Pagina delen

Herinrichting wegen en pleinen De Hoven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een voorbereidingsbudget van € 500.000,-, voor de herinrichting, van de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst, beschikbaar te stellen ten laste van het beklemd middel (externe subsidie) ‘Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad’;
  2. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Rivier in de Stad
Rivier in de Stad (RidS) is een gebiedsprogramma dat zich richt op waterveiligheid, de beleving van de stad en de rivier en op de verbindingen tussen de binnenstad van Zutphen, de IJssel en De Hoven. Doel van het programma is het stimuleren van stedelijke recreatie en toerisme, de rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Dit willen we bereiken door de natuur, de historie en het water beter te benutten. Met Rivier in de Stad leggen we een link tussen verleden, heden en toekomst.

RidS omvat plannen voor zowel de Tichelbeeksewaard als de IJsselkade, voor de Weg naar Voorst, Kanonsdijk en voor de Oude IJsselbrug als verbinding tussen De Hoven en de stad. Ook de woonomgeving, recreatie, verkeer en voorzieningen in De Hoven komen aan bod. Een aantal plannen is al afgerond of in uitvoering. De Kanonsdijk, Weg naar Voorst inclusief de pleinen aan deze wegen maken deel uit van het programma Rivier in de Stad. De Hoven ligt midden in het plangebied en neemt een belangrijke plaats in.

Provinciale rondweg N345
De provincie gaat een rondweg N345 aanleggen ten westen van de Hoven. Hiermee verdwijnt het doorgaand verkeer uit de wijk. Het wegontwerp voor de rondweg ligt vast en de provincie is bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering. Mogelijk kan in 2019 de schop de grond in. Het tracé van de rondweg N345 loopt globaal ten zuiden en zuidwesten van De Hoven en sluit aan op de Kanonsdijk en Weg naar Voorst.

Als de rondweg klaar is, draagt de provincie de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst over aan de gemeente Zutphen. De functies van deze wegen veranderen ingrijpend. Op de Kanonsdijk blijft nog een substantiële hoeveelheid verkeer maar met een sterke reductie van het vrachtverkeer. Eventueel vrachtverkeer over de Kanonsdijk beperkt zich uitsluitend tot bestemmingsverkeer in De Hoven zelf (de Oude IJsselbrug blijft gesloten voor vrachtverkeer). Voor de Weg naar Voorst geldt dat het doorgaande verkeer nagenoeg volledig verdwijnt. Daarmee kan een veel verkeersluwere, passende dorpse inrichting worden gerealiseerd.

De herinrichting van de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst wordt voorbereid met de wijkraad en aanwonenden.

Beoogd effect

In 2018 starten met voorbereidende werkzaamheden die resulteren in een concreet herinrichtingsplan, zodat na de oplevering van de provinciale rondweg in 2020 de Kanonsdijk en vervolgens in 2021 de Weg naar Voorst kunnen worden heringericht. Ook de pleinen aan deze wegen, het ‘Hertog van Gelreplein’, ‘IJsselplein’ en het pleingebied nabij herberg ’t Kanon worden heringericht.

Argumenten

1.1 Er is voorbereidingskrediet nodig om goede herinrichtingsplannen te maken voor de Kanonsdijk en Weg naar Voorst inclusief het Hertog van Gelre- en het IJsselplein.
Om tot goede herinrichtingsontwerpen te komen moeten diverse onderzoeken (zoals op milieugebied, groen, inmeten van het gebied) worden uitgevoerd en herinrichtingsontwerpen worden opgesteld. Voor het herinrichtingsontwerp wordt een bureau geselecteerd.

1.2 Dit leidt tot verbetering van het woon- en leefklimaat en de ruimtelijke kwaliteit van De Hoven.
Door de herinrichting van de genoemde wegen en pleinen wordt de verkeersoverlast verminderd. Uit een eerder onderzoek over leefbaarheid en veiligheid kwam bij beleving naar voren: ‘de Hovenaren ervaren de verkeersveiligheid als slecht. Vooral als het gaat om geluid, drukte, geur en aanrijdingen’.

1.3 Dit leidt tot verbetering van de verkeerssituatie op de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk, bevordert de doorstroming en het biedt veilige en aantrekkelijke routes voor langzaam verkeer.
De Weg naar Voorst kan, na het realiseren van de rondweg, ingericht worden als een dorpse laan/straat. Door het profiel aan te passen wordt recht gedaan aan het dorpse karakter en aan het belang van fietsers en voetgangers. Het doorgaand vrachtverkeer verdwijnt uit het straatbeeld.
Het overgedragen deel van de Kanonsdijk wordt afgewaardeerd van een 80-km tot een 50-km regime.

1.4 De fysieke verbinding tussen de binnenstad, Noorderhaven, de IJsselkade en De Hoven wordt verbeterd.
Het IJsselplein is de plek waar langzaam verkeer de Kanonsdijk moet kruisen om de uiterwaarden en de Oude IJsselbrug en daarmee de binnenstad te bereiken. In de nieuwe situatie moeten de aantrekkelijkheid en de veiligheid van die oversteek sterk worden verbeterd.

1.5 Het verhogen van de ecologische en recreatieve waarden en daarmee het bevorderen van de leefbaarheid.
De fietser en voetganger moeten ruimte krijgen in het ontwerp. Ook moet er waar mogelijk groen worden ingepast. Waar mogelijk komen er aansluitingen op de Tichelbeeksewaard, de groene dorpsranden en het routenetwerk.

1.6 Toepassen van innovatieve en duurzame oplossingen.
Duurzaamheid en energieneutraliteit zijn belangrijke pijlers onder het collegeakkoord. Waar haalbaar worden oplossingen gekozen die daar aan bijdragen. Gedacht kan worden aan het aantrekkelijk maken van het gebruik van de fiets voor lokaal verkeer, het toepassen van duurzame en herbruikbare (circulaire) materialen en het hergebruik van vrijkomende materialen. Ook wordt ingezet op sociaal ondernemerschap en participatie en herintegratie (SROI).

1.7 Beschermen en zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.
Door de herinrichting kan bijvoorbeeld de groenstructuur van de Weg naar Voorst worden aangeheeld waardoor een profiel ontstaat dat recht doet aan het dorpse karakter. Ook het Hertog van Gelreplein, met de oudste herberg van Zutphen, komt weer tot zijn recht.

Kanttekeningen

1.1 De Kanonsdijk blijft een belangrijke toegangsroute naar de binnenstad.
Op de Kanonsdijk zal het aantal motorvoertuigen per etmaal niet afnemen. Er wordt zelfs een lichte toename verwacht. Door de weg te voorzien van stil asfalt en door de afwezigheid van doorgaand vrachtverkeer verbetert de geluidssituatie toch.

1.2 De start van de werkzaamheden is afhankelijk van de aanleg van de rondweg.
Er wordt gestart met herinrichting van de Kanonsdijk, zodra de rondweg is aangelegd.

1.3 Herinrichting van aanliggende straten/pleinen vallen buiten dit project.
De aansluiting van zijstraten op de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst wordt meegenomen en waar nodig anders vormgegeven. De straten zelf worden niet aangepakt binnen dit project.

1.4 Voorkomen moet worden dat de Weg naar Voorst een sluiproute wordt.
De Weg naar Voorst wordt niet afgesloten maar autoluw gemaakt. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen af. Om sluipverkeer tegen te gaan worden verkeersremmende maatregelen toegepast waardoor ook inwoners van De Hoven een andere route gaan kiezen; omrijden.

1.5 De huidige krapte in de bouwsector kan leiden tot een prijsopdrijvend effect en vertraging in de uitvoering.
Aannemers in de grond- weg en waterbouw hebben nu een goed gevulde orderportefeuille. De vraag is groter dan het aanbod waardoor de prijzen opdrijven. Bovendien is er een krapte op de arbeidsmarkt in deze sector waardoor werkzaamheden wat betreft planning uitlopen.

1.6 Subsidiebeschikking gaat uit van de uitvoering van de werkzaamheden voor 31/12/2020 (Nota Ruimtegelden).
De subsidiebeschikking Nota Ruimtegelden gaat ervan uit dat uiterlijk eind december 2020 de wegen en pleinen in De Hoven zijn heringericht en de subsidiemiddelen zijn besteed. Door de provinciale vertraging van de aanleg van de Rondweg N345, kan herinrichting van de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst op zijn vroegst in het voorjaar van 2020 starten. Mocht gedurende de looptijd van het project blijken dat er een verlenging van de looptijd nodig is, dan kan hiervoor een verzoek bij de provincie worden ingediend. Dit is vastgelegd in de beschikkingsbrief d.d. 6 november 2014, zaaknummer 2014-006746.

1.7 In De Hoven worden op diverse plekken knelpunten ervaren.
Hieraan wordt aandacht besteedt in het kader van het mini-Verkeerscirculatieplan als onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan. Deze kredietaanvraag heeft alleen betrekking op de omzetting van de provinciale weg N345 naar lokale wegen.

Risico’s

Vertraging in het ontwerpproces door bezwaren stakeholders.
In de diverse bijeenkomsten worden de stakeholders tijdig geïnformeerd over het proces en kunnen de ideeën/wensen per (deel) gebied aangegeven worden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Uitvoering/Vervolgtraject
Het project wordt in een aantal stappen uitgevoerd.
Hieronder een globaal overzicht van de planning:

September 2018 – april 2019
Opstellen herinrichtingsontwerp(en)
Het opstellen van de herinrichtingsplannen voor de wegen en pleinen wordt in samenwerking met de Wijkraad en de inwoners gedaan. Hiervoor gaan we tijdens informatiebijeenkomsten en de burendag op 22 september 2018 ideeën en wensen ophalen. Deze worden dan meegenomen in het voorlopig ontwerp dat wordt teruggekoppeld aan de Wijkraad en de inwoners van De Hoven. Dit resulteert in een definitief ontwerp.

Mei – juni 2019
College/raad
Informeren over definitieve ontwerpen.
Begrotingswijziging voor de wegen en pleinen om de bedragen ten laste van beklemd middel ‘Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad’, beschikbaar te stellen.

Juni 2019 – februari 2020
Bestek & aanbesteding
- Kanonsdijk incl. IJsselplein; uitvoering 2020 raming € 4,0 mln.
- Weg naar Voorst inclusief Hertog van Gelreplein: uitvoering 2021 raming € 4,2 mln.

Maart 2020
Uitvoering
In het voorjaar 2020 wordt, mede afhankelijk van de aanleg van de rondweg, gestart met de herinrichting van de Kanonsdijk inclusief het IJsselplein (verkeersknoop bij beeld ‘lopende man’).
In het voorjaar van maart 2021 staat de start van de herinrichting van de Weg naar Voorst en het Hertog van Gelreplein gepland.

U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Rapportage/evaluatie

Er vindt rapportage plaats conform de afspraken vanuit het programma Rivier in de Stad.
Nadat het gebied is heringericht wordt zowel de gang van zaken rondom het project als het functioneren ervan met de Wijkraad besproken. Met de provincie worden afspraken gemaakt over het evalueren van het functioneren van de rondweg en de lokale wegen.

Financiële informatie

De kosten van beide wegen (inclusief pleinen) zijn geraamd op € 8,2 miljoen. Deze worden volledig gedekt door Rijksgelden. (Nota Ruimtemiddelen). Hierbij is de volgende verdeling te maken:
- Kanonsdijk, inclusief IJsselplein: raming € 4,0 miljoen.
- Weg naar Voorst, inclusief Hertog van Gelreplein: raming € 4,2 miljoen.

Aan de hand van een voorlopig ontwerp en kostenraming wordt in het voorjaar 2019 een krediet voorstel aan de raad voorgelegd voor de realisatie.

De voorbereidingskosten geraamd op € 500.000,- bestaan onder andere uit: herinrichtingsontwerp, diverse onderzoeken (milieu, archeologie, inmeten gebied, vooropname panden, et cetera), en participatie.

Bijlagen

  1. Kaart plangebied.
  2. Begrotingswijziging 2018-17.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0097

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 augustus 2018 met nummer 90788b e s l u i t :

  1. Een voorbereidingsbudget van € 500.000,-, voor de herinrichting, van de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst, beschikbaar te stellen ten laste van het beklemd middel (externe subsidie) ‘Sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de Stad’;
  2. De begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 10 september 2018 (19:00 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

 
Datum 10-09-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdA
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering. Er zijn de volgende mededelingen:

De Lijst ingekomen stukken wordt aangevuld tot aan de Presidiumvergadering voorafgaande aan een Forumvergadering. Eerder was dit tot aan de vergaderoproep voor een vergaderavond.

Er staat een ruiming gepland van een oude vliegtuigbom V1 bij de Oude Ijsselbrug voor de periode 17 tot en met 28 september 2018. Deze bom is vorig jaar tijdens werkzaamheden aangetroffen. Delen van de V1 zijn vorig jaar door de Explosieven Opruimings Deinst (EOD) geruimd. De restanten, waaronder een groot deel van de hoofdlading, worden binnenkort geruimd door de EOD. Het werkterrein wordt in zijn geheel afgesloten door bouwhekken. Tijdens deze periode zal er ook een noodverordening van de burgemeester van toepassing zijn. Dit om te voorkomen dat mensen het gebied betreden tijdens de werkzaamheden. Dit betreft de noodverordening van de burgemeester van Zutphen houdende bepalingen over handhaving van de openbare orde en veiligheid ter beperking van gevaar bij de ruiming van explosieven in de IJsseluitwaarden Zutphen 2018.

D66: In het Presidium wordt vanavond besloten dat het vragenkwartiertje wat normaliter een agendapunt in de raadsvergadering is, in de Technisch Blokvergadering een agendapunt wordt, nu we nog maar een keer in de maand een raadsvergadering hebben.

Voorzitter: Dit is mij en de griffier nog niet bekend, maar het is akkoord. Dit agendapunt komt dan aan het eind van deze vergadering aan de orde.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 10 september 2018

Forum: Kan deze lijst worden opgeschoond?

Voorzitter: Ja, dat geven we door aan de griffie.

Forum: Akkoord met de lijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5b. Herinrichting wegen en pleinen De Hoven

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5c. Benoeming van mw. M.W. Wesselink als Forumvoorzitter

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5d. Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5e. Ontslag Forumlid N. Bossenbroek en benoeming Forumleden J.C.F. Jansen en A.R. Nijenhuis

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5f. Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 24 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 02-07-2018

Voorzitter: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Vragenkwartiertje

D66: In verband met de actualiteit van Lili en Howick de twee Armeense kinderen. Hoe staat het met Zutphen en het Kinderpardon; er zou een memo in maart komen om inzichtelijk te maken of er in Zutphen kinderen wonen die het risico lopen om te worden uitgezet. Heb het memo nog niet gezien. Is dit al in het college geweest? Gezien de actualiteit navraag wat de huidige stand van zaken is met kinderen in de gemeente Zutphen die de kans lopen uitgezet te worden.


College: Memo, is inderdaad nog niet bij het college terechtgekomen
Ja er zullen kinderen uit gezinnen uit veilige landen het gevaar lopen die dreigen uitgezet worden naar zgn. veilige landen zoals Afghanistan. Waarschijnlijk geen kinderen die al zo lang als Lilly en Howick in NL dus al lang dus 10 jaar.

D66: Wanneer memo?

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

D66: Staking politie volgend weekend is er nader info Heeft dit gevolgen?Bijvoorbeeld sportevenement/Ambacht21. (Is inmiddels afgeblazen: geen politie actie.)

D66: Naar aanleiding van een artikel/rapport verschenen over straling. Wat is de actuele stand van zaken in Zutphen rond het proces van het onder de grond brengen van hoogspanningskabels. Memo?​

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

10. Sluiting

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen meer. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend