Pagina delen

Herbeoordeling reserves

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De Reserve vrij besteedbare middelen, de Saldireserve en de Reserve risico’s samen te voegen tot één Algemene reserve.
 2. De volgende reserves op te heffen en toe te voegen aan de Algemene reserve:
 • Reserve onderhoud graven
 • Reserve voorbereidingskosten projecten
 • Reserve justitiediensten
 • Reserve implementatie kerntakendiscussie (KTD) bezuinigingen
 • Reserve besluit locatiesgebonden subsidies
 • Reserve degeneratiekosten glasvezel
 • Egalisatiereserve asielzoekerscentrum (AZC) Voorsterallee
 • Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers
 1. De Reserve klimaatbeleid Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) en de Reserve energieneutrale maatregelen samen te voegen tot één Reserve energieneutrale maatregelen.
 2. De Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) renteverschil vrij te laten vallen voor € 500.000 ten gunste van de Algemene reserve en het restant van € 33.000 te gebruiken om de beheersvergoeding van 2019 en 2020 te dekken.
 3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-25).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Reserves vormen een belangrijk onderdeel van het eigen vermogen van de gemeente. De reserves zijn opnieuw beoordeeld op nut en noodzaak. Dit leidt tot het voorstel om enkele reserves op te heffen of samen te voegen. De middelen uit de op te heffen reserves worden toegevoegd aan de Algemene reserve omdat de hoogte van de Algemene reserve onvoldoende is.

In Burap-1 2019 is, naar aanleiding van de zorgelijke financiële positie, gemeld dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Sommige acties dienen met name de versterking van de Algemene Reserve, andere richten zich meer op de lopende begroting waarbij het doel is het exploitatieverlies over 2019 zo veel mogelijk te verkleinen. Tenslotte zijn er maatregelen te nemen die meer gericht zijn op 2020 en verder.
In Burap-2 2019 is aangekondigd dat in 2019 nog een voorstel aan de raad wordt aangeboden om een aantal bestemmingsreserves, die opgeheven kunnen worden, toe te voegen aan de Algemene reserve. Met dit voorstel wordt hier uitvoering aan gegeven.

Beoogd effect

Het aanhouden van reserves die passen bij de huidige opgaven van de gemeente Zutphen en het versterken van de Algemene reserve.

Argumenten

1. De reserves zijn gevormd voor hetzelfde doel.
De Algemene reserve is onderverdeeld in de Reserve vrij besteedbare middelen, de Saldireserve en de Reserve risico’s. Door het samenvoegen van deze reserves tot één Algemene reserve ontstaat beter inzicht in de beschikbare financiële ruimte voor onverwachte tegenvallers.

2. Voor de op te heffen reserves is geen bestedingsplan meer en de Algemene reserve moet gevoed worden.
De voorgestelde mutaties in de reserves komen voort uit een brede heroverweging van de reservepositie waarbij nagegaan is of er bestemmingsreserves zijn die opgeheven kunnen worden. De hoogte van de Algemene reserve voldoet niet aan de kaders van de raad en is ontoereikend om alle risico’s op te kunnen vangen. Daarom worden de middelen uit de op te heffen bestemmingsreserves toegevoegd aan de Algemene reserve. Dit heeft geen invloed op het resultaat.

Toelichting per reserve:

 • Reserve onderhoud graven: Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van dekkingsverschillen boven en onder de 50%. In de voormalige gemeente Warnsveld was een 50% dekking van de exploitatie van de begraafplaats Vordenseweg gewenst. Deze reserve is sinds de samenvoeging met Warnsveld niet gebruikt.
 • Reserve voorbereidingskosten projecten: Deze reserve is bestemd voor kosten tijdens de initiatiefase van projecten. Voor 2010 maakte deze reserve onderdeel uit van de Algemene reserve. Vanaf 2010 is deze reserve niet ingezet om de kosten uit de initiatiefase te dekken. Bij het starten van een project wordt nu een voorbereidingskrediet aangevraagd.
 • Reserve justitiediensten: Deze reserve is bestemd voor activiteiten gericht op het behoud en versterking van werkgelegenheid in de justitiële sfeer. Tot 2020 werd deze reserve nog gebruikt als dekking voor de structurele uitgaven van de gezamenlijke belangenbehartiging “rechtbanken”. Het is niet toegestaan om structurele uitgaven te dekken uit een reserve.
 • Reserve implementatie KTD bezuinigingen: Deze reserve is bestemd voor de implementatie dan wel het niet volledig realiseren van de bezuinigingen in het kader van de kerntakendiscussie. De bezuinigingen en implementatie hebben plaatsgevonden.
 • Reserve Besluit Locatiesgebonden subsidies: Deze reserve is bestemd voor te realiseren werken in het kader van stadsvernieuwing. De voorstellen waar deze reserve als dekking voor diende zijn afgerond.
 • Reserve degeneratiekosten glasvezel: Deze reserve is bestemd voor uitgaven in het kader van glasvezel. Deze reserve is niet meer nodig. Bij een eventuele aanleg van glasvezel moeten de kapitaallasten worden gedekt door te ontvangen opbrengsten.
 • Egalisatiereserve AZC Voorsterallee: Deze reserve is bestemd om kosten van het AZC te egaliseren als de kosten hoger zijn dan de vergoeding van het rijk. Bij de bezuinigingsvoorstellen voor de begroting 2019-2022, jaarschijf 2018, was al meegenomen dat deze reserve opgeheven kon worden. Formeel was hier nog geen besluit over genomen.
 • Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers: Deze reserve is bestemd om kosten voor de tijdelijke onderwijshuisvesting van nieuwkomers te egaliseren als de kosten hoger zijn dan de vergoeding van het rijk. De vergoeding van het rijk is opgenomen in de algemene uitkering en wordt nu als indicatie meegenomen als opbrengst bij de bepaling van de benodigde middelen voor overige onderwijshuisvesting. Hierin wordt voorzien door de Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs.

2 en 4. Met het versterken van de Algemene reserve versterken we het weerstandsratio.
Het weerstandsratio geeft aan of de gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft om risico’s op te kunnen vangen. De Algemene reserve is de belangrijkste component van het weerstandsvermogen. Het weerstandsratio moet minimaal 1,5 zijn. Aan deze norm wordt nu niet voldaan. Door de Algemene reserve te versterken is de kans groter dat we op termijn een weerstandsratio van tenminste 1,5 hebben.

3. De reserves zijn gevormd voor hetzelfde doel.
Door het samenvoegen van de Reserve klimaatbeleid BANS en de Reserve energieneutrale maatregelen tot één Reserve energieneutrale maatregelen ontstaat beter inzicht in de beschikbare financiële ruimte voor energiemaatregelen.

4. De reserve wordt ingezet om de beheersvergoeding te dekken.
De reserve BWS renteverschil is bestemd om de beheersvergoeding van de startersleningen te dekken. Vanaf de begroting 2021 wordt deze beheersvergoeding opgenomen in de totale rentelasten van de gemeente. Het vrij te vallen bedrag van € 500.000 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Voor het jaar 2019 en 2020 blijft nog een bedrag van € 33.000 over in de reserve. Bij de jaarrekening 2020 kan dan een voorstel volgen om deze reserve op te heffen.

Kanttekeningen

1. De hoogte van de Algemene reserve voldoet nog niet aan de financiële kaders van de raad.
In het raadsbesluit van 3 juni 2019 ‘Financiële kaderstelling van de raad richting het college’ heeft de raad kaders gesteld ten aanzien van het financiële beleid. Eén van de kaders luidt dat de Algemene reserve minimaal 5% van het begrotingsvolume moet bedragen. Met dit voorstel wordt de Algemene reserve versterkt maar de hoogte van de Algemene reserve is nog onvoldoende. Er zijn vele maatregelen actief om de financiële positie te versterken en ook in de programmabegroting 2020-2023 zijn maatregelen opgenomen om de Algemene reserve en de financiële positie verder te versterken.

2. De hoogte van de Algemene reserve wordt pas definitief bekend bij de jaarrekening 2019.
Onder het kopje ‘Financiën’ zijn bij de stand van de Algemene reserve alleen wijzigingen meegenomen waaraan een raadsbesluit ten grondslag ligt. Voorgestelde wijzigingen van de 1e en 2e Burap zijn niet meegenomen. Ook moet het saldo van de jaarrekening 2019 nog verrekend worden met de Algemene reserve.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad worden de mutaties van de reserves verwerkt in het financiële systeem.

Financiën

Door reserves op te heffen of samen te voegen dient de begroting gewijzigd te worden.

Omschrijving

Bedrag

Op te heffen reserves, toe te voegen aan Algemene reserve

 

Reserve onderhoud graven

€ 233.700

Reserve voorbereidingskosten projecten

€ 150.000

Reserve justitiediensten

€ 105.600

Reserve implementatie KTD bezuinigingen

€ 1.200

Reserve besluit locatiesgebonden subsidies

€ 45.000

Reserve degeneratiekosten glasvezel

€ 106.100

Egalisatiereserve AZC Voorsterallee

€ 174.200

Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers

€ 102.800

subtotaal

€ 918.600 

 

 

Samen te voegen reserves tot één Reserve energieneutrale maatregelen

 

Reserve klimaatbeleid BANS

€ 36.200

Reserve energieneutrale maatregelen

€ 748.900

subtotaal

€ 785.100 

 

 

Samen te voegen reserves tot één Algemene reserve*

 

Reserve vrij besteedbare middelen

€ 1.500.900

Saldireserve

€ 1.403.500

Reserve risico’s

-€ 677.500

subtotaal

€ 2.226.900

 

 

Vrijval van reserve, toe te voegen aan Algemene reserve

 

Reserve BWS renteverschil

€ 500.000

subtotaal

    € 500.000

 

Totaal

€ 4.430.600

* Deze stand van de Algemene reserve is een tussenstand. Er is rekening gehouden met wijzigingen waar een
raadsbesluit aan ten grondslag ligt. Voorgestelde wijzigingen van de 1e en 2e burap en de actualisatie van de 1e burap zijn niet meegenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 wordt de stand per 31 december 2019 definitief bekend.

Aan de Algemene reserve wordt door bovenstaande mutaties € 1.418.600 (€ 918.600 + € 500.000) toegevoegd.

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 2019-25

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0128

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 november 2019 met nummer 153583b e s l u i t :

 1. De Reserve vrij besteedbare middelen, de Saldireserve en de Reserve risico’s samen te voegen tot één Algemene reserve.
 2. De volgende reserves op te heffen en toe te voegen aan de Algemene reserve:
 • Reserve onderhoud graven
 • Reserve voorbereidingskosten projecten
 • Reserve justitiediensten
 • Reserve implementatie kerntakendiscussie (KTD) bezuinigingen
 • Reserve besluit locatiesgebonden subsidies
 • Reserve degeneratiekosten glasvezel
 • Egalisatiereserve asielzoekerscentrum (AZC) Voorsterallee
 • Egalisatiereserve onderwijshuisvesting nieuwkomers
 1. De Reserve klimaatbeleid Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) en de Reserve energieneutrale maatregelen samen te voegen tot één Reserve energieneutrale maatregelen.
 2. De Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) renteverschil vrij te laten vallen voor € 500.000 ten gunste van de Algemene reserve en het restant van € 33.000 te gebruiken om de beheersvergoeding van 2019 en 2020 te dekken.
 3. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-25).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 december 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Reserves vormen een belangrijk onderdeel van het eigen vermogen van de gemeente. De reserves van de gemeente Zutphen zijn opnieuw beoordeeld op nut en noodzaak. Dit leidt tot het voorstel om enkele reserves op te heffen of samen te voegen. De middelen uit de op te heffen reserves worden toegevoegd aan de Algemene reserve omdat de hoogte van de Algemene reserve onvoldoende is.

In Burap-1 2019 is, naar aanleiding van de zorgelijke financiële positie, gemeld dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Sommige acties dienen met name de versterking van de Algemene Reserve, andere richten zich meer op de lopende begroting waarbij het doel is het exploitatieverlies over 2019 zo veel mogelijk te verkleinen. Tenslotte zijn er maatregelen te nemen die meer gericht zijn op 2020 en verder. In Burap-2 2019 is aangekondigd dat in 2019 nog een voorstel aan de raad wordt aangeboden om een aantal bestemmingsreserves, die opgeheven kunnen worden, toe te voegen aan de Algemene reserve. Met dit voorstel wordt hier uitvoering aan gegeven.

Het college stelt de raad onder andere voor de reserve vrij besteedbare middelen, de Saldireserve en de Reserve risico's samen te voegen tot één Algemene reserve en een aantal reserves op te heffen en toe te voegen aan de Algemene reserve.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. We hebben een groot aantal stukken op de agenda, waarvan de inschatting is dat het vooral hamerstukken in de raad betreft. Enkele stukken zijn vanavond voor een (korte) bespreking geagendeerd.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag eerst uw aandacht voor de inspreker. Het woord is aan de heer Athmer.

Zie voor de bijdrage van de heer Athmer de bijlage bij het verslag.

Voorzitter: Dank u wel meneer Athmer. Zijn er vragen voor de inspreker?

PvdA: Zijn er in Nederland bedrijven die werken met open deuren-beleid?

Inspreker: MamaLoes Babysjop werkt op deze manier. En in 2021 opent een Greyston bakkerij in Amsterdam op basis van hetzelfde concept.

SP: Bedankt voor dit mooie betoog. Wat ik me afvraag is wat de rol van de raad hierin kan zijn?

Inspreker: Ik bedoel niet direct dat de gemeente als bedrijfseigenaar op deze manier aan de slag moet gaan. De gemeente kan echter wel sturen en stimuleren. Bijvoorbeeld door hindernissen in regelgeving weg te nemen, bedrijven uit te nodigen naar Zutphen te komen en te faciliteren.

GroenLinks: Heeft u al ondernemers uit Zutphen gesproken?

Inspreker: Nog niet. Wel ken ik enkele bedrijven, groot en klein, die open staan voor het idee.

D66: Kunnen we dit puur aan de ondernemers overlaten?

Inspreker: Dat kan. Het kost alleen meer tijd en je bent als gemeente afhankelijk van initiatieven van anderen.

Voorzitter: De inspreker heeft verzocht om een eigenstandig Forum over dit onderwerp. Hoe denken de fracties daarover?

GroenLinks en VVD: We kunnen het aan de fracties zelf overlaten initiatief te nemen.

PvdA: Wij denken dat het thema zich goed leent voor een Forumavond.

D66: Wanneer we een forum organiseren, zou het goed zijn voor een bredere opzet te kiezen. Daarbij denk ik aan basisbanen, waar de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over heeft gerapporteerd, en het idee van een basisinkomen.

Voorzitter: Ik constateer dat de meningen verdeeld zijn en stel voor dat we het verzoek om een forum over dit onderwerp voorleggen aan het Presidium. Zij kunnen bepalen of het forum er moet komen en welke vorm en welke breedte wenselijk is.

Bedankt voor uw bijdrage meneer Athmer, u kunt weer plaatsnemen op de publieke tribune.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen informatie.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij hebben twee moties in voorbereiding. De eerste is een motie over Grondstoffenrijk Zutphen, de tweede gaat over huis aan huis bladen en reclamefolders. We zijn van plan de moties op 16 december in te dienen en we zullen nog bezien of we vragen om directe behandeling en besluitvorming. Het uitgangspunt is dat andere fracties voldoende tijd krijgen zich een oordeel te vormen over de moties.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 2 december 2019

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 2 december 2019

BewustZW: Hoe staat het met de toezegging over het maaibeleid bij trapveldjes (nummer 2019-16)?

Voorzitter: In de lijst ter inzage liggende stukken is het beloofde memo opgenomen (memo nr. 1).

GroenLinks: Is bekend wanneer het voor eind november aangekondigde memo over de pilot inburgering beschikbaar komt (nummer 2019-15)?

College: Dat zal ik voor u nagaan.

D66: De toezegging over het plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek ‘Taken op afstand dichtbij’ (2018-07), hoe staat het daarmee?

College: Ook dit zullen we voor u uitzoeken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020

VVD: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We hebben behoefte aan een Forum.

CDA: Wat is uw vraag? Ik ben hier namens de Werkgeverscommissie om vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

VVD: Op dit moment is me niet helemaal helder wat vanuit de fractie is bedoeld. Het gaat om artikel 2, lid 5 van de verordening.

Voorzitter: Ik stel voor dat u probeert in bilateraal overleg de vraag scherp te krijgen, zodat deze kan worden beantwoord. Het voorstel gaat vooralsnog als hamerstuk door naar de raad.

6b Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6c Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019

BewustZW: We willen dit onderwerp graag als bespreekpunt op de agenda van de raad. Dat geldt ook voor de agendapunten 6d en 6e.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6d Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6e Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

7 Herbeoordeling reserves

BewustZW: Eén van de subsidies was bedoeld voor glasvezel. In Warnsveld is glasvezel inmiddels aangelegd, is dat in de gehele gemeente inmiddels gebeurd?

College: Alleen het surplus, het geld dat over is na de aanleg van glasvezel in de hele gemeente, zetten we over naar de algemene reserve.

8 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019

SP: De inhoud van de brief van wijkteam de zuidwijken over de Uitwijk (rubriek C, nummer 01) vinden wij verontrustend. Wat doet het college hieraan?

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Er zitten een aantal aannames in de brief die helaas niet juist zijn. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019

GroenLinks: Over het Vispoortplein/ de voormalige meisjesvakschool (collegestuk nummer 3) willen we graag een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken.

11 Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 22 november 2019

GroenLinks: We zien op de lijst dat het college is gevraagd een memo over de voortgang en realisatie van ideeën uit het Blauwboek op te stellen. Voor onze fractie is dat niet voldoende, we willen dit onderwerp graag bespreken in een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken. Het ligt voor de hand het onderwerp te agenderen wanneer het memo van het college is ontvangen.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 07-11-2019

Het Forumverslag van 7 november 2019 wordt vastgesteld.

12b Forumverslag 14-11-2019

Het Forumverslag van 14 november 2019 wordt vastgesteld.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend