Pagina delen

Herijken bezuinigingstaakstelling Het Plein

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de bij de Kerntakendiscussie in 2011 vastgestelde taakstelling voor Het Plein, onderdeel ‘uitkeringen/uitstroom’ te laten vervallen;
  2. de taakstelling op de bedrijfsvoering (tot nu toe PM) vast te stellen op 4 fte / € 336.000,-- loonsom per 2014, waarvan 1 fte ten laste van de reguliere bedrijfsvoering en 3 fte ten laste van het Participatiebudget.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2011 is middels de Kerntakendiscussie besloten tot het nemen van een pakket aan bezuinigings-maatregelen. Één daarvan is een taakstelling op het Inkomensdeel (BUIG) van Het Plein, ter hoogte van €0,5mln in 2012, oplopend naar € 1,3mln in 2015. De doelstelling hierbij was tweeledig. Ten eerste meer uitstroom realiseren en ten tweede het verschil tussen inkomsten van het rijk en uitgaven aan het Plein te verkleinen. Over de realiteitszin van de eerste doelstelling is, in tijden van economische tegenwind, afgelopen jaar discussie ontstaan. Door bijstelling van de rijksbudgetten, als gevolg van dezelfde economische tegenwind, is de tweede doelstelling wel bereikt. In de zienswijze van de Raad op de begroting 2014 van Het Plein is aangegeven dat een herijking van de taakstelling op zijn plaats is. Tevens is in dezelfde zienswijze aan Het Plein opgedragen een  realistische begroting op te stellen, waardoor de Raad een beter beeld en grip heeft op de opbouw van de uitgaven van Het Plein.

Tijdens de Kerntakendiscussie is tevens besloten tot een taakstelling op de bedrijfsvoering van Het Plein zonder daar een concreet bedrag aan te koppelen (p.m.). Aanvullend is middels het Koersdocument besloten tot een taakstelling op de bedrijfsvoering van het sociale domein ter hoogte van €230.000,- in 2016. Mede naar aanleiding van deze twee taakstellingen heeft afgelopen maanden een onafhankelijke partij (StimulanSZ) onderzoek gedaan naar de formatieomvang van Het Plein ten opzichte van landelijke normen. Het onderzoek wijst uit dat de formatieomvang van het Plein 4 fte boven de norm ligt. Doordat een behoorlijk deel van de formatie bekostigd wordt uit het (slinkende) Participatiebudget is het niet reëel de volledige taakstelling op de personele kosten ten laste te laten komen van de reguliere bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om een verdeling aan te brengen van 3 fte uit het Participatiebudget en 1 fte op de bedrijfsvoering.

Beoogd effect

Een realistische taakstelling op het Plein vaststellen.

Argumenten

1.1  In 2012 en 2013 is middels voortgangsrapportages gebleken dat de taakstelling op Het Plein niet te realiseren is.

Uit de voortgangsrapportages ‘Zutphen versobert & investeert’ over 2012 en 2013 en de jaarrekening 2012 van Het Plein is gebleken dat de bezuinigingstaakstelling niet realiseerbaar is. Oorzaak daarvan is het ‘zware weer’ waarin onze economie zich op dit moment bevindt. Het aantal bijstandgerechtigden loopt daardoor onverkort op, hetgeen extra kosten op het I-deel voor Het Plein tot gevolg heeft. Dit leidt tot extra kosten in plaats van de met de taakstelling beoogde minder kosten.

1.2.  Het perspectief op gebied van het aantal bijstandsgerechtigden is ook voor de komende jaren somber gestemd.

In de septembercirculaire 2013 van het Rijk is een prognose opgenomen van het aantal bijstandsuitkeringen voor de komende jaren. Deze prognose laat een landelijk oplopend tendens zien van ca. 355.000 bijstandsontvangers in 2013 naar ca. 485.000 uitkeringsgerechtigden in 2018. Het Plein zal daardoor in de komende jaren zeer waarschijnlijk nog hogere uitgaven hebben op het I-deel dan in 2013 en aanzienlijk meer kosten maken dan ten tijde van de Kerntakendiscussie was voorzien.

1.3.  De begroting 2014 van Het Plein is transparant en gefundeerd opgebouwd en laat zichtbaar geen ruimte voor invulling van de bezuinigingstaakstelling.

Ten tijde van de Kerntakendiscussie werd de begroting van Het Plein op basis van schattingen opgebouwd die voor de Raad niet geheel inzichtelijk waren. In gesprekken met Het Plein is in dezelfde periode het beeld ontstaan dat er ruimte voor een bezuinigingstaakstelling in de begroting van Het Plein aanwezig was. Op basis daarvan is de taakstelling op het I-deel van Het Plein in de definitieve voorstellen opgenomen.  Inmiddels is op basis van de zienswijze van de Raad de begroting 2014 opgesteld op grond van reële verwachtingen (een zogenaamde P*Q methode). Daarbij wordt op basis van een reële verwachting van de hoogte van het aantal bijstandsuitkeringen en de geldende kostennorm per bijstandsuitkering de begroting opgesteld. Hierdoor heeft de Raad een beter beeld en grip gekregen op de opbouw van de uitgaven op het I-deel van Het Plein. Daarbij is inzichtelijk geworden dat er op dit moment en in de komende jaren geen ruimte in de begroting aanwezig is om een bezuinigingstaakstelling op het I-deel te kunnen realiseren.

1.4.  Zutphen ontvangt door de landelijke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden een aanzienlijk hogere bijdrage in de BUIG.

Op basis van het geschatte aantal bijstandsuitkeringen bepaalt het Rijk per gemeente de hoogte van de bijdrage in de BUIG. Deze bijdrage is in de afgelopen jaren, door het stijgende aantal bijstandsuitkeringen, fors gestegen. Volgens de meest recente cijfers is de (voorlopige) bijdrage BUIG voor 2014 ca. € 19mln. en zijn de kosten in de primitieve begroting 2014 van Het Plein geraamd op ca. € 17,2mln. Aanvullend op deze primitieve begroting wordt binnenkort een begrotingswijziging verwacht, waarmee de rijksbijdrage en kosten van Het Plein nagenoeg in evenwicht komen.

2.1  Op basis van onderzoek door StimulanSZ is gebleken  dat de formatieomvang van Het Plein te ruim is.

In de kerntakendiscussie is een p.m.-taakstelling opgenomen op de bedrijfsvoering van Het Plein, aangevuld met een taakstelling op de bedrijfsvoering van sociaal domein ter hoogte van €230.000 (2016) in het Koersdocument. De heroverweging op de taakstelling op de uitkeringen (KTD) is aangegrepen om goed te kijken naar de bedrijfsvoeringkosten van Het Plein. Op grond van een onafhankelijke onderzoek is geconcludeerd dat Het Plein ca. 4 fte meer capaciteit in haar organisatie heeft dan volgens landelijke normen nodig is. Daarmee wordt het realistisch geacht om per 2014 een taakstelling op te leggen van 4 fte, door Het Plein vertaald in een loonsom van € 336.000,-.

Ook is geconstateerd  dat van de huidige personeelskosten 82,31 fte wordt bekostigd uit de reguliere bedrijfsvoeringkosten en 19,08 fte uit met name het Participatiebudget. Juist omdat het Participatiebudget al fors geslonken is en komende jaren nog verder slinkt is het verstandig het grootste deel van de taakstelling op personele kosten ten laste te brengen van het Participatiebudget. Het is te verdedigen om, met het oog op de nog te implementeren taakstelling uit het Koersdocument voor ogen,  één te bezuinigen fte ten laste te brengen van de regulier bedrijfsvoeringkosten. Dit levert voor de gemeente Zutphen, op grond van de verdelingssystematiek tussen Zutphen en Lochem (78,4 - 21,6%), een bezuiniging op van € 65.850,-.

Kanttekeningen

1.1  De KTD-taakstelling voor 2015 op het I-deel (€0,3mln) is nog in de meerjarenraming opgenomen.

De KTD-taakstelling voor 2014 (€ 1mln.) is, door het opstellen van een reële begroting door Het Plein, niet meer van toepassing op de gemeentelijke begroting voor 2014. Voor 2015 is nog geen reële begroting door Het Plein opgesteld en is de oploop in KTD-taakstelling van €0,3mln (naar een totaal van € 1,3mln.) nog gehandhaafd in de gemeentelijke meerjarenraming. Ook het laten vervallen van deze laatste tranche van de taakstelling kan opgevangen worden door de hogere rijksbijdrage in de BUIG.

1.2 In de Zutphense begroting voor 2014 is als rijksbijdrage BUIG een lager bedrag opgenomen.

De begroting van Zutphen is gebaseerd op circulaires vanuit het Rijk. Deze geven voor 2014 een bijdrage in de BUIG voor Zutphen van €16.990.000 weer. Dit bedrag is gestoeld op prognoses van het aantal uitkeringsgerechtigden in Nederland in 2014, van reeds een jaar geleden. Inmiddels zijn deze prognoses bijgesteld en is een voorlopige positieve aanpassing van de BUIG voor Zutphen afgegeven naar een bedrag van €19.049.000. Zodra de beschikking definitief vanuit het Rijk ontvangen is, wordt het verschil (€2.059.000) toegevoegd aan de reserve Wwb.

1.3  Het Plein heeft voor 2015 nog geen reële begroting en meerjarenraming opgesteld.

Op verzoek van de Raad heeft Het Plein in 2013 een reële begroting 2014 opgesteld. In de komende maanden wordt ook voor 2015 door Het Plein een begroting opgesteld op basis van de P*Q-methode (reële begroting). Deze wordt uiterlijk 1 april aan de gemeenteraad en de Provincie voorgelegd.

1.4  Schommelingen in de inkomsten en uitgaven van Het Plein worden opgevangen in de egalisatiereserve Wwb.

Om mogelijke tekorten op de uitvoering van de Wwb op te kunnen vangen is in het verleden een egalisatiereserve gevormd. Daarin worden ook eventuele overschotten gestort. Dit voorkomt dat in de jaarrekening forse tekorten of overschotten kunnen ontstaan. Door het instellen van de egalisatiereserve ontstaat een zogenaamd ‘gesloten systeem’ die sterke invloeden op de jaarlijkse gemeentelijke exploitatie voorkomt.

De reserve Wwb heeft de afgelopen jaren een robuuste omvang gekregen waardoor mogelijke  (niet voorziene) tekorten in de komende jaren goed opgevangen kunnen worden. Deze tekorten kunnen ontstaan indien het Rijk besluit de bijdrage in de BUIG voor de komende jaren alsnog neerwaarts bij te stellen. Er zijn op dit moment geen tekenen vanuit Den Haag die hierop wijzen.

De gezamenlijke hoogte van de reserves Wmo en Wwb wordt, in relatie tot de risico’s die de gemeente loopt bij de huidige opgaven in het sociale domein, ingeschat als (te) ruim (ca. €10,2mln. eind 2014). Naar aanleiding van het verzoek van de Raad om in 2013 een sluitende meerjarenbegroting 2015-2017 te presenteren, zal in het bezuinigingsdocument voorgesteld worden de reserves Wwb en Wmo ter hoogte van €2mln. voor de periode van 5 jaar (2015-2019) in te zetten als structurele dekking (€0,4mln. per jaar). Dit bezuinigingsdocument wordt op 19 december aan de Raad aangeboden.

2.1  In verhouding tot de bezuinigingen op de personele lasten van de gemeentelijke organisatie lijkt de bezuiniging op de formatie van Het Plein beperkt.

Middels de KTD en het Koersdocument is besloten tot een formatiereductie van 54 fte, later omgezet in een loonsomreductie. Gezien deze forse gemeentelijke taakstelling kan de indruk ontstaan dat ook stevig op de bedrijfsvoeringkosten van Het Plein bezuinigd kan worden. Meer bezuinigen op de bedrijfsvoeringkosten van Het Plein dan de genoemde 4 fte zet de uitvoering echter te veel onder druk. Een verdergaande bezuiniging op de formatie van Het Plein is derhalve niet verantwoord.

Een goed vangnet blijven bieden voor mensen die het niet op eigen kracht redden in onze samenleving is een belangrijke kerntaak van de gemeente, die door Het Plein wordt uitgevoerd en die in deze tijd van economische crisis extra veel vraagt. Nu méér op de bedrijfsvoering bezuinigen zou de uitvoering van deze kerntaak zwaar onder druk zetten. Als de economie aantrekt kan de formatieomvang van Het Plein wel inkrimpen. Met Het Plein kunnen afspraken gemaakt worden over een correlatie tussen personele omvang en hoeveelheid dossiers.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De Raad is middels begroting, voortgangsrapportages en jaarrekening frequent geïnformeerd over de uitvoering van Het Plein en de daarmee gepaard gaande baten en lasten. Deze monitoring zal ook in de toekomst met dezelfde frequentie plaats blijven vinden zodat de Raad, indien gewenst, te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld de kaders te herijken en bij te sturen.

Rapportage/evaluatie

Op basis van de begrotingen van Het Plein wordt in Burap’s en de jaarrekening gerapporteerd over de stand van zaken.

Financiën

De taakstelling op Het Plein is in 2011 vastgesteld om het gat tussen de Rijksbijdrage en kosten van Het Plein op het I-deel te verkleinen. Met betrekking tot de begroting van Het Plein voor 2014 is het beeld dat deze, samen met de voorlopige bijdrage in de BUIG van de Rijksoverheid en de binnenkort verwachte eerste begrotingswijziging Het Plein 2014, nagenoeg een evenwicht laat zien. De met de taakstelling op het I-deel beoogde doelstelling om het verschil tussen gemeentelijke kosten en inkomsten op de BUIG te verkleinen is daarmee gerealiseerd en in de begroting verwerkt. Gezien de negatieve prognoses m.b.t. het aantal uitkeringsgerechtigden voor de komende jaren is de verwachting dat Zutphen ook in de komende jaren een fors hogere BUIG-bijdrage ontvangt en ook in de laatste tranche van de taakstelling van €0,3mln. in 2015 het verschil tussen Rijksbijdrage en kosten van Het Plein beperkt zal blijven.

Stukken die ter inzage liggen

1.  Zienswijze gemeenteraad tbv Ontwerpbegroting 2014 GR Het Plein

2.  Amendement op zienswijze Ontwerpbegroting 2014 GR Het Plein

3.  Rapport formatieonderzoek Stimulansz

4.  Samenvatting en kanttekeningen bij het formatieonderzoek

5.  Benchmarkrapport Stimulansz

6.  Samenvatting benchmarkrapport Stimulansz

7.  Raadsmemo BUIG Zutphen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0181

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 4 december 2013 met nummer 10817b e s l u i t :

  1. de bij de Kerntakendiscussie in 2011 vastgestelde taakstelling voor Het Plein, onderdeel ‘uitkeringen/uitstroom’ te laten vervallen;
  2. de taakstelling op de bedrijfsvoering (tot nu toe PM) vast te stellen op 4 fte / € 336.000,-- loonsom per 2014, waarvan 1fte ten laste van de reguliere bedrijfsvoering en 3 fte ten laste van het Participatiebudget.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 16 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In de kerntakendiscussie in 2011 is tot een bezuinigingstaakstelling voor Het Plein besloten. Een deel van deze taakstelling betrof het verkleinen van het gat tussen de Rijksbijdrage en kosten van Het Plein op het inkomensdeel; dit deel van de taakstelling wordt per 2014 nagenoeg gerealiseerd. Het college stelt voor tot een herijking van de rest van de taakstelling te besluiten en een voorheen als p.m. post aangemerkte bezuiniging op de bedrijfsvoering nu voor € 336.000,- per 2014 door te voeren en de taakstelling ‘uitkeringen/uitstroom’ te laten vervallen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 16-12-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Hij meldt dat eerder vanavond in het Presidium is afgesproken dat de bedoeling van deze vergadering een eerste bespreking van dit voorstel is die aanstaande donderdag kan worden voortgezet bij de bespreking van het bezuinigingsdocument. Besluitvorming over zowel dit voorstel  als het bezuinigingsdocument is naar de inschatting van het Presidium nog niet aan de orde in de raadsvergadering  13 januari 2014.

Vervolgens opent hij de beraadslagingen.

D66 merkt op dat de Rekenkamercommissie op dit moment bezig is met een onderzoek naar Het Plein. Hij vraagt of de resultaten van dat onderzoek niet zouden moeten worden afgewacht alvorens dit voorstel  zou dienen te worden besproken.
Verder vraagt hij naar de relatie van de BUIG uitkering van het Rijk tot de oorspronkelijk opgelegde taakstelling aan Het Plein.

De CU vraagt zich af waarom met name gekeken wordt naar het participatiebudget en niet naar bezuinigingen in de reguliere bedrijfsvoering.

Burgerbelang is benieuwd of deze bezuiniging van 4 Fte’s problemen oplevert voor de ervaren werkdruk. Verder zou graag uitleg worden ontvangen over de daadwerkelijke hoogte van de BUIG uitkering, omdat meerdere bedragen tussen de €  17 mln en € 19 mln worden genoemd.
Tenslotte wordt gevraagd of er gemeentelijk een inschatting is gemaakt van wat de transities gaan kosten voor wat betreft het deel van Het Plein.

De PvdA vraagt of de gedane aanbevelingen al  zijn opgepakt en wanneer de raad een reactie hierop verneemt.

De VVD merkt op dat het gat rond de uitkeringen nu gedekt wordt door de hogere BUIG uitkering.
Men is blij dat gekeken wordt naar efficiëntere bedrijfsvoering.
Wel wordt een begrotingswijziging bij dit voorstel gemist, tenzij de verwerking pas in 2014 staat gepland.
Tenslotte wordt over het minimabeleid opgemerkt dat de € 250.000,- voor bewindvoering  slimmer zou moeten plaatsvinden.

De SP heeft vraagtekens bij de effectiviteit van de inzet van reïntegratiemiddelen en is van mening dat de ziekteverzuimcijfers te laag worden ingeschat gelet op de ervaring. Er zou met hogere verzuimcijfers moeten worden gerekend.

De Stadspartij wil graag de onderbouwing vernemen waarom een verdere bezuiniging op bedrijfsvoering niet mogelijk wordt geacht.
Verder wordt de vraag gesteld of de egalisatiereserve wel voldoende blijft.

Het CDA sluit zich aan bij de vraag van de PvdA wanneer gestart wordt met de implementatie van de gedane aanbevelingen.

Groenlinks is blij met de benchmarkgegevens van Stimulansz.
Het maakt zich verder zorgen over de bekostiging van 20 Fte’s uit het werkdeel van de WWB.
Tenslotte ontvangen Groenlinks graag uitleg over de relatie tussen de lage instroom en lage uitstroom.

Het college geeft aan dit voor stel vooruitlopend op de discussie over het bezuinigingsdocument te hebben gestuurd aan de raad, omdat dit over oude taakstellingen gaat.

Toegelicht wordt dat het Rekenkameronderzoek gaat over de informatievoorziening tussen raad,  college en Het Plein en hoe deze valt te verbeteren. Dat onderzoek gaat niet over taakstellingen of efficiency.

Voor wat betreft de hoogte van BUIG gelden is het zo dat het macro budget is verhoogd en de verdeelsleutel is aangepast hetgeen positief uitwerkt voor Zutphen.

De door de raad opgelegde taakstelling voor Het Plein was tweeledig. Ten eerste is aangegeven dat het verschil in inkomsten en uitgaven in lijn diende te worden gebracht en ten tweede diende de uitstroom te worden verbeterd.
Op het gebied van uitstroom blijft ontwikkeling van Het Plein nodig.
Een oorzaak voor beperkte uitstroom ligt erin dat hard gewerkt wordt aan het beperken van de instroom., waardoor die banen ook niet vrijkomen voor de uitstroom.

Benchmark cijfers gaven aan dat de formatie met 101 fte 4 fte te hoog ligt.

Het participatiebudget slink al jaren en zal nog verder afnemen; fte’s bekostigen uit dat budget is dus een risico. Door dit voorstel komt er een betere balans. Daarnaast werd het ook niet het juiste signaal geacht richting Het Plein wanneer alle 4 fte’s via het participatiebudget zouden worden verwijderd. De kosten van € 65.000 en niet € 85.000 heeft te maken met de afgesproken verdeelsleutel met Lochem qua toerekening.

Het ziekteverzuim is in de praktijk inderdaad hoger gebleken en is daarmee inderdaad een risico voor zaken als oplopende wachtlijsten.

Het verschil in de gecommuniceerde hoogte van de BUIG gelden heeft te maken met prognoses die 3 keer per jaar vanuit het Rijk worden ontvangen.

Voor wat betreft de kosten van transities is het voor een groot deel nog koffiedik kijken. Het uitgangspunt is uitvoering op basis van uit het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De raad zal nog kaders dienen te stellen.

De aanbevelingen worden door Het Plein opgepakt; naar verwachting gebeurt dit in het Jaarplan 2014.

De begrotingswijziging volgt nog.

Het college verneemt graag de ideeën van de VVD voor wat betreft de bewindvoering.

De gewenste hoogte van de WWB reserve staat voor aanstaande donderdag op de agenda bij de bespreking van het bezuinigingsdocument.

De SP merkt op intussen duidelijk te hebben dat personeel dat bekostigd wordt uit het participatiebudget als extern wordt aangeduid.

Burgerbelang merkt op werkcoaches graag van binnen  de gemeente te zien en vraagt of de gehanteerde uitgangsnormen voor wat betreft productieve uren van medewerkers marktconform zijn en overeenstemmen met die van de gemeente.

Het college geeft aan dat het gehanteerde aantal productieve uren  marktconform is.
Het Plein werkt met een formatie van medewerkers met daaromheen een flexibele schil. Het aantal werkcoaches moet namelijk flexibel zijn en wordt daarom ingehuurd, omdat  wanneer het economisch beter gaat er minder van nodig zijn. Nu worden veel werkcoaches bekostigd uit het participatiebudget.

De CU is van mening dat er sprake is van grote risico’s en ingrijpen alleen mogelijk lijkt op formatie. Gevraagd wordt wat er mis gaat als er toch bespaart wordt op het reguliere budget en in hoeverre die inschatting objectief is gemaakt.

Het college geeft aan dat een zwaardere taakstelling op de organisatie/het personeel het tijdig uitkeren van uitkeringen in gevaar brengt en voor oplopende wachtlijsten zal  zorgen. Het college acht dat niet verantwoord en baseert zich daarbij niet alleen op verkregen informatie vanuit de medewerkers.
Er wordt wel gekeken naar mogelijkheden om in ‘stedenvierkant’ verband efficiencyverbeteringen en kwaliteitsverbeteringen mogelijk te maken.

De VVD geeft aan met name te willen bereiken dat Het Plein zaken doet die de raad wenst en wil op zoek naar de informatie die benodigd is om die sturing te bereiken.

Het college geeft aan dat het onderzoek van de Rekenkamercommissie daar handvatten voor zal bieden. Ook het college verwacht handvatten, zodat de raad nog beter kan worden bediend.

De reserves WWB en WMO zijn de afgelopen jaren opgelopen tot zo’n € 10 mln en lijken daarmee voldoende om de risico’s bij de transities op te vangen en voorzieningen op peil te houden.

De voorzitter concludeert dat het stuk nu voldoende is besproken en dat het ontstane beeld voldoende is om donderdag te kunnen worden betrokken bij de discussie over het bezuinigingsdocument.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 27 januari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-01-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De behandeling van dit voorstel is uitgesteld tot de volgende raadsvergadering, zodat de besluitvorming samenvalt met die over het bezuinigingsdocument 2015 - 2017.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 10 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
SP stemde tegen, overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend