Pagina delen

Herinrichting Melatensteeg

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van het ontwerp voor de herinrichting van de Melatensteeg (bijlage 1);
 2. Af te wijken van de vastgestelde uitgangspunten voor de begroting om incidentele voordelen in de algemene reserve te storten;
 3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 25.000,-- voor de herinrichting van de Melatensteeg en de kapitaallasten (€ 600,--) te dekken uit de financiële onder-uitputting van de kapitaallasten op de vastgestelde budgetten van wegen.
 4. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-16).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het woningbouwproject Halvemaanstraat is deels gerealiseerd. De laatste woningen worden rond de zomer van 2019 opgeleverd. Na oplevering van de woningbouw wordt door ontwikkelingsbedrijf Hegeman ook het openbare gebied bouwrijp gemaakt. Dit betreft de Halvemaanstraat en een rabatstrook voor de Melatensteeg, zie bijlage 2.

Tijdens de bouwwerkzaamheden moesten de woningen aan de Melatensteeg aangesloten worden op het riool. Hierbij bleek dat het riool in slechtere staat was, dan bij aanvang van de werkzaamheden werd verwacht. Dit betekent dat er nu sprake is van diverse verzakkingen in de straat. Het riool kan in aansluiting op de woonrijp werkzaamheden gelijktijdig vervangen worden door de inzet van GRP (Gemeentelijke Riolerings Plan) middelen. Binnen deze middelen kan er deels herstraat worden. Echter de middelen zijn niet voldoende voor een volledige herstrating van de Melatensteeg. Hiervoor zijn aanvullende middelen noodzakelijk.

Beoogd effect

Het in het najaar 2019 vervangen van het riool, waarbij de Melatensteeg opnieuw ingericht kan worden. Dit aan laten sluiten op de herinrichting van de Halvemaanstraat die onderdeel is van het bouwproject Halvemaanstraat.

Argumenten

1.1. Er sprake is van forse verzakkingen doordat rioolbuizen bezwijken, daarom is er noodzaak tot vervanging van het riool

Bij het woningbouwproject Halvemaanstraat waarbij woningen aan de Halvemaanstraat en Melatensteeg zijn gerealiseerd waren nieuwe aansluitingen op het riool nodig. Vooraf werd op basis van beschikbare gegevens aangenomen dat het riool in de Melatensteeg nog in voldoende goede staat verkeerde om hier op aan te sluiten. Bij uitvoering van het woningbouwproject Halvemaanstraat bleek de straat van het riool zodanig slecht dat er noodzaak is om het riool te vervangen. Het huidige riool uit de jaren ’40 van de vorige eeuw was in zo’n slechte staat dat de nieuwe woningen hier niet op aangesloten konden worden. Daarom is hiervoor een tijdelijk riool aangelegd. Met de GRP middelen kan het riool vervangen worden in aansluiting op de woonrijp maak werkzaamheden bij de Halvemaanstraat.

1.2. Huidige bestrating van de Melatensteeg verkeert in slechte staat

De bestrating van de Melatensteeg verkeert al jaren in slechte staat. Diverse soorten klinkers en geen eenduidige inrichting van de straat. Voor bewoners aan de Melatensteeg die lange tijd naast de woningbouwlocatie hebben gewoond, krijgt het gebied door toepassing van een eenduidige inrichting, eenzelfde kwaliteit als het projectgebied van de woningbouw. Daarnaast sluit dit ook aan bij de andere functie die deze straat krijgt door de woningbouw die aan de Halvemaanstraat is opgeleverd. Door een volledige herinrichting van de Melatensteeg vindt er een verbetering van de leefomgeving plaats.

2.1. Extra middelen zijn noodzakelijk om de straat ook te kunnen herinrichten

GRP middelen mogen alleen ingezet worden voor het vervangen van het riool en een deel herstraten. Doordat dit een smalle straat betreft wordt een deel van de straat in ieder geval herstraat, maar de stroken aan de zijkanten niet. Met het aanvullende krediet kan de volledige straat worden heringericht, met één type bestratingsmateriaal. Deze materialen zullen afgestemd zijn met de materialen die toegepast worden bij de herinrichting van de Halvemaanstraat.

2.2. De urgentie en geringe kapitaallasten rechtvaardigen een afwijking van de uitgangspunten van de begroting

Gelet op de zeer geringe kapitaallasten bij een krediet van € 25.000,--, het gaat dan om een bedrag van € 600, en de urgentie van dit voorstel, wordt voorgesteld af te wijken van de uitgangspunten vastgesteld bij de begroting 2019. Het vrijvallende bedrag van € 600 wordt dan niet gestort in de Algemene reserve.

Kanttekeningen

Die zijn er op voorhand niet. Verwacht wordt dat het GRP budget samen met het extra krediet toereikend zijn.

Risico’s

Als er geen extra krediet wordt ingezet dan zijn er geen middelen voor de herinrichting van de straat. Vanuit GRP mogen middelen alleen ingezet worden voor de aanleg van een nieuwe riolering. De straat blijft dan een lappendeken van diverse bestratingsmaterialen.

De herinrichting vindt plaats in binnenstedelijk gebied. Hier is er een grotere kans op verrassingen in de ondergrond. Om dit risico te beperken is er een proefsleuvenonderzoek naar kabels en leidingen uitgevoerd, maar een zeker risico blijft er.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Op de informatieavond in januari 2018 over de laatste fase van de woningbouw is herinrichting van de Melatensteeg aangegeven als een wenselijke ontwikkeling. Wel met de opmerking dat besluitvorming hierover nog noodzakelijk was. Op dat moment was de verwachting dat dit zou lukken, omdat de begroting er gunstig voor leek te staan. Ook is er in de klankbordgroep Halvemaanstraat in 2018 en 2019 besproken dat het wenselijk is de Melatensteeg her in te richten. Een eerste schets is besproken in de klankbordgroep van maart 2018. Het ontwerp zal gepresenteerd worden op de informatieavond van Perspectief op 6 juni. Deze avond gaat over de leefbaarheid in deze omgeving, herinrichting van de Melatensteeg sluit goed bij dit onderwerp aan.

Planning is om in september te starten met de werkzaamheden. Voor die tijd vinden voorbereidingen plaats om dit mogelijk te maken. Bedoeling is om de uitvoering te combineren met de herinrichting van de Halvemaanstraat, zodat dit onder een directievoering kan.

Financiën

De uitvoeringskosten van de herinrichting van de Halvemaanstraat worden geraamd op circa € 125.000,-- exclusief BTW (bijlage 3). Openbare verlichting is buiten deze raming gehouden, die wordt gedekt uit het budget voor de openbare verlichting. Uitgangspunt bij de herinrichting is een uitvoering in gebakken klinkers. Daarnaast wordt het riool vervangen en is het doel om HWA (hemelwaterafvoer) aansluitingen te realiseren.

Van de geraamde kosten is € 100.000,-- reeds beschikbaar via het GRP. De aanvullende kredietaanvraag is € 25.000 en de kapitaallasten (op basis van 40 jaar afschrijving en 2% rente) zijn in 2019 € 600,-- en zijn al opgenomen in de begroting 2019 (kapitaallasten product wegen).

Bijlagen

 1. Concept herinrichting Melatensteeg (versie 6 juni 2019)
 2. Concept herinrichting Halvemaanstraat (versie 6 juni 2019)
 3. Kostprijsberekening Melatensteeg, versie BJ 15-05-2019
 4. Begrotingswijziging 2019-16

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0066

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 juni 2019 met nummer 73464b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het ontwerp voor de herinrichting van de Melatensteeg (bijlage 1);
 2. Af te wijken van de vastgestelde uitgangspunten voor de begroting om incidentele voordelen in de algemene reserve te storten;
 3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 25.000,-- voor de herinrichting van de Melatensteeg en de kapitaallasten (€ 600,--) te dekken uit de financiële onder-uitputting van de kapitaallasten op de vastgestelde budgetten van wegen.
 4. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-16).Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het ontwerp voor de herinrichting van de Melatensteeg, om af te wijken van de vastgestelde uitgangspunten voor de begroting om incidentele voordelen in de algemene reserve te storten, om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 25.000,-- voor de herinrichting van de Melatensteeg en de kapitaallasten (€ 600,--) te dekken uit de financiële onder-uitputting van de kapitaallasten op de vastgestelde budgetten van wegen, en om de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-16).

Hiermee wordt beoogd in het najaar 2019 het vervangen van het riool, waarbij de Melatensteeg opnieuw ingericht kan worden. Dit aan laten sluiten op de herinrichting van de Halvemaanstraat die onderdeel is van het bouwproject Halvemaanstraat.

Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting te wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 01-07-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de insprekers.
De eerste spreker is mevrouw Loen, namens de werkgroep “Geen kermis op de IJsselkade.” (Zie voor haar bijdrage de bijlage bij het verslag).

D66: Hoe is de communicatie met de gemeente verlopen?

Inspreker: Wij voelen ons als bewoners niet gehoord door de gemeente.

Voorzitter: De tweede spreker is de heer De Wijs. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)
Er zijn geen vragen voor de heer De Wijs. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Oostenenk-Maas, de derde en laatste inspreker. (Zie voor haar bijdrage de Ingekomen stukken voor 8 juli, brief E09.)

D66: Gaan ondernemers de deuren sluiten als de kermis voor de deur staat?

Inspreker: Daar heb ik geen idee van.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: In 2017 heeft de raad motie 23 “Openbare toiletten in Zutphen” aangenomen. Er zou een onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid. Dit onderzoek zou € 30.000 kosten. Het uit te voeren onderzoek is echter gesneuveld bij de bezuinigingen. We hebben u daarover niet geïnformeerd en dat hadden we wel moeten doen. Ik doe het daarom bij deze alsnog.

Voor de zorgaanbieders Jeugd willen we de mogelijkheid open houden budgetplafonds in te voeren. Als we dat willen doen moet dat op 30 september dit jaar bij de aanbieders bekend zijn en vandaag, 1 juli 2019, op de website zorgregio staan. Een besluit van het college volgt eind augustus en de raad krijgt, als we dit gaan doen, een collegevoorstel. Terugnemen kan ook nog.

BewustZW: Dat had toch eerder bekend moeten zijn? Hoe gaan we daar in het vervolg mee om?

College: Daar zijn we nu inderdaad scherper op. Idealiter informeren we de raad per memo.

D66: Hoe kan het toiletonderzoek zijn wegbezuinigd zonder de raad daarvan op de hoogte te stellen?

College: Dat is in het proces van bezuinigingen inderdaad weggevallen. Ook het college wil weten hoe dat kan en of dat op meer onderdelen is gebeurd. Wanneer we hier duidelijkheid over hebben, zullen we de raad informeren. Bij de begroting zullen we een memo aanleveren.

4. Aankondiging moties en amendementen

Geen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juli 2019

Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juli 2019

Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanvullende kredietaanvraag 2019 rioolprojecten Van Essenstraat en Van Dorthstraat

Stadspartij: Is er goed gekeken naar eventuele aanvullende projecten, zodat de straat straks niet nog een keer open moet?

ChristenUnie: Zijn er meer projecten waar het krediet wordt overschreden?

BewustZW: Is het in samenspraak met de bewoners gegaan?

College: We hebben nu een compleet beeld, de straat hoeft niet nog een keer over. Dit rioolproject is het enige met een overschrijding voor dit jaar. Voor het jaar 2020 komen herstelvoorstellen naar de gemeenteraad. Deze kunnen integraal worden afgewogen (in het gesloten systeem). Met de omwonenden is zo veel mogelijk in samenspraak gegaan.

6b. Aanvraag Vangnetuitkering 2018

Akkoord.

6c. Oude IJsselbrug, budget voor inspectie en incidenteel onderhoud

D66: In hoeverre is het budget nu direct nodig, gelet op de financiële situatie van de gemeente?

BewustZW: Kunnen andere overheden bijdragen? Hoe zit het met de verzekeringen?

Burgerbelang: Waarom wordt er nog gesproeid op de brug? Dit was toch niet meer nodig?

ChristenUnie: Het budget voor bruggen is bijna op, zorgelijk.

CDA: Hoe gaat het college om met toekomstige investeringen in de brug?

College: Van het gevraagde budget van € 150.000 gaat een deel naar herstelwerkzaamheden en het overgrote deel naar de inspectie. Het is nodig dat nu te doen. De gesprekken met Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap lopen. Voor de inhoudelijke en financiële afspraken over het groot onderhoud straks in 2030, moeten we als gemeente weten wat er nodig is. Daarom is goed onderzoek nodig.

De reserve bruggen is sneller afgenomen dan verwacht, vooral in verband met het project Rivier in de stad (RIDS). In een eerder memo en straks het raadsvoorstel over de RIDS staat dit toegelicht.

Het punt van de verzekeringen zal ik nagaan, daar kom ik bij de actieve informatievoorziening vanuit het college in de raad van 8 juli op terug. Dat geldt ook voor het sproeien. Naar mijn weten was dit niet meer nodig na het bijschaven van brugdelen. Dat zoek ik voor u uit.

BewustZW: Kunnen de verschillende overheden de € 150.000 kosten niet delen?

College: Als gemeente zijn we eigenaar. Voor wat betreft kosten delen gaat het straks bij het groot onderhoud om vele miljoenen. Mogelijk kan het onderhoud al in 2030 plaatsvinden, en niet pas in 2033. Als gemeente moeten we precies weten hoe de brug eraan toe is. We hebben ook te maken met de strubbelingen rond de RIDS. Factoren waardoor het college zegt; laten wij deze kosten zelf dragen.

CDA: Wat is het toekomstbeeld van de brug? Hij zou na het onderhoud weer 85 jaar meegaan. Voor Zutphen is dit toch een groot risico.

College: De brug kan nog lang mee, het zijn de aanbruggen die kwetsbaar zijn. Toch is dit ook een kans voor de gemeente. Rijkswaterstaat ziet een knelpunt in de brug in relatie tot de eigen ambitie om de waterweg te gebruiken. Het waterschap ziet een knelpunt in de brug in relatie tot het omgaan met hoog water.

BewustZW: Wij willen dit onderwerp graag als bespreekpunt aan de raadsagenda toevoegen. Het is niet gezegd dat wij tegen zullen stemmen.

Voorzitter: Dat is aan u.

6d. Herinrichting Melatensteeg

BewustZW: Een overschrijding van 25% op het project is wel heel erg veel. Kunnen we de aanpak van het college met betrekking tot de ramingssystematiek op schrift krijgen?

College: De overschrijding komt omdat we net iets verder gaan in de aanpak dan gedacht, om het geheel nog wat mooier te maken. Daarbij komt dat bouwen de laatste jaren veel duurder is geworden.

BewustZW: De eerdere motie risicomanagement moeten we wellicht weer uit het putje halen.

College: We zijn bezig met de interne beheersing. Er ligt ook een goed advies van de interim gemeentesecretaris. Er worden stappen gezet. We zijn aan het opruimen, daarom komen ook de voorstellen met tekorten boven.

BewustZW: Laten we de balans opmaken van alle projecten die we op stapel hebben staan. Klopt het nog wat er staat of moeten we eventueel bijstellen?

College: Dat is precies waar we mee bezig zijn. Een interessante suggestie van de heer Jansen. Ik zal dat in het college bespreken en ik kom daar op terug bij de actieve informatieplicht vanuit het college in de raadsvergadering van 8 juli 2019.

7. Verantwoording en herallocatie ISV 3 middelen en spaarsaldo ISV-1 en ISV-2

GroenLinks: In het voorstel staan verschillende bedragen. Er is een restant van de subsidie en er zijn afspraken gemaakt met de provincie. Daar lijkt een verschil tussen te zitten van € 508.000. Is er beleidsvrijheid dit bedrag te besteden?

PvdA: Kan het resterende bedrag ook aan jongerenhuisvesting worden besteed?

College: Het antwoord op de laatste vraag is nee, dat kan niet. Het moet passen binnen de door provincie en gemeente afgesproken doelen.

GroenLinks: Onze fractie staat helemaal achter de doelen van dit programma. Het is wel goed om te weten of er beleidsvrijheid is.

College: Dat moet ik uitzoeken. In de raadsvergadering van 8 juli kan ik u beantwoorden, bij de actieve informatieplicht vanuit het college, of het spaarsaldo er nog is en of en hoe we dit kunnen besteden.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

CDA: Op brief a-22 “Mogelijkheden wijzigen bestemmingsplan Bieshorstlaan 71 Warnsveld” krijgen we graag een reactie van het college. Deze willen we dus verplaatsen naar rubriek C.

Voorzitter: Dat kan.

CDA: Brief a-23 “Oneens met artikel in de Stentor over vergoeding overlast windmolens” willen we graag in de raadsvergadering gebruiken.

Voorzitter: Het staat uw fractie altijd vrij informatie te betrekken bij besluitvorming.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juli 2019

Voor kennisgeving aangenomen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 03-06-2019

Akkoord.

10b.  Forumverslag 17-06-2019

Akkoord.

11. Sluiting

Bedankt voor uw inbreng, ik sluit de vergadering. 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend