellen tot beleidswijzigingen die leiden tot een reductie op de uitgaven binnen het sociaal domein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 maart 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De begroting en begrotingswijzigingen van een gemeenschappelijke regeling (GR) worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende GR. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de raden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van diverse ontwikkelingen is de begroting 2018 nu aangepast. Zie hiervoor de bijlage met de herziene begroting Het Plein 2018. Deze geactualiseerde begroting 2018 is beoordeeld en het advies is een zienswijze in te dienen. Ons advies aan de Zutphense leden van het algemeen bestuur is om niet in te stemmen met deze begroting.

Door het indienen van een zienswijze wordt beoogd richting te geven aan de gemeenschappelijke regeling Het Plein.

De raad wordt voorgesteld de zienswijze op de herziene begroting Het Plein 2018 vast te stellen en te verzenden aan het dagelijks bestuur van Het Plein, de Zutphense leden van het algemeen bestuur Het Plein te adviseren om niet in te stemmen met de herziene begroting Het Plein 2018, en het college opdracht te geven te komen met voorstellen tot beleidswijzigingen die leiden tot een reductie op de uitgaven binnen het sociaal domein.

Dit onderwerp wordt samen met het onderwerp "Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein" in één Forumvergadering behandeld.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 12-03-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

 Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 Er zijn twee onderwerpen die op de agenda staan, Budget voor de ontwikkelingen in het sociaal domein en Herziene begroting Het Plein 2018. Het voorstel is om het laatste te beginnen.

 1. Herziene begroting Het Plein 2018

Wethouder De Jonge: Ik kan mij goed voorstellen dat deze herziene begroting 2018 tot eent tot een schok heeft geleid bij het forum en gemeenteraad. In september 2015 heeft het DB van Het Plein de toenzittende directeur uit functie te ontheffen. Vervolgens is er een nieuwe interimdirecteur aangesteld met als opdracht om een analyse te maken van wat er speelde binnen Het Plein. Die analyse heeft de gemeenteraad besproken en vervolgens heeft dit geleid tot een opdracht om te komen met een plan van aanpak om Het Plein op orde te brengen. Bij dat op orde brengen hoorde ook een financiele vraag die ik de gemeenteraad heb gesteld eind 2016 en daar heeft u akkoord op gegeven. Dat geld was bedoeld voor drie zaken:

 1. het op orde brengen bedrijfsvoering
 2. het leren kennen klant
 3. een investering in houding gedrag kennis kunde van het personeel bij Het Plein

Dat heeft er toe geleid dat de bedrijfsvoering op orde is gebracht, en eind 2017 is een bestuursrapportage aan het DB kenbaar gemaakt waaruit bleek dat er tekorten waren. Op basis van die bestuursrapportage heeft u als gemeenteraad een zienswijze herziene begroting 2017 ingediend en heeft het AB van Het Plein het goed gevonden om te vragen om een realistische begroting 2018. Want op basis van de bestuursrapportage kon het AB en het DB de conclusie trekken dat de primitieve begroting van 2018 niet juist kon zijn. De bestuursrapportage heeft daarnaast een realistische begroting gebaseerd op een formatierapport. Dat rapport heeft Het Plein laten uitvoeren en daaruit bleek dat Het Plein over meer fte beschikte dan verwerkt in de primitieve begroting 2018. Dat opgeteld met de realistische cijfers ten aanzien van de Participatiewet en de WMO maakt dat de herziene begroting 2018 een gat laat zien voor Zutphen en Lochem bij elkaar van ongeveer 9 miljoen euro waarvan voor de gemeente Zutphen 8 miljoen. Met aftrek van de reeds gereserveerde middelen van ongeveer 2,3 miljoen zou het tekort voor de gemeente Zutphen voor het lopende jaar 2018 oplopen tot 5,5 miljoen euro. De Zutphense leden van het DB gold hebben de conclusie getrokken dat bij staand beleid dit het resultaat is. En deze begroting is bij het staande beleid zoals in opdracht gegeven bij de Colleges een goede begroting. Vervolgens is deze begroting aangeboden aan de Colleges en als Collegeleden hebben wij geconcludeerd dat het resultaat te groot is voor onze begroting, het tekort is te groot en dat maakt dat wij opdracht willen geven om de begroting naar beneden bij te stellen op basis van beleidsbesluiten. De voorbereidingen voor die beleidsbesluiten zijn in gang gezet en daar bent u over geïnformeerd. Er is een bestuursopdracht geformuleerd om te komen met bezuinigingen in het Sociaal Domein. Dit alles bij elkaar opgeteld maakt dat dat wij als College u adviseren als gemeenteraad om in uw zienswijze de AB leden van Het Plein om niet in te stemmen met de begroting en in plaats daarvan het college de opdracht te geven daadwerkelijk te komen met bezuinigingsvoorstellen.

 SP: Dit is de afgelopen vier jaar niet voorgekomen. Het is niet zo gek wat de wethouder voorstelt. De SP kan daar in meegaan maar interessanter is de discussie straks waarop wel of niet bezuinigd zal worden in het Sociaal Domein.

 PvdA: de PvdA heeft een suggestie om in de zienswijze aan Het Plein snelle besparingen toe te voegen naast de beleidsinhoudelijke keuzes. Daar waar in de uitvoeringsorganisatie snelle besparingen gerealiseerd zouden kunnen worden door processen te vereenvoudigen zou je een slag kunnen maken. Daarnaast de suggestie om bij de discussie over de beleidsinhoudelijke keuzes er ook een inzicht is in de uitvoerbaarheid, onder andere het verminderen van regeldruk, dat kan er ook toe leiden dat de uitvoering goedkoper wordt.

 D66: D66 is erg geschrokken van het tekort dat is ontstaan, met name dat het nu naar boven komt en niet eerder is opgevallen. Er zijn regelmatig voortgangsrapportages, daar moeten signalen uit zijn voortgekomen. Het kan niet dat nu in januari ineens zo’n groot tekort is. De gemeenteraad had er eerder bij betrokken moeten zijn.

 interruptie PvdA: we weten allemaal dat er de afgelopen jaren een tekort is, onder andere door de manier waarop de rijksmidddelen worden verdeeld en door de instroom van vluchtelingen wat ook leidt tot een groter beroep op de Participatiewet. Daarover zijn we altijd geïnformeerd dus de PvdA heeft moeite met het beeld alsof we worden verrast.

D66: De verbazing zit er in dat u niet verbaasd bent dat er zo veel tekort is. We zijn wel geïnformeerd, maar tot 2 miljoen en niet tot 9 miljoen. Ik kan me voorstellen dat je een keer een ton over het hoofd ziet, maar niet 9 miljoen, zeker niet als er regelmatig voortgangsrapportages zijn.

 Stadspartij: De Stadspartij kan zich aansluiten bij de verbazing van D66. Niemand heeft het zien aankomen, het was fijn geweest een vooraankondiging te krijgen. Wat de Stadspartij opvalt is het aantal fte dat genoteerd is. De Stadspartij kan niet begrijpen dat in de oorspronkelijke begroting 116 fte is opgevoerd en nu 160 fte. Dan heb je niet een persoon over het hoofd gezien. De Stadspartij is benieuwd waar dat verschil vandaan komt.

 Wethouder De Jonge: De primitieve begroting 2018 was gebaseerd op onjuiste aannames en de nieuwe op juiste aannames na het houden van een formatieonderzoek.

 VVD: Heeft de wethouder in haar rol als bestuurslid van de GR een verklaring voor 44 fte in de administratie of de begroting kwijt waren, wat zegt dat over de nauwgezetheid waarmee de formatie beheerd is door de directie.

 Wethouder De Jonge: Dat is een goede vraag, hier moeten we nog nader achter komen, het enige wat ik op dit moment weet is dat de primitieve begroting 2018 was gebaseerd op onjuiste aannames en de nieuwe is gebaseerd op wat er werkelijk speelt.

 VVD: De VVD wil de wethouder uitnodigen om te reflecteren op de begrotingsdiscipline die de directie in acht genomen heeft.

 GroenLinks: in aanvulling op VVD, misschien kan de wethouder iets meer duidelijkheid geven over wat er bedoeld wordt met onjuiste aannames.

 Interruptie VVD: De VVD slaat aan op het feit dat er een begroting is gemaakt op basis van verkeerde aannames. De VVD vraagt naar het oordeel van de wethouder in haar rol als bestuurder naar de discipline die de directie bij de ontwikkelingen in acht heeft genomen, en dat vindt de VVD een iets andere vraag dan GroenLinks.

 ChristenUnie: De ChristenUnie wil de vraag van VVD onderstrepen, temeer omdat de wethouder aangaf dat uit een formatieonderzoek blijkt dat er meer fte in dienst was. De ChristenUnie mag hopen dat geen formatieonderzoek nodig is als er 160 fte aan mensen in dienst is. Er moet iemand zijn bij Het Plein die weet wat voor personeel op de loonlijst staat en wat wordt ingehuurd. Daar mag de wethouder wel op reageren, wat u daar bestuurlijk van vindt want dit vindt de ChristenUnie heel zorgelijk.

 Interruptie BewustZw: 40 fte op de 160 fte, die kun je niet zo maar huisvesten in Het Plein.

 Wethouder De Jonge: u heeft gelijk, de 2e bestuursrapportage liet ons zien dat de primitieve begroting 2018 niet realistisch kon zijn. Dat is ook de reden geweest dat het DB de opdracht heeft gegeven om een formatieonderzoek te laten doen naar twee vragen:

 1. Wat is de omvang van de fte die op Het Plein actief is?
 2. welke formatie is er noodzakelijk voor de taken die hier belegd zijn?

Aangezien in het DB een lopend gesprek gaande is over dat de gemeente de taken hebben belegd bij Het Plein met daarbij onvoldoende formatie geld.

Vervolgens bleek uit het formatieonderzoek dat er een bepaalde omvang nodig is voor het uitvoeren van de taken en dat daar met name op het deel Werk 6,11 fte aan personeel en management te veel was. Daar hebben we stappen op gezet.

Als u mij vraagt: wie heeft er zicht op het aantal fte en wie gaat er over, is gedurende het proces gebleken dat de directie daarin niet altijd het finale oordeel heeft gehad.

 ChristenUnie: De vraag was een bestuurlijke reflectie, het antwoord van de wethouder was feitelijk hoe het binnen hun was gekomen. de ChristenUnie gaat het collegebreed vragen. Dit soort dingen komen bij het college op tafel te liggen, wat doet het college dan? Er zit ook een wethouder financiën aan tafel, en verschillende wethouders die inhoudelijk betrokken zijn aan tafel. De ChristenUnie mag hopen dat zij met met elkaar in discussie over wat hier aan de hand is? Hoe gaat het college hiermee om?

 Wethouder De Jonge: Wat gebeurt er dan? Het besef is bij mij binnen gedrongen waar ik in de veronderstelling leefde dat het uiteindelijke oordeel over de omvang van het aantal fte bij management en directie lag, dat dat daar niet lag maar dat anderen ook personeelsbeleid konden voeren en mensen aan te nemen. Ik ben daar erg van geschrokken, dat is iets wat nu boven water is gekomen, en de directie heeft daar ook korte metten gemaakt. De directie zit nu korter op de aansturing van de teamleiders.

 Wethouder Withagen; Ik ben AB lid geen DB lid, maar ik word aangesproken als lid van het college. Zowel in collegevergaderingen hier veel over gesproken dat signalen tijdig binnenkomen en intensief van gedachten wisselen wat we hiermee doen, ook ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb die inhoudelijk op de portefeuille WMO maar in die zin is het niet iets wat aan het college voorbij gaat.

 Wethouder Bosch: Als wethouder financiën word je er niet gelukkig van en ook niet vrolijk van. Allereerst wordt er bekeken met elkaar hoe we dit kunnen oplossen, en welke ruimte zit er in onze eigen gemeentebegroting om het te herstellen.

Er zit een verschil tussen de primitieve begroting en de realistische begroting, dat heeft ons hogelijk verbaasd dat dat boven tafel komt. Er wordt ook gekeken naar welk effect heeft dat op onze gemeentebegroting, geluk zien we dan dat het nu nog uit de Reserve Sociaal Domein kan.

 ChristenUnie: De ChristenUnie schrikt hiervan. De ChristenUnie zou ‘s nachts wakker liggen en niet meer weten wat te doen. Als eerste zou de onderste steen naar boven gehaald moeten worden. De ChristenUnie proeft niet de urgentie dat er iets vreselijk mis is bij het college.

 VVD: De VVD kan de ChristenUnie ondersteunen en aanvullen. De uitspraak dat het college gaat kijken hoe ze dit probleem constructief kunnen oplossen ten laste van de begroting van de gemeente, daar slaat de VVD steil van achterover. Te meer omdat kennelijk de organisatie in staat is geweest om een verschil tussen 116 en 160 fte te laten ontstaan, oftewel 38% te laten uitdijen. Dat er qua governance binnen die organisatie de ruimte is geweest om het zo te laten ontsporen. De VVD zou verwachten dat het college daar het gesprek over zou voeren.

 D66: D66 onderschrijft hetgeen de ChristenUnie en de VVD hebben gezegd, zeker naar aanleiding van ‘Het Plein op orde, het was al een organisatie in armoede, daar had je als College bovenop moeten zitten. Dat er dan gezegd wordt: ‘gelukkig hebben we nog een potje reserve Sociaal Domein, daar slaat D66 steil van achterover. Die reserve hebben we nu niet meer en de volgende gemeenteraad heeft niets meer.

 Wethouder De Jonge: Ik wil reageren op de opmerking van ChristenUnie: ik heb hier verschrikkelijk van wakker gelegen. Ik heb er een tijdje over gedaan om te kijken wat er in de begroting stond, gewoon omdat de omvang enorm is. Het college heeft binnen tegen elkaar geschreeuwd, en ambtenaren hebben er ook wakker van gelegen. Het is niet zomaar alsof het ons niets doet. We zijn ons kapot geschrokken. Ook binnen de organisatie Het Plein.

Ik ben blij dat we niet opnieuw achteraf geconfronteerd worden met tekorten, we zitten nu van voorin in het jaar zodat we met elkaar goed van gedachten kunnen wisselen over welke keuzes we moeten maken.

Interruptie VVD: De VVD herkent het dat waar het gaat om realiteitsgehalte van de begroting, als het gaat om hoeveel kost ons sociale beleid in Zutphen, wat is daar een reële rekening van. Het is goed dat we dat nu onder ogen zien. Maar u gaat eraan voorbij dat het niet alleen om een realitycheck gaat, maar het gaat er over dat naast het beleid waar we geld voor vrij willen spelen ook nog een keer de formatie met 38% uit de bocht is gevlogen. Daar zou de VVD meer reflectie op willen.

 Wethouder De Jonge: Er zijn gelden gebruikt voor formatie die niet helder in de begroting zijn beschreven als formatie. Zo is bijvoorbeeld met middelen Plein op orde extra formatie aangetrokken en die formatie is ook gebleven, ook omdat daar taken tegenover stonden. De formatie is niet in een keer gegroeid, die is in de loop der tijd aangewassen zonder dat iemand zich daar eigenaar van voelde.

Ik vind het fijn dat we het nul wel inzichtelijk hebben en dat we weten wat het kost en wat de opgave is en dat we met elkaar van gedachten moeten wisselen gaan we het zo doen of keuzes maken. Deze keuzes zijn op twee manieren te doen:

 1. beleidskeuzes maken
 2. de vraag hoe en op welke manier we uitvoering geven aan de taken, dus uitvoeringsvraagstukken.

 Voorzitter wil dit onderwerp afsluiten en vraagt het forum of men kan instemmen met de zienswijze herziene begroting en het college te vragen die toe te sturen aan het AB. Kan de herziene begroting op de raadsagenda komen en kunnen we over naar het volgende onderwerp?

 Stadspartij: u stapt over naar een volgend onderwerp. Wij gaan het strakes hebben over beleidskeuzes en uitvoeringsvraagstukken, maar ik vraag me af of Het Plein echt op orde is of moeten we eerst naar onze administratie kijken?

 Wethouder De Jonge: Ik sta volledig in voor deze herziene begroting 2018

 Voorzitter vraagt aan forum of u instemt met de zienswijze herziene begroting en of het onderwerp op de raadsagenda gezet kan worden.

 Bewust Zw: Mijn fractie wil eerst meer helderheid en vindt het niet verstandig nu al een stap te zetten naar de gemeenteraad met alle vraagtekens die er nu nog zijn. Het Plein is nog lang niet in control.

 Voorzitter: het meerendeel is er voorstander van om het onderwerp op de raadsagenda te zetten, daar heeft BewustZW de gelegenheid om te reageren.

 2. Budget voor ontwikkelingen in het Sociaal omein

 Voorzitter: het voorstel is aan de raad om 950.000 euro beschikbaar te stellen voor de verdere herziening van de uitvoering van het Sociaal Domein.

 Wethouder Withagen: Gehoord hebbend wat er vanavond aan de orde is geweest, kan het college zich goed voorstellen dat de zorgen over de financiële houdbaarheid op het Sociaal Domein heel groot zijn en dat er veel stapelt en dat het ingewikkeld is om een besluit te nemen.

Het college wil er toch graag bij vermelden dat de gemeenteraad een aantal besluiten heeft genomen en dat dit budget bedoeld is om uitvoering te geven aan die besluiten. En het college is ervan overtuigd dat met de besluiten Doorvoering Werkbedrijf en Herijking toegang, we stappen in gang zetten om uitvoeringskosten naar beneden te brengen. Het college verwacht dat met de uitvoering van Herijking toegang vanaf 2019 jaarlijks een miljoen bezuinigd kan worden op uitvoeringskosten.

De discussie die we willen voeren over beleidskeuzes en meer maatregelen om de financiële houdbaarheid voor elkaar te krijgen moeten we zeker gaan voeren. Wij willen u adviseren dat parallel te laten lopen omdat als de uitkomsten van de discussie over beleidskeuzes voor de zomer plaatsvinden in de gemeenteraad, die keuzes nog goed ingebracht kunnen worden in het verdere proces van de herinrichting van de uitvoeringskosten en we daarmee in 2019 al een deel van de financiële opgaven waar we voor staan kunnen realiseren.

Als dit besluit niet wordt genomen lopen we vertraging op, qua bezuiniging maar ook op de inhoudelijke winst die we hiermee beogen te boeken voor de inwoners.

 VVD: De VVD geeft een korte reactie op een deel van wat de wethouder naar voren bracht. namelijk dat we invulling geven aan een aantal eerder door de raad genomen besluiten. De VVD is er niet zo gevoelig meer voor. De raad heeft die besluiten genomen op basis van inzichten en verwachtingen ten aanzien van financieel perspectief van ons beleid en van de uitvoering daarvan en ook de opdracht aan het college om binnen die kaders te blijven. De VVD voelt zich niet zo gebonden aan de besluiten die eerder zijn genomen omdat dat anders is verlopen. De VVD zou willen pleiten voor een open gesprek.

 Interruptie SP: VVD, komt u terug op de besluiten die in de raad genomen zijn? Dan hebben we een heel ander gesprek.

 VVD: Dat heeft de VVD niet gezegd. We moeten bereid zijn om in ons hoofd de uitvoering van de besluiten die zijn genomen de ruimte te geven die even te laten liggen voordat knopen zijn doorgehakt. De VVD zegt niet dat ze nu terugkomt op de besluiten maar dat we mentale ruimte open moeten houden om die besluiten ter discussie te stellen.

 CDA: Bij de besluiten altijd tegen het college gezegd: als de kaders die wij aangeven niet passen, kom dan bij ons terug. Het CDA vindt het jammer dat er nu gezegd wordt dat het anders ingericht moet worden, maar we moeten ook nog wel een paar besluiten nemen waarop we het misschien anders gaan doen. Dat is voor het CDA de verkeerde volgorde. We moeten eerst kijken waar we uit de pas lopen, en dan pas aangeven dat we het anders gaan inrichten. De wethouder zegt wel dat we een miljoen gaan besparen maar het CDA heeft het vertrouwen niet.

 Wethouder Withagen: Gezien de situatie is het misschien wel terecht dat het vertrouwen er niet is. Ik vraag aan CDA en VVD: om welke besluiten gaat het waar u pas op de plaats wil maken? Dat is voor het college belangrijk.

 VVD: De VVD heeft op dit moment met name zorgen zorgen over alles wat binnen Het Plein gebeurt, niet zozeer de liquidatie maar het optuigen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie met nieuwe werkwijze terwijl we nog niet eens het beleid we met elkaar kunnen en willen betalen. Dat wordt nu duidelijk vanuit de herziene begroting, dat het beleid wat we altijd voor ogen hadden toch wat meer kost dan wat steeds begroot is. Daar moeten we het met elkaar over hebben voordat we echt werk gaan maken van die voornemens die we tegen elkaar hebben uitgesproken als het gaat om de uitvoeringsorganisatie.

 D66: Aanvullend daarop is het misschien goed om te benoemen dat we met een aantal fracties straks in de raadsvergadering een amendement indienen, juist vragen om eerst even pas op de plek te doen en om te kijken naar wat moeten we doen, wat willen we doen en hoe gaan we het doen in plaats van nu alleen te praten vanuit het hoe en later pas het wat en waarom.

 PvdA: Beleidswijzigingen klinken heel mooi, maar het zijn wettelijke taken dus de PvdA ziet niet voor zich dat een beleidswijziging echt tot een andere uitvoeringsstructuur zal leiden. Een open discussie klinkt heel mooi, maar denk eens aan al die mensen die met elkaar overleggen hoe ze de uitvoering beter zouden kunnen doen en die zijn begonnen elkaar op te zoeken en toewerken naar een betere uitvoeringsstructuur. Aan die mensen geef je geen duidelijkheid. Al die ontwikkelingen om de mensen om wie het werkelijk gaat zet je on hold, en dat vindt de PvdA ontzettend jammer en daarom is de PvdA voor het voorstel, het vereenvoudigt de toegang in het Sociaal Domein.  

 Interruptie D66: D66 heeft veel vertrouwen in Perspectief. Zij kunnen heel goed verder gaan met hun innovatieve werkwijze en dat hangt er niet van af dat wij nu een pas op de plaats maken.

 PvdA: In het verkiezingsprogramma van D66 staat dat u voor één toegang in het Sociaal Domein, dus u zou dit moeten toejuichen.

 Interruptie Stadspartij: De Stadspartij reageert op de PvdA, volgens de Stadspartij hebben we de afgelopen tijd geen hele grote wijzigingen gehad, maar toch zijn er ineens 44 mensen bij gekomen in Het Plein.

 D66: reëel zicht op wat we qua mogelijkheden hebben, we hebben de tijdslijn van de financiën gevraagd. Een van de dingen die daar niet in staat is het sociaal plan rond Het Plein. Als ik nu hoor dat er 38% meer personeel is dan wordt dat sociaal plan ook schrikbarend veel duurder.

 Wethouder De Jonge: Ik zou het jammer vinden als er spookverhalen gaan ontstaan over de formatie bij Het Plein. De formatie bestaat voor 60 % uit vast personeel en 40% is externe inhuur. Die externe inhuur telt niet mee in het sociaal plan dus voor 60% van de formatie gaat een sociaal plan opgesteld worden bij een liquidatie van Het Plein, waarbij de gemeente Lochem voor voor 12% deelneemt en de gemeente Zutphen voor 88%. Wij verwachten dat wij een belangrijk deel van de formatie nodig hebben voor de uitvoering van de taken van Het Plein. We hebben daar nog geen expliciet zicht op, dat is een van de redenen waarom wij de 950.000 euro vragen, om daadwerkelijk een functiehuis te kunnen beschrijven en helder te kunnen maken hoeveel formatie er nodig is.

 SP: De raad heeft het college opdracht gegeven van wat er op 1 januari moet staan aan organisatie, het is logisch dat het college er geld voor vraagt. Wat voor beleidskeuzes wij gaan maken, doet niet af aan wat voor organisatie er moet staan. Volgens de SP is het alleen maar gevaarlijk als het langer gaat duren.

 ChristenUnie: Er kunnen alleen maar spookverhalen ontstaan over Het Plein, we hebben geen zicht op wat er gebeurt en waar formatie voor nodig is. Er komt langzaam duidelijkheid over en we komen tot bezinning. Maar nu gaan we doorbouwen met de nieuwe uitvoeringsorganisatie en we denken dat we de basis hebben liggen en dat we de organisatie uit kunnen bouwen. Dat maakt de ChristenUnie voorzichtig. Het gaat er niet om om zaken uit te stellen, het gaat wel om verschillende lagen en tempo bepalingen in een paar trajecten die op elkaar afgestemd worden. Een van die trajecten is dat duidelijk gemaakt wordt wat je primaire basis is waarop je je organisatie bouwt. Wat is je wettelijke taak en wat heb je daarvoor fte voor nodig, en ga dan langzaam uitbouwen. Deze raad heeft het overzicht niet, en de nieuwe raad heeft straks helemaal geen overzicht. Als je je primaire taken duidelijk hebt staan en op basis daarvan je beleidskeuzes aangeeft dan is dat duidelijker. U loopt op glad ijs. Zorg ervoor dat u de basis op orde hebt.

 Stadspartij: Het enige wat de Stadspartij in wil brengen is dat het lijkt of er ineens behoefte is aan doelen en inhoud in plaats van uitvoeringsvormen, maar we hebben het hier al jaren over. Het is niet alleen een wens maar ook een noodzaak. Dus dat moeten we eerst doen voordat we het over de uitvoering gaan hebben.

 Wethouder Withagen: In de bestuursopdracht waar we mee bezig zijn, waar de denkrichtingen voor de keuzes in staan, komt natuurlijk de wettelijke en bovenwettelijke taak aan de orde. Maar het gaat over veel meer. Om een deel van het bovenwettelijk niet meer te doen zou onverstandig zijn, omdat dat maakt dat wettelijke deel dan alleen maar duurder wordt. Ook zit er soms marge in de uitvoering van de wettelijke taken, hoe ruim of smal je dat invult. De discussie die we gaan voorbereiden zodat u die politieke discussie goed kunt voeren gaat over wettelijk en bovenwettelijk en gaat over wat je nu echt wil bereiken in het sociaal domein, welke andere keuzes dan wettelijk en bovenwettelijk kun je daar maken en hoe ga je het uitvoeren. En hoe doe je dat zo effectief en voor de inwoners zo duidelijk mogelijk. De behoefte is heel groot dat we er mee aan de slag gaan. Dat vinden we ook als College. Wellicht gaat het debat vanavond verder.

 De voorzitter sluit de forumvergadering en geeft aan dat het onderwerp wordt overgebracht naar de raadsagenda.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad van 12 maart 2018 Naar boven

Datum 12-03-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend