Pagina delen

Herstel dak dependance Lea Dasbergschool

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. een krediet van € 250.000, - beschikbaar te stellen voor herstel van het dak van de dependance van de Lea Dasbergschool Marga Klompélaan 2 te Zutphen, ten laste van de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs;
  2. de begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Eind 2015 kreeg stichting Archipel te maken met wateroverlast in de dependance van de Lea Dasbergschool aan de Marga Klompélaan 2. Het pand is eind 2012 door de gemeente gekocht van Woonbedrijf Ieder1 en ter beschikking gesteld aan stichting Archipel. De gemeente is juridisch eigenaar.

Vanwege wateroverlast is in opdracht van stichting Archipel op 3 februari 2016 een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak hiervan. Conclusie uit het rapport is dat de lekkages zijn ontstaan door constructieve fouten aan het dak en gevel. Over de verantwoordelijkheid hiervoor zijn we in gesprek met Woningbedrijf Ieder1. Zodra helder was dat er sprake is van constructieve fouten, is aan de stichting Archipel toestemming gegeven een offertetraject te starten voor de werkzaamheden die nodig zijn om als school ongestoord te kunnen functioneren.

Beoogd effect

Het ongestoord kunnen functioneren van de dependance van de Lea Dasbergschool aan de Marga Klompélaan 2 te Zutphen.

Argumenten

1.1.Toestemming voor herstel van het dak van de dependance van de Lea Dasbergschool aan de Marga Klompélaan 2 is gegeven.

De kosten voor het herstel van het dak komen in eerste instantie voor rekening van de gemeente omdat de gemeente juridisch eigenaar is van het pand. Vanwege het spoedeisende karakter om het dak te herstellen is aan stichting Archipel toestemming gegeven om de noodzakelijke werkzaamheden tijdens de zomervakantie te laten uitvoeren. Hiervoor is een offertetraject gevolgd volgens de geldende aanbestedingsregels. Hierover bent u middels een memo geïnformeerd.

1.2. De kosten voor herstel zijn gemaximeerd op € 250.000, -.

Het is op dit moment nog niet exact duidelijk hoe groot de kosten voor herstel zijn en welk deel van de kosten door andere partijen kunnen worden gedragen. Door de wateroverlast is er sprake van gevolgschade aan o.a. de vloerbedekking, meubilair. Een deel van de gevolgschade is gedekt door onze eigen verzekering. Wellicht dat de overige schade ook nog kan worden verhaald. Hierover zijn we in gesprek met woningbedrijf Ieder1. De kosten kunnen ten laste van de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs worden gebracht.

2.1 De begroting 2016 moet worden gewijzigd

Het beschikbaar stellen van een krediet voor de kosten van herstel van het dak van de dependance van de Lea Dasbergschool betekent dat de begroting 2016 dienovereenkomstig gewijzigd moet worden. Een begrotingswijziging is bijgevoegd.

Kanttekeningen

De gemeente is eigenaar van het pand en de kosten van het herstelproject bestaande uit dakherstel en aannemerswerk komen ten laste van de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs. De schade en de gevolgschade is ingediend bij de opstalverzekering. De gevolgschade komt voor vergoeding in aanmerking. Over de kosten van herstel en of deze kunnen worden verhaald zijn we in gesprek met woningbedrijf Ieder1.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het herstel van het dak heeft tijdens de zomervakantie plaatsgevonden.

Financiën

Voor het herstel van het dak van het schoolgebouw aan de Marga Klompélaan is een krediet van maximaal € 250.000,= nodig. Opgenomen in dit bedrag is herstel aan het dak en eventuele gevolgschade. De verzekering heeft een bedrag van € 11.526,= vergoed voor de gevolgschade aan stichting Archipel. De afrekening met de stichting Archipel heeft nog niet plaatsgevonden. Mogelijk is niet het gehele krediet niet nodig.

Bijlagen

Memo raad

Begrotingswijziging 2016

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0150

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 november 2016 met nummer 84655b e s l u i t :

  1. een krediet van € 250.000, - beschikbaar te stellen voor herstel van het dak van de dependance van de Lea Dasbergschool Marga Klompélaan 2 te Zutphen, ten laste van de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs;
  2. de begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 6 december 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Eind 2015 kreeg St. Archipel te maken met wateroverlast in de dependance van de Lea Dasbergschool. Het pand is eind 2012 door de gemeente gekocht van Woonbedrijf Ieder1 en ter beschikking gesteld aan stichting Archipel. De gemeente is juridisch eigenaar. In februari 2016 is een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de wateroverlast. Conclusie uit het rapport is dat de lekkages zijn ontstaan door constructieve fouten aan het dak en gevel. Vanwege het spoedeisende karakter om het dak te herstellen is aan St. Archipel toestemming gegeven om de noodzakelijke werkzaamheden tijdens de zomervakantie te laten uitvoeren. Omdat de gemeente eigenaar is van het pand komen de kosten van het herstelproject ten laste van de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs. Over de kosten van herstel en of deze kunnen worden verhaald worden gesprekken gevoerd met woonbedrijf Ieder1.

De raad wordt voorgesteld een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden en dit ten laste te brengen van de reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en M. Jaspers
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVD
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn drie insprekers.

De heer Bennink spreekt in over ervaringen met burgerparticipatie in de wijk.

Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

De PvdA geeft aan zelf andere ervaringen te hebben vanuit betrokkenheid in de wijk en vraagt of er ook geïnformeerd is naar een containerregeling.

De heer Bennink antwoordt dat zijn ervaring is dat de gemeente naar de buurt kijkt.

Mevrouw Alink spreekt in over sociale huurwoningen.

Haar bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

De PvdA vraagt of mevrouw in het forum aan het goede adres is.

Volgens mevrouw Alink is dat wel het geval, want zij heeft van de woningbouwvereniging gehoord dat de gemeente soms huizen toewijst.

Het college geeft aan dat deze informatie niet juist is. De gemeente wijst geen huizen toe aan mensen. De woningbouwcorporaties hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Mevrouw Alink geeft aan dan in ieder geval een signaal te hebben afgegeven en hoopt dat de gemeente dit richting de landelijke politiek kan aangeven.

De heer Schiltman spreekt in over leegstand van schoolgebouwen.

Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

De voorzitter deelt mee dat binnenkort een raadsvoorstel voor een masterplan onderwijshuisvesting aan de orde komt.

D66 vraagt of de heer Schiltman nu stelt dat er op dit moment sprake is van leegstand ter waarde van € 300.000,-.

De heer Schiltman antwoordt bevestigend.

3. Actieve informatievoorziening

Het college heeft drie mededelingen. Deze hebben betrekking op het datalek, het COA en de huishoudelijke hulp.

Er is een laptop gestolen van een leverancier van de gemeente Zutphen. Deze leverancier verrichtte werkzaamheden in het kader van WOZ-waarden. Het is nog onduidelijk of op de gestolen laptop gegevens van de gemeente Zutphen stonden en of de laptop is gestolen om de gegevens of om de laptop. Het college heeft ervoor gekozen hierover te communiceren, omdat het om gegevens van onze burgers gaat. Het wordt in de gaten gehouden, er is een telefoonlijn voor vragen van burgers en op de website een Q&A.

De Stadspartij vraagt hoe voorkomen wordt dat op de laptop van een extern bedrijf gegevens van de gemeente Zutphen staan. Deze horen daar niet op te staan.

De PvdA vraagt of het college kan bevestigen dat het niet alleen om gegevens van de gemeente Zutphen gaat, maar dat ook andere gemeenten zijn betrokken.

D66 vraagt of er een expliciet protocol is over het afkoppelen van bestanden en of de laptop wachtwoord beveiligd was.

Burgerbelang vraagt of er meerdere externe bedrijven zijn die werken met gegevens van de gemeente.

Het college antwoordt dat het op dit moment niet zeker is of er daadwerkelijk gegevens van de gemeente Zutphen op de laptop stonden. Op grond van het contract hadden de gegevens gewist moeten zijn. Het probleem is dat de leverancier geen uitsluitsel kan geven of dit daadwerkelijk gebeurd is. De samenwerking met het bedrijf is in 2015 beëindigd. De taken zijn nu ondergebracht bij Tribuut, dat ook zaken doet met externe partijen. De huidige contracten zijn meer up-to-date; zo zijn er nu afspraken over encryptie van bestanden. De vorm en inhoud van contracten ontwikkelen zich snel. Dat neemt niet weg dat ook op basis van de van toepassing zijnde overeenkomst de bestanden verwijderd hadden moeten zijn.

D66 vraagt of er nu geen sprake is van actieve verificatie.

Het college zegt dat men nu het een en ander aan het uitzoeken is. In principe gaat men er wel van uit dat voorwaarden in een contract worden opgevolgd. Het college bevestigt dat er meerdere gemeenten zijn die door dit voorval getroffen worden. Het college vindt het van belang bewoners hierover te informeren. Dat de laptop beveiligd was met een wachtwoord kan worden bevestigd, maar opgemerkt wordt dat dit kwaadwillenden niet weerhoudt om gegevens te bemachtigen.

De PvdA vraagt waarom er door andere gemeenten niet over is gecommuniceerd.

Het college zegt niet op de hoogte te zijn van de afwegingen van andere gemeenten. Het college heeft zijn eigen afweging gemaakt.

Het college stelt de raad op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot het COA. De instroom van vluchtelingen valt enorm mee. Het COA gaat daarom zowel in personeel als in omvang afschalen met 30%. Dit kan ook gevolgen hebben voor het AZC aan de Voorsterallee. Meer duidelijkheid hierover wordt verwacht voor januari. Dit wordt ook gecommuniceerd met omwonenden. De noodzakelijkheid van de noodopvanglocaties staat ook ter discussie. Ook hiervoor gaat de gemeente het gesprek met het COA aan over wat men met de noodopvanglocatie in Warnsveld wil. Tot slot meldt het college dat gemeenten op verzoek van de staatssecretaris in beeld hebben gebracht welke kosten zij hebben gemaakt voor het realiseren van de vluchtelingenopvang. Voor de gemeente Zutphen komt dit neer op een bedrag van ca. € 0,9 mln.. De kosten hebben grotendeels betrekking op onderwijsvoorzieningen, zoals aanloopkosten en het aanstellen van leerkrachten. De gemeente heeft een declaratie ingediend en verwacht hier binnenkort een besluit over van de staatssecretaris. Het college informeert de raad hierover.

D66 vraagt of dit ook kan betekenen dat het AZC in Zutphen gaat sluiten.

Het college kan nog niets zeggen over de gevolgen die dit specifiek voor Zutphen gaat hebben. De verwachting is dat het wel gevolgen heeft voor de omvang van de opvang, maar omdat in de bestuursovereenkomst is opgenomen dat deze locatie behoort tot de kernvoorraad is niet de verwachting dat deze zal sluiten.

Het college stelt het forum op de hoogte van een besluit van de rechter, naar aanleiding van een procedure die door een inwoner van Zutphen is aangespannen inzake een besluit over huishoudelijke hulp. Het betrof een bezwaar tegen een indicatie op basis van het normtijden protocol. De rechter heeft hierover geoordeeld dat dit onvoldoende onderbouwd is en onvoldoende ruimte biedt voor maatwerk. Het protocol wordt hierop aangepast.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 6 december 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 6 december 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Opbrengst incidentele grondverkoop ten behoeve van aanleg rondweg om de Hoven naar reserve strategische aankopen

Geen opmerkingen.

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk door kan naar de raad.

6b. Herstel dak dependance Lea Dasbergschool

De SP vraagt hoe groot het college de kans acht dat de kosten kunnen worden verhaald.

Het college antwoordt hierover in gesprek te zijn met Woningbedrijf Ieder1, omdat de bouwer of de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Of de schade daadwerkelijk verhaald kan worden hangt onder meer af aspecten zoals de melding, onderzoeksplicht en de verjaringstermijn van de constructie. Het college zet wel in op het verhalen van de schade. De raad zal worden geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met Ieder1.

De SP besluit na beraad in de fractie of men akkoord is met behandeling van het voorstel als hamerstuk.

6c. Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet Poort van Zuid

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen in de raad. De voorzitter geeft gelegenheid tot stellen van vragen.

De Stadspartij mist in de opsomming van moties de motie over de Vispoortbrug. Deze moet wel worden betrokken bij de bestuursopdracht.

D66 vraagt wat de status is van de verschillende moties. Dit zorgt voor verwarring omdat verschillende moties verschillende uitgangspunten hebben.

Het college geeft aan dat de opsomming van moties vooral bedoeld is om deze niet te vergeten. Het is de bedoeling geweest om alle bij de bestuursopdracht betrokken moties hierin op te nemen, dus als blijkt dat er een ontbreekt neemt het college deze onmiddellijk alsnog op. Het college probeert met het overzicht van een complexe opgave een chronologisch overzicht te maken, zodat het de raad ook helpt overzicht te krijgen. De status van de moties bepaalt de raad zelf.

De PvdA vraagt waarom een dergelijk onderwerp als hamerstuk wordt opgevoerd.

Het college licht toe dat de bestuursopdracht een opdracht is van het college aan de ambtelijke organisatie, die ter kennisneming aan de raad wordt gebracht. Daarvoor vraag het college geld aan de raad om vooruitlopend daarop met de voorbereiding te kunnen starten en tijdelijke maatregelen te kunnen nemen. Er worden geen onomkeerbare stappen genomen en de raad wordt meegenomen in het verdere proces.

6d. Vaststelling belastingverordeningen 2017

Geen opmerkingen.

De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt als hamerstuk door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 6 december 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 december 2016

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 21-11-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 6 december 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend