Pagina delen

Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. ISV-1 geluidbudget (€ 90.000,--) in te zetten voor geluidarme klinkers Thorbeckesingel;
 2. ISV-2 bodembudget (€ 50.000,--) van project Berkel en Hof in te zetten voor restauratie Spanjaardspoort;
 3. ISV-2 bodembudget (€ 131.000,--) project werkvoorraad bodemsanering 49 locaties in te zetten voor sanering Structon Noorderhaven;
 4. restant reserve ISV-2 bodembudget (€ 45.000,--) in te zetten voor het Monumenten Fonds Zutphen;
 5. restant reserve ISV-2 bodembudget (€ 100.000,--) in te zetten voor bodemsanering P&R op de Mars.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Aanvullend op het Collegevoorstel en Raadsvoorstel Afronding Zutphens Programma Vitale stad 1,2 en 3 (H. Aarnink/ W. van der Veen, augustus 2013) wordt u in dit voorstel geïnformeerd over de onderdelen:

a. nog te leveren prestaties ISV geluid (€  90.000)

b. nog te leveren prestaties ISV-2  bodem (€ 1.131.320)

Doordat de ISV-1 en- 2  bodemprogramma’s met goed resultaat zijn afgerond is er ruim budget over om de niet bestede middelen opnieuw in te zetten. Deze financiële ruimte is ontstaan omdat marktpartijen grotendeels of in het geheel de saneringen hebben gefinancierd. Vanuit  het ISV-2 bodemprogramma zijn uiteindelijk vier projecten met een gezamenlijk budget van € 1.131.320 doorgeschoven naar het  ISV-3 programma.

In overleg met provincie is gezocht naar herallocatie van een deel van dit budget. Het betreft het  project Berkel en Hof,  deels het project werkvoorraad bodemsanering 49 locaties en het restant reserve ISV-2 bodembudget. Voor twee projecten Flamco (550.000€) en Halve Maanstraat (€ 50.000) is vooralsnog geen herallocatie noodzakelijk.

Voor herallocatie geldt dat er voldaan wordt aan de doelstellingen van ISV- besluit:

 1. Bevordering van de kwaliteit van binnenstedelijke woonmilieus door toevoeging van kwaliteit en differentiatie in woningbouw;
 2. Bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving door herontwikkeling van binnenstedelijke locaties;
 3. Bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving.

In het voorjaar van 2014 zal de volledige voortgang van het  ISV-3 bodemprogramma (2009-2014) (inclusief het ISV-2) aan u worden voorgelegd. Dat is het moment om de balans op te maken welke projecten worden afgerond en hoe resterend ISV-3  bodembudget wordt ingezet.

Beoogd effect

Het beoogd effect van herallocatie is ten eerste het behoud en effectief inzetten van ISV bodem- en geluidmiddelen. Het draagt bij aan een schoner en duurzamer leefklimaat, aan de kwaliteit van de stad, aan werkgelegenheid en het zorgt voor een lokale economische impuls.

Argumenten

1.1 De geluidmiddelen krijgen een goede besteding

Vanuit ISV-1 geluid was een bedrag gereserveerd voor  het plaatsen van de geluidsschermen langs het spoor in de Hoven. Het was een prestatieafspraak voor geluidreducerende maatregelen voor 15 woningen. Omdat de aannemer het plaatsen van de schermen goedkoper heeft uitgevoerd dan is begroot is er een  restant budget over. De prestatie is destijds volbracht. Uiteindelijk is er een project gevonden wat past in de doelstelling van ISV-geluid om het voor geluidwerende maatregelen in te zetten. Tevens  is hiermee voldaan aan de afspraken in het stadscontract. In 2014 zal de Thorbeckesingel worden voorzien van geluidarme klinkers.

2.1 Duurzame maatschappelijke inbreng op cultuurhistorie

Het project Berkel en Hof is ondanks vele inspanningen niet tot ontwikkeling gekomen. In 2010 heeft het college het project beëindigd. De voornaamste reden was financieel-economisch. Om de middelen tijdig een nuttige bestemming te geven is besloten deze in te zetten voor restauratie van Spanjaardspoort. Het past binnen de doelstelling om ISV- bodemgelden ook in te zetten voor cultuurhistorie. Zo is in 2010 de stadsmuur gerestaureerd met ISV-1 bodembudget.

2.2 Openstaande prestatieafspraak uit ISV-2 kan alsnog worden uitgevoerd

In het ISV-2 programma staat de Spanjaardspoort nog als prestatieafspraak genoteerd. De oorspronkelijke middelen zijn besteed aan de restauratie van de Berkelruinne. Door inbreng van bodembudget wordt de prestatieafspraak voor de Spanjaardspoort volbracht. Uitvoering zal in 2014 plaatsvinden.

3.1 Sanering Structon, verschuiven van het budget past binnen het ISV-2 bodemprogramma  

De provincie gaf te kennen verheugd te zijn met het alternatief sanering Structon. Het past binnen de ISV gestelde doelen. Het is een dynamische locatie die bestemd is voor woningbouw. De sanering  is spoedig verlopen en onlangs afgerond. Omdat het project werkvoorraad bodemsanering 49 locaties gunstig verloopt blijft er budget over om de sanering te bekostigen.

4.1 Restant reserve ISV-2 Bodem budget inzetten  op projecten met een duurzaam maatschappelijk karakter  middels het Monumenten Fonds Zutphen 2005.

Net als in 2009 stemde de provincie in om overgebleven ISV bodemmiddelen voor dat jaar  in te zetten voor cultuurhistorische monumenten. Dit jaar bedroeg het totaal aan reserve  ISV-2 bodembudget € 220.000. In maart heeft de raad besloten om daarvan 75.000 €  te besteden aan  de wasserij  aan de Vliegendijk. In dit collegevoorstel wordt voorgesteld een deel (€ 45.000) in te zetten voor het behoud van gemeentelijke monumenten. De Verordening Monumentenfonds Zutphen 2005 (MFZ) geeft eigenaren van gemeentelijke monumenten de mogelijkheid een laag rentende stimuleringslening af te sluiten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN). Sinds 2009 is het MFZ leeg. Met deze storting komt er weer continuïteit in het beleid voor stimulering van duurzaam onderhoud van monumenten.

4.2 Provincie Gelderland ondersteunt  subsidie voor gemeentelijke monumenten

Provincie Gelderland heeft tot en met 2016 subsidie gereserveerd voor het ondersteunen van gemeentelijke bijdragen voor restauratie en onderhoud van gemeentelijke monumenten. Dit beleid is onderdeel van het beleid voor Cultuur en Erfgoed Gelderland 2013-2016. De laag rentende lening van de gemeente kan dus (via de gemeente) door de provincie Gelderland worden aangevuld met een directe subsidie.

5.1 Sanering terrein toekomstig P&R nabij spoor past binnen de doelstellingen ISV-2 bodemprogramma

De gemeente is  bezig met de voorbereidingen van  P&R voorziening te Zutphen. Het gaat om het perceel direct aan linkerzijde van de stationsuitgang noord. De investering van de P&R betreft in totaal circa 4,8 mln, inclusief terreinverlaging. Een deel van deze kosten, 2 ton zit in verlagen en opschonen van het terrein. De uitvoering van deze bodemwerkzaamheden vinden in 2014 plaats waardoor effectief ISV bodemgeld ingezet kan worden. Vanuit  ISV-bodem kan 1 ton worden gefinancierd. 

Kanttekeningen

2.1. Locatie Berkel en Hof wordt niet gesaneerd

Op de locatie blijft verontreinigde grond achter. Ofschoon er geen gevaar is voor de volksgezondheid blijft het een gemiste kans. Een van de voorstellen vanuit de gemeente was  om in ieder geval de bodemsanering uit te voeren nu er ISV-geld beschikbaar is. Voor de sanering is het noodzakelijk dat de opstal gesloopt wordt. Omdat  ISV-bijdrage onvoldoende is om de gehele saneringsoperatie te bekostigen, is er geen overeenkomst bereikt met de andere partij.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject 

De provincie wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. De besteding van de middelen zal met de betreffende personen worden gecommuniceerd. Met programmabureau de Mars vindt afstemming plaats over de sanering projecten door team Omgeving. 

Rapportage/evaluatie

Voor het gehele ISV-3 bodemprogramma zal medio 2014 een voortgangsrapportage worden gemaakt.

Financiën 

Was

Inzetten voor

Wordt

Toelichting

ISV-1

Geluidschermen de Hoven

90.000

Geluidarme klinkers Thorbeckesingel

90.000

herallocatie

ISV-2

Berkelruïne

16.000

Berkelruïne

16.000

geen herallocatie

Halvemaanstraat

49.000

Halvemaanstraat

49.000

geen herallocatie

Berkel en Hof

50.000

Spanjaardspoort

50.000

herallocatie

Flamco

531.000

Flamco

531.000

geen herallocatie

Bodemsanering 49 locaties

265.320

Bodemsanering Structon

131.000

herallocatie

Bodemsanring 49 locaties

134.320

geen herallocatie

Vliegendijk 16

75.000

Vliegendijk 16

75.000

Wasserij: raadsbesluit maart 2013

VINAC tbv duurzaamheid

145.000

Monumentenfonds

45.000

herallocatie

Bodemsanering

100.000

herallocatie

Totaal

1.131.320

Totaal

1.131.320

 

 

 

 

cf raadsbesluit 23092013

 

Stukken die ter inzage liggen

I. ISV- 3 Bodemprogramma

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0004

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 december 2013 met nummer 12887b e s l u i t :

 1. ISV-1 geluidbudget (€ 90.000,--) in te zetten voor geluidarme klinkers Thorbeckesingel;
 2. ISV-2 bodembudget (€ 50.000,--) van project Berkel en Hof in te zetten voor restauratie Spanjaardspoort;
 3. ISV-2 bodembudget (€ 131.000,--) project werkvoorraad bodemsanering 49 locaties in te zetten voor sanering Structon Noorderhaven;
 4. restant reserve ISV-2 bodembudget (€ 45.000,--) in te zetten voor het Monumenten Fonds Zutphen;
 5. restant reserve ISV-2 bodembudget (€ 100.000,--) in te zetten voor bodemsanering P&R op de Mars.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 27 januari 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Na afronding van ISV 1 en 2 blijkt er budget over te zijn. Met de provincie heeft het college afgesproken dat dit voor andere specifieke projecten ingezet kan worden. Het betreft hier een herallocatie van middelen en niet een begrotingswijziging.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 27-01-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt de aanwezigheid van een doventolk in opleiding.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt een dagvaarding te hebben ontvangen inzake De Teuge. De gemeente en Vitens zijn gedaagd door de bewoners. Op 26 februari dient de zaak bij de rechtbank.

Het college meldt voorts dat de aanbesteding voor het zwembad is gegund aan het bedrijf. Op 7 februari vindt de ondertekening plaats.

De PvdA vraagt wat het betekent dat de gemeente is gedagvaard.

Het college geeft aan dat er een procedurebehandeling plaatsvindt en dat daarna bekeken wordt hoe dit verder gaat.

Burgerbelang verwijst naar eerdere mededelingen van het college dat de planning voor het zwembad is uitgelopen. In hoeverre verhoudt deze ontwikkeling zich tot de planning?

Het college licht toe dat het project nu uit de planning loopt. Het zwembad en de nieuwbouw zijn opgenomen in de kerntakendiscussie, waarbij het exploitatietekort moet worden teruggebracht. De realisatie hiervan wordt later dan oorspronkelijk gepland. Daar is dekking voor bedacht, maar de gemeente loopt een tekort op ten opzichte van de planning in de kerntakendiscussie.

Burgerbelang vraagt om de raad binnenkort mee te nemen in de gevolgen hiervan.

Het college zegt toe via een memo voor verduidelijking te zorgen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 27 januari 2014

De PvdA verwijst naar een toezegging dat de lijsten opgeschoond zouden worden.

De griffier licht toe dat de lijsten zijn bijgewerkt tot 16 januari. De opschoning heeft plaatsgevonden. Het resultaat is dat van de toezeggingenlijst nog 11 toezeggingen zijn overgebleven. Van de nu voorliggende lijst zijn de toezeggingen 13-20 en 13-31 afgehandeld.

b. Toezeggingenlijst Raad 27 januari 2014

De griffier licht toe dat alle 9 toezeggingen nog openstaan. Alle schriftelijke vragen van 2013 zijn inmiddels afgedaan. Er staat er nog 1 uit 2014 open en er is een nieuwe bijgekomen.

Er zijn verder geen vragen over de toezeggingenlijst.

6 Programmabegroting Sociaal Domein Zutphen

Burgerbelang verwijst naar eerdere behandeling van dit onderwerp in de raad. Daarin is aangegeven dat de raad grote moeite had met het voorstel van destijds om vooruitlopend op de decentralisaties geld beschikbaar te stellen, dat er aandacht moet zijn voor kostenbeheersing, geen budgetoverschrijdingen en dat de lasten gelijk moeten zijn aan de baten. Tevens zijn opmerkingen gemaakt over de grondslag voor de verdeelsleutel. Hoe komt het verschil tussen Lochem en Zutphen tot uitdrukking? Hoe staat de gemeente Zutphen tegenover de brief van de VNG aan de minister? Burgerbelang is van mening dat de onzekerheid nog steeds erg groot is en dat slechts in grove lijnen bekend is wat er op de gemeente afkomt en stelt daarom voor dit voorstel nog aan te houden.

De PvdA vraagt of voorkomen kan worden dat de behandeling van een onderwerp zoals het Sociaal Domein in twee gelijktijdige forumvergaderingen aan de orde is.

Burgerbelang licht toe dat dit in het presidium is behandeld. Het kan zijn dat in de afzonderlijke forumvergaderingen zaken aan de orde zijn die met elkaar in verband staan, maar deze komen dan later bij behandeling in de raad weer bij elkaar.

De PvdA concludeert uit het voorstel dat er sprake is van efficiënter werken en vermindering van fte. Wat voor invloed heeft dit op de mensen die gebruikmaken van Het Plein? De fractie staat grotendeels achter de voorstellen. Het werk moet immers gebeuren en daar moet geld voor beschikbaar zijn.

Burgerbelang wijst erop dat het hier gaat om het beschikbaar stellen van € 500.000,- meer dan oorspronkelijk geraamd.

Het college antwoordt dat het college de VNG brief heeft ondersteund. Het college geeft verder aan dat de decentralisaties zullen worden uitgevoerd met het geld dat de gemeente hiervoor van het rijk krijgt. Dat laat echter onverlet dat er ook kosten gemaakt moeten worden voor het programmabureau. De gemeente moet zich voorbereiden en die voorbereiding kost geld. Het geld dat het rijk beschikbaar stelt is hiervoor niet toereikend. De raad heeft eerder al geld beschikbaar gesteld. Een deel van het geld is toegevoegd aan de reserve. Dit wordt met dit voorstel beschikbaar gesteld als uitvoeringsbudget.

Verder is inderdaad een aantal zaken nog onzeker. De Jeugdwet is er nog niet en over de Awbz en Wmo is nog discussie. Dit neemt niet weg dat de gemeente zich wel moet voorbereiden. De gemeente kan niet anders dan erop koersen dat dit op 1 januari 2015 kan worden uitgevoerd. Over de behandeling van onderwerpen in de verschillende forumvergaderingen geeft het college aan dat in de andere forumvergadering een presentatie plaatsvindt die gaat over het algemeen beleidskader. In het Technisch Blok gaat het over de kosten van het projectbureau. De door de PvdA aangehaalde bezuiniging van 3 fte heeft betrekking op Het Plein en heeft geen relatie met het programmabureau. De verdeelsleutel tussen Zutphen en Lochem is 65-35. Dit is gerelateerd aan het aantal cliënten, inwoners en ureninzet. Deze verdeelsleutel wordt ook bij de kosten voor het programmabureau gehanteerd.

Burgerbelang geeft aan liever eerst pas op de plaats te maken in verband met de onzekerheid. Tevens ziet men onvoldoende impulsen om de organisatie binnen de perken te houden.

Het CDA merkt op dat er een groot verschil zit in de bedragen uit Den Haag  en datgene dat nodig wordt geacht om de invoering te kunnen voorbereiden. Hoe kan het dat dit verschil zo groot is?

Het college geeft aan dat bij de herstructurering nog veel taken onbekend zijn. De complexiteit van dit geheel vraagt extra kennis. De kosten die nu worden gemaakt zijn minimaal de kosten die nodig zijn, daar zit geen ballast in. Tevens wordt in het oog gehouden dat de kennis in de eigen organisatie beschikbaar blijft.

GroenLinks maakt zich zorgen dat het bedrag nu niet groot genoeg is. De fractie is van oordeel dat een goede voorbereiding van groot belang is om de uitvoering straks goed neer te kunnen zetten. Liever zet men in deze fase een tandje erbij.

Burgerbelang zegt dat de ervaring leert dat organisaties in ontwikkeling fors uitpakken en groter worden. Omdat nu nog onvoldoende inzichtelijk is, pleit Burgerbelang ervoor hier behoedzaam en strak op in te zetten en binnen het budget te blijven. De fractie wacht liever de meicirculaire af.

Het college deelt de zorg om ervoor te waken dat een organisatie wordt neergezet die een eigen leven gaat leiden. Dat is de reden dat dit een tijdelijke organisatie is. Deze bestaat alleen zolang de gemeente bezig is met de transities. Op het moment dat dit in de organisatie is geborgd houdt deze op te bestaan. Er is dus niet het risico van een blijvende organisatie.

De voorzitter vraagt of het voorstel voldoende besproken is en door kan voor behandeling in de raad. SP en ChristenUnie nemen dit mee naar de fractie, overige fracties akkoord.

7. Vermoedelijke hamerstukken

7a. Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen

De SP vraagt waarom de gemeente mee moet betalen aan de bodemsanering van de P+R. Volgens hen is hier het principe de vervuiler betaalt van toepassing en is de NS de eigenaar van de grond.

Het college geeft aan hierop terug te komen.

Het stuk gaat nog niet door voor besluitvorming in de raad.

7b. Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7c. Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7d. Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7e. Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014

De ChristenUnie merkt op dat er nog best veel mensen zijn die niet om kunnen gaan met digitale media, met name ouderen. Die krijgen de informatie dan niet. Hoe gaan we daar mee om?

De SP merkt op dat de elektronische berichten nu niet echt een blad zijn, maar meer een zoekmachine.

Het college licht toe dat de bezuinigingen op gemeentelijke publicaties voortvloeien uit de kerntakendiscussie. In het punt van beperking van mensen in het gebruik van digitale media is voorzien, doordat in de gedrukte media een melding zal worden geplaatst. Hierin wordt doorverwezen naar de digitale media voor meer informatie. Voor mensen die hier niet mee uit de voeten kunnen wordt een digitale zuil in het gemeentehuis geplaatst. Komt men hier niet uit dan worden ze geholpen

Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2014

Het CDA wil graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van brief A3.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 januari 2014

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 19-12-2013

Vastgesteld.

10b. Forumverslag 13-01-2014

Vastgesteld, met inachtneming van wijziging van de naam M. Hissink in H.W. Hissink.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 27 januari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-01-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De behandeling van dit voorstel is uitgesteld tot de volgende raadsvergadering, zodat het antwoord op een nog uit het Forum openstaande vraag van de SP kan worden uitgezocht en gegeven voordat wordt besloten.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 10 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend