Pagina delen

Herinrichting Schupstoel

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp Schupstoel (bijlage 1).
 2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 355.000,- voor de herinrichting van de Schupstoel en dit te dekken via de kapitaallasten 2021 (€ 14.200,-) Poorten van de Stad.
 3. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021 -15).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wij investeren gericht in onze binnenstad. De binnenstad is een belangrijke economische motor van onze stad. Twintig procent van de werkgelegenheid ‘zit’ in de binnenstad. De huidige kwaliteiten van de historische binnenstad willen we niet alleen behouden-, maar ook verbeteren.

De Schupstoel is een belangrijke drager van de historische kwaliteiten van onze binnenstad. Het intieme, karakteristieke pleintje, de Schupstoel is een belangrijk onderdeel van onze historische binnenstad. Dit gebied verdient een verbetering vanwege de ligging midden in het voetgangersgebied. Daarnaast is er een aantal andere redenen om een nieuw plan te maken voor de Schupstoel zoals geparkeerde busjes, het slecht bereikbaar zijn van winkels, onvoldoende zichtbaarheid van de panden door de fietsenchaos, de leegstand en de wens voor klimaatadaptatie. De huidige beeldkwaliteit van de openbare ruimte geeft niet de beleving van het plein als verblijfsgebied.

Om de verblijfskwaliteit, de aantrekkingskracht en de identiteit van de Schupstoel te vergroten, wordt het plein op een eenvoudige wijze omgetoverd tot een gebied met een ingetogen, maar betekenisvol karakter. Daarbij zijn de volgende punten belangrijk:

 • Rust en samenhang creëren door het weghalen van overbodig straatmeubilair en het maken van een overzichtelijk ontwerp;
 • Historische karakteristiek van de ruimte beter zichtbaar maken door een historische stoepzone langs de westelijke gevels en een bijzondere plek bij de middeleeuwse waterput;
 • Flexibiliteit in gebruik mogelijk maken, met terrasruimtes en een mogelijkheid voor een tijdelijk podium voor evenementen;
 • Klimaat adaptief ontwerpen, met ruimte voor waterinfiltratie, onderhoudsvriendelijk en winterhard groen dat de biodiversiteit bevordert en bomen voor verkoeling tijdens de warme dagen.

Wij hebben het laatste jaar in samenwerking met binnenstadmanagement gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de Schupstoel. Door de huidige coronapandemie/Covid-19 is het niet mogelijk geweest om informatiebijeenkomsten te organiseren. Wel hebben wij ideeën en wensen bij diverse stakeholders opgehaald. Bureau BPD heeft het ontwerp gemaakt. Om directbetrokkenen en inwoners ‘mee te laten praten’ over het concept ontwerp Schupstoel, is een poster opgesteld met een toelichting waarop men kon reageren. Hiervan is een zienswijzennota opgesteld. Het concept ontwerp is op basis van deze reacties uitgewerkt in bijgaand Definitief Ontwerp (bijlage 1).

Beoogd effect

Invulling geven aan een krachtig Zutphen. Deze investering in de binnenstad draagt bij aan het eerste doel van het Coalitieakkoord 2018-2022; ‘aantrekkelijke gemeente om te wonen en te bezoeken’. Het sluit ook naadloos aan op speerpunt 4, ‘Investeren in de binnenstad’, van het Focustraject.

Zorgen voor een krachtig en levendig plein met een eigen identiteit waar het goed verblijven is! Een plein dat bijdraagt aan de compleetheid en samenhang van de historische binnenstad. Dit om de economie van onze binnenstad en de aantrekkingskracht blijvend te stimuleren.

Argumenten

1.1 De actielijn ‘poorten van de stad’ is gericht op ‘het verbeteren van de verbinding van de binnenstad met haar omgeving’.

De binnenstad wordt duidelijk begrensd en is met aantrekkelijke toegangen de verbinding naar de wijken en de regio. Een van de inspanningen is het project herinrichten van de Schupstoel.

1.2. Het ontwerp gaat uit van het verbeteren van de beeld- en gebruikskwaliteit van de openbare ruimte en past binnen het programma binnenstad van Krachtig Zutphen.

Het toetsingskader voor het programma van eisen is gebaseerd op de gemeentelijke beleidsuitgangspunten en is gevormd door de Binnenstadsvisie die uitgaat van de wisselwerking tussen het historische decor en de stedelijke dynamiek.

1.3 Het ontwerp heeft draagvlak onder bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

Mede op basis van een aantal gesprekken met stakeholders is het concept ontwerp tot stand gekomen. In de periode van 17 maart tot en met 17 april 2021 kon men hier schriftelijk op reageren. Deze reacties zijn bijgevoegd.

Men is over het algemeen enthousiast en positief. Aandacht wordt gevraagd voor de ontsluiting/routing van autoverkeer dat tijdens de marktdagen en evenementen over de Schupstoel gaat vanwege de afgesloten Zaadmarkt. Ook hulpdiensten moeten te allen tijde gebruik kunnen maken van deze route. Ook als er terrassen komen. In het ontwerp is hiermee rekening gehouden. Dit verkeer kan van de westzijde van de Schupstoel gebruik maken (tussen de natuurstenen stoep en de metalen lijngoot).

Bij de ingediende schriftelijke reacties komt een duidelijke voorkeur naar voren voor het ontwerp met extra bomen. De suggestie van de BASD om leuningen te plaatsen bij de bankjes wordt meegenomen in het definitieve ontwerp (dit ter ondersteuning bij het opstaan). Ook het Belgische hardsteen wordt bewerkt voordat het wordt gelegd.

Op basis van de reacties is in het definitieve ontwerp een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zie hiervoor deel III van de ingekomen reacties, bijlage 2.

1.4 De Erfgoed Advies Raad (EAR) van de gemeente Zutphen geeft aan dat er voldoende rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden van het gebied.

Het schetsontwerp is tweemaal besproken in de Erfgoed Adviesraad Zutphen (EAR). Op aanraden van de EAR is er meer gebruik gemaakt van de nog aanwezige cultuurhistorische dragers. Daarbij werd ook aangegeven ‘Less is more’; ook is het advies overgenomen om de waterput meer als ankerpunt van het plein te laten fungeren. In het vervolgadvies gaf de EAR aan zich te kunnen vinden in de doorgevoerde aanpassingen. De EAR heeft voorkeur voor de optie met de 3 extra bomen mits deze niet als wand fungeren. De EAR vraagt aandacht voor voldoende vrije ruimte (geen fietsnietjes, bank weg bij boom Beukerstraat), verschuiven van de verlichting en verfijning van de stoepenzone). In de nieuwe situatie worden geen fietsnieten geplaatst, gaat de bank weg en wordt middels een zaagsnede de stoepenzone subtiel zichtbaar gemaakt.

Het ontwerp is 17 mei ‘21 in de commissie RKC gepresenteerd. De commissie heeft positief advies uitgebracht. Hierbij geeft de commissie wel aan de 3 bomen vanuit erfgoed niet logisch te vinden maar gezien de maatschappelijke opgaven wel weer begrijpelijk.

1.5 Het ontwerp is flexibel in gebruik.

Het definitieve ontwerp heeft de mogelijkheid voor een (over)terras tussen de metalen lijngoten. Dit is mede afhankelijk van de invulling van de aanliggende panden op de Schupstoel. Ook is er, als dat gewenst is, de mogelijkheid om een tijdelijk podium te plaatsen voor evenementen.

1.6 In het ontwerp is rekening gehouden met toepassen van duurzame materialen en klimaatadaptie.

Waar mogelijk worden gebakken klinkers hergebruikt en zijn de zitranden van circulair materiaal. Het ontwerp is klimaatadaptief zoals ruimte voor waterinfiltratie en berging (in de plantvakken). Daarnaast worden bomen toegevoegd aan het plein die zorgen voor verkoeling. Deze bomen zijn zogenaamde faunabomen (drachtboom voor bijen) die samen met de wintergroene beplanting de biodiversiteit op dit plein vergroten.

1.7 Het definitief ontwerp is uitgangspunt voor de bestekvoorbereiding.

Bij de uitwerking worden, als dat nodig is, detailaanpassingen uitgevoerd. Dit is inherent aan uitvoeringswerkzaamheden in een historische binnenstad.

Kanttekeningen

1.1   De beoordeling voor het toestaan van terras(sen) volgt op het moment dat er een aanvraag voor een terrasvergunning wordt gedaan.

Er is in het ontwerp rekening gehouden met de mogelijkheid voor een terras op de Schupstoel. Bij de beoordeling voor een terrasvergunning wordt onder andere rekening gehouden met:

 • Borgen van een vrije doorgang voor de hulpdiensten en de gebruikers van de garages;
 • Ontsluitingsroute tijdens marktdagen en evenementen voor verkeer dat normaliter via de Zaadmarkt rijdt en een ontheffing heeft om op die momenten het voetgangersgebied in te mogen rijden;
 • Urilift is buitengebruik wanneer terrassen uitstaan (en dus ‘ondergronds’);
 • Tijdstippen waarop Circulus-Berkel de ondergrondse container ledigt en
 • Obstakels (opgestapelde stoelen, reclameborden, et cetera).

Risico’s

 1. Materialen waarschijnlijk niet tijdig leverbaar.

Na vaststelling van het definitief ontwerp en het beschikbaar stellen van krediet door de gemeenteraad kunnen materialen worden besteld. De huidige levertijd van materialen loopt richting 20 weken (gebakken klinker) en voor andere materialen is deze niet op voorhand in te schatten. Dit kan dus van invloed zijn op de uitvoeringsperiode.

 1. De bank bij de plataan (nabij pinautomaat) wordt weggehaald.

Omdat in het ontwerp van de Schupstoel wordt voorzien in zitelementen nabij de pinautomaat, wordt voor de huidige bank gekeken naar een andere locatie.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het ontwerp is mede tot stand gekomen in overleg met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden. Zie hiervoor ook de inleiding/aanleiding. Er is gecommuniceerd via een persbericht, een interview in de Stentor, de website, posters voor het raam van een pand op de Schupstoel en een mailing aan direct omwonenden en betrokkenen.

De personen die hebben gereageerd op het conceptontwerp zijn na ons besluit inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld en hebben de zienswijzennota ontvangen. 

In de metalen lijngoot komt een ‘Schupstoelgedicht’. Stichting Zutphen Literair nodigt te zijner tijd door middel van een persbericht een Zutphenaar of Zutphenees uit om hiervoor een gedicht te schrijven. Een jury zal het winnende gedicht kiezen.

In onze communicatie hebben wij steeds aangegeven dat ons streven is om de Schupstoel eind 2021 her in te richten. Idealiter starten de uitvoeringswerkzaamheden direct na de Bokbierdag en zijn deze medio november 2021 (grotendeels) gereed. Dit is echter sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde materialen. Mochten deze niet tijdig leverbaar zijn, dan starten de werkzaamheden in maart 2022. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd via onze kanalen.

Planning 2021

Voorbereiding:

Juni

 • Collegebesluit
 • Bestek gereedmaken
 • Vooropname panden
 • Forum (28 juni)

Juli

 • Raadsbesluit (12 juli 2021)
 • Aanbestedingsprocedure (vanaf 13 juli 2021, start na goedkeuring raad)
 • Materialen bestellen (vanaf 13 juli 2021, start na goedkeuring raad)
 • Aanvraag aanlegvergunning bij keuze 3 bomen (vanaf 13 juli 2021)

Uitvoering: ('op de schop')

Mede afhankelijk van de levertijden van materialen.

a) 11 oktober t/m 19 november 2021: direct na de Bokbierdag en voor Sint-/kerstinkopen

b) maart t/m 22 april 2022 (voor Koningsdag gereed).

Rapportage/evaluatie

Nadat het gebied is heringericht wordt zowel de gang van zaken rondom het project als het functioneren ervan geëvalueerd.

Financiën

De herinrichting van de Schupstoel is geraamd op € 355.000,- (exclusief btw). De kapitaallasten van 2021 zijn € 14.200,- (afschrijving 25 jaar, rente 1,2%). De kapitaallasten van de investering van de Poorten van de Stad van € 1.815.000,- zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2024.

Het restant krediet Poorten van de Stad bedraagt minus het budget voor de Schupstoel: € 1.460.000,-.

Bijlagen

 1. Ontwerp Schupstoel (Poster)
 2. Ingekomen reacties op het Voorlopig Ontwerp van de Schupstoel inclusief aanpassingen aan het concept ontwerp.
 3. Programmabegroting. Begrotingswijziging 2021 –15.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0068

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2021 met nummer 187004b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp Schupstoel (bijlage 1).
 2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 355.000,- voor de herinrichting van de Schupstoel en dit te dekken via de kapitaallasten 2021 (€ 14.200,-) Poorten van de Stad.
 3. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021 -15).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer en P Van der Hammen
VVDA. van Dijk en H. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim en J. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen en A Menkveld

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Aan de orde is het raadsvoorstel om kennis te nemen van het definitief ontwerp herinrichting Schupstoel, een krediet beschikbaar te stellen van € 355.000,= voor de herinrichting van De Schupstoel en dit te dekken via de kapitaallasten 2021 (€ 14.200,=) en de reserve Poorten van de Stad. Het voorstel is om de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

De voorzitter geeft kort het woord aan het College, waarna een presentatie volgt door het bureau BDP over het ontwerp herinrichting Schupstoel.

Het College geeft inleiding aan heel erg trots te zijn op het ontwerp van De Schupstoel, een van de Poorten van de Stad. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de raad om te blijven werken aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Toelichting op het ontwerp herinrichting Schupstoel door mevrouw H. Leriche, Bureau BDP

Mevrouw Leriche geeft een toelichting op het ontwerp voor de herinrichting van De Schupstoel.

Zij geeft aan dat de Schupstoel een toplocatie aan een winkelstraat is midden in de binnenstad en op korte loopafstand van de vesting. De plek kenmerkt zich door de grote plataan en een waterput.

De huidige inrichting is minder fraai en het is tijd om het plein te verfraaien en iets meer van de oorspronkelijke identiteit terug te brengen.

De plataan is meegenomen in het nieuwe ontwerp. De huidige houten bank rondom de plataan wordt verwijderd en hiervoor in de plaats wordt zitgelegenheid gecreëerd op de houten randen van de grote plantenbakken. Ook de huidige fietsenrekken gaan verdwijnen.

Verder heeft het plan de nodige aandacht voor de toegankelijkheid van auto’s en hulpdiensten. Ook bestaat de wens om op bepaalde momenten in het jaar hier een podium te kunnen plaatsen.

In het concept is sprake van drie zones: de randen, een middenzone en de waterputzone.

 • De randen bieden de toegankelijkheid voor verkeersstromen.
 • De middenzone geldt vooral als een verblijfs- en ontmoetingsplek. Bij deze functie passen terrassen, eventueel in combinatie met bomen.
 • De waterputzone, zijnde een beschutte zone die iets vertelt over de historie van de locatie.

Voor de afzonderlijke zones wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, zoals hardsteen, gebakken klinkers en metalen platen. De plantenbakken zijn gemaakt van duurzaam materiaal en passen in de historische context. Voor de biodiversiteit wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten bomen en plantensoorten.

Ter vergadering worden verschillende ontwerpvarianten getoond.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.

Vragen en inbreng vanuit de raadsfracties

De SP kwalificeert het gepresenteerde plan als een prachtig plan. De fractie vraagt zich af of er nagedacht is over de plaatsing van 24-uurstoiletten. Hierbij wordt met name op invalidentoiletten geduid.

Burgerbelang wijst op de wens van Zutphen om een toegankelijke stad te willen zijn. De fractie maakt zich in dit verband enige zorgen over de te gebruiken materialen en de invloed daarvan op de toegankelijkheid. Verder vraagt de fractie zich af waarom dit gebied onder de Poorten van de Stad valt en waarom juist dit specifieke gebied wordt aangepakt. Tot slot, informeert de fractie of er plaats is voor de Wilhelminafontein in dit geheel.

GroenLinks complimenteert met de presentatie. Evenals Burgerbelang is de fractie benieuwd of er in het ontwerp ruimte is voor de Wilhelminafontein.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld noemt het ontwerp mooi, maar heeft desondanks enige bedenkingen. De fractie verwijst naar de eerder aangenomen motie over extra ruimte voor het fietsparkeren. De daartoe gekozen locatie is ontoereikend voor alle fietsen die nu op de Schupstoel staan.

In het ontwerp zijn mooie bloembakken meegenomen die tevens als zitmeubilair kunnen dienen. De fractie vraagt zich af in hoeverre dit ’s avonds wenselijk. In de huidige situatie zijn er al veel problemen met ordeverstoring door uitgaanspubliek dat zich bij het houten bankje ophoudt.

GroenLinks constateert - bij interruptie - dat Kies Lokaal Zutphen Warnsveld geen verhelderende vragen stelt, maar een mening poneert.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld licht toe, dat dit betoog onderdeel uitmaakt van de vraag. De fractie vervolgt dat in het verleden een specifieke locatie is gekozen om podia en pagodetenten op te stellen tijdens evenementen, zoals de ‘Bokbierdag’ en de zomerfeesten. Het getoonde ontwerp lijkt hiermee niet te matchen. Verder constateert de fractie dat er volgens het ontwerp een mogelijkheid is een terras te plaatsen, terwijl recent op de Houtmarkt de terrassen zijn verwijderd ten gunste van de ondernemers. De vraag is: waarom is er niet voor gekozen om de terrasruimte aanpandig te realiseren?

Voorts meent de fractie dat er op deze locatie, met een enigszins aangepaste inrichting van het plein, een mogelijkheid gecreëerd kan worden voor toiletvoorzieningen.

Tot slot, wordt geïnformeerd of er rekening is gehouden met calamiteitenverlichting op het plein voor de nachtelijke uren, dit conform het verzoek van de politie.

Concluderend stelt de fractie dat met name met jongerenactiviteiten geen rekening is gehouden en vraagt wat het College voornemens is hieraan te doen.

BewustZW acht verkeersveiligheid een belangrijk punt. De fractie meent dat het verkeer makkelijker het gebied kan passeren door een soort middengeleider te creëren, maar veronderstelt dat in de nieuwe situatie sprake zal zijn van eenrichtingsverkeer.

De fractie heeft verder kennisgenomen van de zienswijzen, waarin door de bewoners vooral aandacht wordt gevraagd voor de parkeergarage. Hiermee is rekening gehouden in het ontwerp. De fractie constateert dat op De Schupstoel een ander type verlichting wordt gehanteerd dan elders in de stad, terwijl in de raad vaak is gepleit voor uniformiteit wat dit betreft.

Met het toepassen van hardsteen vreest BewustZW voor ongevallen. Een optie zou zijn om de stenen te verruwen (boucharderen) zodat deze minder glad zijn. Ook lijkt in het ontwerp gebruik te worden gemaakt van kinderkopjes, hetgeen de toegankelijkheid niet ten goede komt. Tot slot, brengt de fractie - in navolging van eerdere sprekers - de Wilhelminafontein ter sprake.

Het CDA sluit zich aan bij BewustZW, voor wat betreft de te gebruiken materialen. Ook het CDA spreekt de wens uit voor plaatsing van de Wilhelminafontein op de waterput. Voorts is de fractie benieuwd wie er geraadpleegd zijn ten aanzien van het aspect van toegankelijkheid voor mindervaliden.

D66 acht het gepresenteerde ontwerp een mooi concept. De fractie verwijst naar het in de tekening opgenomen terras en informeert naar de mogelijkheid tot aanplant van bomen. De fractie vraagt zich af of dat conflicteert met een terras.

Ook vraagt de fractie zich af waarom juist nù is gekozen voor deze herinrichting op deze locatie.

De VVD spreekt dank uit voor de presentatie. De fractie vindt het een mooi project, maar maakt zich wel zorgen over de doorstroming van het autoverkeer in combinatie met realisatie van terrassen. Ook wordt afgevraagd hoe realistisch de begroting is en het bedrag dat na deze herinrichting resteert in de reserve ‘Poorten van de Stad’.

De ChristenUnie vindt het gepresenteerde plan eveneens een mooi plan. Onduidelijk is of het aantal mogelijke zitplaatsen in de nieuwe situatie meer of minder is dan in de huidige situatie. Verder verwijst de fractie naar het uitgangspunt dat parkeren in het betreffende gebied voorkomen moest worden en j vraagt zich af of dat in de nieuwe situatie inderdaad niet meer mogelijk is.

De PvdA is enthousiast over het gepresenteerde plan. In reactie op vragen die door enkele andere fracties zijn gesteld over de locatie, wijst de PvdA op de gemaakte afspraak, in 2020, dat De Schupstoel onderdeel vormt van de oostelijke toegang tot de binnenstad.

De fractie vraagt zich af of de wens voor een fontein door de omwonenden is geopperd. Ook is de PvdA benieuwd tot welk tijdstip de terrassen geopend zullen zijn.

In reactie op de opmerking van Kies Lokaal Zutphen Warnsveld over de zitgelegenheid wijst de fractie erop dat deze nieuwe zitgelegenheid juist iets toevoegt. Als deze achterwege gelaten zou worden als gevolg van mogelijke overlast door een klein groepje, dan zou een veel grotere groep hiervan de dupe worden.

Kies Lokaal Zutphen Warnsveld merkt - bij interruptie - op dat de overlast in de huidige situatie al tientallen jaren bestaat. De verwachting is, dat zodra er meer zitgelegenheid op de locatie wordt gerealiseerd, ook de overlast zal toenemen. Van horecaondernemers kan niet worden verwacht dat zij toezicht gaan houden op het plein.

De PvdA vraagt wat er gebeurt als dit project niet wordt doorgezet. Tot slot, informeert de fractie naar de spin-off van dit project voor de stad.

De Stadspartij is enthousiast over het plan. De fractie ziet vooral een mooie verblijfplaats voor zich, voorzien van voldoende groen en roept het College op zo goed mogelijk na te denken over groenaanplant ter plaatse.

GroenLinks vindt met name optie 3 van het plan aansprekend omdat deze mogelijkheid de gezelligheid combineert met vergroening. Op het punt van participatie realiseert de fractie zich, dat het plan tot stand is gekomen in een periode waarin vanwege de pandemie geen informatiebijeenkomsten georganiseerd konden worden. Desondanks is de gemeente erin geslaagd om de omwonenden te informeren. De meeste opmerkingen van de omwonenden zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. De fractie spreekt hier waardering voor uit.

De zitgelegenheid vormt een uitnodiging voor klanten van Plein 48, de coffeeshop. Dit is weliswaar geen reden om het plan sterk te veranderen, maar wel een oproep aan het College om op voorhand met de omwonenden in gesprek te gaan.

Beantwoording door mevrouw Leriche, Bureau BDP

Mevrouw Leriche verwijst naar de vragen over het gebruik van de verschillende materialen, zoals hardsteen, klinkers en de afwerking van het steen. In de huidige voorstellen wordt uitgegaan van het stralen van hardsteen, maar boucharderen is inderdaad ook een optie. Zij heeft begrip voor de zorgen over de keien, maar naar haar idee is dit een kwestie van uitvoering. Historische materialen kunnen op een strakke manier worden toegepast.

Burgerbelang merkt - bij interruptie – op, dat daar iets te makkelijk over wordt gedacht. De ervaring leert dat dit soort stenen veel ergernis opleveren. Ook de metalen platen kunnen gladheid in de hand werken. Spreker vraagt in hoeverre is getoetst of deze toepassingen geschikt zijn voor mindervaliden.

Mevrouw Leriche meldt dat het civiele ingenieursbureau dit verder uitwerkt. Daarna vindt afstemming plaats of het nog steeds past in het beeldkwaliteitsplan.

Voor de toepassing van bomen is gekeken naar de ondergrond. Datgene wat in het ontwerp buiten de groene vakken is getekend, is het maximaal haalbare wat dit betreft.

D66 stelt vast dat in combinatie met de terrassen het maximaal haalbare vier bomen is.

Mevrouw Leriche wijst erop, dat rekening is gehouden met vijf bomen.

Ten aanzien van de zitplekken, geeft ze aan, dat er een andere plek is bedacht voor de houten bank die zich nu rondom de plataan bevindt. In de nieuwe situatie zijn - naast de zitplekken op de terrassen - ook informele zitplekken langs de bloembakken gecreëerd en ‘echte’ zitplaatsen rondom de waterput. Naar schatting zal dit ruimte bieden voor circa twintig personen.

Beantwoording door het College

Het College heeft eveneens een voorkeur voor optie 3, zijnde een combinatie van vergroening, gezelligheid en levendigheid. Voor wat de vragen over de toiletvoorziening betreft, merkt spreker op dat in 2017 een aantal locaties is onderzocht op de mogelijkheden wat dit betreft. De conclusie destijds was dat De Schupstoel niet de juiste locatie hiervoor is vanwege de afmetingen die een dergelijke voorziening nodig heeft. Het College komt binnenkort met een ander voorstel wat openbare toiletvoorzieningen betreft.

Ook voor de Wilhelminafontein heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden, met als conclusie dat deze het beste past in de omgeving van De Hanzehof. De plaatsing hiervan wordt dan ook meegenomen in de planontwikkeling voor De Hanzehof.

Meerdere fracties hebben de vraag voorgelegd waarom deze locatie aangepakt wordt. De wethouder wijst erop dat bij de herallocatie van het budget door de raad zelf is besloten om deze locatie onderdeel te laten zijn van de oostelijke toegang van de stad. De motivering was dat hier sprake is van “een verweesde plek in de stad”, naast een ambitie voor klimaatadaptatie, vergroening en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Al deze elementen zijn meegenomen in het voorliggende ontwerp.
In reactie op de vraag van de PvdA, wat de spin-off van dit project voor de stad is, meldt de wethouder dat zich nu al nieuwe ondernemers hebben aangemeld. Daarnaast hebben reeds aanwezige ondernemers aangegeven te willen gaan investeren.

Wat betreft het fietsparkeren, zullen voldoende fietsparkeerplaatsen terugkomen. Zij verwacht dat er met een fraaie inrichting geen sprake zal zijn van een toename van overlast, maar juist van een afname. Voorts benadrukt zij dat De Schupstoel een evenementenlocatie blijft. Ook de verlichting is conform het vastgestelde verlichtingsplan voor de binnenstad. Het autoverkeer betreft uitsluitend bestemmingsverkeer van personen op weg naar hun eigen garage. Het autoverkeer is hier te gast.

Uit de zienswijzen blijkt vooral zorg over de bereikbaarheid van de parkeergarage en minder over de drukte ter plaatse.

BewustZW verwijst naar het ontwerp en vreest dat de autostromen elkaar niet kunnen zien. Zonder voldoende ruimte aan de zijkanten zullen zij elkaar niet kunnen passeren.

Het College zegt toe deze vraag mee te nemen.

De SP constateert dat het bankje bij de plataan wordt weggehaald en informeert wat daarvoor in de plaats komt.

Het College legt uit, dat de zitgelegenheid richting Schupstoel verschuift. Daarmee wordt een meer open zicht naar de Beukenstraat geboden.

In reactie op de VVD bevestigt het College dat realistisch is begroot. Als gevolg van corona en de enorme grondstoffenvraag is sprake van sterke prijsstijgingen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het financiële plaatje uiteindelijk wat hoger uitvalt dan aanvankelijk is begroot. Mocht dit het geval zijn, dan komt het College hiermee naar de raad.

Wat de omvang van de reserve ‘Poorten van de Stad’ betreft, geeft de wethouder aan dat na deze investering nog nagenoeg anderhalf miljoen euro resteert.

In antwoord op de vraag van de PvdA, wat betreft het sluitingstijdstip van de terrassen, geeft de wethouder aan dat het hierbij daghoreca betreft. Voor wat betreft de toegankelijkheid, heeft de gemeente zich laten adviseren door de Brede Adviesraad Sociaal Domein. Dit zal echter nogmaals worden getoetst.

Naar aanleiding van de opmerking van GroenLinks over de coffeeshop, zegt het College toe in gesprek te gaan met de uitbater van Plein 48 met het oog op preventief overleg.

Het CDA vraagt waarom is gekozen voor een houten plaat op de rand van de waterput en waarom niet voor een fontein.

Het College benadrukt dat in het hele proces door niemand een vraag is gesteld over een fontein op deze plek: noch door de ondernemers, noch door de omwonenden.

Afronding door de Forumvoorzitter

De voorzitter concludeert dat alle ingebrachte vragen zijn beantwoord en dat het voorliggende voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

Het Forum wordt om 21.05 uur gesloten, met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 13 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

Amendement(-en):

Behandeld in Raad 12 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie