Pagina delen

(Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. kennis te nemen van de (her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille conform het overzicht van de drie deelportefeuilles (bijlagen 1, 2 & 3).
 2. opdracht te geven tot het voorbereiden en verkopen van de panden in de verkoopportefeuille met een mogelijk beeldbepalende, politieke of maatschappelijke impact (bijlage 1c Verkoopportefeuille Overzicht) conform het verkoopbeleid.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In oktober 2017 is de nota ‘Vastgoedbestendig Zutphen, visie en beleid op vastgoed en accommodaties’ (verder: ‘Vastgoedbestendig Zutphen’), vastgesteld door de Raad. Deze nota geeft de kaders voor het doelmatig en doeltreffend inzetten van ons vastgoed door middel van strategische vastgoedsturing. Vastgoedbestendig Zutphen heeft als visie “Vastgoed is een faciliterend middel om beleidsdoelen en/of strategische doelen te bereiken. Vastgoed dat niet (meer) bijdraagt aan één van deze twee doelen stoten we zo goed mogelijk af. Het in eigendom hebben van vastgoed is hiermee geen doel op zich.”
Om goed te kunnen sturen op beleidsmatige en/of strategische doelen, wordt de vastgoedportefeuille conform Vastgoedbestendig Zutphen ingedeeld in de volgende drie deelportefeuilles:

1. Beleidsportefeuille

In deze portefeuille is vastgoed ondergebracht dat het beleid ondersteunt (verhuurde accommodaties), vastgoed ten behoeve van de gemeentelijke dienstverlening (eigen organisatie) en vastgoed dat behoort tot ons monumentaal erfgoed (torens/stadsmuren).

2. Strategische portefeuille

Vastgoed in de strategische portefeuille hebben wij om strategische redenen in ons bezit. Het betreft hier in de eerste plaats vastgoed voor (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook bijvoorbeeld de bijdrage van een object aan een positieve portefeuille-exploitatie is een strategisch doel evenals opstallen (exclusief onbebouwde gronden) die in de toekomst bestemd zijn voor de grondexploitatie. De actieve grondexploitaties vallen hier nadrukkelijk niet onder.

3. Verkoopportefeuille

Vastgoed dat niet (meer) bijdraagt aan het realiseren van beleidsdoelen en/of strategische doelen en waarvoor ook geen nieuw doel in het vooruitzicht ligt, komt in de verkoopportefeuille. Het vastgoed in deze portefeuille wordt verkocht. De termijn waarop dit plaatsvindt, wordt per object bepaald.

Om de inhoud per deelportefeuille te bepalen is een financiële analyse gemaakt van de totale vastgoedportefeuille (exclusief onderwijs, sport en recreatie objecten). De beleidsportefeuille is als eerste samengesteld. Vervolgens is de ‘Vastgoedmapsystematiek’ (van BBN adviseurs) toegepast om een beoordeling te maken van alle restant objecten (exclusief de woningen). Hierbij wordt per pand een multidisciplinaire scorekaart samengesteld met gebruik van een stoplichtmethode, met daarbij een perspectief of ingreep per pand.

De overzichten van de drie deelportefeuilles worden aangegeven in bijlage 1.
Een overzicht van de Vastgoedmapsystematiek en beoordeling per pand wordt aangegeven in bijlage 2.
De financiële analyse per deelportefeuille en per pand wordt aangegeven in bijlage 3. Vanwege de aanwezigheid van bedrijfseconomische gegevens is bijlage 3 vertrouwelijk en alleen voor raadsleden, voorafgaande aan de forumvergadering, in te zien bij de griffie.

Beoogd effect

De (her)indeling van alle gemeentelijke vastgoedobjecten in drie deelportefeuilles zorgt ervoor dat we, conform Vastgoedbestendig Zutphen, enkel vastgoed in eigendom hebben als faciliterend middel om beleidsdoelen en/of strategische doelen te bereiken. Per deelportefeuille kan er beter gestuurd worden op deze beleidsdoelen en/of strategische doelen.

Het verkopen van onze vastgoedobjecten in de verkoopportefeuille, rekening houdende met het geldende verkoopbeleid, marktomstandigheden, individuele objecteigenschappen en de beoogde wijze van verkoop per vastgoedobject.

Het bijdragen aan de bezuinigingsopgave door het verkopen van de vastgoedobjecten in de verkoopportefeuille. De verkoop resulteert in een incidentele (eenmalige) netto verkoopopbrengst ten gunste van de bezuinigingsopgave.

Het bijdragen aan de bezuinigingsopgave door het realiseren van een structurele (jaarlijkse) netto kostenbesparing door het verkopen van de vastgoedobjecten in de verkoopportefeuille. Dit vanwege een positief saldo van de vervallen eigenaarslasten minus de vervallen huurinkomsten voor de vastgoedobjecten in de verkoopportefeuille. Hierdoor loopt de reserve groot onderhoud minder hard terug door een verminderde meerjarige onderhoudslast voor de totale vastgoedportefeuille. De prognose voor de reserve groot onderhoud is een uitgestelde terugloop en een negatieve reserve per eind 2023 in plaats van eind 2021 zoals eerder gerapporteerd. Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan voor het meerjarige onderhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille voor de komende jaren (periode 2021 – 2025). Na een besluit over de (her)indeling van de vastgoedportefeuille, kan dit meerjarige onderhoudsplan definitief worden gemaakt en naar verwachting in de maand mei als voorstel ingediend worden.

Argumenten

1. De (her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is conform Vastgoedbestendig Zutphen en helpt om nog beter te kunnen sturen op onze beleidsmatige en/of strategische doelen.

Wanneer de vastgoedobjecten in de deelportefeuilles zijn geplaatst, kan per deelportefeuille de aanpak en strategie worden herzien en, waar nodig, worden aangepast. Bijlage 4 geeft per deelportefeuille de strategische uitgangspunten aan, gebaseerd op de vastgestelde beleidskaders van Vastgoedbestendig Zutphen.

2. De verkoop van vastgoedobjecten draagt bij aan de bezuinigingsopgave vanwege de incidentele (eenmalige) netto verkoopopbrengsten.

De netto verkoopopbrengsten van de vastgoedobjecten in de verkoopportefeuille komen incidenteel (eenmalig) ten gunste van de algemene reserve zoals besloten bij de bezuinigingen op het fysieke domein, genoemd onder punt 55, waarin de verkoop van vastgoed beschreven is.

3. De verkoop van vastgoedobjecten draagt bij aan de bezuinigingsopgave vanwege de structurele (jaarlijkse) netto kostenbesparingen.

Door de vastgoedobjecten in de verkoopportefeuille te verkopen, vervallen de huurinkomsten van deze panden. Tegelijkertijd vervallen ook de eigenaarslasten (kapitaallasten, cyclisch en dagelijks onderhoud, verzekering, belastingen, service en onderhoudscontracten) voor deze panden, wat resulteert voor de totale verkoopportefeuille in een structurele (jaarlijkse) netto kostenbesparing ten gunste van de bezuinigingsopgave.

Kanttekeningen

1. Definitieve netto verkoopopbrengsten zijn afhankelijk van een aantal factoren.

De definitieve netto verkoopopbrengsten zijn onder andere afhankelijk van:

 • Nieuwe taxatiewaardes
 • Datum van verkoop
 • Boekwaardes op het moment van verkoop
 • Eventueel bijkomende verkoopkosten

De definitieve netto verkoopopbrengsten kunnen zowel positief als negatief uitvallen ten opzichte van de verwachte netto verkoopopbrengsten.

2. Definitieve netto kostenbesparingen zijn afhankelijk van een aantal factoren.

De definitieve netto kostenbesparingen zijn afhankelijk van:

 • Datum van verkoop
 • Eigenaarslasten op het moment van verkoop
 • Huurinkomsten op het moment van verkoop

De definitieve netto kostenbesparingen kunnen zowel positief als negatief uitvallen ten opzichte van de verwachte netto kostenbesparingen.

3. De indeling van de vastgoedobjecten in deelportefeuilles kan wijzigen door nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Het positioneren van vastgoed in een deelportefeuille is geen eenmalige actie en is ook geen statisch gegeven. Beleidsmatige veranderingen, exploitatie-technische redenen en een veranderende vastgoedvraag kunnen ervoor zorgen dat de strategie van een andere deelportefeuille beter aansluit.

Dit betekent dat periodiek (gemiddeld één keer in de drie jaar, frequenter als daar aanleiding voor is) die positie opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Dan volgt de afweging of het vastgoed in dezelfde deelportefeuille blijft of in een andere deelportefeuille terechtkomt. Hierdoor ontstaat een cyclische beweging die ruimte laat voor ontwikkelingen en aanpassingen.

4. De onderwijs, sport en recreatie panden zijn voor deze analyse en beoordeling buiten beschouwing gelaten.

Deze panden worden gezien als onderdeel van de beleidsportefeuille, maar zijn voor deze analyse en beoordeling buiten beschouwing gelaten en niet opgenomen in het overzicht van deelportefeuilles. Dit vanwege hun opname in het Masterplan Onderwijshuisvesting en de Visie op Sport en Bewegen inclusief mogelijk toekomstige Sport- en Accommodatiebedrijf Zutphen.

Risico’s

 1. Het tegelijkertijd in de markt zetten van (te veel) vastgoed heeft als risico dat verkoop langer duurt of niet succesvol gebeurt. Gedoseerd en behoedzaam verkopen, in een relatief kleine vastgoedmarkt als Zutphen, is verstandig.
 2. Er kan maatschappelijke onrust ontstaan als huurovereenkomsten eventueel niet verlengd of opgezegd worden, of waardevol geachte maatschappelijke functies tóch niet meer worden gehuisvest vanwege verkoop van vastgoedobjecten. Zorgvuldig en tijdig communiceren met alle gebruikers en ander belanghebbenden van de panden in de verkoopportefeuille (en waar nodig in de strategische portefeuille) is geboden, met als uitgangspunt dat de geldende contractuele voorwaarden tussen de gemeente en de verschillende gebruikers gerespecteerd worden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Verkoopvoorbereidingen en uitvoering starten direct na besluitvorming en worden het hele jaar door uitgevoerd. De marktomstandigheden, individuele objecteigenschappen en de beoogde wijze van verkoop per vastgoedobject, zijn mede bepalend voor de verkoopplanning. Verwacht wordt dat de vastgoedobjecten in de verkoopportefeuille verkocht worden tussen 2020 en eind 2022. Uitvoering van de verkoopactiviteiten vindt plaats binnen de bestaande formatie van team Grondzaken & Vastgoed.

Er wordt zorgvuldig en tijdig gecommuniceerd met alle gebruikers van de panden in de verkoopportefeuille en waar nodig met gebruikers van de panden in de strategische portefeuille, betrokken omwonenden, instellingen en organisaties.

De geldende contractuele voorwaarden tussen de gemeente en de verschillende gebruikers worden gerespecteerd.

Het in het Vastgoedbestendig Zutphen vastgestelde verkoopbeleid, geeft aan dat vastgoedobjecten in de verkoopportefeuille op een transparante, objectieve en efficiënte wijze verkocht moeten worden. Het te koop aanbieden van vastgoedobjecten gebeurt in beginsel openbaar en een ieder kan zijn/haar interesse voor een object kenbaar maken. Voor de verhuurde panden wordt aan de zittende gebruiker(s) een recht van eerste koop aangeboden.

Verkoop vindt plaats op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker vertrekt of het huurcontract wordt ontbonden, opgezegd, of wanneer een aspirant-koper of gebruiker zich meldt, die bereid is het vastgoedobject van ons te kopen met de geldende verplichtingen van dit object.

Volgens de Wet Markt en Overheid mag bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed geen sprake zijn van verkapte subsidiëring en/of staatssteun en/of verminderde opbrengst. Vastgoedobjecten in de verkoopportefeuille stoten wij onder zo gunstig mogelijke voorwaarden af. De marktwaarde van te verkopen vastgoedobjecten wordt vastgesteld door een gecertificeerde (BOG-)makelaar die bekend is met de lokale (bedrijfs)onroerendgoedmarkt.

Rapportage/evaluatie

Wij informeren over het resultaat van de verkoopactiviteiten en de verkoopopbrengsten via de gebruikelijke rapportages (Burap en Jaarrekening).

Wij informeren ook in het bijzonder over verkoopactiviteiten of te verwachten verkoopopbrengsten die buiten het vastgestelde verkoopbeleid plaatsvinden of waarbij de financiële uitgangspunten negatiever zijn dan aangegeven in dit voorstel.

Financiën

De financiële analyse van de verkoopportefeuille (bijlage 3c) geeft een indicatie van een eenmalige netto verkoopopbrengst voor de totale verkoopportefeuille van € 5.858.000 inclusief een indicatie van een eenmalige netto verkoopopbrengst per pand. De definitieve verkoopopbrengsten komen incidenteel (eenmalig) ten gunste van de algemene reserve - zoals besloten bij de bezuinigingen op het fysieke domein - genoemd onder punt 55, waarin de verkoop van overtollig vastgoed is beschreven.

De financiële analyse van de verkoopportefeuille (bijlage 3c) geeft een indicatie van de jaarlijkse netto kostenbesparing voor de totale verkoopportefeuille van € 191.000 inclusief een indicatie van de jaarlijkse netto kostenbesparing per pand. De definitieve kostenbesparing wordt verwerkt in de begroting en de meerjarige onderhoudsplanning.

De verkoopvoorbereidingskosten ad € 45.000, worden gedekt uit de toekomstige netto verkoopopbrengsten, op het moment van verkoop van de individuele panden. Hiervoor is een begrotingswijziging nodig. Deze leggen wij aan u voor via een verzamelbegrotingswijziging.

Bijlagen

1. Bijlage 1a - Beleidsportefeuille Overzicht
2. Bijlage 1b - Strategische Portefeuille Overzicht
3. Bijlage 1c - Verkoopportefeuille Overzicht
4. Bijlage 2 - Beoordeling Panden Verkoop- en Strategisch Portefeuille
5. Bijlage 4 - Strategische uitgangspunten

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0020

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 maart 2020 met nummer 86648b e s l u i t :

 1. kennis te nemen van de (her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille conform het overzicht van de drie deelportefeuilles (bijlagen 1, 2 & 3).
 2. opdracht te geven tot het voorbereiden en verkopen van de panden in de verkoopportefeuille met een mogelijk beeldbepalende, politieke of maatschappelijke impact (bijlage 1c Verkoopportefeuille Overzicht) conform het verkoopbeleid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 21 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In oktober 2017 is de nota ‘Vastgoedbestendig Zutphen, visie en beleid op vastgoed en accommodaties’ (verder: ‘Vastgoedbestendig Zutphen’), vastgesteld door de Raad.
Om goed te kunnen sturen op beleidsmatige en/of strategische doelen, wordt de vastgoedportefeuille conform Vastgoedbestendig Zutphen ingedeeld in de volgende drie deelportefeuilles:

 1.  Beleidsportefeuille
 2.  Strategische portefeuille
 3.  Verkoopportefeuille

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de (her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille conform het overzicht van de drie deelportefeuilles, en om opdracht te geven tot het voorbereiden en verkopen van de panden in de verkoopportefeuille met een mogelijk beeldbepalende, politieke of maatschappelijke impact  conform het verkoopbeleid.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 21-04-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Op de agenda staan het voorstel (her)indeling vastgoedportefeuille en 3 moties. Er hebben zich twee insprekers gemeld. De heer Schut heeft de bijdrage via een videoboodschap ingestuurd; deze is echter te laat aangeleverd om tijdens deze vergadering te kunnen tonen. Forumleden kunnen hiervan kennisnemen buiten de vergadering via een link. De tweede inspreker is mevr. Meijering. Zij krijgt het woord.

De bijdrage van mevr. Meijering is bijgevoegd bij dit verslag.

Voorzitter biedt gelegenheid voor het stellen van vragen aan mevr. Meijering.

GroenLinks: Krijgt u de gelegenheid om zelf het pand te kopen en kunt u daar gebruik van maken? Zijn er andere mogelijkheden zodat u het pand kunt blijven huren?

Mevr. Meijering: Het zelf kopen van het pand is geen optie. Er bestaan wel stichtingen die panden kunnen verhuren aan kunstenaars, zoals de Stichting SLAK uit Arnhem. Zutphen kan leren van ervaringen van andere steden van het kunstenaarsbeleid aldaar. Ook Deventer is een goed voorbeeld. Er zijn bovendien parallellen met de sport, waarvoor ook gezocht wordt naar vormen om de kar te laten rijden. Dit geldt ook voor de kunst; er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden via een stichting of eigen beheer. De gemeente moet nadenken wat zij wil met de stad. Wil zij een creatieve stad waar dingen gebeuren?

CDA: Mevr. Meijering geeft aan geen gesprek te hebben gehad met de gemeente. Op welke manier heeft zij wel van de verkoopplannen gehoord?

Mevr. Meijering: Er is gebeld dat er een brief aan komt. Die brief hebben we op 15 maart ontvangen. Er is niets toegelicht.

De voorzitter stelt het voorstel aan de orde.

BewustZW: Voorstel om de initiatiefnemers van de motie deze eerst toe te laten lichten en dit bij de behandeling meteen mee te nemen.

Voorzitter: Dat is akkoord. Eerst krijgen de indieners van de motie het woord.

GroenLinks: Neemt de bijdrage mee in de spreeklijn.

D66: Heeft een motie ingediend met het verzoek de verkoop van de panden voor kunst en cultuur en gezondheid op te schorten. De panden op de verkooplijst staan hierop omdat ze niet meer zouden bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente. D66 vindt dat eerst beleid voor kunst en creativiteit moet worden geformuleerd voordat kan worden vastgesteld dat dit het geval is. Dit geldt ook voor het gezondheidscentrum in De Hoven. Er moet eerst goed overleg plaatsvinden met de gebruiker en een garantie zijn dat de voorziening overeind blijft.

VVD: De motie gaat over de bestendiging van de maatschappelijke functie van de witte vleugel. Er is hier een link met het structuurbeleid voor de Poort van Zuid, waarin de omgeving van het ’s Gravenhof een culturele functie gaat hebben. Met de motie wordt het college opgeroepen nadrukkelijk de verkoop van de witte vleugel in die context te betrekken en de raad te informeren over de uitgangspunten. Deze motie is mede ingediend door GroenLinks.

BewustZW: Is blij met het overzicht van het gemeentelijke vastgoed en dat hier nu duidelijkheid over is. Vraag is wel: is dit nu compleet? Kan er een separaat overzicht komen van huurders in de panden en welke inbreng deze hebben? Waarom staat het voormalig belastingkantoor aan de Henri Dunantweg niet op de verkooplijst; gezien het aantal mensen kan dit ook in één pand gehuisvest worden aan het ’s Gravenhof? Voor de witte vleugel pleit BewustZW ervoor om breed te kijken naar de mogelijkheden en sluit daarbij niet uit dat het toch tot verkoop moet komen. Over de motie van D66 wordt opgemerkt dat er ook gekeken moet worden naar de positie van andere kunstenaars. Er moet geen sprake zijn van rechtsongelijkheid. Een bundeling van krachten biedt ook kansen.

Stadspartij: Heeft een aantal punten van zorg. Is het in een periode van coronacrisis verstandig om te gaan verkopen? De Stadspartij vindt de eenmalige en structurele opbrengst van de verkoop beperkt. Wat zijn de effecten van de verkopen op de eigen vermogenspositie? Verder is er het belang van behoud van cultuur en historie. Over de ingediende moties beraadt de fractie zich nog.

GroenLinks: Uit de notitie blijkt dat cultuur te maken heeft met vastgoed en vastgoed met cultuur. Er spreekt een tegenstrijdigheid uit het door het college genoemde belang van broedplaatsen en het tegelijkertijd willen verkopen van die broedplaatsen. GroenLinks hoopt op het totstandkomen van een broedplaatsenbeleid. En daarbij wordt het college gevraagd ook te kijken naar andere gemeenten en de kunstenaars erbij te betrekken. Ook moet duidelijkheid worden geboden aan de kunstenaars en meegedacht worden met de alternatieven voor de zittende huurders. Een overgangstermijn van twee jaar lijkt hierbij redelijk. Er moet zoveel mogelijk behouden blijven voor cultuur. Verder wordt opgemerkt dat besluitvorming over herbestemming van de witte vleugel en opdracht voor de voorbereiding van de verkoop daarvan twee verschillende trajecten zijn. Instemming met het laatste betekent niet dat ook ingestemd wordt met herbestemming. Tot slot verzoekt GroenLinks bij herbestemmingen ook te kijken naar de mogelijkheden voor jongerenhuisvesting.

SP: De SP is tegen verkoop van vastgoed ten bate van de winstbelangen van bedrijven. Alleen onder strikte voorwaarden kan, vanwege het grote belang van de bezuinigingsopgave, de fractie instemmen met verkoop. In de eerste plaats moet de gemeente het recht houden op eerste koop wanneer het pand weer verkocht wordt. In de tweede plaats moet verkoop alleen worden toegestaan aan kopers die zelf gebruik maken van de panden en mogen deze niet gebruikt kunnen worden om mee te speculeren.

VVD: Is blij met het stuk dat nu bij de raad ligt en dat er een schifting is gemaakt in de lijst die nu voorligt. De VVD kan instemmen met het voorstel. Wel moet dit gecombineerd blijven met de beleidsvisie op de Poort van Zuid. De motie van GroenLinks wordt niet gesteund. Deze vindt de VVD niet nodig. Er bestaat huurbescherming en de 2 jaar termijn is daarom overbodig. Voor jongerenhuisvesting moet een ander traject worden gevolgd; dat wil de fractie niet in dit deel van de stad. De motie van D66 wordt niet gesteund; de VVD bepleit om breed te kijken naar de mogelijkheden.

D66: Heeft nog een aantal opmerkingen. De witte vleugel is een beeldbepalend pand met een grote maatschappelijke waarde. Deze waarde is te groot om dit pand te verkopen. De kaders van het structuurbeleid vindt de fractie te mager. D66 vindt dat dit pand in de strategische portefeuille moet worden geplaatst. Het pand aan de Henri Dunantweg drukt nu erg op het sociaal domein. Daarbij speelt ook de centrale huisvesting van de medewerkers. D66 snapt niet waarom dit pand niet op de verkooplijst is geplaatst. De motie van GroenLinks begrijpt men niet zo goed; daarmee gaat GroenLinks al mee in het plaatsen van deze panden op de verkooplijst zonder dat daar al een beleid onder ligt.

GroenLinks: vindt dat D66 hier te snelle conclusies trekt. Er is gevraagd aan het college wanneer er beleid komt voor broedplaatsen. Daar is nog geen antwoord op en het is dus niet gezegd dat GroenLinks al instemt met verkoop.

PvdA: Is niet tegen verkoop. Daarbij speelt ook het verleden mee. Voor het ’s Gravenhof is al eerder gekozen voor maatschappelijke bestemming. Het witte huisje wordt nu gebruikt voor de keuken van het hotel: dit kan verkocht worden aan het hotel en daarmee ruimte bieden voor maatschappelijke doelstellingen. Huurders hebben huurbescherming. Wel moet er oog voor zijn dat er flinke huurverschillen zijn. Een broedplaats in de binnenstad vindt de PvdA wel van belang. Voor De Hoven geldt dat met name van belang is dat de functie van wijkcentrum behouden blijft. Verder wacht de fractie het antwoord van het college alvorens een standpunt in te nemen over de moties.

ChristenUnie: Doet mee met de motie van D66. Er moet zorgvuldig me de huurders worden omgegaan en overleg plaatsvinden met de gebruikers. De gebruikte stoplichtmethode is de fractie niet helemaal helder. De onderliggende samenhang is niet helder. Wat is het afwegingskader. Hier zou men meer transparantie over willen hebben. Hoe zit het met het meerjarenonderhoudsplan? Moet hier niet op worden gewacht? Wat heeft dit voor invloed op de conclusies?

BurgerBelang: Er zijn voldoende vragen gesteld. Over de moties vindt nog fractieoverleg plaats.

CDA: De insteek om overtollig vastgoed te verkopen kan de fractie goed volgen. Het heeft wel tot rumoer geleid en dit hangt samen met de communicatie. De fractie vraagt om in gesprek te gaan met de huurders. Hoe staan zij er nu in? En dit te delen met de raad. De zorgen over de witte vleugel deelt de fractie: we willen hier geen herhaling van de meisjesvakschool. De fractie vraagt om duidelijkheid: wat kan er wel en wat kan er niet en hoe wordt dit geborgd?

KiesLokaal: Vraagt hoe het staat met Walhallab. De meeste vragen zijn gesteld. Wellicht is een extra forum nodig?

College: In de nota vastgoedbestendig Zutphen zijn de uitgangspunten van het vastgoedbeleid vastgelegd. Dat is uitgewerkt en er is een verdeling gemaakt in een beleidsportefeuille, een strategische portefeuille en een verkoopportefeuille. In de verkoopportefeuille zitten vijf panden die tot maatschappelijke en politieke reuring leiden. Daarom wil het college hierover het gesprek met de raad aangaan. Deze indeling betekent niet dat de panden nu in de verkoop worden gegooid. Er is nu een verdeling gemaakt en deze is ook niet in beton gegoten. Met de huurders wordt heel zorgvuldig omgegaan. Maar we kunnen het ze ook niet altijd naar de zin maken. Het college is met een aantal mensen al geruime tijd in gesprek. Alle huurders zijn gebeld en hebben een brief ontvangen waarin zorgvuldig is uitgelegd wat dit betekent. De gemeente gaat niet zomaar een pand ineens verkopen. Er wordt zo goed mogelijk naar de positie van de huurders gekeken en meegedacht.

GroenLinks: Waarop wordt de indeling gebaseerd als deze niet in beton is gegoten? Kunnen daar nog andere inzichten op komen?

College: Het voorstel dat nu voorligt, vraagt om een opdracht om te mogen beginnen met de voorbereiding van de verkoop. In een aantal panden zitten huurders, een ander pand staat leeg. Er zijn ook vragen gesteld over het pand aan de Henry Dunantweg. Het college roept raadsleden op de vertrouwelijk ter inzage liggende stukken in te komen zien. Dat geeft een beeld hoe het college tot overwegingen is gekomen. Daar kan nu niet in vergadering wat over gezegd worden.

BewustZW: Waar liggen de stukken; dit was in verband met corona ingewikkeld.

Voorzitter: Deze liggen gewoon op het stadhuis. Daarover kan contact worden opgenomen met de griffie.

College: Het college is op dit moment niet bezig met het verkopen. De vraag die nu voorligt is of wij mogen starten met de voorbereiding. Voordat het tot verkoop komt ben je zo 1 a 2 jaar verder. Daarom is het van belang hier nu wel mee te starten. Daarbij kijkt het college ook naar het recht van eerste koop voor beeldbepalende panden. Met Walhallab zijn veelvuldig gesprekken gevoerd. Zij weten dat ze niet in het pand kunnen blijven. Daarbij wordt ook overlegd over samengaan met de Techniekfabriek.

Er is geen sprake van tegenstrijdigheid waar het gaat om kunstenaars in gemeentelijke panden. De situatie voor de huurders verandert sowieso vanwege de regels omtrent de Wet markt en overheid. Het college onderschrijft de behoefte en noodzaak van huisvesting van kunstenaars en gaat daar ook snel mee aan de slag. Het college verwacht hiermee na de zomer naar de raad te komen en dit te combineren met de opzet van een nieuwe cultuurnota. Dit gaat gebeuren in samenspraak met iedereen uit de cultuursector.

GroenLinks: Hoe zit het nu met de huurbescherming: deze zou voor een atelier niet hetzelfde zijn als voor een winkel of een woning.

College: De huurders hebben gewoon huurbescherming: iemand die al 25 jaar ergens zit, geniet ook een forse huurbescherming. De gemeente gaat hier zorgvuldig mee om en zit ook niet te wachten op juridische procedures. Het college gaat niet mensen uit het pand zetten. Maar we gaan ook niet onnodig vastgoed in beheer houden; dat is niet de taak van de gemeente. Wel om zorgvuldig met de huurders om te gaan.

PvdA: Worden de proeflokalen ook meegenomen in het beleid?

College: Dat is daar zeker een onderdeel van, want ook hiervoor is nu geen beleid.

BewustZW: Constateert dat de moties worden opgepakt. Wat gebeurt er nu met de moties?

College: Voldoet prima aan de wens om beleid op te stellen, zoals in de moties gevraagd. Dit was het college ook van plan en dit wordt door de moties ondersteund.

D66: Er wordt door het college benadrukt dat zij zorgvuldig met mensen omgaan, maar D66 vraagt ook om zorgvuldig met processen en procedures om te gaan. Het is niet wenselijk al panden op een lijst te plaatsen terwijl er nog geen beleid is. De fractie verzoekt om de vijf betreffende panden voorlopig op de strategische portefeuille te plaatsen.

College: Het college gaat uitermate zorgvuldig met het proces om. In 2017 is gevraagd om deze lijst en die ligt nu voor. Nu is de discussie hoe we hiermee omgaan omdat er ateliers en kunstenaars in gevestigd zijn. De huren zijn nu echter niet kostendekkend en daarmee geven we verkapte subsidies. Daar zullen we wat aan moeten doen. De vraag is nu of het om het pand gaat of om het creëren van voorwaarden voor broedplaatsen. De verkoop is een langdurig proces en het is van belang om met de voorbereidingen te starten. Verder wijst het college erop dat er ook panden zijn die leeg staan en waar het wenselijk is tempo te maken. Er zitten partijen te wachten op de gemeente, zoals bij het pand aan de Zaadmarkt. Met betrekking tot de Kolenstraat, Bakkerstraat en de witte vleugel snapt het college dat daar nog

D66: Wil niet in een zelfde situatie komen als met de meisjesvakschool en wil dat dit bij de raad komt te liggen.

VVD: Waardeert het dat de raad mee kan denken, maar is de raad ook in de lead?

College: Het mandaat ligt bij het college, maar vanwege de maatschappelijke en politieke discussie heeft het college dit bij de raad neergelegd.

GroenLinks: Hoe zit het met de mogelijkheden voor jongerenhuisvesting.

College: Zou het toejuichen als er een herbestemming voor jongerenhuisvesting gerealiseerd kan worden. Meer dan een subsidieregeling heeft het college hiervoor echter niet in handen.

De voorzitter vraagt of het voorstel door kan naar de raad. Alle fracties bevestigen. D66 kondigt aan met een amendement te zullen komen.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 mei 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 11-05-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage Handelingen raad 11 en 12 mei 2020.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen uitgebracht. Stadspartij heeft een stemverklaring afgelegd.
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):