Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt

Onderwerp Herinrichting Marspoortstraat,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt

Onderwerp Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt
Programma06. Ruimtelijke ordening en wonen (incl. De Mars)
ForumPresentatie
Portefeuillehouder E.H. Willeumier-Noordhoff
Inlichtingen bij M. Jebbink
0575 587224 m.jebbink@zutphen.nl
Soort bevoegdheidControlerend
BeleidsvrijheidBeperkt
Programmabegrotingswijziging2014-18
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Groenmarkt en Marspoortstraat in het kader van het Programma Rivier in de Stad.

2. Een aanvullend investeringskrediet van € 600.000 (robuuste investeringsimpuls) beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Marspoortstraat en hiervoor de begroting aan te passen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De herinrichting van de Groenmarkt en Marspoortstraat is een van de projecten die opgenomen zijn in het door u op 18 november 2013 vastgestelde Gebiedsplan Rivier in de Stad.

Deze nadere uitwerking van het schetsontwerp IJsselkade en omgeving waarover u in februari positief heeft geadviseerd aan het college,  wordt nu voorgelegd ter uitvoering van het Gebiedsplan. De Provincie heeft op 5 maart een Impulssubsidie toegekend van € 600.000 voor de Marspoortstraat. Hierbij doen wij het voorstel tot het beschikbaar stellen van dit aanvullende krediet.

 

Beoogd effect

De beschikking te krijgen over de aanvullende financiën voor de herinrichting van de Marspoortstraat om een  aantrekkelijke verbinding tussen het historische stadscentrum en de (nieuw in te richten) IJsselkade te realiseren  alsmede een  aangenaam verblijfsgebied op de Groenmarkt rondom de Wijnhuistoren.

 

Argumenten

1.1  Het ontwerp gaat uit van het verbeteren van de beeld- en gebruikskwaliteit van de openbare ruimte tussen de Oude stad en de IJsselkade

Het toetsingskader voor het programma van eisen is gevormd door de Binnenstadvisie en gaat uit van de wisselwerking tussen het historische decor van de oude stad en de stedelijke dynamiek van activiteiten die daar plaats vinden. Door de ruimtelijke inrichting waarbij de pleinfunctie op de Groenmarkt wordt hersteld en de zichtlijn tussen de IJssel en de Wijnhuistoren worden de twee  gebieden met elkaar verbonden en wordt de routering van de binnenstad uitgebreid naar de kade.

1.2. De historische  kenmerken van de binnenstad vormen een belangrijk kader voor het ontwerp van de

Groenmark en Marspoortstraat. 

De Groenmarkt heeft grote cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten en is een belangrijk visitekaartje voor de stad Zutphen. Samen met de Houtmarkt en Zaadmarkt vormt de Groenmarkt een eenheid met de Wijnhuistoren als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt. Het uitgangspunt voor de herinrichting van de Groenmarkt  is versterking van de verblijfsfunctie,  met name rond de Wijnhuistoren. De historische verbindingsas,  die wordt gevormd door de Marspoortstraat en Groenmarkt gaat de hoofdverbinding vormen tussen de Oude Stad en de vernieuwde IJsselkade. Deze twee stadsdelen met verschillende cultuurhistorische achtergrond en karakteristiek. worden op een natuurlijke wijze gescheiden door de Berkel. De voormalige Marspoort wordt in het wegdek verbeeldt en vormt de entree naar de oude stad vanuit de 19e eeuwse stadsuitbreiding en andersom vanuit de stad naar de kade.

Om richting te kunnen geven aan het ontwerpproces is door Arcx in een quickscan inzichtelijk gemaakt op welke wijze de ruimtelijke structuur van de straten tot stand is gekomen en welke kwaliteiten een belangrijke rol spelen bij de nieuwe invulling.

1.3  Het ontwerp combineert ruimtelijke en cultuurhistorische opgaven met  functionele eisen

Vanouds vormt de Groenmarkt het decor voor diverse functies in de binnenstad: verkeer en parkeren, evenementen en markten, wonen, winkels en horeca.  Door het dubbele karakter van de Groenmarkt (verkeersfunctie én verblijfsfunctie) richt de ontwerpopgave zich op het combineren van zowel  cultuurhistorische waarden als functionele eisen vanuit verkeer, (fiets)parkeren, toegankelijkheid en bereikbaarheid.  De bestaande kasseienbestrating ondergaat voor het terrasdeel een bewerking om de toegankelijkheid voor voetgangers te verbeteren. De open inrichting van het plein en het ontbreken van lijnen dwingt verkeer zich aan te passen aan de situatie en voorzichtiger te rijden. Om de veiligheid van voetgangers te garanderen en te voorkomen dat automobilisten op het terrasgedeelte parkeren wordt een het parkeerdeel met een gangbaar niveauverschil van 12 cm. verlaagd ten opzichte van het terrasdeel en de trottoirzone rondom het plein. Deze doorlopende trottoirzone van granieten tegels vormt de verbinding voor voetgangers tussen de binnenstad en de kade. De Marspoortstraat blijft tweerichtingsverkeer maar wordt optisch versmald om te benadrukken dat voertuigen hier te gast zijn. De bestrating van gebakken klinkers met hardstenen banden sluit aan op het materiaal dat ook op de IJsselkade gebruikt zal worden en benadrukt de allure van de 19e eeuwse panden.

1.4  Het ontwerp heeft draagvlak onder bewoners, ondernemers en belangenorganisaties

Er zijn diverse overleggen geweest met bewoners en ondernemers van het gebied om het ontwerp af te stemmen. Ondanks de vele, soms tegengestelde belangen kan het ontwerp op veel draagvlak rekenen bij omwonenden, ondernemers en de klankbordgroep IJsselkade. Belangrijke punten tijdens de bijeenkomsten waren de mogelijkheid voor parkeren, het groen en de bestrating De toepassing van gebakken materiaal in de Marspoortstraat en het ontbreken van groen in deze straat past historisch gezien  goed maar vinden bewoners minder allure hebben. Door het gebruik van hardstenen banden en een extra impuls in licht en eventueel de zonneblinden wordt hieraan tegemoet gekomen.

1.5  De monumentencommissie steunt het plan voor een groot deel, in ieder geval wat betreft de inrichting van de Marspoortstraat, het materiaalgebruik en het stoepenplan.

In het kader van vooroverleg en de toetsing van ruimtelijke plannen heeft het ontwerp diverse malen op de agenda van de monumentencommissie gestaan.  Mede naar aanleiding daarvan is het ontwerp op een aantal punten aangepast.

De commissie heeft veel waardering voor het stoepenplan,  het feit dat de markt ruimtelijk weer zichtbaar wordt van gevel tot gevel en start bij de grens met de Hofstraten. Ook het herstel van de zichtlijn op de Wijnhuistoren kan rekenen op instemming. De keuze om het materiaal van de Marspoortstraat en de IJsselkade aan te laten sluiten is gelet op de historische ontwikkeling een prima keuze evenals die van de historische natuurstenen (kasseien) bestrating van stoepzone tot stoepzone op de Groenmarkt.

2.1 De provincie heeft op een subsidie van € 600.000 toegekend voor de herinrichting van de Marspoortstraat.

Het project herinrichting  Marspoortstraat/Groenmarkt is één van de projecten die in het door u vastgestelde Gebiedsplan zijn opgenomen ter uitvoering van de opgaven in het Stadscontract. De  begrotingswijziging in het kader van de subsidies Stadscontract is op 22 april 2014 door u vastgesteld.

De impulssubsidie vervangt een deel van de gemeentelijke bijdrage in het Stadscontract voor het sleutelprogramma Rivier in de Stad. Door middel van een begrotingswijziging kan de bijdrage van de Provincie en bijbehorende budget voor het deel Marspoortstraat geformaliseerd worden in onze begroting.

Wat betreft het deel van de subsidie voor de parkeervoorziening Spoorzone/Noorderhaven zal separaat een voorstel tot wijziging van de begroting aan de raad worden voorgelegd. 

 

Kanttekeningen

1.1  De commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie van de gemeente Zutphen concludeert dat het plan nog niet acceptabel is vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.

De commissie rkc heeft in haar advies op het voorlopig ontwerp nog een aantal vragen geformuleerd ten aanzien van de functionele opdeling van de Groenmarkt  en de daarmee gepaard gaande belijning, het ontbreken van een detailuitwerking voor het stoepenplan , het opbreken van de huidige kassseienbestrating en het bevestigen van lichtbronnen aan de gevels. Het definitieve advies van de commissie volgt bij vergunningverlening. Over de resterende vragen wordt nog overleg gevoerd met de commissie.

Aangezien het op dit moment niet mogelijk is de parkeervoorziening op het plein volledig weg te halen  is het vanuit functioneel opzicht noodzakelijk een duidelijke en veilige overgang te creëren tussen het verblijfsdeel en het parkeerdeel op de Groenmarkt. Om  de entiteit van het plein te accentueren is gekozen voor hetzelfde natuurstenen materiaal voor zowel het verblijfsdeel als het parkeergedeelte. Vanuit functioneel oogpunt ondergaat het materiaal voor het verblijfsdeel een bewerking om het oppervlak beter begaanbaar te maken. Om de grens tussen beide delen aan te geven is gekozen voor een niveauverschil in plaats van storende paaltjes in de ruimte. Los van de functionele belijning voor het opsluiten van materiaal en de aanduiding van parkeervakken is het oorspronkelijke ontwerp versoberd wat betreft de belijning. Wat betreft de herinnering aan de start van de Vuelta in 2009 wordt in de banden aan weerszijden van het plein ter hoogte van deze lijn een tekst gegraveerd.

Voor de monumentale stoepen is een ontwerp gemaakt en daarbij wordt uitgegaan een door de

firma Nebest opgestelde gedetailleerde inmetingstekening. Het DO zoals dat nu voor ligt wordt,

in overleg met de pandeigenaren en de gemeentelijke bouwhistoricus  nader uitgewerkt in een technisch

ontwerp. Deze uitwerking zal voorgelegd worden aan de commissie rkc.

De keuze voor hergebruik van de bestaande kasseien over het hele plein inclusief het verblijfsdeel is juist voortgekomen uit eerder overleg met de Monumentencommissie. Door de bovenkant van de kasseien te bewerken wordt  zoveel als mogelijk de eenheid qua kleur en materiaalgebruik behouden en wordt een comfortabele verblijfsruimte gecreëerd. Daarnaast wordt het plein omzoomd door een goed begaanbare trottoirzone in een granieten tegel  die aansluit op de bestrating van de Houtmarkt.

1.2  Het ontwerp voor de verlichting ontwerp wordt nog nader uitgewerkt met deskundige partijen

Op basis van de reactie van de commissie rkc dat bevestiging aan de gevels niet gewenst is en dat het plaatsen van objecten in de ruimte beperkt moet worden  is besloten een lichtanalyse uit te laten voeren door een lichtontwerpbureau. Bij deze analyse zal ook de commissie rkc betrokken worden.  Op basis van deze analyse zal in overleg met de ontwerper een definitief ontwerp voor de verlichting van de  Marspoortstraat en Groenmarkt worden opgesteld. In de financiële onderbouwing van het DO wordt een budget opgenomen voor verlichting. Het definitief ontwerp voor de verlichting wordt in september aan u voorgelegd en geïntegreerd in het ontwerp van de openbare ruimte.

 

2.1 Het benodigde krediet is hoger dan de in het gebiedsplan geraamde middelen.

In het Gebiedsplan is een bedrag van € 1.385.000 opgenomen voor de Marspoortstraat en Groenmarkt. Op basis van de voorbereiding tot en met het definitief ontwerp is de raming bijgesteld als gevolg van

- het voor de binnenstad gewenste kwaliteitsniveau,

- de eisen die gesteld worden vanuit het behoud van cultuurhistorische waarden (onder andere monumentale stoepen, natuursteen , afwerking van details en verlichting),

- risico’s van bodemonderzoek,

- het omvangrijke participatietraject en

- de nauwkeurige voorbereiding van de aanbesteding  in verband met de beperkte uitvoeringsperiode (subsidietermijn) .

- prijsstijging 2013 - 2015

- inclusief kosten van voorbereiding en toezicht.

De geactualiseerde raming is € 215.000 hoger dan volgens het Gebiedsplan. We gaan er van uit dat  dit bedrag binnen het totale programma Rivier in de Stad kan worden gecompenseerd door meevallende aanbestedingen en/of actualisering van andere programmaonderdelen en eventuele extra bijdragen van derden.

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Vervolg planning

forum 23 juni (presentatie en oordeelsvormend) en gemeenteraad 7 juli.

Zomer/najaar:  aanbesteding, gunning en start technische uitwerking

Winter/voorjaar 2015: voorbereiding

Zomer/najaar 2015 : uitvoering

De bij het ontwerp betrokken partijen informeren we over de behandeling van het definitief ontwerp in het forum.

Na vaststelling van het ontwerp zullen omwonenden , ondernemers en andere belanghebbenden (o.a. evenementenorganisaties, markt, VVV, inwoners Zutphen) door nieuwsbrieven, informatie op de website en een informatieavond geïnformeerd worden. Communicatie wordt bovendien afgestemd met de wijkregisseur.

Eén van de voorwaarden voor de subsidie van het  Stadscontract en de Robuuste Investeringsimpuls is dat wij inwoners van Gelderland  informeren over de effecten van deze subsidies. Dit betekent dat wij in onze communicatie over de activiteiten de bijdrage van de provincie zullen vermelden

Terugkoppeling naar het bestuur vindt plaats via de reguliere kanalen.

Een herinrichting in de historische binnenstad is een complexe opgave die de nodige expertise en flexibiliteit vraagt van de uitvoerende partij. In verband met een aantal risicofactoren zoals de  subsidietermijn, de leveringstermijnen- en verwerking van natuursteen, het verplichte bodemonderzoek en de communicatie met alle betrokken gebruikers wordt gekozen voor een geïntegreerde uitvoering van de technische uitwerking en realisatie van het ontwerp.

 

Rapportage/evaluatie

Er wordt driemaandelijks een voortgangsrapportage aan het bestuur  geformuleerd door het programmateam Rivier in de Stad.

Verder vindt een jaarlijkse rapportage plaats conform de afspraken van het Stadscontract en een driemaandelijkse rapportage over de voortgang conform de subsidieregeling Robuuste Investeringsimpuls. 

 

Financiën

Het totaal benodigde krediet is € 1.600.000, als volgt onder te verdelen:

Marspoortstraat      €   600.000

Groenmarkt           € 1.000.000

Totaal                    € 1.600.000

Dekking wordt gevonden uit:

Marspoortstraat                   €    600.000  robuuste investeringsimpuls provincie Gelderland

Groenmarkt                        €    500.000  provinciale middelen IJsselsprong/Rivier in de Stad

                                         €    425.000  gemeentelijke middelen Rivier in de stad

                                        €      60.000  V-GRP 2014 (via BURAP okt. 2014 vrijgemaakt)

                                         €      10.000  Begrotingspost 6210101 Elementen verharding (jaar 2015)

                                         €        5.000   Begrotingspost 6210401 Openbare verlichting (jaar 2015)

Totaal                                 € 1.600.000

De gemeentelijke en provinciale middelen ten laste van Rivier in de Stad zijn reeds beschikbaar gesteld (totaal € 925.000, begrotingswijziging in het kader van de subsidies Stadscontract is op 22 april 2014 in de raad geweest), Vanuit Stadsbedrijven wordt € 75.000 bijgedragen.

Resteert het bedrag van de Impulssubsidie beschikbaar te stellen € 600.000,-  De begroting voor het restant zal worden gewijzigd.

 

Bijlagen

 1. Definitief Ontwerp Groenmarkt/Marspoortstraat
 2. Besluit Provincie Gelderland op subsidieaanvraag Robuuste Investeringsimpuls Programma Stad en Regio 2012-2015/2017
 3. Cultuurhistorische quickscan Groenmarkt en Marspoortstraat door bureau Arcx
 4. Advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie d.d. 7 mei 2014

 

Stukken die ter inzage liggen

 collegevoorstel d.d. 27 mei 2014

Bijlagen

MJ 21-05-2014 RV Bijlage 2 Besluit provincie op subsidieaanvraag investeringsimpuls
MJ 21-05-2014 RV Bijlage 3 Cultuurhistorische quickscan Groenmarkt-Marspoortstraat arcx nr 0854 dd 25-02-2014
MJ 21-05-2014 RV Bijlage 4 advies vooroverleg welstand en cultuurhistorie
Definitief ontwerp Groenmarkt en Marspoortstraat
2014-18 Herinrichting Marspoortstraat
20140623 Zutphen Groenmarkt Marspoortstraat DO pres-raadsforum-DEF

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0089

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 mei 2014 met nummer 27217;b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Groenmarkt en Marspoortstraat in het kader van het Programma Rivier in de Stad.
 2. Een aanvullend investeringskrediet van € 600.000 (robuuste investeringsimpuls) beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Marspoortstraat en hiervoor de begroting aan te passen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Technisch Blok 23 juni 2014 (19:00 - 20:00)


Toelichting griffie:
De herinrichting van de Groenmarkt en Marspoortstraat is een van de projecten die opgenomen zijn in het door de raad op 18 november 2013 vastgestelde Gebiedsplan Rivier in de Stad. De nadere uitwerking van het schetsontwerp IJsselkade en omgeving, dat op 10 februari 2014 en op 24 februari 2014 in het Forum is besproken, wordt nu voorgelegd ter uitvoering van het Gebiedsplan. De Provincie heeft op 5 maart een Impulssubsidie toegekend van € 600.000,- voor de Marspoortstraat. Het college vraagt de raad om dit aanvullende krediet beschikbaar te stellen. Het beschikbaar stellen van krediet kan alleen bij begrotingswijziging. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.
Raadsadviseur: G Pletzers

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de behandeling van agendapunt 6f wordt opgeschoven en plaats vindt als laatste agendapunt voor de sluiting.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de begroting van 2014 voor het zwembad is vastgesteld en dat hieruit een tekort van € 40.900,- blijkt. Dit is bij het college in beeld en zal worden meegenomen bij de rapportage over de financiële stand van zaken. Deze wordt zo spoedig mogelijk aan de raad ter beschikking gesteld.

Het college kondigt aan dat de gemeente door Vitens is opgeroepen in een procedure in vrijwaring. Het college kondigt aan dat voor het forum van 7 juli een memo met een toelichting hierop bij de stukken ter inzage voor de raad zal liggen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

b. Toezeggingenlijst Raad 23 juni 2014

Hier zijn geen vragen over.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kredietvoorstel PIN betalen in parkeerautomaten (griffienummer: 2014-0082)

De SP geeft aan het betalen met PIN een prima idee te vinden, maar vraagt hoe het zit met buitenlandse gasten en mensen zonder saldo op hun rekening.

De PvdA vraagt op welke termijn het betalen met kleingeld niet meer mogelijk is.

De VVD vraagt op welke wijze de communicatie met bezoekers en parkeerders wordt vormgegeven. Worden er borden geplaatst met een gebruiksaanwijzing?

Het college antwoordt dat buitenlandse gasten gewoon met PIN kunnen betalen. Het beëindigen van het betalen met kleingeld is voorzien voor het eind van het jaar. Er zal een uitgebreid communicatietraject worden gevolgd, waarbij ook aandacht is voor betaalinstructies bij de parkeerautomaten. Op de vraag hoe kan worden omgegaan met mensen die geen saldo hebben, komt het college nog terug.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Krediet verbouwing Henri Dunantweg 1-3 (griffienummer 2014-0081)

De PvdA geeft aan aangegeven te hebben hierover graag een apart forum te houden. De fractie vraagt wat de kosten zijn die eventueel gemaakt moeten worden om het pand van energielabel C naar A te krijgen en hoe we denken dit te financieren.

De Lokale Partij heeft eveneens aangegeven hierover een apart forum te willen houden. Het gaat om een groot bedrag. De fractie vraagt of de huurperiode voor de komende 10 jaar gegarandeerd is. Wat zijn de gederfde huuropbrengsten voor de komende 10 jaar en hoe zit het met de onvoorziene kosten.

De SP is benieuwd naar de prijs in m².

Het college benadrukt dat de vestiging van EDDA een compensatie betreft voor het vertrek van het OM en de SSR uit Zutphen. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden van de panden van de Rijksgebouwendienst. Die bleken niet geschikt. De Rijksgebouwendienst kwam met een voorstel voor vestiging in het voormalige pand van de VWA. De gemeente heeft hier sterk tegen geageerd, omdat dit gezien de locatie niet als compensatie voor het verlies van banen in de binnenstad kan worden gezien. Het multiplier effect van een vestiging dichter bij de binnenstad is hiervoor van belang. De voormalige SSR-panden waren echter niet geschikt. De enige geschikte optie die gevonden kon worden was het nu voorliggende pand van Het Plein. Daarmee is de keuze voor deze locatie bewerkstelligd. In de basis betaalt men een commerciële huur. Alle kosten voor de verbouwing en inrichting zijn voor rekening van de EDDA. In de huisvesting zit verder een forse post compensatie voor de leegstaande gebouwen. 

De kosten voor de opwaardering van het energielabel van C naar A zijn € 40.900,-. Als dit niet gehaald wordt, valt men terug op energielabel C, wat de minimale vereiste is. De garantie van 10 jaar huur is vastgelegd in de overeenkomst. Van gederfde huurinkomsten is geen sprake. De geraamde kosten blijven binnen het budget. De m² is marktconform.

Conclusie: DLP overlegt met de fractie en bericht voor aanvang van de raadsvergadering of het voorstel als hamerstuk op de agenda kan blijven.

6c. Zienswijze van de raad op de begroting VNOG 2015 (griffienummer 2014-0087)

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (griffienummer 2014-0098)

GroenLinks vraagt wat er nu gaat gebeuren. Hoe verloopt het proces verder. Kunnen wij gehouden worden aan een hogere bijdrage of gaat het niet door? Tevens vraagt de fractie of een hogere bijdrage ook betekent dat er sprake is van een hoger ambitieniveau. En kunnen we door middel van het draaien aan de knop van het ambitieniveau invloed uitoefenen op de bijdrage? GroenLinks zou verder graag zien dat de raad geïnformeerd wordt over de wijze waarop dit wordt vastgesteld en hoe wij hier als gemeente sturing aan geven en vraagt of daarvoor de directeur van de ODA uitgenodigd kan worden in aanwezigheid van de ambtelijk verantwoordelijke en de portefeuillehouder.

DLP vindt de zienswijze terecht. De fractie heeft wel vraagtekens of dit tot de gewenste aanpassingen leidt. Eerdere ervaringen met dergelijke regelingen hebben daar niet veel vertrouwen in gegeven. DLP wil graag weten wat het college doet als de plannen onvoldoende worden aangepast.

De SP vraagt wat het voor burgers en bedrijven betekent als de ODA stopt.

Burgerbelang wijst op het streven naar verhoging van de kwaliteit en het maken van een efficiencyslag en vraagt of het college heeft erop heeft aangedrongen om deze efficiencyslag te maken en binnen de kaders van de begroting van de gemeente Zutphen te blijven.

Het college geeft aan dat met betrekking tot het effect van de zienswijzen, de ODA met een reactie komt richting Zutphen. Het college vindt het een goed idee om hierover door te praten. Dit zou dan in het najaar plaats kunnen vinden. Het college merkt op dat het voor een beginnende organisatie niet gemakkelijk is in een tijd dat de deelnemers in een bezuinigingsslag zitten. Verder geeft het college aan dat stoppen met de ODA niet mogelijk is, omdat dit een wettelijke taak is. Binnen de ODA is veel aandacht voor het zo effectief mogelijk organiseren en de slagkracht zo groot mogelijk te houden. Daarvoor zijn investeringen in ICT noodzakelijk en deze maatregelen zijn ook nodig.

GroenLinks vraagt hoe de ondersteuning van de ICT-maatregelen te rijmen is in verhouding met het voorstel de begroting af te wijzen.

Het college geeft aan dat de ICT maatregelen wel nodig zijn, maar dat het college vraagtekens stelt bij andere onderdelen van de begroting.

Burgerbelang merkt op dat ICT altijd als toverwoord wordt gebruikt, maar vaak leidt tot meer kosten. Burgerbelang vraagt verder wanneer een toelichting in het forum gegeven kan worden.

Het college antwoordt dat in september in het Algemeen Bestuur verder wordt gesproken over de uitwerking binnen de ODA. Een forumbijeenkomst voor een toelichting zal dus in het najaar plaats kunnen vinden.

GroenLinks voegt hier aan toe dat men vraagtekens stelt bij de verwachting van de ODA dat men een verdere efficiencyslag kan maken door meer taken naar zich toe te trekken. Men is zeer benieuwd naar een toelichting hierop.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

6e. Wijziging vergoeding ombudsman (griffienummer 2014-0097)

De PvdA vraagt waar de kosten kunnen worden ingezien.

Het college antwoordt dat, indien dit niet in de stukken staat, een omissie is. Het gaat echter om een bedrag van enkele tientjes, aangezien er gemiddeld eens per jaar een beroep op wordt gedaan.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Bekrachtiging geheimhouding bij “Herinrichting Groenmarkt en Marspoortstraat, investeringsbegroting” (2014-0088)

Geen vragen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0084)

De SP verzoekt om zo mogelijk medewerking te verlenen aan het verzoek van Eethuis De Kade (brief C01).

DLP heeft hetzelfde verzoek.

Het college geeft aan op een welwillende manier naar het verzoek te zullen kijken, maar dat hierbij geen afbreuk gedaan kan worden aan de zakelijke afspraken die gemaakt zijn.

Het CDA vraagt of brief E3 niet beter ondergebracht kan worden bij rubriek C.

Het college geeft aan dat het hierbij draait om de vraag of de raad het antwoord zelf wil accorderen voordat het verzonden wordt, of dat dit aan het college wordt overgelaten.

Besloten wordt om de rubricering ongewijzigd te laten.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 juni 2014 (griffienummer 2014-0102)

Geen vragen.

9. vaststellen forumverslag 02-06-2014

De SP merkt op dat niet is meegenomen in de verslaglegging de suggestie om EHBO’ers en BHV’ers bij voorlichting te betrekken en dat de SP aanwezig was bij de bespreking van de nota gebiedsexploitaties.

De voorzitter wijst er op dat wijzigingen in het verslag vooraf gemaild moeten worden aan de griffie. Het is niet de bedoeling tijdens de bespreking nog wijzigingen aan te brengen.

Het verslag wordt vastgesteld.

6 f. Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt (griffienummer 2014-0089)

De heer R. Bron van Prosper geeft een presentatie over de herinrichting.

GroenLinks vraagt of er ook aandacht is voor fietsparkeren, waar in dit gebied grote behoefte aan is. Daarnaast pleit GroenLinks voor forsere bomen.

De VVD sluit aan bij de opmerking van GroenLinks over de bomen. Wellicht kan hier aansluiting worden gezocht bij de keuze op de Houtmarkt, zodat er een bepaalde eenheid in wordt gebracht. Verder vraagt de VVD wat er gaat gebeuren met de Berkel en het mooie groen aldaar.

De PvdA vraagt hoe onderhoudsvriendelijk de bestrating is.

De SP is verbaasd over de keuze voor kasseien; een vlakkere ondergrond fietst en loopt prettiger. Daarnaast merkt de fractie op dat men ervan uitgaat dat de stoepen aan de zijkant breed genoeg worden voor gebruik door bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Verder heeft de SP de vraag of het realistisch is dat de hogere uitgaven terugverdiend worden. Wat zijn de consequenties als dit niet lukt.

Het college licht toe dat voor het gebiedsplan een globale kostenberekening te hebben gemaakt. Daar is dit project in meegenomen. Deze kosten vallen hoger uit in verband met de keuze voor kwaliteit in de binnenstad en de daarmee gepaard gaande materiaalkeuzes. Er is echter ruimte om tussen de projecten te schuiven, zodat het totaalbedrag binnen het budget blijft.

Door dhr. Bron wordt op de gestelde vragen toegelicht dat er evenveel fietsparkeerplaatsen terug komen als voorheen. Meer plekken zijn niet beschikbaar, omdat er weinig ruimte is in relatie tot de vele verschillende functies op deze locatie. De bestrating is een bewuste keuze naar aanleiding van veel overleg met bewoners en ondernemers. Daaruit kwam een voorkeur voor oude kasseien naar voren. Deze zijn veel ruwer en sterker. Hoe strakker en harder de bestrating, hoe beter barsten e.d. hierin opvallen.

De voorzitter sluit af met de constatering dat niet alle vragen zijn beantwoord en stelt voor hier in een volgend forum op terug te komen.

Advies: voldoende besproken voor wat betreft het kredietvoorstel, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Raad 23 juni 2014 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 23 juni 2014

Besluit

Aangenomen
Een (vervolg-) presentatie over de plannen is nog wel gewenst.
Geen amendementen ingediend


Forum van 7 juli 2014


Toelichting griffie:
De herinrichting van de Groenmarkt en Marspoortstraat is een van de projecten die opgenomen zijn in het door de raad op 18 november 2013 vastgestelde Gebiedsplan Rivier in de Stad. De nadere uitwerking van het schetsontwerp IJsselkade en omgeving, dat op 10 februari 2014 en op 24 februari 2014 in het Forum is besproken, wordt nu voorgelegd ter uitvoering van het Gebiedsplan. In het Technisch Blok van 23 juni 2014 is een korte presentatie gehouden. Omdat er nog vragen resteerden wordt dit onderwerp nu opnieuw geagendeerd. Het besluit over het krediet is in de raad van 23 juni 2014 al genomen.
Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 07-07-2014
Tijd: 21:00 - 21:30
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Presentatie
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G.J.H. Pelgrim
Griffier: D. Kastelein

Aanwezig namensNaam
Burgerbelang
SPF. van Vliet
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
De Lokale PartijR.C.M. Sueters

Portefeuillehouder(s): O Bosch
Ondersteuners: L. van der Poel
Publiek: 8 personen

Verslag van de vergadering

De  voorzitter heropent de vergadering en geeft het college het woord ter beantwoording van de nog openstaande vragen.

Het college geeft aan dat er nog twee vragen open stonden.

Allereerst de keuze voor de kasseien en de boomkeuze.

Uiteindelijk is gekozen voor kasseien in verband met de historische uitstraling. Wel worden er 2,5m brede goed begaanbare trottoirs aangelegd..

Groen Links geeft aan dat de stoepjes voor de huizen wel hoogteverschil kennen. Het college geeft aan dat deze privé-eigendom zijn. Wel wordt er rekening gehouden met het hoogteverschil en is men in overleg met de eigenaren.

De SP wil weten waarom de kasseien niet een kleur hebben. Het college antwoordt dat men hiervoor niet gekozen heeft in verband met de historische uitstraling.

Voor wat betreft de bomen geeft het college aan dat men in goed overleg met de bewoners heeft gekozen voor een boom met een relatief open kroon. De gevels moeten zichtbaar blijven.

De PvdA vraagt of het tekort dat nu lijkt te ontstaan nog ingelopen kan worden. Het college geeft aan dit wel te verwachten. Men hoopt middels de aanbesteding het gat te dichten.

Met betrekking tot de vraag over de Berkel en het groen geeft het college aan dat dit buiten het plan valt met uitzondering van de steiger naast de brug.

D66 vraagt hoe het zit met het straatmeubilair. Zijn er voldoende fietsenrekking en is er een speeltoestel.

De lokale partij vraag wat er gebeurd als het plan door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit afgekeurd wordt.

De SP vindt het een mooi plan en wil graag dat lokale aannemers de kans krijgen mee te doen.

Groen Links vraagt of er gekeken is naar de verlichting.

De Stadspartij geeft aan dat de elektriciteitsvoorziening voor de markt en de kermis nu onvoldoende

Het college krijgt vervolgens het woord om de vragen te beantwoorden.

De aanbesteding zal in afwijking op het collegevoorstel geschieden op traditionele wijze. Dat wil zeggen dat het bestek wordt aangeboden aan de aannemers zodat die daar op in kunnen schrijven.

De ChristenUnie vraagt of er in de aanbestedingsrichtlijn kan worden opgenomen dat minimaal 50% van het werk door lokale aannemers moet worden uitgevoerd.

Het college antwoordt dat dit juridisch niet kan.

Inzake het straatmeubilair geeft het college aan dat er geen speeltoestel komt. Voor de fietsenrekken is het zo dat er niet meer plekken bij komen  maar het is wel een punt van aandacht. Meer plekken zijn niet mogelijk omdat er ook ruimte moet zijn voor de andere functies op het plein.

Wat betreft de electriciteitsvooziening, deze wordt in overleg met de markt verbeterd.

De voorzitter concludeert dat de vragen afdoende behandeld zijn en sluit de vergadering.


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte
 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl