Pagina delen

Herijking visie toegang sociaal domein vanaf 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De herijkte visie op de inrichting van de toegang van het sociaal domein vanaf 2019 vast te stellen, waaronder de volgende vier leidende principes:

 • de toegang bevindt zich primair op het niveau van de inwoner in de wijk;
 • op stedelijk niveau bundelen we de specialistische expertise in een stedelijk expertisecentrum;
 • de inwoner kan terecht in de wijk én bij het stedelijk expertisecentrum;
 • de gemeente neemt regie door middel van een meer directe vorm van sturing.

2. Een bedrag van €60.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal Domein voor het vertalen van de visie in een operationeel ontwerp en een implementatieplan en de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Deze visie is een herijking van de huidige inrichting van de toegang tot gemeentelijke ondersteuning in het sociaal domein. Sinds 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor en ondersteuning van langdurig zieken en ouderen verbreed. De toegang tot deze ondersteuning is nu in drie organisaties vormgegeven, namelijk:

-       Gemeente Zutphen: toegangsteam Jeugd, gepositioneerd binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

-       Het Plein: toegang Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet en werk en inkomen

-       Perspectief Zutphen: de sociale wijkteams

De directe aanleiding voor de herijking van de visie is de ontwikkeling van het Zutphens Werkbedrijf. Deze ontwikkeling heeft consequenties voor Het Plein en raakt daarmee een deel van de toegang. Hierdoor ontstaat een natuurlijk moment voor herbezinning op de totale inrichting van die toegang. Daarnaast hebben we inmiddels tweeënhalf jaar ervaring opgedaan en nieuwe inzichten gekregen. Op basis hiervan kunnen we de inrichting van de toegang verder verbeteren.

Beoogd effect

Deze visie geeft de leidende principes weer voor de inrichting van de toegang vanaf 2019. De inrichting van de toegang is echter geen doel op zich. Het is een middel om kwetsbare Zutphenaren te versterken en ons streven naar een vitale samenleving te realiseren.

Argumenten

1.1 Hiermee dragen we bij aan ons strategische doel om de positie van kwetsbare Zutphenaren te versterken

De inrichting van de toegang is geen doel maar een middel. Een goede inrichting draagt bij aan het versterken van de kwetsbare inwoners van onze gemeente.

1.2 Hiermee verbeteren we de inrichting van onze toegang op basis van de ervaringen van de afgelopen tweeëneenhalf jaar.

De afgelopen tweeënhalf jaar hebben we ervaring op gedaan met de huidige inrichting. We weten inmiddels wat goed gaat en wat beter kan. Op basis van die inzichten verbeteren we de inrichting van de toegang.

1.3 Hiermee kunnen we onze beleidsdoelstellingen voor het sociaal domein beter realiseren.

De inhoudelijke beleidskaders uit het beleidskader sociaal domein 2014 zijn nog steeds van toepassing. De herijking van de visie heeft dus geen betrekking op de kaders maar op hoe we deze ambitie nog beter kunnen realiseren en de rol die de toegang daarin speelt.

1.4 De nu voorliggende visie kan rekenen op draagvlak bij de huidige toegangen

De visie is tot stand gekomen in een kort maar interactief proces met medewerkers van de toegangen, een gezamenlijke kerngroep van toegangen en gemeente samen, een overleg van managers/bestuurders van de toegangen en een stuurgroep. De visie die nu voorligt is het gezamenlijke resultaat.

1.5 De visie heeft geleid tot vier leidende principes voor de beoogde inrichting.

Deze principes zijn:

 • De toegang bevindt zich primair op het niveau van de inwoner in de wijk Het sociaal wijkteam bestaat uit een vaste kern van professionals met generalistische expertise. Deze vaste kern is afgestemd op de wijk en kan dus per wijk verschillen. De taken zijn gericht op het versterken van het zelfoplossend vermogen van inwoners en hun omgeving, preventie,vroegsignalering en normalisering. Het sociaal wijkteam is hierbij niet alleen een herkenbaar onderdeel, maar ook mede vormgever van en verbinder binnen de sociale infrastructuur in de wijk.
 • Op stedelijk niveau bundelen we de specialistische expertise in een stedelijk expertisecentrum We bundelen de specialistische expertise op het gebied van jeugdzorg, Wmo en inkomen centraal.Op die manier borgen, ontwikkelen en onderhouden we de noodzakelijk specialistische kennis in Zutphen en combineren we deze integraal ten behoeve van onze inwoners. De specialistische expertise is weliswaar stedelijk gebundeld, maar wordt ingezet nabij de inwoner in de wijk. Het gaat dus niet alleen om het indiceren van maatwerkoplossingen, maar ook (en vooral) om het gericht en vroegtijdig inzetten van deze specialismen in het netwerk. Dit vraagt om een naadloos samenspel tussen de professionals van de sociale wijkteams en het stedelijk expertisecentrum.
 • De inwoner kan terecht in de wijk én bij het stedelijk expertisecentrum De inwoner kiest zelf zijn weg. Digitaal, telefonisch en in persoonlijk contact. Inwoners kunnen bij het sociaal wijkteam terecht met hun vragen, maar ook bij het stedelijk expertisecentrum en het Zutphens Werkbedrijf. Waar hij ook komt, overal ervaart hij dezelfde houding en benadering. Hierbij is oog voor de aard van de vraag. De sleutel voor het goed laten werken van de toegang zit dan ook niet zozeer in de structuur, maar in de samenwerking tussen alle betrokkenen en het stroomlijnen van een gedeelde werkwijze.
 • De gemeente neemt regie door middel van een meer directe vorm van sturing Deze inrichting van de toegang vraagt om integrale samenwerking en dus om sturing van de gemeente op die samenwerking. De gemeente neemt hierin de regie door middel van een meer directe vorm van sturing. Een verdergaande ontschotting van budgetten in het sociaal domein én een verschuiving in de inzet van beschikbare middelen (van maatwerkoplossingen naar preventie) hoort daar ook bij.

2. Extra middelen zijn nodig om de vertaling van visie naar implementatie te maken.Zie voor de argumentatie onder financiën.

Kanttekeningen

1.1 Deze herijking van de visie wordt nog concreet gemaakt in een operationeel ontwerp.

De visie is een kader voor de feitelijke inrichting van de toegang. Op basis van de visie zal een operationeel ontwerp worden opgesteld.

1.2 De samenloop van verschillende trajecten in het sociaal domein kan consequenties hebben voor de uitvoering van de focusagenda.

In 2017 en 2018 lopen meerdere trajecten die als streefdatum van invoering 1 januari 2019 hebben: het oprichten van het Werkbedrijf Zutphen, de huishoudelijke hulp anders organiseren en de toegang Sociaal Domein herijken. Dit kan consequenties hebben voor de uitvoering van de focusagenda. Het college gaat de consequenties en de haalbaarheid van de verschillende trajecten voor de organisatie in beeld brengen. Dit moet leiden tot een realistische planning.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het is onze ambitie om de nieuwe inrichting van de toegang op 1 januari 2019 operationeel te hebben. Dat betekent dat het College vóór 1 maart 2018 - in samenwerking met de nu betrokken actoren en op basis van de herijkte visie - een operationeel ontwerp vaststelt. Dit ontwerp wordt vertaald in een implementatieplan dat in 2018 wordt uitgevoerd.

De gemeenteraad wordt gedurende het hele traject actief geïnformeerd over de voortgang. Wanneer het operationeel ontwerp raakt aan de beleidsmatig en financieel gestelde kaders, wordt dit vanzelfsprekend geagendeerd voor de gemeenteraad.

Financiën

De geschatte kosten voor het maken van het operationeel ontwerp en implementatie plan zijn €60.000. Dit zijn kosten voor advies (o.a. juridisch) en het vrijmaken van capaciteit voor deelname in het proces. We stellen voor om dit te dekken uit de Reserve Sociaal Domein.

Het implementatieplan zal vergezeld gaan van een investeringsplan. Dit wordt te zijner tijd aan u voorgelegd.

Bijlagen

 1. Herijking visie toegang sociaal domein
 2. Begrotingswijziging

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0133

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 oktober 2017 met nummer 111912b e s l u i t :

1. De herijkte visie op de inrichting van de toegang van het sociaal domein vanaf 2019 vast te stellen, waaronder de volgende vier leidende principes:

 • de toegang bevindt zich primair op het niveau van de inwoner in de wijk;
 • op stedelijk niveau bundelen we de specialistische expertise in een stedelijk expertisecentrum;
 • de inwoner kan terecht in de wijk én bij het stedelijk expertisecentrum;
 • de gemeente neemt regie door middel van een meer directe vorm van sturing.

2. Een bedrag van €60.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal Domein voor het vertalen van de visie in een operationeel ontwerp en een implementatieplan en de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Sinds 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg voor/ondersteuning van langdurig zieken en ouderen verbreed. Toegang tot deze ondersteuning is nu vormgegeven via:
- Gemeente Zutphen: toegangsteam Jeugd (gepositioneerd binnen het CJG)
- Het Plein: toegang tot WMO, Participatiewet en werk en inkomen
- Perspectief Zutphen: de sociale wijkteams

De ontwikkeling van het Zutphens Werkbedrijf heeft consequenties voor Het Plein en raakt daarmee een deel van de toegang. Ook de ervaringen van de afgelopen tweeënhalf jaar hebben geleid tot nieuwe inzichten. Naar aanleiding van die ontwikkelingen was het wenselijk om de visie op de toegang tot het sociaal domein te herijken en te verbeteren. De voorliggende visie bepaalt de kaders en uitgangspunten voor de inrichting van de toegang vanaf 2019.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de herijkte visie op de inrichting van de toegang van het sociaal domein (vanaf 2019) en een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor het vertalen van de visie in een operationeel ontwerp.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-11-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Herijking visie toegang sociaal domein”

Sinds 2015 is de toegang tot 3 teams vormgegeven: Jeugd (CJG bij Gemeente Zutphen), Wmo, participatie, werk en inkomen (Het Plein), sociale wijkteams (Perspectief Zutphen).

Er zijn 4 leidende principes:

 • Toegang bevindt zich primair op niveau inwoner van de wijk;
 • Bundeling specialistische expertise in Stedelijk expertisecentrum;
 • Inwoner kan bij beiden terecht;
 • Gemeente neemt regie door een meer directe vorm van besturing.

Daarnaast wordt gevraagd om 60.000 euro uit de reserve van het sociaal domein, en de begroting hiervoor te wijzigen.

Het College vult hierop aan dat zij niet de oorspronkelijke kaders uit 2014 ter discussie stellen, maar wel wil nagaan hoe zij de beoogde ambities beter kunnen realiseren. De kern van de verbetering zit in de versterking van de sociale wijkteams, sociale netwerken van inwoners en op preventie en vroeg signalering. Het gaat om de kracht van de wijken te versterken en een bundeling van expertise in het gemeentelijk expertisecentrum voor geïndiceerd maatwerk, maar ook preventief in de wijken. De meer directe sturing is belangrijk om het samenspel, ook met andere spelers op wijkniveau, beter te kunnen sturen. Dit doen we om kwetsbare inwoners te versterken. Dichtbij, gebundeld en er vroeg bij zijn, zijn hierin de principes.

De voorzitter geeft het woord aan het forum voor een reactie.

D66 is blij met eenduidige vorm van toegang, maar vraagt of er bij de wijkteams zelf geen indicatie gaat plaatsvinden. Het stuk heeft consequenties voor het CJG en Het Plein. Houden deze op te bestaan, of gaan deze op in de wijkteams? De wijkteams hebben op dit moment een kleinschaligheid, wij hopen dat dit behouden blijft.

VVD plaatst een opmerking bij het gebruik van de term “kwetsbare Zutphenaren”. We moeten voorkomen dat deze te vaak wordt gebruikt, waardoor het aan kracht verliest. Het gaat om Zutphenaren in het algemeen. Niet duidelijk wat het College met het voorstel beoogt, gezien de recente ontwikkelingen ook met het Zutphens Werkbedrijf. Waarom kan het niet in het geheel worden gedisconteerd?

PvdA vraagt naar de praktische gevolgen: Wanneer iemand een wijkteam benadert en er wordt gesignaleerd dat er bijzondere bijstand of schuldsanering nodig is, hoeft hij/zij dan geen verschillende loketten meer af te gaan?

Stadspartij heeft vooral ook vragen over de realisatie. Wij zien dat inwoners zowel naar wijkteams als stedelijk expertisecentrum kunnen gaan. Waar is dan die ene toegang gebleven? Wie stelt de indicatie, en gaan mensen toch van ene naar andere organisatie? Wie is dan de regisseur? Kunt u een doorkijkje geven richting Plein en CJG, wordt het 1 organisatie met 1 locatie? Hoe gaan we beter sturing geven?

GroenLinks wil reageren op de opmerking van de VVD. Tijdens een eerder bezoek aan de wijkteams van Perspectief bleek het succes van multidisciplinair werken. Dat is helaas opgehouden. Wij vinden het positief dat het wordt teruggedraaid. De wijkteams hoeven zich dan ook niet bezig te houden met allerlei administratieve handelingen. Het werkte dus al, dat is een goed uitgangspunt. Kanttekening is dat we horen dat nu inwoner centraal staat; is het in de huidige situatie meer de organisatie die centraal staat? Daarnaast willen we graag weten hoe het fysiek eruit gaat zien.

CDA is blij met de uitgangspunten van het stuk.

SP vindt de plannen in theorie heel goed, maar wil graag van het College weten hoe de signalering dan in praktijk zou moeten gaan.

Het College  beantwoord de verschillende vragen.

Zij geeft aan dat het niet tot 1 toegang is beperkt, echter gebeurt er veel in voorliggend veld bij de wijkteams. De gedachte is dat de indicaties en beschikkingen afgegeven worden vanuit stedelijk expertisecentrum. In de wijken kunnen we vroeger signaleren dankzij aanwezige expertise. We willen hiermee ook van individueel maatwerk naar algemene voorzieningen en oplossingen. Hiervoor is het belangrijk de wijkteams te versterken. Maatwerk indicaties blijven bij het expertisecentrum.

De drie toegangen die er nu zijn, worden op verschillende manieren aangestuurd. In praktijk blijkt dat het organisatiebelang toch mee te wegen. We denken dat dit door versterking van sociale wijkteams we sneller kunnen signaleren, en de expertise meer kunnen bundelen om er meer eenduidig sturing aan te geven.

PvdA vraagt: Welk beeld het College heeft bij de bundeling van de expertise? Hoe werkt dat in praktijk, zoeken ze elkaar regelmatig op?

VVD sluit hierbij op aan. De insteek van indicatie; de experts in expertisecentrum kunnen goede rol hebben in wijkteams. Gaat primair om de vraag goed te vertalen.

D66: Belangrijk is dat dubbelingen voorkomen worden met deze inrichting.

Dit wordt bevestigd door het College. Het expertisecentrum zal meer dan nu aansluiten bij de wijkteams, om het dichter naar voren te halen. Hoe het in praktijk precies eruit ziet, fysiek en organisatorisch, wordt in het operationeel ontwerp verder uitgewerkt. Dus een deel van de vragen vanuit het forum moeten gaan blijken uit dit ontwerp.

D66 heeft behoefte aan een doorkijk. We gaan toch niet al die organisaties open houden?

College: Dat klopt, het is een ontwikkeling naar een gebundeld expertisecentrum. Hoe dat eruit gaat zien, en wat de gevolgen zijn moet blijken uit het ontwerpproces. Er gebeurt veel tegelijk. Ook met het Werkbedrijf worden stappen gezet. Zodra we weer een stap verder zijn, wordt u geïnformeerd.

Op de vraag van de VVD: de wijkteams toch echt in de wijken en niet in kantoren?  Antwoordt het College  dat het inderdaad de bedoeling is dat de wijkteams  dicht bij inwoners zijn, en meest zichtbaar zijn. De opmerking van de VVD over de kwetsbare inwoner nemen wij zeer ter harte.

De VVD: iemand die een rolstoel nodig heeft is niet per definitie een kwetsbare Zutphenaar. College antwoord dat de VVD hierin gelijk heeft.

Antwoord op de vraag van Stadspartij: Er is nu ook in uitvoerend stelsel teveel discussie over wie er regisseur is. Los van dit hele verhaal zijn we bijna zo ver dat we over regie en uitvoeringscoördinatie tot duidelijke afspraken kunnen komen. Hierover neemt College binnenkort een besluit.

De VVD vraagt een toezegging dat het operationeel ontwerp zodanig tijdig aangeboden wordt aan de raad, zodat het nog deze raadsperiode kan worden afgehandeld.

Het College geeft aan dat zij er naar streeft om het operationeel ontwerp nog deze raadsperiode te kunnen aanbieden aan de raad. Als het binnen de kaders is, dan hoeft het niet te worden vastgesteld. We bespreken het wel actief.

GroenLinks sluit zich aan bij de wens van de VVD.

De Stadspartij vraagt: Het kan opheffing betekenen van het Plein?

College: Dat vergt aparte besluitvorming. In principe is operationeel ontwerp een bevoegdheid van het College. We kunnen daar natuurlijk wel het gesprek over voeren.  

SP betreurt dat het College het gewenste beeld nog niet wil delen.

De VVD wil toch een specifieke beantwoording op de vraag of de regie die de gemeente heeft en de sturing die zij veel beter zou moeten uitvoeren.

Het College zegt dat sturing en regie door de bundeling wordt verbeterd. We hebben ze toch apart benoemd omdat het kan helpen om betere  verbanden op wijkniveau tot stand te brengen, ook met wijkverpleging en huisartsen. Deels gaat het vanzelf, daarom kunnen we beter op ons eigen optreden sturen. We hebben het eenvoudiger georganiseerd en het is eenduidiger. Hiermee kunnen sneller resultaten worden geboekt.

De Stadspartij begrijpt niet hoe de sturing eenvoudiger kan worden als er straks nog meer organisaties zijn: 4 met Werkbedrijf en expertisecentrum en wijkteams. Hoe kan de sturing dan eenvoudiger worden?

De VVD vult aan; het College spreekt over “wij”. Wie is/zijn dat? Komt daar nog een item bij, of legt u de taakopvatting bij expertisecentrum neer.

Het College reageert hierop dat vormgeving hiervan nog niet duidelijk is. 

Vraag van D66: Wanneer we naar 1 toegang gaan, daarmee de opdracht beter neergelegd kan worden? Dit wordt door het College bevestigd.

De PvdA wil weten of er in de toekomst ook een logische relatie is tussen het consultatiebureau en het stedelijk expertisecentrum (zoals nu ook bestaat met het CJG). Hoe verloopt de samenwerking met huisartsen en wijkverpleegkundigen?

Het College antwoord dat juist de verbinding met consultatiebureau moet worden versterkt, maar ook de scholen, sportverenigingen etc. Daar kan gesignaleerd worden en via korte lijnen verbindingen hebben met wijkteams en expertisecentrum. Hoe dat eruit gaat zien, is onderdeel van de uitwerking.

De VVD wil meer weten over de consequenties voor het focustraject. Het College heeft opdracht gegeven om goed naar te kijken naar de relatie tussen de verschillende trajecten. Graag wil zij weten wat verstandig is. Om zaken parallel te laten lopen of te faseren. De gemeentesecretaris is gevraagd om daar goed naar te kijken.

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende rijp is voor de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Er werden 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):