Pagina delen

Herijking strategische visie sociaal domein - adviesaanvraag en consultatie

Inhoud

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft besloten de inhoud van het ontwerp van de strategische visie sociaal domein vast te stellen.De (herijkte) strategische visie sociaal domein geeft woorden aan de richting de gemeente op wil met het sociaal domein. De raad wordt hierover geconsulteerd en om advies gevraagd. Ook wordt de raad geïnformeerd over de gewijzigde planning van de besluitvorming over de herijking van de strategische visie sociaal domein.

 

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 17-02-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij dit eerste Forum over de Herijking van de visie Sociaal Domein. Ik geef eerst het woord aan wethouder Werger voor een korte toelichting vanuit het college.

College: Dank u voorzitter. We vinden het belangrijk deze aftrap van de visie met de vier wethouders gezamenlijk te doen. De tijden zijn veranderd. Met deze visie willen we daarom beleid en uitvoering dichter bij elkaar brengen. Van “zorgen voor” moeten we in Zutphen de omslag maken naar “zorgen dat”. We hebben vier leidende principes geformuleerd. Het is belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen, dat we ons focussen op preventie, dat we hulp zo dichtbij mogelijk organiseren en dat we effectief en efficiënt opereren. De visie is vanuit de inhoud gedreven en de uitvoering is leidend, maar natuurlijk moeten we onze middelen efficiënt gebruiken.

VVD: Een vraag over het financieel kader, het budget voor het sociaal domein. Wie bepaalt dit?

College: Daar gaat de raad over. We hebben met elkaar natuurlijk via de begroting afspraken gemaakt over de invulling die we daaraan geven. Het rapport van Berenschot is voor ons nog steeds een belangrijk uitgangspunt.

CDA: De principes in de visie schetsen een ideaalbeeld. De zorgzame samenleving kunnen we maar gedeeltelijk waarmaken. Mensen moeten zelf meer gaan oplossen. Wat als dat niet lukt, is er een plan B?

VVD: Plan B is ook plan A. Er zijn veel meer mogelijkheden dan we denken om dit plan te bereiken.

College: Wij zijn er ook van overtuigd dat er veel meer vanuit de gemeenschap gedaan kan worden. Voor mensen die echt niet kunnen, doen we wat nodig is.

Burgerbelang: Hoe gaan we om met zeer kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg en alle hulp die ze kunnen krijgen?

College: We moeten echt naar een mentaliteitsverandering. We verwachten soms te weinig van mensen. Het gaat erom dat we de kracht die in de samenleving zit aanboren. Als college zijn we in het Waterkwartier bijvoorbeeld in gesprek geweest met Sjaan. Zij betekent gigantisch veel voor de mensen in haar omgeving. Natuurlijk moet zo iemand niet ten onder gaan aan eigen succes, daar moeten we als gemeente bij helpen.

D66: We complimenteren het college met deze visie. Ook de bijlagen zijn zeer informatief, daar zijn we blij mee. Wat kan je op deze visie tegen hebben? Dat is tegelijk een manco, het is wel heel algemeen. Ik mis bijvoorbeeld onze lokale visie op zorg en op werk. Het beleidskader van 2014 bevatte negen specifieke kaders. We zouden graag een evaluatie zien van het beleid van de afgelopen jaren, zodat we verder kunnen bouwen. Ook de visie van 2014 bevatte veel goeds. Wat is daarvan gelukt? Nu zien we een terugtredende overheid. Het zou mooi zijn als we in de nieuwe visie met elkaar iets verder kunnen komen dan algemeenheden.

College: Het vorige beleid ging erover de decentralisatie tot een goed einde te brengen. Dat de taken goed zijn ingebed is het resultaat van het vorige beleid. Voor het inzetten van de gewenste omslag in het sociaal domein bevatte het oude beleid echter te weinig kaders. Het klopt dat we geen evaluatie hebben uitgevoerd. Dat komt omdat we een stap vooruit willen zetten. Het is wel hoog over, deze visie heeft een vertaling naar de uitvoering nodig. Dat daar zijn we druk mee bezig. Bijvoorbeeld met participatie, in de onderhandelingen met Perspectief. Ook voor de Wmo vormt de visie een goede kapstok, met veel handvatten voor de invulling.

D66: Als ik kijk naar de stadsfoto van Zutphen lijkt het wel alsof onze problemen vijf jaar vrij statisch blijven. Hoe gaan we hiermee verder komen?

College: Het eerdere Forum vanavond over FactorWerk was een goed voorbeeld van hoe we dat willen doen. Er gebeurt echt al veel, al gaat het ons ook nog niet altijd snel genoeg. Er is een cultuurverandering nodig, en dat vraagt tijd.

VVD: In 2014 zaten we met elkaar rond de tafel om de decentralisatie in te kaderen, nu komen we eindelijk aan de transformatie toe. Laten we geen tijd besteden aan evalueren, dat brengt ons niks.

D66: Heeft u voldoende informatie om als raad de koers te bepalen?

VVD: Daarvoor volg ik ook de lijnen van de mensen die in het sociaal domein aan het werk zijn.

D66: Als raad hebben we ook een verplichting de maatschappelijke effecten van ons beleid te meten om zo nodig bij te kunnen stellen.

GroenLinks: Wij complimenteren het college met deze visie. Als GroenLinks kunnen we ons hierin goed vinden. De Forumspecial over Jeugdzorg vonden wij ook heel geslaagd, dat zouden we graag ook voor andere onderwerpen zien. We moeten wel beseffen dat het zo goed mogelijk doen, maar we leven niet in een maakbare samenleving. Het is belangrijk dat we de verschillende onderdelen in het sociaal domein goed monitoren.

Stadspartij: Voor onze fractie is het belangrijk de strategische visie meer te betrekken op de integrale samenleving. Dan gaat het bijvoorbeeld over wonen of sport. Dit moet een leidraad zijn die ook in dat soort thema’s, over de volle breedte van het beleid, terugkomt. Dit visiedocument is het uitgangspunt, het zal van de verschillende uitvoeringsplannen afhangen of het wordt waargemaakt.

ChristenUnie: Het stuk is kort en bondig. Een compliment voor deze visie. We zien daarin veel terug van wat onze partijleider Zegers heeft gezegd over het terugkeren op doorgeschoten individualisering. Een thema als eenzaamheid ontbreekt, dat is jammer. Ook het ontbreken van een evaluatie is een gemiste kans. In de cijfers van “waar staat je gemeente” heb ik gezien dat we per inwoner gemiddeld 17 procent meer besteden aan sociaal domein gerelateerde zaken dan andere gemeenten doen. Is hieraan binnen het college een grens gesteld? En hoe gaan we ons beleid monitoren?

College: Natuurlijk is het thema eenzaamheid belangrijk, het is echter te concreet voor deze visie en zit in de uitvoering. De integraliteit; de koppeling met andere beleidsterreinen zien wij ook heel duidelijk. Het financiële kader is de 79 miljoen die we beschikbaar hebben. Daarbinnen is het een kwestie van balanceren. De vraag is groot en het budget krap. De vertaling van de visie naar de uitvoering is in volle gang.

ChristenUnie: Ik mis toch wat ambitie bij het college.

PvdA: In de gemeente Winterswijk is de ambitie geformuleerd om armoede uit te bannen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

ChristenUnie: Dat is een ambitie waar niemand op tegen zal zijn.

CDA: Armoede uitbannen kunnen we niet. Daar moeten we heel reëel in zijn. We hebben niet genoeg geld. Die boodschap moeten we niet in mooie woorden verpakken. Laten we eerlijk zeggen dat we ons beleid nu bij de mensen zelf over de schutting kieperen.

PvdA: Wij vinden de ambitie in Winterswijk een mooie stip op de horizon. Het gaat erom mensen in hun kracht te zetten, dat is niet alleen een kwestie van geld.

SP: We leven nu in de rijkste tijd ooit. Richting het CDA zeg ik; we kunnen armoede wel degelijk uitbannen als we daarvoor zouden kiezen. Over de visie zijn we voorzichtig positief. Er staan goede dingen in, tegelijk is het abstractieniveau hoog. We hebben best vertrouwen in de uitvoering, maar wel twee waarschuwingen voor het college. Hoedt u zich voor een overdreven enthousiasme over deze visie en de uitwerking daarvan. Mensen zullen hiervan echt pijn gaan voelen. De tweede waarschuwing betreft de verwijzingen naar kostenbewust te werk gaan en sturen op resultaat. Dit betekent meestal vooral bureaucratische en administratieve rompslomp. Is dat ook nu zo?

College: We hebben nu echt een te grote groep mensen die een beroep doet op het sociaal domein. Daarom moeten we op een andere manier aan het werk. Dat zit met name ook in het gebruiken van andere methodieken, zoals bijvoorbeeld bij High Five. We hebben het dan niet over uren verantwoorden.

SP: Goed om te horen dat dit niet een bureaucratisch molen moet worden. Onze waarschuwing dat mensen dit absoluut gaan voelen in hun portemonnee, herhaal ik nog eens.

College: We werken vanuit de inhoud, maar natuurlijk is het ook een financieel verhaal. Natuurlijk zullen de mensen dit ook gaan voelen, dat is altijd het geval wanneer je zaken in beweging zet. We kunnen echter niet anders dan (ook) bezuinigen. Het moet anders, maar hoeft zeker niet slechter te worden. Een mooi voorbeeld is IJsland, waar men in het kader van jeugdbeleid heeft geïnvesteerd in sport en de cijfers over de volle breedte binnen enkele jaren een stuk beter zijn. Ook in de gemeenten Zaltbommel en Oude IJsselstreek laten ze zien met Buurtzorg Jong dat je met minder geld veel betere resultaten kunt boeken.

BewustZW: Het begint bij een visie, maar we moeten een complete piramide bouwen. Is het budget voldoende? Dat moeten we als raad kunnen beoordelen. Meer kengetallen vormen de basis. Het gaat er verder om dat we de effecten in beeld krijgen. Die informatie hebben we nodig in aanloop naar de Voorjaarsnota, om dan een goede afweging te kunnen maken.

College: Voor de Voorjaarsnota, we verwachten in maart of april, komen we met een eerste overzicht van deze gegevens die gelieerd zijn aan “waar staat je gemeente.” U moet dit zien als een groeimodel, waar we verder mee aan de slag moeten.

PvdA: We zijn positief over de benadering in de visie. Het sociaal domein niet als financieel probleem, maar een ambitie waar we op basis van vier principes werken. Voor de PvdA is het belangrijk dat daaraan op een goede manier invulling wordt gegeven. Dan denken we bijvoorbeeld aan de wijk/ buurtcentra. Deze mensen doen heel belangrijk werk, maar dit soort voorzieningen staan onder druk. Ook willen we dat het geld weer bij de mensen terecht komt. Het sociaal domein is in de afgelopen periode voor organisaties te veel een verdienmodel geweest. We onderschrijven de omslag van zorgen voor naar zorgen dat. Tegelijk moeten we blijven investeren in de sociale infrastructuur van onze gemeente.

Stadspartij: Ik hoor graag nog van het college of zij de link met het integrale beleid ook in de visie opneemt.

College: De uitwerking volgt in de uitvoeringsagenda’s, maar het principe zullen we opnemen in de inleiding. Dat past daar goed.

Burgerbelang: We hebben waardering voor de visie. In het kader van principe 4 wordt gesproken over onorthodoxe oplossingen. Wat bedoelt het college hiermee.

College: Hiermee bedoelen we High Five, de IJslandse methodiek en de andere voorbeelden die we hebben gegeven.

Voorzitter: Bedankt voor uw inbreng in deze vergadering. De vergadering is gesloten.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in